Ім'я файлу: Доповідь на тему філософія.docx
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 26.07.2021

Доповідь на тему: «Німецька класична філософія»

Підготувала студентка СР21: Дідик Ірина


У німецькій класичній філософії німецької класичної філософії ми знаходимо зачатки "філософії активної сторони" у Фіхте, основи природної спекуляції в Шеллінга, його ж концепцію "динамічного процесу" у природі, близьку до матеріалістичної діалектики, діалектичну концепцію діалектичну концепцію Гегеля концепцію Гегеля, близьку до реальності й у той же час завдяки своєму ідеалізму далеку від її.

Починаючи з Гердера, німецька філософія німецька філософія вводить історизм у дослідження суспільства і тим самим відкидає неісторичні і механістичні концепції попередньої епохи.

Після кантівська філософія Після кантівська філософія вносить серйозну критику агностицизму і всієї попередньої ноетичної позиції.

У філософії Гегеля філософії Гегеля розробляються закони не тільки об'єктивної, але і суб'єктивної діалектики.

Зворотним боком цих позитивних результатів є світоглядне твердження більшості філософів в ідеалізмі.

Ця тенденція зв'язана з поруч обставин, що лежать у концепції ідеалізму, де не потрібно строго наукового пояснення при формулюванні нових відкриттів, ідей, теорій.

Матеріалістична позиція висуває великі вимоги до точності викладу, до строгості формулювань, що припускає визначений часовий період.

Ідеалізм німецької класичної філософії німецької класичної філософії зв'язаний з доведенням концепції до абсурдних результатів усупереч чи досвіду емпіричним доказам.

У філософії Канта також виявляється подібне привілейоване положення суб'єкта.

Хоча в наступній спекулятивній фазі розвитку філософії розвитку філософії (Шеллінг філософії (Шеллінг, Гегель) спостерігається перехід до онтологічної позиції, колишній ноэтический пріоритет суб'єкта проектується на концепцію основ усякої реальності.

Менш відомо, що характерною рисою цього ідеалізму був пантеїзм (він характерний для Фіхте, Шеллінга класичного періоду і Гегеля).

Поштовх розвитку дав Кант своєю критикою метафізичних ідей (бог, душа, ідея світової цілісності).

Іншою причиною цієї орієнтації є так називана спінозівська дискусія, викликана книгою Ф.-Г. Якобі (1743-1819) "Про навчання Спінози " ("Uber bie Lehre des Spinoza"), виданої в 1785 р.

Дискусія, спрямована на реабілітацію філософії Спінози філософії Спінози, є однієї з віх прогресивного духовного розвитку в Німеччині того часу.
Кант здійснив корінний переворот у постановці та вирішенні філософських проблем. Докантівська філософія в питанні про взаємодію суб’єкта і об’єкта акцентувала увагу на аналізі об’єкта пізнання. Кант зробив предметом філософії специфіку суб’єкта, що здійснює пізнавальну активність. Саме він, на його думку, визначає спосіб пізнання і контролює предмет знання. Кант переосмислює саме поняття суб’єкта і вперше в філософії ставить питання про межі та можливості суб’єкта у досягненні достовірного наукового знання. А сам процес пізнання Кант показує як активний, конструктивний процес.


І.Кант не погоджується з надмірною абсолютизацією попередньою раціональною філософією розуму. Розум, на його думку, може помилятися і сам, тому треба розкрити механізм його помилок. Для того щоб побудувати філософію, проникнуту розумністю, треба як обмежити, так і обґрунтувати пізнання, відгородити науку як від догматизму, так і від повної зневіри в її можливості. Свою філософію він назвав критичним ідеалізмом або ідеалізмом трансцендентальним.


+На думку І.Канта, вся попередня метафізика як вчення про надчуттєві начала буття виходила за межі в принципі можливого досвіду, а це – необґрунтовано. Тому ця мета помилкова, і її “чистий розум” підлягає критиці. Одним із найперших завдань філософії Кант вважає пояснення походження “метафізичних” ідей. У зв’язку з цим Кант формулює завдання “критичної метафізики”: філософія потрібна і можлива як критика. І ця критика сама мусить бути побудована як філософська система, причому як пропедевтика до майбутньої позитивної системи філософського знання – до “метафізики” природи і моралі (Ця програма викладена Кантом у книзі “Пролегомени до усякої майбутньої метафізики, яка може з’явитися як наука”). Перед тим, як починати процес істинного наукового пізнання, треба дослідити самі інструменти людського пізнання та їх можливості. Кант ставить такі питання: 1. Що я можу знати? 2.Що я мушу робити? 3.На що я можу сподіватися? Що таке людина і чим вона може стати?
У саморозвитку абсолютної ідеї Гегель виділяє три етапи і відповідно три частини свого вчення:

  • (Теза). Ідея існує у формі чистих логічних сутностей -логіка.

  • (Антитеза). Ідея "відчужує"себе в природу, "Вирішується із сама себе вільно відпустити себе в якості природи" - філософія природи.

  • (Синтез). Ідея повертається в себе; у суспільстві, у свідомості людини вона пізнає саму себе і існує в різних формах конкретного духу - філософія духу.

За принципом тріади систематизовані і логічні поняття (категорії). Логіка у Гегеля представлена як діалектика; тобто поняття в нього існують не в застиглому і ізольованому вигляді, а як рухливі, суперечливі, перехідні одна в одну логічні сутності.

Фейєрбах, на відміну від своїх попередників, є матеріалістом. Він заявляє, що набагато простіше уявити собі виникнення духу з матерії, ніж виникнення матерії з духу. Але його матеріалізм особливий. Фейєрбах розвиває антропологічний матеріалізм. У центрі нової філософії, говорить Фейєрбах, повинна бути поставлена людина, людина як природна істота, а не тільки як розум. Людина є вищим проявом природи, саме в ній виявляється єдність буття і мислення. Тому антропологія повинна стати загальною наукою. Саме в антропології варто шукати корені і теології, і філософії. Сутність людини є єдність розуму, волі і серця. Розум, дух існує тільки разом з тілом, разом з почуттям, з людиною. Духовна діяльність відрізняється від інших видів діяльності тільки тим, що вона пов'язана з діяльністю іншого органа - голови.Пізнання, на думку Фейєрбаха, своїм об'єктом має природу, а головним знаряддям пізнання є почуття. Фейєрбах різко відмежовується від раціоналізму Декарта з його "Я мислю, отже, я існую". У цьому випадку, говорить Фейєрбах, неможливо перейти до інших речей. Він стоїть на позиції сенсуалізму, стверджуючи, що мислення ґрунтується на матеріалі почуттів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас