1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: Курсова (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 158кб.
Дата: 30.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
186393.rtf
ГРОШІ ТА КРЕДИТ.doc.docx
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
залік-професйна іноземна мова (фахова).doc
ФККПІ_2021_122_П_ятківський_В_Ю.pdf
Практична 3.docx
Заняття 3.DOCX
химия.docx
образец 2.docx
595594.rtf
stat_chvor.pdf
Семінар 2.docx
Лекція 5 Педагогічна техніка.docx
2022_щоденник_Вир_пр_в_гр_дошк_віку_.docx
Python_ПЗ_Модуль_04_Функции_ч_3.pdf
Тема 1.docx


7. ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ

Розрахунки проводять на 100 кг зернопродуктів, що витрачаються на виробництво кожного найменування пива, з наступним перерахунком одержаних даних на 1 дал (10 л) та річний випуск продукції.

Описовий алгоритм розрахунку продуктів виробництва пива складається з таких етапів:

  1. Визначення екстрактивних речовин у сировині;

  2. Визначення напівпродуктів;

  3. Визначення витрат хмелю, ферментативних препаратів, молочної кислоти;

  4. Визначення кількості відходів;

  5. Зведена таблиця продуктів.

Проведемо продуктовий розрахунок на прикладі. Розрахуємо продукти для виробництва 1тис. дал «Жигулівського» пива.

1.Визначенняекстрактивнихречовинусировині.

«Жигулівське» пиво виготовляють з використанням 80% солоду і 20% несолодженої сировини (ячмінного борошна), тобто на 100 кг сировини припадає 80 кг солоду і 20 кг ячмінного борошна.

При колеруванні втрати солоду становлять 0,1% від його маси, або G1 = 80

* 0,001 = 0,08 кг. (табл. 7.1). На подрібнення надійде G2 = 80 - 0,08 = 79,92 кг солоду. При вологості солоду 5,6%, ячмінного борошна - 15% (табл. 2.9) кількість сухих речовин у заторі становить:

у солоді:

СРс = 79,92 * (1 - 0,056) = 75,44 кг;

у ячмінному борошні:

СРя = 20 * (1 - 0,15) = 17 кг.

Разом сухих речовин (СР) у сировині: СР = 75,44 + 17 = 92,44 кг.

КП.ТМЛ і МЯ.15.02 ПЗ

ЛистИзм.

Лист

докум.

Подпись

Дата


Таблиця 7.1 - Втрати при виробництві пива
Втрати

«Жигулівське»
Солоду при поліруванні, % мас, від солоду, що надійшов на пивзавод


0,1

Екстракту в пивній дробині, % мас до маси зернопродуктів

1,75

У хмельовій дробині, шламі при сепаруванні, стиску, змочуванні трубопроводів, % до об'єму холодного сусла


5,8

У бродильному цеху, % до об'єму холодного сусла

2,5

У цеху бродіння і фільтрації, % до об'єму холодного сусла

2,3

При розливі, % до об'єму відфільтрованого пива У пляшки

У діжки

У пивовози


2,5

0,5

0,35

Втрати при пастеризації пива, % до об'єму пастеризованого пива


2,2


Згідно з табл. 7.2 екстрактивність солоду становить 76%, ячмінного борошна - 72% від маси СР. Тоді вміст екстрактивних речовин у сировині:

у солоді:

ЕРс = 75,44 * 0,76 = 57,33 кг;

у ячмінному борошні:

ЕРя = 17 * 0,72 = 12,24 кг.

Разом екстрактивних речовин:

ЕР = 57,33 + 12,24 = 69,57 кг.

Частина екстракту (1,75% від всієї маси зерно продуктів, що йдуть на затирання (табл.2.8)) втрачається в дробині, тому в сусло перейде екстрактивних речовин:

Gс = 69,57 * (1 - 0,0175) = 68,35 кг.

КП.ТМЛ і МЯ.15.02 ПЗ

ЛистИзм.

Лист

докум.

Подпись

Дата


Кількість СР, що залишилась у дробині, визначається як різниця між масою сухих речовин зернопродуктів і масою екстрактивних речовин, що перейшли в сусло:

СРдр. = 92,44 - 68,35 = 24,09 кг.

2.Визначеннянапівпродуктів.

Початковими даними для розрахунків напівпродуктів є початкова концентрація сусла та об'ємні втрати на кожній стадії виробництва пива.

Гаряче сусло. Відповідно до проведеного розрахунку в сусло переходять 68,35 кг екстрактивних речовин. Врахувавши, що сусло для «Жигулівського» пива готують з концентрацією сухих речовин 11% (табл. 2.10), маса одержаного сусла:

m = 68,35 * 100/11 = 621,35 кг.

Об'єм «Жигулівського» пива при температурі 20°С та відносній густині 1,0442 кг/л (табл. 2.10):

V = 621,36/1,0442 = 595,06 л.

Об'єм гарячого сусла з урахуванням його теплового розширення у 1,04

рази:

V = 595,06 * 1,04 = 618,86 л.

Холодне сусло. Втрати сусла в хмельовій дробині, відстої при сепарації, стиску, на змочуванні трубопроводів приймаються відповідно до норм технологічних витрат (табл. 2.8) для «Жигулівського» пива 5,8% від об'єму гарячого сусла, приведеного до об'єму при 20°С.

Отже, об'єм холодного сусла:

V = 595,06 * (1 - 0,058) = 560,55 л.

Молодепиво. При втратах у бродильному відділенні «Жигулівського» пива 2,5% від об'єму холодного сусла об'єм молодого пива:

V = 560,55 * (1 - 0,025) = 546,54 л.

Фільтрованепиво. При втратах у відділеннях добродіння і фільтрування 2,3% до об'єму молодого пива кількість фільтрованого пива:

V = 545,54 * (1 - 0,023) = 533,97 л.

КП.ТМЛ і МЯ.15.02 ПЗ

ЛистИзм.

Лист

докум.

Подпись

Дата


Таблиця 7.2 - «Нормативні показники якості сировини»
Сировина,% на сухі речовини

Вміст вологи, %


Екстрактивність

Вихід екстракту

Маса одиниці об'єму, кг/м3
Солод світлий

5,6

76

70,75

530

Солод темний

5,5

74

68,88

520

Борошно ячмінне

15

72

58,61

400

Цукор-пісок

0,15

100

99,85

-

Глюкоза

-

100

100

-

Колер

20

80

80

-


Товарне готове пиво. Втрати товарного пива відносно відфільтрованого при розливі у пляшки становлять 2,5%, у діжки - 0,5%, а пивовози - 0,35% (табл. 7.1). За умов, що 65% «Жигулівського» пива розливають у пляшки, 15% - в діжки, 20% - в пивовози, середньозважені втрати пива:

V = 65 * 0,025 + 15 * 0,005 + 20 * 0,0035 = 1,77%

Тоді кількість товарного пива:

V = 533,97 * (1 - 0,0177) = 524,52 л.

Сумарні витрати по рідкій фазі визначаються як різниця об'ємів гарячого сусла і товарного пива:

V = 618,86 - 524,52 = 94,34 л.

Або у процентах до об'єму гарячого сусла:

V = 94,34 * 100/618,86 = 15,24%.

3.Визначеннявитратхмелю,ферментнихпрепаратівімолочноїкислоти.Витрати хмелю на 1 дал пива приймаються за діючими у промисловості нормами (табл. 7.4). Норма хмелю для «Жигулівського» пива - 22 г, тоді витрати

хмелю:

V = 524,52 * 0,022/10 = 1,154 кг.

КП.ТМЛ і МЯ.15.02 ПЗ

ЛистИзм.

Лист

докум.

Подпись

Дата


Ферментніпрепарати. Витрати ферментних препаратів залежать від кількості ячмінного борошна в рецептурі пива. Їх можна розрахувати за формулою:

Gф=(10000 * Gс)/ОЗ,

Де Gс - маса затертої сировини, т; ОЗ - оцукрювана здатність 100 г ферментного препарату, амілазних одиниць.

Gф=(10000 * 0,1) / (100 / 100) = 1 кг.

Якщо оцукрю вальна здатність ферментного препарату становить 100 одиниць, то його витрачають 1% від маси засипки, тобто

Gф=100 * 0,01 = 1 кг.
Таблиця 7.3 - «Фізико-хімічні показники пива»


Найменуван няКонцентр ація СР


Алкого ль, не менше мас. %


Вміст СР в початков ому суслі

Густина початков ого сусла, кг/л


Ступінь збродже ння, %Вуглекисл ота, %
«Жигулівсь ке»


11


2,8


11


1,0442


50


0,35

«Ризьке»

12

3,4

12

1,0484

55

0,33

«Львівське»

12

3,3

12

1,0484

55

0,30

«Московськ е»


13


3,5


13


1,0526


52


0,33

«Ленінградс ьке»


20


6,0


20


1,0830


55,5


0,33

«Портер»

20

5,0

20

1,0830

46

0,35

«Оксамитов е»


-


2,5


12


1,0484


40


0,30
КП.ТМЛ і МЯ.15.02 ПЗ

ЛистИзм.

Лист

докум.

Подпись

Дата


Молочна кислота. Використовується для підкислення затору з розрахунку 0,08 кг 100% молочної кислоти на 100 кг зернової сировини, або 0,2% 40% молочної кислоти до маси зернової сировини.
Таблиця 7.4 - «Втрати хмелю»
Сорт пива

Витрати хмелю на 1 дал пива, г
«Жигулівське»

22

«Ризьке»

30

«Львівське»

30

«Московське»

36

«Ленінградське»

50

«Портер»

45

«Оксамитове»

10


4.Визначеннякількостівідходів

Пивна дробина. Кількість утворюваної дробини вологістю 86% (табл. 7.5) визначається множенням кількості сухих речовин, що залишились у дробині, на коефіцієнт 100/(100 - 86) = 7,14. Отже, кількість пивної дробини при варінні сусла «Жигулівського» пива:

G = 24,09 * 7,14 = 172 кг.

Хмельовадробина. Безводної хмельової дробини отримують 60% від маси витраченого хмелю. Дробина вологістю 85% (табл. 7.5) отримують в 6,67 рази більше, тобто 100/(100 - 85) = 6,67.

На кожен 1 дал пива отримують вологої дробини: G = 1,154 * 0,6 * 6,67 = 4,62 кг.

КП.ТМЛ і МЯ.15.02 ПЗ

ЛистИзм.

Лист

докум.

Подпись

Дата


Таблиця 7.5 - «Відходи виробництва пива для різних сортів»
Відходи

Одиниця виміру

На 100 кг зернопродуктів


«Жигулівське»

«Московське»

Дробина пива (W = 86%)

кг/100 кг

172

151,7

зернопродуктів

Дробина хмельова (W = 85%)

-//-

4,62

6,44

Шлам сепараторний (W = 80%)

-//-

1,75

1,75

Надлишкові дріжджі (W = 86%)
1,0

1,5

1,53

-

-

-

періодична схема

л/10 дал пива, що

батарейно-безперервний спосіб

бродить

разом з бродінням ЦКБА
Двоокис вуглецю, що виділяється

г/дал товарного пива

277

354

при головному бродінні


Шлам сепараторний. Залежно від найменування пива з 100 кг витрачених зернопродуктів одержують 1,75 шламу вологістю 80% (табл. 7.5).

Відстій у танках доброджування. Кількість відстою при витримці

«Жигулівського» пива одержують 1,71 л на 100 кг витрачених зерно продуктів. Надлишкові дріжджі. Витрати дріжджів з вологістю 86% на 10 дал пива,

що бродить за класичною схемою, - 1,0 л; у батареї безперервного бродіння - 1,5 л; бродіння в циліндроконічному апараті ЦКБА - 1,53 (табл. 7.5).

Одна половина надлишкових дріжджів використовується як засівні, а друга - є відходом. Цю частину визначають множенням кількості товарного пива у літрах на 0,01:

V = 524,52 * 0,01 = 5,24 л.

Двоокисвуглецю. Згідно з розрахунками до бродильного відділення надходить 560,55 л холодного сусла. Маса його при густині 1,0442 становить:

G = 560,55 * 1,0442 = 585,33 кг.

При концентрації «Жигулівського» сусла 11% у ньому екстрактивних речовин міститься:

G = 585,33 * 0,11 = 64,39 кг.

Для розрахунків умовимося, що ці екстрактивні речовини являють собою мальтозу, оскільки в умовах бродіння пивоварного виробництва мальтоза зброджується найкраще. Зброджування мальтози можна виразити таким рівнянням:

КП.ТМЛ і МЯ.15.02 ПЗ

ЛистИзм.

Лист

докум.

Подпись

Дата


С12Н22О11 + Н2О = 6Н12О6

6Н12О6 = С2Н5ОН + 4СО2 + 235 Дж.

Справжній ступінь зброджування для «Жигулівського» пива становить 50%. Отже, збродить екстрактивних речовин:

G = 64,39 * 0,5 = 32,2 кг.

Під час бродіння виділиться вуглекислого газу:

G = (32,2 * 44 * 4)/342 = 16,57 кг,

де 342 і 44 - відповідно молекулярна маса мальтози і вуглекислоти; 4 - стехіометричний коефіцієнт при СО2.

Вміст вуглекислоти становить у пиві 0,35% (табл. 2.12) від маси холодного сусла незалежно від найменування пива, тоді кількість зв'язаної вуглекислоти:

G = 585,33 * 0,0035 = 2,05 кг.

Отже, в атмосферу вуглекислого газу виділиться:

G = 16,57 - 2,05 = 14,52 кг.

Маса 1 м3 вуглекислого газу при 20°С і тиску 0,4 МПа дорівнює 1,832 кг, тоді об'єм вуглекислого газу, що виділиться в атмосферу:

V = 14,52/1,832 = 7,93 м3.

Кількість вуглекислого газу, що виділяється при головному бродінні на 1 дал товарного пива:

G = 14520/52,452 = 276,8, що приблизно дорівнює 277 г/дал

5.Зведена таблицяпродуктів.

У наведених розрахунках для «Жигулівського» пива визначені кількості напівпродуктів, готового пива і відходів, які отримують з 100 кг зернової сировини. Для зручності використання даних цього розрахунку доцільно їх перерахувати на 1 дал готового пива і на 1000 дал. Для цього кількість кожного продукту ділять на кількість пива (дал), що одержують з 100 кг зернопродуктів. Результати наведені в таблиці 7.6. [20]

КП.ТМЛ і МЯ.15.02 ПЗ

ЛистИзм.

Лист

докум.

Подпись

Дата


Таблиця 7.6 - Зведена таблиця

Сировина

На 100 кг зернової сировини

На 1 дал пива

На 1000 дал пива
Зернова сировина, кг світлий солод

ячмінне борошно разом, кг


80

20

100


1,525

0,381

1,906


1525

381

1906

Хміль, кг

1,154

0,022

22

Ферментні препарати

1,0

0,019

19

Напівпродукти, л гаряче сусло холодне сусло молоде пиво фільтроване пиво готове пиво


618,86

560,55

546,54

533,97

524,52


11,80

10,69

10,42

10,18

10,00


11800

10690

10420

10180

10000

Відходи

пивна дробина, кг хмельова дробина, кг шлам, л

надлишкові дріжджі, кг вуглекислий газ, кг


172

4,62

1,75

5,24

14,52


3,28

0,088

0,034

0,100

0,277


3280

88

34

100

277

Відходи полірування, кг

0,08

0,0015

1,5


В цьому розділі розглянуто описовий алгоритм розрахунку продуктів виробництва пива, який складається з п’яти етапів: визначення екстрактивних речовин у сировині; визначення напівпродуктів; визначення витрат хмелю, ферментативних препаратів, молочної кислоти; визначення кількості відходів; зведена таблиця продуктів. Та проведено продуктовий розрахунок на прикладі виробництва 1тис. дал «Жигулівського» пива.

КП.ТМЛ і МЯ.15.02 ПЗ

ЛистИзм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас