1   2   3
Ім'я файлу: труд навч.docx
Розширення: docx
Розмір: 94кб.
Дата: 05.06.2020
Пов'язані файли:
НП Криминалистика 2017.docx
вправи днк.docx
Тестові завдання за темою (1).docx
к.р 10 хімія.docx
Мутаційна мінливість.doc
КР кондитерский цех.docx
Комплектный электропривод серии.docx
Тест.docx
ЗМІСТ.docx
План роботи (зелений туризм).docx

ВИСНОВОК
Під дитячою творчістю розуміється створення суб'єктивно нового (значимого насамперед для дитини) виробу (малюнок, ліплення, пісенька, казка, танцювальна замальовка й т.д.); створення раніше не використовуваних образів, різних варіантів зображення; застосування засвоєних раніше способів зображення або засобів виразності в новій ситуації; прояв ініціативи.

Дитячою творчістю можна вважати створення дитиною суб'єктивно нового виробу в результаті дитячої діяльності, що є вагомим насамперед для дитини.

Творчі здібності в дітей можуть проявлятися в образотворчій, музичній, художньо-мовній і театрально-ігровій діяльності. Отже, можна виділити наступні види дитячої творчості: образотворча, словесна, театрально-ігрова й музична.

Кожний школяр повинен отримати трудове загартування, яке, як би не склалась його подальша доля, знадобиться йому в будь-якій сфері діяльності.

Метою трудового навчання і виховання учнів повинно бути прищеплення любові до праці, поваги до людей праці; ознайомлення учнів з основами сучасного промислового, сільськогосподарського виробництва, будівництва, транспорту, сфери обслуговування; формування суспільно-корисної праці, трудових навичок і умінь.

До уроків трудового навчання в початкових класах, які до уроків з інших предметів, ставиться ряд дидактичних вимог: чіткість дидактичної мети, нерозривність виховних і навчальних завдань, правильний добір навчального матеріалу для кожної частини уроку, доцільний добір методів навчання для кожної частини уроку, колективна праця учнів поєднується з самостійністю кожного учня, організаційна чіткість уроку, практичний характер праці учнів, створення умов для безпечної роботи учнів.

Уроки трудового навчання можуть бути кількох типів. Визначаються вони за різними критеріями. Одні методики визначають типи уроків за змістом (уроки з обробки тканими, паперу, деревини): другі – за способом проведення (урок-екскурсія, кіно-урок) треті – за цілями навчання (урок набуття учнями нових знань, урок формування умінь та навичок, ком6інований урок).

В нашій роботі ми зробили експериментальне дослідження особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання. Метою нашого експерименту була перевірка впливу уроків праці, на розвиток творчих здібностей молодших школярів Як експериментальна база нами були обрані учні з 1 по 4 клас. Нам потрібно було виявити творчих дітей, уміння їх логічно мислити, робити умовиводи, визначити їх творчі можливості. Виходячи із цього, були визначені етапи експериментальної роботи: констатуючий; формуючий; контрольний.

На початковому етапі роботи ми провели з дітьми наступні діагностики: «Уява», метою якого стало визначення рівня уяви учнів; «Придумай гру», мета даної методики – визначення рівня розвитку фантазії дитини; «Творчий потенціал» на визначення розвитку рівня творчого потенціалу.

Після проведення діагностики були записані та проаналізовані результати.

Мета формуючого етапу, вплинути на розвиток творчих здібностей дітей у процесі трудової діяльності із застосуванням ігрових технологій. Нами був наведений приклад уроку з трудового навчання, а потім були зроблені висновки.

За результатами роботи можна сказати, що трудове навчання сприяє розвитку творчих здібностей учнів. Наша робота велася довгостроково й планомірно, поступово ускладнюючись. Тому й привела до позитивного результату. А ще й тому, що виконувалися умови формування творчих здібностей: сприятлива атмосфера, свобода вибору, захопливість, необмеженість у діях.

Отже, щоб навчити учнів працювати творчо, потрібно проводити уроки, реалізуючи такі компоненти: мотиваційний (стимулювання підвищення емоційності, зміцнення сенсорної чутливості, розвитку, уяви, фантазії); пізнавальний (інформаційно-когнітивний); ментальний (неповторність, індивідуальність); практичний (уміння, навички, самостійна творча діяльність).

В учнів буде розвиватися творчість на уроках трудового навчання, якщо: розумово-пошукова діяльність учнів буде стимулюватися різними засобами й прийомами; будуть використовуватися методи дослідного, евристичного характеру, творчі завдання; учні будуть прагнути прийти до самостійного пошуку й розв'язання навчальної проблеми; учні будуть адекватно реагувати на творчі й нестандартні ситуації; будуть створюватися проблемні ситуації, емоційні кульмінації; учні будуть вчитися піклуватися про етику взаємовідносин, про естетику оформлення приміщень; в результаті в усіх з'явиться бажання працювати, закріпиться момент співтворчості.

Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що вчителеві на кожному уроці необхідно розвивати творчі здібності учня на основі спеціально розроблених раціональних прийомів, спрямованих на організацію керованої діяльності учнів, за допомогою яких він може розвинути пізнавальні процеси: пам’ять, увагу, уяву, швидкість реакції, асоціативність, абстрактність мислення в учнів. Таким чином, при розвитку в учнів творчого ставлення до праці необхідно враховувати не лише склад психіки дитини як важливу умову правильного спрямування її творчої діяльності, а й створення відповідних умов, розробку способів та методів для успішної реалізації індивідуальних та колективних можливостей дітей у розвитку їх творчості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования [Текст] / А.Г. Асмолов, – М., 1984. – 136 с.

 2. Ботюк А.Ф. Формирование конструктивно-технических умений у младших школьников [Текст] / А.Ф. Ботюк, – К., 1965. – 150 с.

 3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. В одном счастливом детстве. В 2-х ч.: Кн. для чт. в 3-м кл. Ч. 2. – 3-е изд., перераб [Текст] / Р.Н. Бунеев, – М.:БАЛАСС, 2001.-224 с.

 4. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей [Текст] / А.И. Буренина, – С-Пб., 2000. – 155 с.

 5. Веремійчик І. М. Граючись, вчимося [Текст] / І. М. Веремійчик, – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2002. – 116 с.

 6. Веремійчик І. М. Художня праця в 3–4 класах [Текст] / І. М. Веремійчик, – Луцьк: Вежа, 1996. – 128 с.

 7. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / Скрипченко О.В., Волинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. [Текст] / О.В. Скрипченко, – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

 8. Выгонов В.В. Практикум по трудовому обучению: Уч. пос. для студ. [Текст] / В.В. Выгонов, – М.: Академия, 1999. – 256 с.

 9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк: Книга для учителя [Текст] / Л.С. Выготский, – М.: Просвещение, 1991.-175 с.

 10. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія [Текст] / В.М. Галузинський, – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.

 11. Гальперин П.Я., Котик К.Р. К психологии творческого мышления // Вопр. психологии [Текст] / П.Я. Гальперин, – 1982. – №5. – С. 80–84.

 12. Геронимус Т.М. Урок труда. 3 класс: Учебный комплект для начальной школы [Текст] / Т.М. Геронимус, – М.:АСТ-ПРЕСС, 1998.-120 с.

 13. Геронимус Т.М. Урок труда. Сборник маленького мастера: Учеб.-тетр. №4 по трудовому обучению для уч-ся 1–4-х кл. четырехлет. нач. шк. [Текст] / Т.М. Геронимус, – М.:АСТ-ПРЕСС, 1998. – 135 с.

 14. Глобчак В.К. Особистісно-орієнтоване навчання і виховання молодших школярів на уроках праці у початковій ланці // Рідна школа [Текст] / В.К. Глобчак, -2004. – №4. – С. 19–20.

 15. Гомырина Т.А. Развитие творческих способностей первоклассников на уроках художественного труда [Текст] / Т.А. Гомырина, – М.: ВЧГК «Русский Центр». – 2003 – 135 с.

 16. Гордуз М.Н. Нестандартні форми навчання молодших школярів на уроках трудового навчання // Початкова школа [Текст] / М.Н. Гордуз, – 2003. – №4. – С. 1–4.

 17. Горлач М. І. Трудова освіта і виховання учнів [Текст] / М. І. Горлач, – К.: Радянська школа, 1989. – 124 с.

 18. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття). [Текст], – К.: Райдуга, 1994. – 112 с.

 19. Доронова Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями [Текст] / Т.Н. Доронова, – М., 2002. – 148 с.

 20. Дуганов Р.В. Природа творчества [Текст] / Р.В. Дуганов, – М.: Сов.писатель, 1990.-352 с.

 21. Журавлева А.П., Болотина Л.А. Начальное техническое моделирование [Текст] / А.П. Журавлева, – М.: Просвещение, 1982. – 160 с.

 22. Зверева О.Л., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учебн. Заведений [Текст] / О.Л. Зверева, – М.: Академия, 2000. – 146 с.

 23. Кабиш Ю. І. Розвиток художніх здібностей дітей молодшого шкільного віку // Рад. шк. [Текст] / Ю. І. Кабиш, – 1981. – С. 48–50.

 24. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учебное пособие для студентов средних пед. Заведений [Текст] / С.А. Козлова, – М.: Академия, 2000. – 164 с.

 25. Конышева Н.М. Конструирование как средство развития младших школьников на уроках ручного труда: Пос. для учит, и студ. педвузов [Текст] / Н.М. Конышева, – М, 2000. -88 с.

 26. Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников: Основы дизайнобразования. Уч. пос. для студ. сред. пед. учеб. заведений [Текст] / Н.М. Конышева, – М.:Академия, 1999.-192 с.

 27. Кукушкин B.C. Современные педагогические технологии в начальной школе [Текст] / В.С. Кукущкин, – Ростов-на-Дону., 2003 – 185 с.

 28. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание [Текст] / Т.А. Куликова, – М.: Академия, 2000. – 153 с.

 29. Кульчицька О. І. Конструктивне мислення як умова розвитку творчості дітей молодшого шкільного віку // Обдар. дитина [Текст] / О. І. Кульчицька, – 1999. – №1. – С. 2–6.

 30. Левин В.А. Воспитание творчества [Текст] / В.А. Левин, – Томск: Пеленг, 1992.-56 с.

 31. Левина М.К. 365 весёлых уроков труда [Текст] / М.К. Левина, – М.: Рольф, Айрис пресс, 1999.-256 с.

 32. Лук А.Н. Психология творчества [Текст] / А.Н. Лук, – М.: Наука, 1978. – 185 с.

 33. Луткова Л.В. Совершенствование дидактической системы трудового обучения школьников 1–4 классов [Текст] / Л.В. Луткова, – К., 1991. – 124 с.

 34. Лысенкова С.Н. Когда легко учиться: из опыта работы учителя начальных классов школы №587 г. Москвы [Текст] / С.Н. Лісенкова, – М., 1982. – 175 с.

 35. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении [Текст] / А.М. Матюшкин, – М.: Просвещение, 1972. – 204 с.

 36. Міщенко I. Т. Трудове навчання в 1–2 класах [Текст] / І. Т. Міщенко, – К.: Рад. шк., 1990. – 128 с.

 37. Моляко В.А. Психология решения школьниками творческих задач [Текст] / В.А. Моляко, – К.: Рад. школа, 1983. – 224 с.

 38. Навчальні програми для 4-річної початкової школи. Трудове навчання // Початкова школа [Текст], – 2001. – №8. – С. 40–45.

 39. Трегубенко П.В. Трудовое обучение: 1–4 классы [Текст] / П.В. Трегубенко, – М.: Владос, 2001.-176 с.

 40. Педагогика / Под. ред. Ю.К. Бабанского [Текст] / Ю.К. Бабанский, – М.: Просвещение, 1988. – 480 с.

 41. Педагогіка /За ред. М.Д. Ярмаченка [Текст] / М.Д. Ярмаченко, – К.: Вища школа, 1986. – 544 с.

 42. Плохій З.П. Трудове виховання молодших школярів [Текст] / З.П. плохій, – К.: Освіта, 2002. – 112 с.

 43. Развитие технического творчества младших школьников / Под. ред. П.Н. Андриановой, М.А. Галагузовой [Текст] / П.Н. Андрианова, – М.: Просвещение, 1990. -112 с.

 44. Рожнев Я.А. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских [Текст] / Я.А. Рожнев, – М.: Просвещение, 1988. – 240 с.

 45. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи [Текст] / О.Я. Савченко, – К.: Генеза, 2002. – 366 с.

 46. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах [Текст] / О.Я. Савченко, – К.: Магістр, 1997. – 256 с.

 47. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5 т. [Текст] / В.О. Сухомлинський, – К.: Рад. шк., 1973. – Т 3. – 464 с.

 48. Теплов Б.М. Избранные труды в 2 т. [Текст] / Б.М. Теплов, – М., 1985. – Т. I – С. 18–23.

 49. Трудовое обучение в начальных классах / Под. ред. И.Г. Майоровой [Текст] / И.Г. Майорова, – М.: Просвещение, 1978. – 272 с.

 50. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін [Текст] / Д.О. Тхоржевський, – К.: Вища школа, 1985. – 175 с.

 51. Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения [Текст]/ К.Д. Ушинский, – М.: Просвещение, 1968. – 357 с.

 52. Фрейтаг И.Г. Урок технического труда в начальных класах [Текст] / И.Г. Фрейтаг, – М: Просвещение, 1990. – 64 с.

 53. Хорунжий В. І., Черніка Г.П. Методика трудового навчання в початкових класах [Текст] / В. І. Хорунжий, – Олександрія: РВА «Світло», 1996. – 96 с.

 54. Художественное творчество в детском саду /Под ред. Н.А. Ветлугиной [Текст] / Н.А. Ветлугина, – М., Просвещение, 1974. – 174 с.

 55. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Уроки творчества: Учеб. для 2-го кл. [Текст] / Н.А. цирулик, – Самара: Фёдоров, 2000.-111 с.

1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас