1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Ім'я файлу: Oblik_ta_audyt_v_komertsiinykh_bankakh.doc
Розширення: doc
Розмір: 3644кб.
Дата: 19.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
Історія української культури.docx
Pomazan_IZL-RP-3-Metod-pos.doc
221092.docx
Дитячий аутизм.doc
Семенар 2 (1).doc
Á³çíåñ-êåéñ.doc
Лаб 1.docx
Реферат ОС.docx
питання на залік.docx
дослідження івенту.docx
доповідь.docx
Молодіжне підприємництво.docx

Облiк та аудит в комерцiйних банках

Облік та аудиту комерційних банках / А.М. Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О.А. Мазур та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Герасимовича. — Львів: Видавництво «Фенікс», 1999. — 512 с.

Зміст
Глава 1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні комерційним банком

5

1.1. Реформа обліку і звітності в Україні

5

1.2. Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку

8

1.3. Фінансовий та управлінський облік: зміст і призначення

16

Контрольні запитання

19

Вправи для самостійної роботи

19

Глава 2. Основи побудови бухгалтерського обліку в банках України

22

2.1. Об'єкти обліку і бухгалтерські рахунки

22

2.2. План рахунків і принципи його побудови

26

Глава 2. Частина II
2.3. Баланс комерційного банку та інші форми синтетичного обліку

33

2.4. Параметри і форми аналітичного обліку

35

2.5. Банківська документація

40

Контрольні запитання

41

Вправи для самостійної роботи

41

Глава 3. Організація бухгалтерського процесу

44

3.1. Зміст обліково-операційної роботи і побудова бухгалтерського апарату

44

3.2. Бухгалтерський процес і процедури фінансового обліку

47

Контрольні запитання

50

Вправи для самостійної роботи

50

Глава 4. Облік операцій з формування статутного капіталу банку

52

4.1. Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку

52

4.2. Облік операцій з формування статутного капіталу банку

52

Контрольні запитання

56

Вправи для самостійної роботи

56

Глава 5. Облік міжбанківських розрахунків

57

5.1. Загальні правила розрахунків між банками та класифікація кореспондентських

рахунків

57

5.2. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які
здійснюються через НСЕП при НБУ

59

5.3. Касове обслуговування установ комерційних банків та облік цих операцій

63

5.4. Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими
кореспондентськими угодами

65

5.5. Правила виконання та обліку НБУ операцій за кореспондентським рахунком
комерційного банку при наявності ухвали судів України щодо арешту грошових
коштів, а також безспірне списання коштів

67

Контрольні запитання

68

Вправи для самостійної роботи
Глава 6. Платіжні рахунки і облік розрахункових операцій

70

6.1. Характеристика платіжних розрахунків клієнтів банку

70

6.2. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями

75

6.3. Облік операцій при розрахунках гарантованими дорученнями

76

6.4. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами-дорученнями

77

6.5. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками

78

6.6. Облік операцій при розрахунках акредитивами

79

6.7. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне стягнення
коштів

82

Контрольні запитання

82

Вправи для самостійної роботи

83

Глава 7. Частина І. Облік кредитних операцій

85

7.1. Організація обліку кредитних операцій

85

7.2. Облік позичкових операцій і послуг кредитного характеру

93

Глава 7. Частина ІІ
7.3. Облік операцій з формування і використання резерву на покриття
можливих втрат за кредитами. Порядок списання безнадійних кредитів

97

7.4. Облік операцій кредитного характеру

102

7.5. Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру

107

Контрольні запитання

109

Вправи для самостійної роботи

109

Глава 8. Облік касових операцій

111

8.1. Організація касової роботи

111

8.2. Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки

111

8.3. Облік операцій видаткових кас

112

8.4. Інкасація грошової виручки

113

8.5. Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах

114

8.6. Ревізія цінностей

115

8.7. Синтетичний облік касових операцій

115

Контрольні запитання

116

Вправи для самостійної роботи

116

Глава 9. Касове виконання Державного бюджету України

117

9.1. Організація касового виконання Державного бюджету України

117

9.2. Облік операцій з касового обслуговування коштів Державного бюджету України

118

9.3. Касове виконання місцевих бюджетів

121

Контрольні запитання

123

Вправи для самостійної роботи

123

Глава 10. Облік депозитних і довірчих операцій

125

10.1. Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій

125

10.2. Облік депозитних операцій

126

10.3. Облік довірчих операцій

128

Контрольні запитання

128

Вправи для самостійної роботи

128

Глава 11. Облік операцій з цінними паперами

130

11.1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними

130

11.2. Облік операцій банку з цінними паперами, придбаними з метою перепродажу

132

11.3. Облік довгострокових вкладень банку в цінні папери

134

11.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери

136

11.5. Облік пасивних операцій з цінними паперами за власними борговими
зобов'язаннями

142

Контрольні запитання

144

Вправи для самостійної роботи

144

Глава 12. Частина І. Облік валютних операцій

145

12.1. Сутність валютних операцій

145

12.2. Ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті

147

12.3. Неторговельні операції з валютними цінностями

151

Глава 12. Частина ІІ
12.4. Організація та облік безготівкових міжнародних розрахунків

159

12.4.1. Запровадження кореспондентських відносин

159

12.4.2. Облік експортно-імпортних операцій клієнтів

161

12.5. Інші валютні операції

172

Контрольні запитання

175

Вправи для самостійної роботи

175

Глава 13. Частина І. Облік основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів

177

13.1. Документальне забезпечення обліку

177

13.2. Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів

180

13.3. Облік зношення основних засобів

182

13.4. Облік вибуття об'єктів основних засобів: ліквідація, реалізація, безоплатна
передача

183

13.5. Облік оперативного лізингу

184

13.6. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту

185

13.7. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів

186

Глава 13. Частина ІІ
13.8. Облік нематеріальних активів

188

13.9. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів

190

Контрольні запитання

195

Вправи для самостійної роботи

195

Глава 14. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності комерційних

198

 

 

14.1. Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку

198

14.2. Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків за їх обліком

200

14.3. Облік доходів і витрат банку

203

14.4. Облік фінансового результату і розподілу прибутку

207

Контрольні запитання

210

Вправи для самостійної роботи

210

Глава 15. Облік податків, зборів і внесків до державних та недержавних цільових

212

 

 

15.1. Види податків, які сплачують комерційні банки

212

15.2. Облік прямих податків: з прибутку, за користування землею, з власників
транспортних засобів, з громадян

213

15.3. Облік непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного та митних
зборів

218

15.4. Облік внесків до державних цільових фондів

220

15.5. Облік місцевих податків і зборів

223

15.6. Фінансові санкції та їх облік

224

15.7. Звітність з основних видів податків, зборів та внесків

225

Контрольні запитання

225

Вправи для самостійної роботи

226

Глава 16. Звітність комерційних банків

228

16.1. Необхідність та користувачі звітності комерційних банків

228

16.2. Класифікація звітності комерційних банків

231

16.3. Характеристика звітності комерційних банків

234

16.3.1. Основна фінансова звітність

234

16.3.2. Допоміжна фінансова звітність

238

16.3.3. Звітність про депозитну діяльність банку

241

Контрольні запитання

242

Глава 17. Внутрішній аудит комерційного банку

244

17.1. Внутрішньобанківський аудит у системі внутрішнього контролю

244

17.2. Внутрішній аудит касових операцій

245

17.3. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій

247

17.4. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій

248

17.5. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій

249

17.6. Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами

251

17.7. Внутрішньобанківський аудит доходів і витрат

253

17.8. Внутрішній аудит оподаткування банку

255

Контрольні запитання

256

Вправи для самостійної роботи

257

Додатки. Частина I

258

Додатки. Частина II
Список літератури

259

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

скачати

© Усі права захищені
написати до нас