1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Работа по жд.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 3038кб.
Дата: 17.05.2023
скачати
Найбільш небезпечні
з екологічної точки зору
об’єкти залізничного транспорту локомотивні та вагонні депо рухомий склад, що перевозить нафтопродукти й вибухові речовини промивально-пропарювальні пункти для наливного рухомого складу пункти дезінфекції вагонів для перевезення тварин та біологічно небезпечних речовин шпалопросочувальні і щебеневі заводи пункти відстою рухомого складу та інше

99
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
Екологічну безпеку можуть порушувати і фізичні фактори від об’єктів залізничного транспорту (шум, вібрація, електричні та електромагнітні поля, вибухи, пожежі).
Природоохоронною діяльністю на залізничному транспорті займається відділ безпеки руху та охорони праці. Засоби, пов’язані з поліпшенням екологічної ситуації, безпосередньо пов’язані з модернізацією залізничного транспорту. Особливо важливий тут перехід залізничного транспорту на екологічно чисту електричну тягу. Зараз вже експлуатаційна довжина електрифікованих залізниць становить 40 % (більше 9 тис. км). Оздоровленню навколишнього середовища сприятиме культура вантажних перевезень, тобто перехід на контейнерні перевезення й інші види прогресивних методів доставки вантажів. Значних втрати для екології завдають аварії вантажних поїздів.
Безаварійність перевезень — головне завдання залізничного транспорту.
Перевезення вантажу в рефрижераторному рухомому складі — одна з найважливіших завдань «зеленої» логістики. У холодильному обладнанні рефрижераторного рухомого складу використовуються озоноруйнівні речовини, кожна холодильна машина (їх дві на вагон) заправлена 35 кг фреону. Витоки призводять до активізації процесів знищення озону. Серйозність глобальної екологічної проблеми руйнування озонового шару вимагає якнайшвидшої відмови від застосування озоноруйнівних речовин у вітчизняному холодильному обладнанні.
Також важливим аспектом є система безвідходних екологічно чистих та санітарно безпечних технологій тарування, складування та зберігання небезпечних вантажів. Система включає комплекс організаційних, санітарно- технічних та еколого-профілактичних заходів.
Таким чином, основним напрямком розвитку логістики у даний час на
Україні повинна стати екологізація, тобто реалізація заходів щодо зниження негативного впливу залізничного транспорту на навколишнє середовище, разом з налагодженням ефективної природоохоронної діяльності на інших видах

100
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ транспорту, що може значно поліпшити екологічну ситуацію в Україні.
Висновки до розділу.Отже, можна сформувати загальні висновки, а саме: транспортний комплекс – один з найбільших забруднювачів атмосферного повітря його вплив на навколишнє середовище виражається, в основному, у викидах в атмосферу токсикантів з відпрацьованими газами транспортних двигунів і шкідливих речовин від стаціонарних джерел, а також у забрудненні поверхневих водних об’єктів, утворення твердих відходів і впливі транспортних шумів. В умовах погіршення екологічної ситуації виникає необхідність використання в логістиці «зелених» технологій. В даний час «зелена» логістика знаходиться на стадії свого раннього розвитку. Впровадження «зеленої» логістики вже набирає обертів у країнах Європи та Азії. Проте для України питання екології
є найбільш актуальним, але на даний час існує ряд проблем, які стримують розвиток «зеленої» логістики, зокрема, такі, як відсутність відповідної законодавчої бази даних; відсутність фахівців в галузі «зеленої» логістики та еко- транспорту; вплив стереотипу економічної недоцільності зеленої логістики;
інвестиційна не привабливість. Впровадження «зеленої» логістики на Україні може значно вплинути на покращення екологічної ситуації, а також на ефективність природоохоронної діяльності.

101
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
ВИСНОВКИ
Залізничний транспорт України є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва, основною задачею якого є задоволення потреб в перевезенні як пасажирів, так і вантажів. Забезпечення перевезення вантажів та обслуговування пасажирів повинно проводитися відповідно до сучасних вимог транспортного сервісу при мінімальних витратах засобів та часу на їх здійснення.
Сьогодні в світі введені в експлуатацію високошвидкісні магістралі (ВШМ), на яких поїзди розвивають швидкість до 350 км/год.Актуальним завданням сьогодення є розробка наукових підходів і практичних рекомендацій щодо визначення технічних можливостей створення високошвидкісних магістралей і в
Україні.
Метою даної кваліфікаційної роботи було проаналізувати різні моделі організації високошвидкісного руху в найбільш розвинених країнах та провести оцінку можливостей України у підготовці до проектування і будівництва високошвидкісних магістралей.
Для реалізації поставленої мети у першому розділі роботи проведено дослідження сучасного стану та перспектив розвитку залізничного транспорту
України. Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку транспортної логістики в Україні. Сформульовано мету, предмет та завдання транспортної логістики.
Досліджено динаміку розвитку логістичної транспортної
інфраструктури України.
Визначено, що основним напрямком розвитку транспортно-логістичної системи України має стати розвиток транзитного потенціалу країни та участь
України в міжнародних транспортно-логістичних проектах. Євроінтеграція є головним зовнішньополітичним пріоритетом України, а подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин з ЄС дасть можливість для розвитку транспортно- логістичної системи України.

102
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
У роботі також досліджено проблеми та шляхи розвитку логістичних систем в
Україні. Висвітлено «сім правил логістики» та надано оцінку рівня розвитку логістики в Україні, що характеризується недостатнім рівнем державного фінансування, недостатньою кількістю кваліфікованих працівників, монопольним становищем у сегменті залізничних перевезень, відсутністю адекватної стратегії розвитку логістичної системи.
Проаналізовано можливості інтероперабельності залізничної мережі України, а саме перспективи бізнес-проекту нових високошвидкісних залізниць України колії 1435 мм.
У підсумку сформульовано основні заходи, яких потребує розвиток логістичної системи АТ Укрзалізниці.
У другому розділі роботи проведено дослідження міжнародного досвіду високошвидкісного руху на прикладі Китайських залізниць. Виконано порівняння вартості будівництва ВШЗ у країнах Європи, Китаю та Америки. Проаналізовано основні чинники, що сприяли найнижчій вартості прокладки ВШЗ у Китаї.
Досліджено передумови організації швидкісного руху на залізничному транспорті України. Провівши дослідження перспективних напрямів розвитку
ВШМ, одним із перспективних варіантів інтеграції ВШМ України є зв'язування з містом Краковом. Оскільки відстань між Львовом і Краковом складає 339 км.
Існуючі час поїздки між містами складає 6 годин 47 хвилин.
У другому розділі також проведено огляд наукові публікації та досліджень у сфері перспектив організації високошвидкісного руху, як пасажирського так і вантажного.
У третьому розділі кваліфікаційної роботи проаналізовано основні принципи організації руху поїздів на високошвидкісних магістралях. Проаналізовано чотири типи експлуатаційних моделей, які використовуються при організації високошвидкісного руху в різних залізничних системах світу. А саме: ексклюзивна модель експлуатації, змішана високошвидкісна модель, змішана традиційна, повністю змішана. При виборі конкретної моделі експлуатації

103
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ рішення залежить від порівняння вартості будівництва (і підтримки) нової
інфраструктури з витратами на модернізацію (і підтримку) звичайної мережі.
Обрана модель буде визначати рівень послуг, які повинні бути надані при використанні високошвидкісних поїздів, та обмеження руху, а в кінцевому рахунку - вплив на загальні будівельні й експлуатаційні витрати і вигоди.
У четвертому розділі проаналізовано основні підходи до розрахунку пропускної спроможності на залізничних дільницях ВШМ. Досліджено пропускну спроможність з позиції теорії транспортних потоків, наведено основні визначення. Для розширення поняття пропускної спроможності інфраструктури залізниць, проведено аналіз зарубіжного досвіду, зокрема залізниць з
«європейською» моделлю ринку перевезень. Розкриті поняття «Теоретична пропускна спроможність», «Практична пропускна спроможність», «Використана пропускна спроможність» та «Доступна пропускна спроможність».
Також проведено аналіз методології і методів розрахунку пропускної спроможності інфраструктури залізниць. Всі існуючі методи для оцінювання пропускної спроможності залізниць можна розділити на три види: аналітичні, методи оптимізаційні та методи імітаційного моделювання. Сучасні дослідження підтверджують ефективність застосування інтегрованої методології для розрахунку пропускної спроможності при використанні на першому етапі аналітичних методів для початкового рішення (визначення схеми прокладання), після чого на другому етапі здійснюється пошук графіка руху за допомогою оптимізаційного методу, тоді як на третьому етапі проводиться перевірка знайденого розкладу шляхом імітаційного моделювання процесу проходження поїздів.
У п’ятому розділі проведено техніко-економічні розрахунки моделі швидкісних перевезень найбільш перспективного Каспійсько-Чорноморського маршруту. На сьогодні вантажі, що відправляються із внутрішніх районів Китаю в
Європу, доставляють спочатку наземним транспортом до морських портів.
Найбільш часто використовується схема підвезення до порту в Китаї

104
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ автомобільним транспортом, так само автомобілями вивозять вантажі з портів в
Європі. Альтернативою такому перевезенню, яким здійснюється більше 95% контейнерних вантажів між Китаєм та ЄС, є перевезення залізницею,
Транссибірським маршрутом.
Проведено розрахунок по трьом варіантам маршруту:
1) доставка 40-футового контейнера «від дверей до дверей» від китайського відправника у Ланьчжоу до німецького одержувача у Франкфурті-на-Майні за схемою «авто-море-авто» (морем з порту Шанхай до порту Гамбург) обійдеться у
6414 дол. США, на контейнер доведеться чекати 35 – 38 діб. Доставка удвічі меншого за об’ємом 20-футового контейнера ДФЕ обійдеться у 6221 дол. США, тобто значно дорожче в розрахунку на 1 тонну вантажу.
2) залізничне перевезення Транссибірським маршрутом при загальній відстані 8847 км триватиме 16 діб, обійдеться у 12757 дол. США за один 40- футовий контейнер на платформі або двічі по 3007 дол. США за контейнер ДФЕ
(6017 дол. США за 2 контейнери ДФЕ) або 0,34 дол. США за контейнеро-км ДФЕ.
3) на новому Каспійсько-Чорноморському маршруті контейнер з Ланьчжоу у
Китаї до Франкфурта-на-Майні у Німеччині (чи у зворотному напрямку), при відстані майже 9900 км буде доставлено менше ніж за 6 діб.
У шостому розділі проведено дослідження ефективності підходів в організації управління охороною праці на мережі залізниць України. Виконано порівняння ефективності підходів управління охороною праці на основі аналізу кількості нещасних випадків на виробництві. Виявлено, що ризик смертельного травматизму в нашій державі в 43 рази вищий ніж в країнах Європи. На основі аналізу рівня травматизму в Україні та країнах ЄС очевидною є низька ефективність існуючого підходу організації управління охороною праці в нашій країні. Запропоновано систему заходів щодо вдосконалення організації управління охороною праці на мережі залізниць України, що включає впровадження міжнародного співробітництва для вітчизняних підприємств.
У сьомому розділі досліджено напрями та можливості підвищення

105
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ ефективності захисту навколишнього середовища. Проаналізовано нове поняття –
«зелена» логістика. «Зелена логістика» передбачає цілісне перетворення логістичних стратегій, процесів, структур всіх учасників ланцюга поставок у відповідності до ресурсозберігаючих, енергоефективних та природоохоронних технологій. Мета «зеленої логістики» — досягнення балансу між економічною та екологічною ефективністю. «Зелена» логістика — логістика (як господарська діяльність), заснована на екологічно безпечних технологіях. «Зелені» технології в даний час знаходяться на стадії свого раннього розвитку.
Впровадження «зеленої» логістики на Україні може значно вплинути на покращення екологічної ситуації, а також на ефективність природоохоронної діяльності.

106
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1
Концепція державної програми реформування залізничного транспорту України [Текст] / Схвалено розпорядженням КМУ 27.12.2006. №651- р. – К.: Магістраль, № 1 (1179). – 10–16 січня 2007 р. – С. 6.
2
Транспортна стратегія України на період до 2020 року. Схвалена розпорядженням КМУ 16.12.2009 р. № 1555-р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www/URL: http://www.mintrans.gov.ua/uk/discussion/15621.html/
10.12.2009. – Загол. з екрана.
3
Про залізничний транспорт [Текст] : закон України від 04 липня 1996 р. № 273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. - № 40. – 183 с.
[Електронний ресурс].

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80 4
Зайцева І. Ю. Особливості створення на залізницях України мережі швидкісних залізничних магістралей. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 60. С. 86–93.
5 Ollivier, Gerald; Sondhi, Jitendra; Zhou, NanyanHigh-Speed Railways in
China : A Look at Construction Costs. China Transport Topics; No. 9. 2014. World
Bank, Beijing. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25483 6 Грицина Л. А. Сучасний стан та перспективи розвитку транспортної логістики в Україні [Електронний ресурс] / Л. А. Грицина, М. В. Кошівська //
Інфраструктура ринку : електрон.наук.-практ. журн. – Одеса, 2018. – Вип. 18. – С.
11-18.

Режим доступу: http://www.market- infr.od.ua/journals/2018/18_2018_ukr/5.pdf.
7 Ломотько Д.В. Формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів : автореф. дис. докт. техн. наук / Д.В. Ломотько. -
Харків, УкрДАЗТ, 2008. – 38 с

107
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
8 Калініченко Л. Л.Логістичний підхід до вибору виду транспортування вантажів / Л. Л. Калініченко // Економіка: реалії часу. - 2015. - № 2. - С. 269-274. -
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2015_2_43 9 Рудківський О.А., Гонгало Ю.В.Проблеми та шляхи розвитку логістичної системи підприємства / О.А, Руьківській, Ю.В. Гонгало //
ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ. Електронний науково-практичний журнал. Випуск
30. – 2019 р. С.218 – 224 10
Vickerman, R. High-speed rail in Europe: experience and issues for future development [Text] / R. Vickerman // The Annals of Regional Science, 1997. – 31. – Р.
21-38.
11 Givoni, M. Development and impact of the Modern High- Speed Train: A
Review [Text] / M. Givoni // Transport Review. – 2006. – Vol. 26, No.5. – P. 593-611.
12 ДБН В.2.3-19-2008. Споруди транспорту. Залізничні колії 1520 мм.
Норми проектування [Текст]. Замінює СНиП ІІ-39-76; введ. 26.01.2008. – К.:
Мінрегіонбуд України, 2008. – 122 c.
13 Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на
2010-2019 роки. В редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня
2011 р. N 1106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www/URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF – Загол. з екрану.
14 Студінський В. А.Сучасні тренди високошвидкісних перевезень у контексті політики європейської інтеграції України: визначення проблеми / В. А.
Студінський, І. С. Довгопол // Економічний вісник університету. - 2019. - Вип. 40.
- С. 129-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2019_40_18 15 Полтавська О. С.Світовий досвід розвитку залізничного транспорту та перспективи його розвитку в Україні / О. С. Полтавська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2014. - № 797. - С. 470-476. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_797_64

108
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
16 Примаченко Г. О.Управління ефективністю логістичних систем швидкісних пасажирських перевезень / Г. О. Примаченко, П. В. Русяк // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 62. - С. 111-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_62_15 17 Статут залізниць України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 25.12.2002 р., № 1973. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/457-98-%D0%BF
18
Phang, S.-Y. Strategic development of airport and rail infrastructure: the case of Singapore [Text] / S.-Y.Phang // Transport Policy. – 2003. – №10. – Р. 27-33.
19 Ginés de Rus Economic Analysis of High Speed Rail in Europe [Text] / Ginés de Rus, Ignacio Barrón, Javier Campos, Philippe Gagnepain, Chris Nash, Andreu Ulied,
Roger Vickerman // Fundación BBVA, 2009 Plaza de San Nicolás, 4. 48005 Bilbao. –
140 р.
20 Інструкція зі складання наявної пропускної спроможності залізниць
України. – К.: Транспорту Країни, 2002. – 376 с.
21 Студінський В. А.Сучасні тренди високошвидкісних перевезень у контексті політики європейської інтеграції України: визначення проблеми / В. А.
Студінський, І. С. Довгопол // Економічний вісник університету. - 2019. - Вип. 40.
- С. 129-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2019_40_18.
22
Громова О. В.огістичний підхід до організації вантажних перевезень залізничним транспортом / О. В. Громова, Ю. І. Петриковець // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 64. - С. 203-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_64_30
23 Назаров, О. А. Проблеми й перспективи розвитку високошвидкісного пасажирського залізничного транспорту // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна.
– Дніпро, 2018. – Вип. 16. – С. 77–82. – DOI: 10.15802/tstt2018/164068..
24 Ейтутіс Г.Міжнародний вимір продуктивності залізничного транспорту
України як основа вибору напрямів його модернізації / Г. Ейтутіс, В. Карпов, О.

109
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
Никифорук // Економіст. - 2014. - № 5. - С. 63-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_5_22
25 Третьяков О. В.Організація управління охороною праці в Україні / О. В.
Третьяков, В. О. Коваленко // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. - 2015. - Вип. 124. - С. 88-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2015_124_19 26 Інтегрований звіт АТ «Укрзалізниця» за2018рік. [Електронний ресурс].
– Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/files/file/Book%20UZ_18_Final(new).pdf
27 Закон України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 1992, № 49, ст.668) {Вводиться в дію Постановою ВР № 2695-XII від
14.10.92, ВВР, 1992, № 49, ст.669} [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 28 ДБН В.2.3-19-2008. Споруди транспорту. Залізничні колії 1520 мм.
Норми проектування [Текст]. Замінює СНиП ІІ-39-76; введ. 26.01.2008. – К.:
Мінрегіонбуд України, 2008. – 122 c.
29 Словник основних транспортних та суміжних термінів / Уклад. Б.І.
Торопов. – К.: Державний економіко–технологічний університет транспорту,
НВО ГІПРОТРАНС, 2013. – 200 с.
30 30Чеклов В. Ф.ередумови розвитку "зеленої" логістики на залізничному транспорті / В. Ф. Чеклов, В. М. Чеклова // Технологический аудит и резервы производства.
-
2014.
-
№ 1(3).
-
С.
43-45.
-
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2014_1.3_19 31 Панченко С. В., Бутько Т. В., Прохорченко А. В., Рибальченко Л. І.,
Шандер О. Е. Диспетчерське керування рухом поїздів на швидкісних та високошвидкісних магістралях: Навч. Посібник / С. В. Панченко, Т. В. Бутько, А.
В. Прохорченко та ін. –Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 153 с/
32 Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в
Україні у 2011 році: Стан безпеки на транспорті.

110
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
33
Аналіз стану безпеки руху, польотів, судноплавства та аварійності на транспорті в Україні за 2015 рік: 5.3. Залізничний транспорт Боротьба з шумовим забрудненням на залізниці / В.Я . Рижко, О.В. Богданов / Електронна та
Акустична Інженерія. – 2019. – 2 (3), С. 66-68.
34 Рекомендації з техніко-економічних розрахунків окремих показників експлуатаційної роботи залізниць / Розроб.: О.Ф. Вергун, Н.В. Липовець, Л.Ю.
Гаркуша. – К.: Транспорт України, 2002. – 64 с.

111
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
ДОДАТОК А
Рейтинг Всесвітнього банку за показником ефективності логістики
2012 2014 2016 1. Сінгапур
1. Німеччина
1. Німеччина
2. Гонконг
2. Нідерланди
2. Люксембург
3. Фінляндія
3. Бельгія
3. Швеція
4. Німеччина
4. Великобританія
4. Нідерланди
5. Нідерланди
5. Сінгапур
5. Сінгапур
6. Данія
6. Швеція
6. Бельгія
7. Бельгія
7. Норвегія
7. Австрія
8. Японія
8. Люксембург
8. Великобританія
9. США
9. США
9. Гонконг
10. Великобританія
10. Японія
10. США
….
….
66. Україна
61. Україна
80. Україна

112
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
ДОДАТОК Б
Динаміка розвитку логістичної транспортної інфраструктури в Україні
за базовими критеріями
0 0,5 1
1,5 2
2,5 3
3,5 4
Митниця
Інфраструктура
Міжнародні перевезеня
Якість та компетентність
Відстеження проходження вантажів
Своєчасність поставок
2,69 2,65 2,95 2,84 3,2 3,51 2,3 2,49 2,59 2,55 2,96 3,51
Індекс в 2014 р.
Індекс в 2016 р.

113
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
ДОДАТОК В
Аналіз обсягів вантажних перевезень за видами транспорту
0 100 200 300 400 500 600 700 800 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 458 442 387 350 344 340 359 355 179 184 178 147 167 176 165 170 128 126 100 97 107 115 90 135 10 8
6 6
7 6
5 6
Залізничний
Автомобільний
Трубопровідний
Водний

114
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
ДОДАТОК Г
Потрібна середня швидкість на залізничній частині маршруту
41 39 38 81 72 68 142 117 106 20 40 60 80 100 120 140 160 12 16 20
Середн
я
ш
ви
дкіс
ть
на
з
ал
із
ни
ці,
км
/го
д.
Швидкість на морі, вузли (1 вузол=1,852 км/год.)
15 24 4 15 18 6 15 12 8 10 16 4 10 12 6 10 10 8 7 9 2 7 8 3 7 6 4

1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас