1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Работа по жд.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 3038кб.
Дата: 17.05.2023
скачати
6 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДХОДІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА МЕРЕЖІ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ
Перехід України до ринкової економіки та курс на інтеграцію з країнами ЄС вимагає від вітчизняних підприємств усіх форм власності переходу на світові стандарти виробництва. Поступово Україна переймає досвід розвинутих держав та ратифікує вимоги міжнародних стандартів, в тому числі з питань охорони праці
(ОП).
В Україні існує проблема невідповідності та суперечності вимог законодавства у багатьох сферах господарства. Це простежується і в області ОП.
Для створення безпечних умов праці одним з основних заходів є вдосконалення нормативної бази щодо організації її управління. Головна мета управління ОП є створення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму та профзахворювань. Реалізація мети досягається за допомогою створення і впровадження СУОП в організації.
Перше в Україні СУОП була розроблена в 1976, яка базувалась на основі системного підходу. На її основі у 1983 році в СРСР затвердили «Рекомендації управління охороною праці». Сьогодні чинним є документ «Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці», затверджений головою Держгірпромнагляду від 07.02.2008 р. У 2010 році набув чинності ДСТУ OHSAS 18001-2010 «Система управління гігієною та безпекою праці. Вимоги», який вніс світові вимоги безпеки праці в законодавчу базу з ОП
України. Останні два документи містять вимоги до впровадження на підприємствах України ризико-орієнтовного підходу та побудови СУОТ за циклом Демінга (Зроби – Плануй –Перевір - Дій). [25]
У західних країнах застосовуються такі підходи до управління охороною праці:
1 – підхід ISRS (International Safety Rating System), який базується на

87
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ концепції Loss Control Management, тобто оцінці безпеки на підприємстві управління втратами, призначений для оцінки ефективності управління охороною праці та її сертифікації;
2 – підхід OHSAS (Occupetional Health and Safety Assessment System) – система управління безпекою і гігієною праці, діє з 1999 р. і застосовується для аудиту та видачі сертифікатів на системи управління охороною праці;
3 – управління ризиком на підприємстві;
4 – інтеграція системи управління охороною праці з управлінням якістю
(ISO 9001:2008), охороною навколишнього середовища (ISO 14001:2004) і безпекою (OHSAS 18001:2007).
Порівняння ефективності підходів управління ОП можна провести на основі аналізу кількості нещасних випадків на виробництві.
Розглянемо, як цей показник відрізняється в країнах, де тривалий час діють світові стандарти та в Україні. За даними МОП, у світі щорічно відбувається близько 125 млн. нещасних випадків на виробництві, з них 210 тис. – випадки зі смертельним результатом. Середня частота нещасних випадків зі смертельним наслідком в світі становить 1 на 700 зареєстрованих. У країнах Європейського
Союзу число нещасних випадків зі смертельним наслідком перевищує 9 тис. у рік.
Один випадок зі смертельним наслідком припадає на 780 нещасних випадків. [25]
В Україні станом на І півріччя 2015 року показник кількості смертельних нещасних випадків становить 1 на 18 зареєстрованих, що є одним з найнижчих показників в світі.
Отже, ризик смертельного травматизму в нашій державі в 43 рази вищий ніж в країнах Європи. Така різниця показників шокує та спонукає до підвищення рівня промислової безпеки для громадян України. В Україні прийнято дієвий та перевірений країнами ЄС стандарт в галузі охорони праці. Однак, пройшло 5 років, а рівень смертельного виробничого травматизму залишається одним з найвищих в світі. Причиною цього явища може бути невідповідність реальних умов прийнятим положенням підприємства, вимогам законодавства; суперечність

88
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ вимог; велика кількість нормативних документів; велика кількість звітної документації підприємства. Чи не найважливішу роль відіграє свідоме ставлення працівників до збереження власного життя та здоров’я, бажання працювати в здорових умовах праці, яке в нашій країні знаходиться на досить низькому рівні через економічну незабезпеченість населення. Заходи щодо підвищення рівня безпеки Україні Відповідальними за нинішній стан ОП в Україні є не лише держава, а й кожен роботодавець та працюючий. Тому й вирішення вищерозглянутих питань повинно забезпечуватись на всіх рівнях управління ОП.
Система заходів щодо вдосконалення організації управління ОП повинна включати в себе:

приведення у відповідність законодавчої бази у сфері ОП із сучасними вимогам та законодавством ЄС ;

удосконалення системи державного нагляду та громадського контролю за дотриманням вимог законодавства в галузі ОП;

реформування державних органів управління ОП;

моніторинг усіх етапів розробки СУОП незалежними організаціями;

спрощення дозвільної системи у галузі ОП;

впровадження декларативного принципу нагляду за станом ОП та промислової безпеки на підприємствах;

впровадження економічних стимулів роботодавцям за створення належних умов праці;

вдосконалення системи введення обліку та аналізу даних про випадки травматизму на виробництві та професійних захворювань;

розроблення та впровадження у діюче виробництво інноваційних технологій;

підвищення рівня культури безпеки праці;

використання передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань поліпшення умов та безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.

89
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
Серед переваг впровадження міжнародного співробітництва для вітчизняних підприємств можна відмітити:
– ідентифікацію небезпеки, оцінювання ризиків і управління ризиками в області безпеки і гігієни праці;
– зниження випадків раптової смерті, виробничого травматизму, загальної і професійної захворюваності персоналу;
– поліпшення умов праці на робочих місцях персоналу;
– управління можливими ризиками і нештатними ситуаціями, що виникають на виробництві; – скорочення прямих і непрямих втрат бізнесу;
– зміна корпоративної і виробничої культури організації;
– збільшення рівня сатисфакції персоналу при виконанні своїх професійних обов'язків і загального морального клімату компанії;
– поліпшення іміджу підприємства;
–збільшення інвестиційної привабливості компанії.
На основі аналізу рівня травматизму в Україні та країнах ЄС очевидною є низька ефективність існуючого підходу організації управління ОП в нашій країні.
Діючий міжнародний стандарт ДСТУ OHSAS 18001-2010 не приносить очікуваного рівня безпеки праці в нашій державі через ряд причин, основними з яких є недостатній рівень державного управління у сфері ОП та низький рівень культури безпеки на усіх рівнях управління. Для досягнення безпеки праці на рівні країн ЄС доцільним є комплексний підхід до рішення існуючих проблем в галузі ОП.
Серед заходів вдосконалення СУОП значне місце займає приведення законодавчої бази у відповідність з європейською базою. Реалізація системи розглянутих в роботі заходів дозволить нашій державі отримати ряд переваг від міжнародного співробітництва, серед яких зниження рівня виробничого травматизму.

90
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
6.1 Аналіз виробничого травматизму на мережі залізниць України
Основним видом контролю за станом охорони праці в структурних
(виробничих) підрозділах регіональних філій та філій є оперативний контроль, який здійснюється керівниками підрозділу спільно з представниками профспілкових організацій або уповноваженими найманими працівниками з питань охорони праці. Оперативний контроль за станом охорони праці проводиться в усіх підрозділах регіональних філій, філій і складається з трьохступеневого контролю. На виконання графіка перевірок з питань охорони праці департаментів, регіональних філій, філій та приватних акціонерних товариств, підпорядкованих АТ «Укрзалізниця», на 2018 рік, були організовані та здійснені комплексні та цільові перевірки стану охорони праці усіх регіональних філій та окремих філій.
Підрядні організації під час виконання робіт на території підрозділів
Товариства повинні дотримуватися вимог чинного законодавства України з охорони праці та нормативних актів з охорони праці, що діють у Компанії. При цьому в умовах договорів із сторонніми підрядними організаціями, що виконують роботи на об’єктах Товариства, передбачаються заходи щодо дотримання вимог охорони праці під час виконання робіт цими організаціями на території підрозділів Товариства та порядок взаємодії з цих питань між замовником
(підрозділ Товариства) та сторонньою організацією, передбачена особиста відповідальність за організацію та проведення навчання з питань охорони праці тощо. Заходи безпеки, що не врегульовані договором, повинні відповідати вимогам законодавства України з питань охорони праці. Вищезазначені вимоги передбачені у проекті стандарту «Система управління охороною праці АТ
«Укрзалізниця». Загальні положення».
У травні 2018 року було запроваджено реєстр наявності та термінів дії документів дозвільного характеру. Зокрема, встановлено постійний оперативний

91
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ контроль за своєчасним отриманням регіональними філіями та філіями документів дозвільного характеру на виконання робіт підвищеної небезпеки, на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
В АТ «Укрзалізниця» щоквартально проводиться аналіз виробничого травматизму з метою визначення причин нещасних випадків як в масштабах окремого господарства, так і усього Товариства, найбільш травмонебезпечних професій, вікових груп потерпілих тощо. Результати аналізу використовуються для розробки заходів з доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог, підвищення нинішнього рівня охорони праці. У регіональних філіях та філіях АТ
«Укрзалізниця» у 2018 році допущено 61 нещасний випадок, внаслідок яких травмовано 65 працівників, серед них 12 – із смертельним наслідком. У 2017 році було допущено 79 нещасних випадків, внаслідок яких травмовано 85 працівників, серед них 17 – із смертельним наслідком. Зокрема, протягом 2018 року 17 працівників було травмовано внаслідок падіння, з них під час пересування 11 (або
16,9 %), з висоти 5 (або 7,7 %) [26].
Із загальної кількості травмованих працівників у 2018 році травмовано жінок – 14, чоловіків – 51.
Таблиця 6.1
Динаміка коефіцієнтів частоти та тяжкості травматизму
Роки
2015 2016 2017 2018
Коефіцієнт частоти травматизму, Кч
0,281 0,274 0,315 0,24
Коефіцієнт тяжкості травматизму, Кт
17,99 13 20 16,97

92
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
Рисунок 6.1– Графічне представлення травматизму на залізничному транспорті
Основні причини нещасних випадків виробничого травматизму:

організаційні (41 постраждалий, або 63,1 %) – це порушення трудової і виробничої дисципліни, порушення правил безпеки руху, невикористання засобів
індивідуального захисту;

психофізіологічні (17 постраждалих, або 26,2 %) – це особиста необережність потерпілих, травмування внаслідок протиправних дій сторонніх осіб;

технічні (7 постраждалих, або 10,8 %).
Однією з основних проблем у сфері охорони праці у 2018 році стало скасування у 2017 році і введення лише у 2 кварталі 2018 року ряду нових нормативно-правових актів з охорони праці, що регламентують порядок організації безпечної експлуатації устаткування підвищеної небезпеки
(вантажопідіймальних кранів, підйомників, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском тощо).
0 5
10 15 20 25 0
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 2015 2016 2017 2018
Коефіцієнт частоти травматизму, Кч
Коефіцієнт тяжкості травматизму, Кт

93
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ
щодо профілактики виробничого травматизму
Розроблено Комплексні
заходи
з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення нинішнього рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, профзахворювань та аварій
Встановлений
постійний
контроль
за виконанням
Заходів щодо поліпшення профілактичної роботи із запобігання виробничому травматизму в АТ
«Укрзалізниця» у
2018 році
Через незадовільну ситуацію з виробничим травматизмом, що мав місце в окремих регіональних філіях, філіях та господарствах
АТ «Укрзалізниця», протягом року
проводилися особливі
умови контролю за
станом охорони праці
Рисунок 6.2 – Заходи щодо профілактики виробничого травматизму
З метою інформування працівників про обставини та причини нещасних випадків та проведення профілактичних заходів щодо недопущення подібних випадків у подальшому на регіональні філії та філії АТ «Укрзалізниця» по кожному нещасному випадку із смертельним наслідком та нещасних випадках, що носять системний характер, були направлені вказівки, за виконанням яких встановлено контроль. У зв’язку із високою (або низькою) температурою зовнішнього середовища та з метою недопущення погіршення стану здоров’я або травмування працівників, які більшу частину робочого часу перебувають на відкритому повітрі, на регіональні філії та філії АТ «Укрзалізниця» були направлені вказівки із переліком заходів, за виконанням яких встановлено контроль. У квітні та жовтні 2018 року у всіх підрозділах регіональних філій та філій АТ «Укрзалізниця» були проведені весняний та осінній огляди стану охорони праці.

94
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
Висновки до розділу. В розділі було проведено загальну порівняльну характеристику ефективності підходів організації управління охороною праці в розвинутих країнах світу та в Україні. Встановлено, що гостро постала необхідність приведення національної законодавчої бази до рівня законодавства
Європейського Союзу. Детально розглянуто та проаналізовано стан виробничого травматизму на мережі залізниць України, зокрема й основні причини нещасних випадків виробничого травматизму. Проаналізовано розроблений комплекс заходів щодо профілактики виробничого травматизму на залізничному транспорті.

95
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ
7 ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Залізничний транспорт постійно впливає на природне середовище. Рівень дії може лежати в допустимих рівноважних і кризових межах. За характером впливу залізничного транспорту на стан середовища проблема має два аспекти: використання транспортом природних ресурсів і транспортне забруднення середовища. Залізничний транспорт впливає на екологію як великий споживач паливних, лісових і земельних ресурсів, мінеральних і будівельних матеріалів.
Хоча в порівнянні з іншими видами транспорту (особливо автомобільним), він заподіює менше екологічного збитку.
Негативний вплив залізничного транспорту на середовище включає порушення стійкості природних ландшафтів транспортною інфраструктурою шляхом розвитку ерозій і обвалів; забруднення атмосфери відпрацьованими газами; постійне зростання рівня забруднення землі нафтою, свинцем, продуктами видування і осипання сипких вантажів (вугілля, руда, цемент).
В останні роки все більший розвиток отримує сфера «зелених» технологій.
До «зелених» технологій прийнято відносити інноваційні рішення в сфері переробки та вторинного використання матеріалів, очищення стічних вод, енергозбереження, контролю над забрудненням повітряного середовища, захисту навколишнього середовища, поновлюваних джерел енергії. Традиційне розуміння та концепція логістики оперують переважно на економічні критерії, що відповідно регламентує процедуру прийняття стратегічних та операційних рішень [30].
Водночас, прогресуюча світова тенденція формування врівноваженого розвитку змушує до розширення концепції логістики середовищ суспільними критеріями. Під впливом транспортних засобів в атмосфері накопичується вуглекислий газ, зменшується кількість кисню. Викиди потрапляють на рослини,

96
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ в ґрунт та опиняються в організмах людей. У таких умовах виникає необхідність використання в логістиці «зелених» технологій. При цьому можна говорити про виникнення нового поняття «зелена» логістика. «Зелена логістика» передбачає цілісне перетворення логістичних стратегій, процесів, структур всіх учасників ланцюга поставок у відповідності до ресурсозберігаючих, енергоефективних та природоохоронних технологій. Мета «зеленої логістики» — досягнення балансу між економічною та екологічною ефективністю. «Зелена» логістика — логістика
(як господарська діяльність), заснована на екологічно безпечних технологіях.
«Зелені» технології в даний час знаходяться на стадії свого раннього розвитку.
Більшість авторів, впроваджуючи принципи «зеленої логістики» у практику діяльності українських підприємств, акцентує увагу на необхідності першочергової екологізації транспортної логістики. Інша частина науковців розглядає зелену логістику як частину інтегрованого управління логістичним процесом, що включає виробництво, складування, транспортування, управління відходами.
Очікується, що розвиток «зелених» технологій за масштабами, силі впливу на зміну структури економіки та змін може буде порівняно з інформаційними
інноваціями, які активно увійшли в наше життя.
Розглядаючи досвід європейських країн, можна відмітити, що багато компаній усвідомили значущість «зелених» технологій.
Як приклад можна привести компанію Green Cargo, постачальника послуг логістики в Швеції. Green Cargo позиціонується, передусім, як чиста альтернатива автомобільних перевезень вантажів на великі відстані. Компанія Green Cargo пропонує своїм клієнтам можливість транспортування їх товарів більшу частину шляху по залізниці з подальшим переходом в кінці шляху на автомобільне транспортування для доставки товарів у пункт їх призначення. Ця гнучка послуга стимулює численних клієнтів до переходу на залізничні перевезення. Одним з важливих завдань є шумоізоляція. Ряд заходів щодо зниження шуму від поїздів дозволяє підвищити якість життя в населених пунктах, прилеглих до залізничних

97
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ ліній [30].
У Швейцарії вже більше 10 років проводиться інтенсивна робота щодо зниження рівня залізничних шумів, що впливають на мешканців будинків, розташованих поблизу залізниці. Вживаються заходи зменшення шуму у джерелах його утворення та на шляхах поширення, а також щодо підвищення рівня шумоізоляції будівель. Великий потенціал для подальшого значного зниження рівня шуму закладений в оснащенні вантажних вагонів малошумними гальмами.
Найбільш активно високошвидкісні поїзди використовують в Японії та
Китаї. У Японії досвід пересування на високошвидкісних поїздах більше 35 років, при цьому серйозних аварій не відбувалося. Низька аварійність вигідно відрізняє залізничний транспорт від інших видів транспорту. Високошвидкісні поїзди використовують систему електричної тяги, тобто вони не виділяють парникові гази і вимагають меншої кількості викопних видів палива, ніж інші транспортні засоби. Швидкісні поїзди запобігають викид в атмосферу 3 кг вуглекислого газу на пасажира в порівнянні з іншими поїздами, але якщо враховувати, на скільки знижується рівень забруднення, якщо людина взамін машини або літака вибирає поїзд, ця цифра зростає до 31 кг CO2.
Густонаселений Китай до 2020 року планує зв’язати 70 % великих міст. Це допоможе вирішити транспортну проблему в Китаї. У Китаї активно використовується новий вид поїздів на магнітній подушці Maglev. Його максимальна швидкість досягає 500 км/год. Цей експрес використовує колеса тільки під час розгону, а потім рухається на магнітній подушці в повітрі. Так як колеса використовуються тільки під час розгону, то шумове забруднення при русі цього поїзда в рази менше, ніж у звичайного. Розрахунки показують і значний екологічний ефект такого транспортного засобу. На перевезення одного пасажира він використовує 2 % палива від споживаного автомобілем. Відсутність рухомих частин скорочує витрати на експлуатацію такого експреса.
Залізничний транспорт гостро потребує впровадження інноваційних

98
КвР – 275.02 – ДУІТ – КІЗТ – УЗТ – УКДЗ – ПЗ технологій, які б дозволили підвищити екологічну безпеку, якість і надійність його експлуатації, безпеку руху.
В провідних європейських країнах вже почали розробку проекту енергетичної установки на паливних елементах призначеної для електроживлення спеціалізованої колійної техніки в тунелях. Метою створення установки є освоєння на залізничному транспорті принципово нових енергетичних установок, що працюють на водні та забезпечують ряд техніко-економічних переваг перед
існуючими енергоустановками, в тому числі високу екологічність.
Екологічність від вибору електротяги очевидна. Більшість залізничних ліній України будувалися 30 – 40 і більше років тому переважно без урахування елементів екологічних вимог, давно вичерпали свою пропускну здатність і потребують модернізації. Крім магістральної мережі, господарство залізничного транспорту містить у собі тисячі вокзалів і вантажних районів, велику кількість локомотивних і вагонних депо. Тому проблема екологізації залізничного транспорту дуже важлива [30].
Рисунок 7.1 – Характеристика небезпечних об’єктів для навколишнього середовища

1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас