1   2
Ім'я файлу: курсова-нова.doc
Розширення: doc
Розмір: 299кб.
Дата: 11.02.2024
скачати
ЗМІСТВСТУП………………………………………………………………….

41. Значення та необхідність застосування маркетингу на підприємстві………………………………………………...…………………


6

1.1. Суть маркетингу, його завдання, принципи, функції …………......

6

1.2. Система засобів маркетингу …………………...…………………

9

1.3. Необхідність маркетингової діяльності підприємств України ...

122. Аналіз маркетингової діяльності ПП «Колосок»…….……..

18

2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства………………...

18

2.2. Аналіз товарної політики та управління асортиментом ПП «Колосок»………………………………………………………………………


22

2.3. Процес ціноутворення на підприємстві…………………………….

25

2.4. Реклама і стимулювання збуту як ефективні засоби просування…

28ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………….

30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..

32

ДОДАТКИ………………………………………………………………..

35


ВСТУП

Перехід до ринкової економіки вимагає перебудови всього господарського механізму і, насамперед, системи керування підприємством в умовах нестабільного, досить динамічного зовнішнього середовища. У підприємств з'являються нові партнери, ускладнюються виробничі зв'язки, змінюються ціни на ресурси, вводяться нові законодавчі акти, що визначають правила взаємин підприємств із державними інститутами. Ці та інші об'єктивні умови розвитку економіки визначають необхідність розробки концепції керування підприємством на основі використання системи маркетингу. Особливо кардинально міняються місце і роль товарної політики в загальній системі керування підприємством. Це пояснюється тим, що більшість підприємств проходять зараз досить складний період, обумовлений переходом від планування товарного асортименту до вироблення ними товарної політики. Останнє, звичайно, обов'язково включає елементи планування, але і разом з тим значно розширює можливості використання стратегічного і тактичного підходу до керування товарним асортиментом.

В умовах переходу до ринкової економіки життєдіяльність підприємства залежить від прибутку, одержуваної від випуску і реалізації конкурентоздатної продукції. У зв'язку з цим на перший план висувається необхідність підвищення ефективності керування товарною політикою й одержання максимального прибутку в результаті вивчення "попиту-пропозиції", потреб споживачів, випуску продукції відповідного рівня якості, раціонального використання усіх видів ресурсів, організації діючого механізму формування товарної політики підприємства і керування нею.

Актуальність і значимість обраної теми дослідження обумовлені: місцем і роллю проблеми застосування комплексу маркетингу в стратегії підвищення ефективності діяльності підприємства, необхідністю виявлення напрямків формування ефективної товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики та організації даного процесу на підприємствах легкої промисловості.

Предмет дослідження маркетингова діяльність підприємства роздрібної торгівлі.

Метою роботи є аналіз маркетингової діяльності підприємства роздрібної торгівлі, подання пропозицій щодо її вдосконалення.

Об'єктом дослідження є приватне підприємство «Колосок», що здійснює торгівлю продовольчи­ми товарами у смт. Козова.

Завданнями даної роботи є вивчення таких питань:

- характеристика, принципи та складові елементи маркетингової діяльності;

- впровадження маркетингу на підприємстві роздрібної торгівлі;

- аналіз маркетингових заходів;

- формування висновків та пропозицій щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємства роздрібної торгівлі.

1. ЗНАЧЕННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Суть маркетингу, його завдання, принципи, функції

Термін «маркетинг» (marketing) вперше застосували американські фермери в середині XIX - XX століть, його почали вживати в економічній літературі, а в університетах було запроваджено наукову дисципліну з такою назвою.

Щоб з'ясувати саму суть маркетингу, наведу приклад найбільш розповсюджених його визначень. Ф.Котлер трактує маркетинг як вид людської діяльності, спрямований на покриття нестатків та задоволення потреб шляхом обміну.

Американська асоціація маркетингу (АМА) трактує визначення маркетингу так:

Маркетинг — процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення, просування та реалізації ідей, товарів і послуг через обмін, який задовольняє цілі окремих осіб та організацій.

Маркетинг як наука і специфічна сфера діяльності в умовах ринкових відносин ґрунтується на відповідних принципах:

- принцип демократичності, тобто вільного вибору мети, сфери і напрямків діяльності розвитку;

- принцип «споживач завжди має рацію», тобто відкритість до споживача, пристосування до його потреб та побажань і головне -активне формування цих потреб та побажань;

- принцип альтернативізму, тобто наявність широкого кола можливих варіантів вибору;

- принцип комерційності, тобто спрямованість на кінцевий результат діяльності підприємства;

- принцип науковості, тобто застосування новітніх наукових досягнень у розв'язанні маркетингових проблем;

- принцип технологічності, тобто всебічне та комплексне використання наявних методологій для досягнення поставленої мети.

Також до основних принципів організації маркетингу на підприємстві належать:

 • цілеспрямованість — відповідність цілям, стратегії, політиці підприємства; спрямованість на пошук і задоволення потреб споживачів;

 • чіткість і оптимальність організаційної структури відповідно до стратегії, цілей та завдань маркетингу;

 • визначення напрямків діяльності — орієнтація на конкретну концепцію, чітке визначення функцій і завдань кожного підрозділу та його працівників;

 • гнучкість — своєчасне реагування на зміни у навколишньому середовищі та можливостях підприємства;

 • скоординованість і узгодженість дій маркетингових підрозділів (окремих працівників) для досягнення максимального ділового ефекту;

• економічність — витрати на маркетинг мають покриватись доходами від реалізації маркетингових заходів;

• наявність висококваліфікованих кадрів, постійна увага до їх вдосконалення;

• активна маркетингова політика — пошук нових ринків, вивчення потреб конкретних споживачів тощо.

Існують такі завдання маркетингу:

Стратегічні завдання маркетингу - формувати стратегічні цілі й місію підприємства на ринку, визначати стратегію поведінки на цільових ринках, створювати власні товари та системи, спрямовані на його просування та збут. Тактичні завдання маркетингу:

• пошук потенційних та існуючих нестатків і потреб споживачів;

 • організація науково-дослідних робіт щодо створення власної продукції;

 • аналіз і планування маркетингової, виробничої, фінансової та збутової діяльності підприємства;

 • здійснення заходів управління якістю продукції підприємства на всіх етапах виробництва;

 • розробка та впровадження маркетингової цінової політики;

 • налагодження ефективної роботи збутової та комунікаційної системи;

• аналіз та контроль маркетингової діяльності підприємства.

Також можна сказати, що тактичні завдання маркетингу реалізуються у відповідях на досить прості, але дуже важливі питання:

- Що, де, коли і як виробляти, продавати, рекламувати;

- Хто, де і коли є нашими реальними чи потенційними споживачами;

- Яким чином забезпечити ефективність нашої діяльності;

- Які маркетингові стратегії застосовувати.

Функції маркетингу розроблені відповідно до поставлених завдань, а саме:

Аналітична функція

1. Аналіз і систематичне вивчення існуючих ринків.

2. Вивчення потреб різних груп споживачів.

3. Вивчення фірмової структури ринку.

4. Вивчення товарної структури ринку.

5. Аналіз внутрішнього середовища підприємства.

Виробнича функція

1. Організація виробництва нових товарів, розроблення нових технологій.

2. Організація матеріально-технічного постачання.

3. Управління якістю і конкурентноздатністю готової продукції.

Збутова функція

1. Організація системи товароруху.

2. Організація сервісу.

3. Організація системи формування попиту і стимулювання збуту.

4. Проведення ціленаправленої товарної політики.

5. Проведення ціленаправленої цінової політики.

Функція управління і контролю

1. Організація стратегічного і оперативного планування на підприємстві.

2. Інформаційне забезпечення управління маркетингом.

3. Організація контролю маркетингу.
1.2. Система засобів маркетингу

Система засобів маркетингу — це сукупність заходів та методів, які використовуються підприємством для досягнення поставленої мети і виконання відповідних завдань.

Найважливішими елементами маркетингу, які створюють систему „4Р” (рис.1.1) вважають: product (продукт, товар), price (ціна), place (місце, збут), promotion (просування). У сукупності вони становлять комплекс маркетингу під назвою „маркетингової суміші” (marketing-mix).

Детальніше розглянемо кожен з елементів маркетингу.

Продукт (товар) — головний елемент „суміші”. Основними інструментами маркетингової діяльності підприємства має бути якість, асортимент, дизайн, властивості, товарна марка, упаковка, сервіс, гарантії, можливості повернення та ін.

Якість стала основою успіху на ринках усього світу. Але сьогодні на ринку перемагає не той, хто завоює нових споживачів, а той, хто зуміє втримати старих. Тому на перший план у конкурентній боротьбі висувається сервіс, елементами якого є :

 • технічне обслуговування (профілактика, ремонт);

 • гарантії та можливості повернення товару;

 • інструктаж та рекомендації до і після купівлі;

 • установлення;

 • підготовка персоналу;

 • робота зі скаргами клієнтів;

 • забезпечення документацією;

 • забезпечення комплектуючими деталями;

 • оперативність.Рис.1.1. Комплекс елементів маркетингу „

Ціна — чи не найскладніший елемент „суміші”. Вона повинна сприйматись потенційним покупцем товару чи послуги і забезпечити прибутковість підприємства. Ціноутворення полягає у методах визначення прейскурантних цін, знижок, націнок, термінів і умов оплати, торговельного кредитування споживачів. Схематично його можна представити таким алгоритмом: визначення собівартості продукції; встановлення можливого попиту на продукцію при встановленій ціні; прогнозування реакції конкурентів на різні ціни; перевірка відповідності цін нормативним актам; встановлення конкретної ціни.

Розподіл — це конструювання каналів збуту продукції підприємства, вибір оптимальної схеми доставки товарів від виробника до споживача, а також післяпродажне обслуговування. Сюди ж відноситься і вибір посередників, підготовка торговельних працівників, розміщення товарів у торговельних закладах, формування в них оптимального асортименту, нагромадження необхідних товарних запасів. Двадцять відсотків прибутку від реалізації продукції витрачається європейськими фірмами для доведення своєї продукції до споживачів.

Просування — це створення ефективних контактів з покупцями, інформаційного взаємозв’язку підприємства зі своїм цільовим ринком. Тут головними інструментами маркетингу є реклама, виставки, ярмарки, персональний продаж, надання торгових знижок, передання товару в тимчасове користування, торгівля в кредит тощо. Можливості підприємства чи фірми тут невичерпні.

В останні роки marketing-mix доповнюється ще кількома „Р”, у тому числі people (споживачі), process (процеси), physical evidence (матеріальні свідоцтва), personal (персонал), partnership (дружні стосунки зі споживачами), preferred suppliers (тривалі стосунки з найкращими постачальниками).

Створювана „маркетингова суміш” повинна передбачати не тільки виконання вимог ринку, але і його формування, сприяти купівельній активності споживачів тощо. „Маркетингова суміш” повинна чітко плануватись і порядок її реалізації викладається як чітка програма дій з деталізацією часу, місця, відповідальних за реалізацію окремих заходів, форм контролю.

Кожен з елементів marketing-mix буде детально розглянуто у наступних розділах навчального посібника разом з економічним обґрунтуванням того результату, на який сподіваються після впровадження.

1.3. Необхідність маркетингової діяльності підприємств України

Маркетингова діяльність є як об'єктивною необхідністю орієнтації науково-технічної, виробничої і збутової діяльності підприємства на врахування ринкового попиту, потреб і вимог споживачів. Вона спрямована на визначення конкретних цілей і шляхів їх досягнення. У сучасному світі виробник повинен випускати продукцію, що знайде збут і принесе прибуток. Для цього необхідно вивчати суспільні та індивідуальні потреби, запити ринку як умову і передумову виробництва. Концепція "виробництво починається зі споживання, а не з обміну" знайшла своє втілення в маркетингу.

Задача управління маркетингом полягає у впливі на рівень, час і характер попиту таким чином, щоб це допомогло організації в досягненні цілей, що коштують перед нею. Простіше говорячи, управління маркетингом - це управління попитом.

Виділяють п'ять основних підходів (концепцій), на основі яких комерційні організації здійснюють свою маркетингову діяльність.

 1. концепція удосконалювання виробництва;

 2. концепція удосконалювання товару;

 3. концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

 4. концепція маркетингу;

 5. концепція соціально-етичного маркетингу.

Виробнича концепція, чи концепція удосконалювання виробництва грунтується на твердженні , що споживачі нададуть перевагу широко розповсюдженому і доступному за ціною товару.

У даному випадку управління зосереджується на удосконалення виробництва та покращення форм і методів збуту. Цю концепцію застосовують у 2 - х випадках:

 • коли попит на товар перевищує пропозицію( виробники шукають шляхи збільшення випуску продукції);

 • коли собівартість за надто висока ( її можна зменшити за рахунок продуктивності праці).

Концепції удосконалювання товару - ґрунтується на твердженні, що споживачі нададуть перевагу товару із найвищою якістю та найнадійнішим експлуатаційним характером.

До факторів, що підтримують існування такої концепції маркетингу, можуть бути віднесені наступні:

а) інфляція;

б) монополістичні обмеження ринку;

в) швидкий моральний знос товарів.

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль, припускає, що споживачі будуть купувати пропоновані товари в достатньому обсязі лише в тому випадку, якщо компанією прикладені визначені зусилля по просуванню товарів і збільшенню їхніх продажів.

Концепція маркетингу - концепція приходить на зміну збутової концепції і змінює її зміст. Різниця між збутовою концепцією і концепцією маркетингу полягає в наступному: діяльність, заснована на збутовій концепції, починається з наявного в розпорядженні фірми товару. При цьому головною задачею є досягнення обсягу продажів, необхідного для одержання прибутку, за рахунок проведення різних заходів щодо стимулювання збуту. Діяльність же, заснована на концепції маркетингу, починається з виявлення реальних і потенційних покупців і їхніх потреб.

Соціально-етична концепція маркетингу, характерна для сучасного етапу розвитку людської цивілізації, базується на новій філософії підприємництва, орієнтованої на задоволення розумних, здорових потреб носіїв платоспроможного попиту.

Перераховані вище концепції характеризують різні періоди й основні соціальні, економічні і політичні зміни, що відбулися в розвитих країнах у сторіччі, що іде. У якості домінуючої тенденції змін, що відбулися, виступає перенос акценту з виробництва і товару на збут, а також на проблеми, що коштують перед споживачами і суспільством у цілому.

Маркетинг як теорія, спосіб мислення, філософія підприємницької діяльності потребує уважного наукового вивчення і реалістичного підходу в практиці управління.

В першу чергу, маркетинг як концепція управління підприємством потребує аналізу управлінської діяльності.

Для керівництва цим процесом необхідні чотири елементи:

 • вихідні дані (інформація);

 • мета діяльності;

 • власне діяльність;

 • контроль результатів.

Управлінська діяльність поділяється на три рівні - стратегічний, тактичний і оперативний.

На стратегічному рівні визначають довгострокові (на 10-15 років) цілі підприємства. Визначаються ресурси, необхідні для досягнення цих цілей (фінансові, матеріальні та ін.). Вибирається стратегія досягнення цілей. На тактичному рівні загальні цілі конкретизуються на більш короткий період (до 5 років). На їхній основі формулюються завдання і залучаються необхідні ресурси.

На оперативному рівні вирішуються поточні завдання, висунуті кон'юнктурою ринку. Ці завдання не повинні суперечити довгостроковим стратегічним цілям підприємства. Цілі маркетингу як ринкової концепції управління підприємством завжди є відбитком довгострокових і короткострокових цілей підприємства.

Призначення маркетингу як функції управління полягає в забезпеченні діяльності підприємства, виходячи з вивчення та урахування ринкового попиту, потреб і вимог споживачів до продукції, і в одержанні максимального прибутку. Головним напрямком маркетингової діяльності в системі управління процесом виробництва є вивчення попиту, потреб і їхнє врахування для правильної орієнтації виробництва. Під вивченням попиту розуміють як виявлення попиту на конкретні товари і послуги, так і його формування, прогнозування змін його напрямків в умовах швидкої змінюваності продукції і скорочення термінів повного відновлення виробництва, зростання ролі наукомісткої продукції.

Сучасна система управління виробництвом ґрунтується на ринковій концепції. Це, насамперед, врахування ринкового попиту, вимог споживача до кількісних і якісних характеристик продукції. Раціональне господарювання можливе лише в тому випадку, якщо передумовою орієнтації виробництва і збуту продукції будуть вимоги ринку. Маркетинг можна розглядати як інструмент регулювання виробництва і збуту, а отже, і ринкових відносин. При цьому споживач диктує свої умови на ринку, вимоги до властивостей продукції, а виробник до них активно пристосовується. Створюється замкнутий і постійно діючий процес безперервного впливу споживача на виробництво. Вплив попиту на ринок - процес зі зворотними зв'язками. У цьому проявляється характерна риса маркетингу.

Процес необхідності та розвитку маркетингу в Україні можна умовно розробити на три періоди:

 • Домаркетинговий;

 • Період активного( й водночас стихійного) зародження маркетингу;

 • Період встановлення професійного маркетингу.

До маркетинговий період охоплює час функціонування українських підприємств до 1991 року та характеризується слабким розвитком процесів обміну. Брак вільної конкуренції, умови директивного, планового господарювання й розподілу виробленої продукції, що існували на той час, не вимагали від підприємств жодної діяльності з дослідженням ринку та вподобань споживачів. Тоді майже по всіх галузях домінувала так звана виробнича концепція маркетингу й основну увагу приділяли підвищенню продуктивності праці та нарощуванню обсягів виробництва. Проблема низької якості продукції була притаманною майже всім виробникам вітчизняних споживчих товарів. Відділів маркетингу ( інтегрованих в окрему структуру) на радянських підприємствах не існувало.

Період активного зародження маркетингу почався після 1991 року й тривав до кінця 90-х років. Початок цього періоду ознаменований розпадом Радянського Союзу, активними процесами приватизації , приплив зарубіжного капіталу в українську економіку , створення спільних підприємств та становлення ринкових відносин. Україну заполонили закордонні товари , насамперед продукція харчової промисловості, що свої зовнішнім виглядом і різноманітністю приваблювала споживачів. Більшість вітчизняних споживчих товарів стала неконкурентоздатностною. Отож система управління підприємством потребувала нових підходів і докорінних змін. На зміну виробничій концепції приходить товарна концепція маркетингу. Поява закордонних менеджерів на українському ринку стимулювала розвиток нової культури управління підприємством.

На цьому етапі становлення маркетингу в Україні, сутність маркетингової діяльності на вітчизняних підприємствах ототожнювалися з успішним збутом або рекламою, тому найчастіше нові відділи мали назви «Відділ збуту і маркетингу» або «Відділ реклами і маркетингу».

Період становлення професійного маркетингу (від початку XXI століття) характеризується підвищенням професійної цікавості до маркетингу як провідної функції менеджменту підприємства та посиленням значущості маркетингових досліджень стратегічного планування. На провідних український підприємствах виникають спеціалізовані відділи, підпорядковані безпосередньо директорові чи його заступникові зі стратегічного розвитку. Основним завданням цих відділів стає відстеження ситуації на ринку, поведінки конкурентів, а також розробка стратегічних напрямків діяльності фірми для досягнення конкурентних переваг на ринку. Підвищується цікавість до професійної маркетингової літератури та кваліфікаційних програм для спеціалістів з маркетингу. Розвивається професійні асоціації з окремих функцій маркетингу: Союз рекламістів України(1993р), Всеукраїнська рекламна асоціація( 1997р.), ВГО «Українська Ліга зі зв'язків із громадськістю»(РК - Ліга, серпень 2003р.), Українська асоціація директ - маркетингу (2002р.) та інші. З 2005 року Українська Асоціація Маркетингу стає членом ESOMAR( Світової асоціації професіоналів соціологічних та маркетингових досліджень) та ЕМС(Європейської Маркетингової Конфедерації)

Під маркетингом розуміють таку систему управління підприємством, яка спрямована на вивчення та врахування попиту і вимог ринку для обгрунтованої орієнтації виробничої діяльності підприємств на випуск конкурентоспроможних видів продукції, що відповідають визначеним техніко-економічним характеристикам, у заздалегідь встановлених обсягах. Реалізація визначеної асортиментної структури має забезпечити підприємству одержання максимальних прибутків або стабільне становище на ринку. Філософія маркетингу полягає у випуску та реалізації такої продукції, якій заздалегідь забезпечений збут, досягненні підприємством визначеного рівня рентабельності та одержанні маси прибутку.

2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП «КОЛОСОК»
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства

Приватне підприємство «Колосок» створено і діє у відповідності з Законами України «Про підприємства в Україні», «Про власність», як підприємство, засноване на власності громадянки України з правом найму робочої сили. Засновником підприємства є громадянка України Мельник Людмила Петрівна.

Місце знаходження підприємства: Тернопільська область, смт. Козова, вул. Майданського 9.

Метою діяльності підприємства є отримання прибутку від господарсько-фінансової, комерційної та інших видів діяльності.

Предметом діяльності підприємства є:

 • здійснення оптової та роздрібної торгівлі продукцією виробничо-технічного призначення, продуктами харчування, матеріальними та сировинними ресурсами, товарами споживання;

 • реалізація товарів народного споживання ;

 • комерційна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;

 • експортно-імпортні операції, пов'язані з реалізацією, переробкою і виготовленням продуктів харчування і нафтопромислових продуктів;

 • торгово-закупівельна діяльність;

 • здійснення торговельно-посередницької діяльності, в тому числі товарообмінні операції;

 • проведення операцій з нерухомістю;

 • купівля-продаж цінних паперів;

 • виготовлення, реалізація продовольчих товарів, кондитерських, хлібобулочних, м’ясо-ковбасних, молочних, овочевих, фруктових виробів.

Підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації і має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку і кутовий штамп зі своєю назвою та символікою. Підприємство може мати товарний знак та фірмову марку, які реєструються згідно діючого законодавства. Підприємство є власником :

 • майна, переданого йому засновником;

 • продукції, виробленої підприємством внаслідок господарської діяльності;

 • одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Джерелом формування майна підприємства є:

- грошові та інші матеріальні внески засновника;

- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

- інші джерела не заборонені чинним законодавством України.

Підприємство здійснює господарську діяльність від свого імені в інтересах засновника підприємства на засадах повного госпрозрахунку. Прибутком підприємства після сплати податків в державний бюджет та інших обов'язкових відрахувань згідно з чинним законодавством самостійно розпоряджається засновник.

Підприємство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність виходячи з попиту на товари, що ним продаються, роботи, послуги, а також необхідності забезпечити виробничий та соціальний розвиток підприємства, підвищення доходів.

Матеріально-технічне забезпечення підприємства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.

Підприємство реалізує свої товари та майно за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.

Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.

Приватне підприємство «Колосок» самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір зарплати, а також інші види доходів працівників.

Нижче наведено основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (табл.2.1).

Досліджуване підприємство на даний час займається торгівлею продуктами харчування. Оскільки продовольчі товари постійно користуються попитом, то підприємство має середній рівень товарообороту. Торговельна націнка становить в середньому 15%, що є нормальним для продуктів харчування. Витрати обігу складають приблизно 96% від усього доходу. Як бачимо з таблиці 2.1, обсяг продажу і відповідно прибуток з кожним роком зростає. Це свідчить про ефективну організацію торговельної діяльності, правильно проведені маркетингові заходи та добре обґрунтовану цінову політику.

Коефіцієнт установчої площі становить 0,22, це означає, що підприємство ефективно використовує торговельну площу магазину.

Таблиця 2.1

Показники фінансово-господарської діяльності ПП «Колосок»Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

1

Торгова площа м2

100

100

100

2

Чисельність працівників, чол. у т.ч. оперативних працівників


15

31 15

31 15

3

Річний продаж, тис.грн.

948072

954536

998543

4

Торгова націнка (сер.%)

15

15

15

5

Витрати обігу, тис.грн.

81792,46

82445,03

86256,84

6

Прибуток від реалізації, тис.грн.

3408

3435,21

3594,03

7

Рентабельність, %

4,2

4,6

4,6

8

Прибуток на одного працюючого, тис.грн

113,6

110,8

115,9

10

Прибуток на одного оперативного працівника

227,2

229

239,6

9

Коефіцієнт установчої площі торг. обладнання

0,22

0,22

0,22

11

Кількість покупців, що обслуговуються, тис.чол

8

10

11

12

Витрати часу на обслуговування 1 працівника (хв.)

0,5-5

0,5-5

0,5-5

13

Комплексність покупок, найменувань

Хліб, молоко, крупи,ковбасні вироби

Хліб, молоко, крупи, ковбасні вироби

Хліб, молоко, крупи,ковбасні вироби


Показник «час на обслуговування одного покупця» показує, що продавці працюють досить оперативно і великих черг в магазині не створюється.

З наведених даних можна зробити висновок, що підприємство працює досить ефективно.

2.2. Аналіз товарної політики та управління асортиментом ПП «Колосок»

В магазині «Колосок» є чотири відділи: м'ясний відділ, молочний та хлібобулочний відділ, цукерки та кондитерські вироби, бакалія (схему магазину подано в додатку А).

Здебільшого комплекс покупки стабільний - люди купують найбільш необхідні продукти повсякденного споживання: хліб, молоко, крупи, ковбасні вироби.

В магазині представлені такі товари та товарні групи:

- ковбасні вироби і копченості;

- м'ясо і птиця;

- консерви м'ясні;

- риба, морепродукти;

- консерви рибні;

- закуски;

- молочні продукти;

- морозиво;

- олія;

- маргарин;

- майонези;

- яйця;

- цукор;

- борошно;

- кондитерські вироби (цукерки, торти, шоколад, печиво, тістечка тощо);

- хлібобулочні вироби;

- макаронні вироби;

- консерви овочеві;

- консерви фруктово-ягідні;

- алкогольні напої;

- чай, кава, какао;

- сіль, приправи і прянощі;

- безалкогольні напої та мінеральна вода;

- крупи та бобові;

- снеки (чіпси, горішки, смажене насіння соняшника тощо);

- дитяче харчування;

- свіжі овочі та зелень;

- свіжі фрукти;

- свіжі гриби (шампіньони, гливи);

- заморожені продукти;

- тютюнові вироби;

- окремі непродовольчі товари повсякденного попиту (туалетний папір, паперові серветки, сірники, запальнички тощо)

Основними постачальниками товарів є:

-хлібобулочні вироби –пекарня «Колос».

- молокопродукти – ТМ «Галичина», «Молокія», «Чудо», Бучацький сирзавод, ТОВ «Агро».

- безалкогольні напої – «Sandora», «Кока-Кола»,   “Бевериджис  Україна  Лтд”, ТМ «Садочок», «Караван», «Моршинська», «Збручанська», «Карпатська джерельна», «Добра вода».

- алкогольні  напої  –  ТОВ  «Чумацький шлях».

- свіжі овочі та фрукти - ТОВ «Фреш Фрут».

- ковбасні вироби – ФОП Федорів Н.М., ПП «Сулипа».

- м'ясо – ТОВ «Агросвіт»

- риба – ТОВ «ТерФіш»

- морожені овочі та фрукти – ТОВ «Тер-Фрост»

- цукор – ТзОВ «Козівський цукровий завод»

- олія, продукти ТМ «Олейна», «Торчин», «Чумак», «Королівський смак», дистрибюторська компанія ТОВ «ІЛЛА».

- спеції, консерви, сухофрукти, кондитерські вироби, снеки тощо – ПП «Аскол».

Досліджуване підприємство використовує групування товарів за частотою попиту та складністю асорти­менту. В ньому концентру­ється асортимент товарів частого попиту та повсякденного вжитку, продаж яких максимально наближається до покупців.

ПП «Колосок» у своїй господарській діяльності постійно розширює і оновлює асортимент товарів. Вивчення попиту покупців на ПП «Колосок» і надання товарів, що відповідають запитам населення підвищує споживацький інтерес і товарообіг магазину.

Зі слів покупців, магазин задовольняє їх потреби в продуктах, вони якісні і за помірними цінами. Постійна належність широкого і стійкого асортименту товарів в продажі, які відповідають вимогам покупців сприяє ритмічному виконанню завдання по товарообороту, досягненню економічної і соціальної ефективності роботи підприємства, збереженню повного задоволення попиту населення. Ширина, глибина і стійкість ассортименту є показниками раціонального підходу комерційної служби магазину до формування асортименту. Належність у продажу оптимально широкого і глибокого ассортименту дозволяє задовольнити будь-які запити покупців, які формуються під впливом економічних, соціальних, національних та інших факторів.

При формуванні асортименту підприємство забезпечує не тільки стійкість асортименту, але і визначальну гнучкість - розширює асортимент продовольчих товарів, вводить нові види товарів, вивчає зміни в попиті населення.

Для вивчення потреб покупців та вдосконалення асортиментної політики підприємство проводить систематичні опитування, анкету подано в додатку Б. Проаналізувавши результати анкетного опитування, можемо внести такі пропозиції щодо покращення асортиментної політики підприємства:

1. Поряд з продовольчими товарами покупцям зручно обирати і купувати в тому ж магазині непродовольчі товари повсякденного попиту, такі як засіб для миття посуду, мило, пральний порошок, зубна паста, мішки для сміття, елементи живлення та багато інших. Враховуючи те, що у ПП «Колосок» є ще три конкуренти і два з них пропонують поряд з продовольчими непродовольчі товари, такі побажання покупців необхідно обов’язково врахувати. Це дасть можливість підприємству не лише протистояти конкурентній боротьбі, а й збільшити обсяги продажу через розширення асортименту.

2 ПП «Колосок» варто постійно вивчати нові пропозиції товаровиробників або постачальників і включати нові товари в свій асортимент, а також вчасно виключати з асортименту застарілі.

3. На сьогодні у покупців є зауваження щодо якості хліба одного з виробників, з яким співпрацює ПП «Колосок», а саме пекарні «Колос». Хліб смачний у перший день, а наступного дня погано піддається нарізанню, кришиться. Тому, на нашу думку, варто співпрацювати з більш надійними та досвіченими постачальниками,хлібозаводами з давніми традиціями випікання хліба. Хліб є складовою більшості покупок покупців магазину «Колосок» і від його якості залежить чи захочуть вони наступного разу завітати в магазин. Надавши перевагу іншому магазину, покупці куплять і решту необхідних продуктів там.
2.3. Процес ціноутворення на підприємстві

Оскільки дане підприємство реалізує продукти харчування, то воно співпрацює тільки з вітчизняними виробниками і постачальниками.

Ціни на основні товари в приватному підприємстві «Колосок» наведено в таблиці 2.1.
Табл. 2.1

Ціни на основні товари приватного підприємства «Колосок»

№ п/п

Найменування товару

Ціна

1

Хліб (1 шт)

3,70-4,00 грн,

2

Молоко (1л)

8,00 грн,

3

Творог (1 кг)

18,00 грн

4

Сметана (450гр)

10,20 грн

5

М'ясо (1 кг)

39-48,50 грн

6

Ковбаси варені ( 1 кг)

38,00-55,00 грн

7

Ковбаси копчені (1кг)

55,00-70,00грн

8

Сир голландський (1 кг)

58-70 грн

9

Гречана крупа (1 кг)

7,50 грн

10

Рисова крупа ( 1 кг)

11,50 грн

11

Перлова крупа (1 кг)

3,40 грн

12

Макарони (1 кг)

8,30-10,20 грн

13

Цукор (1 кг)

6,25 грн

14

Мука, вищий гатунок

2,90


Як видно з таблиці 2.1, ціни, що застосовуються на даному підприємстві є досить помірними і покупці порівнюючи з цінами в інших магазинах, є ними повністю задоволені.

Ціноутворення є складовою успішної роботи будь-якого підприємства.

Існують три основні цілі ціноутворення, на які може орієнтуватися підприємство:

- цілі орієнтовані на збут - підприємство має забезпечити певний обсяг продажу, збільшення частки ринку (це і є ціллю ПП «Колосок»);

- цілі орієнтовані на прибуток - підприємство має забезпечити отримання максимального або у всякому разі задовільного прибутку, доходу від інвестицій, швидке надходження готівки;

- цілі основані на становищі , яке склалося - підприємство забезпечує проведення цінової політики, яка створює стабільний стан справ на ринку.

Приватне підприємство «Колосок» застосовує політику постійних та помірних цін, що забезпечує стабільне і прибуткове становище підприємства на ринку, тобто воно в своїй діяльності дотримується третьої з вище перелічених цілей.

Для встановлення цін на свої товари ПП «Колосок» використовує метод «середні витрати + прибуток», який полягає полягає передусім у розрахунку прямих витрат на виготовлення одиниці продукції (ВП).де ВЗ — величина змінних витрат на виготовлення даної кількості продукції;

ВФ — величина постійних витрат;

Q — кількість виготовленої продукції.де П — бажана частка прибутку, %.

Згідно з цим методом у посередницькій діяльності ( в тому числі і роздрібній торгівлі) ціну на продукцію можна розрахувати за такою формулою:де Цо — оптова ціна товаровиробника;

Н — націнки посередника, %.

Основними перевагами розглянутого методу розрахунку цін є його простота, доступність інформації, можливість прийняття конкретних рішень, зрозумілість для споживача.

2.4. Реклама і стимулювання збуту як ефективні засоби просування

Існує безліч прикладів, коли вироблена продукція не знаходить споживача. Інколи це відбувається через невідпо­відність характеристик запропонованого товару очікуван­ням споживача, інколи ринок не готовий до сприйнят­тя товару. А іноді споживачеві потрібно просто нагадати про товар або магазин, що допоможе значно збільшити товарооборот. Реклама була і залишається сильним знаряддям впливу на цільову аудиторію.

Виходячи з того, що досліджуване підприємство займається продажем продовольчих товарів, то особливості його рекламної діяльності такі:

1. ПП «Колосок» у співпраці із виробниками активно застосовує рекламу на місці продажу та засоби мерчандайзингу. Полиці магазину оформлені фірмовими цінниками та іншими рекламними матеріалами ТМ «Світоч», «ROSHEN», «Coca-cola», «M&M», «Кроролівський смак», «Торчин».

2. Для демонстрації снеків використовується спеціальний стенд снекової компанії «Захід».

3. В приміщенні встановлено холодильники ТМ «Чернігівське», «Львівське».

4. Магазин використовує зовнішню рекламу. Перш за все, це велика неонова вивіска з назвою магазину. Вітрини оформлені яскравими зображеннями продуктів, які нанесені на матеріал уракал та наклеєні на скло. Також вікна і двері магазину містять невеликі елементи реклами торгових марок, що представлені в магазині («МТС», «Київстар», «Orbit», «Люкс» тощо).

Під стимулюванням збутумають на увазі велику кіль­кість засобів стимулюючого впливу, спрямованих на при­скорення або посилення відповідної реакції споживачів на то­вари, що пропонуються підприємством. Стимулювання збуту є доповненням до рекламних дій, якщо йдеться про товари широкого вжит­ку, та особистого продажу, якщо йдеться про товари, які реалізуються торговими агентами. Стимулювання збуту найбільш ефективне, якщо воно обмежене в часі, та в тому разі, коли йдеться про підтримку просування товару рек­ламними діями. Кінцевою метою заходів з просування є зростання або утримання обсягів продажу, найактивніше стимулювання збуту має проявлятися в конкурентному ринку.

Магазин використовує щотижневі знижки на окремі товари. Їх називають товарами тижня. Розмір знижки залежить від закупівельної ціни та якості співпраці з постачальниками і виробниками. Такі товари називають «товарами тижня». Інформація про розмір знижок, акційні ціни розміщена на зовнішній стіні магазину на дошці оголошень. Дошка містить 6 кишеньок для аркушів формату А4. На кожному аркуші яскравого кольору розміщується великими буквами (цифрами) інформації щодо одного із товарів.

Стимулювання збуту допомагає отримати переваги в конкурентній боротьбі, зменшує сезонність спо­живання, спонукає до знайомства із товаром, сприяє зрос­танню обсягів продажу та довіри покупців.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є ПП «Колосок», що займається роздрібною торгівлею продовольчими товарами. Підприємство постійно розширює і оновлює асортимент товарів. Зі слів покупців, магазин задовольняє їх потреби в продуктах, вони якісні і за помірними цінами. Постійна належність широкого і стійкого асортименту товарів в продажі, які відповідають вимогам покупців сприяє ритмічному виконанню завдання по товарообороту, досягненню економічної і соціальної ефективності роботи підприємства, збереженню повного задоволення попиту населення.

З метою покращення збуту продукції ПП «Колосок» періодично проводить аналіз асортиментної політики з допомогою анкетування покупців – відвідувачів магазину. Перед проведенням опитування стоять такі завдання:

- виявити, які характеристики товару при покупці для споживачів є найважливішими;

- визначити найшанованіші та найпопулярніші серед покупців товарні марки;

- дізнатися, які ще товари покупці хотіли б бачити в асортименті підприємства і які послуги, окрім вже існуючих, хотіли б купувати.

Проаналізувавши маркетингову діяльність підприємства, можемо внести такі пропозиції щодо покращення товарної політики підприємства:

1. Маркетингова діяльність у роздрібній торгівлі повинна розглядатися через призму конкуренції, а тому значна увага має приділятися культурі торгівлі, якості обслуговування, етиці тощо.

2. Поряд з продовольчими товарами покупцям зручно обирати і купувати в тому ж магазині непродовольчі товари повсякденного попиту. Враховуючи те, що у ПП «Колосок» є ще три конкуренти і два з них пропонують непродовольчі товари, такі побажання покупців необхідно обов’язково врахувати.

3. ПП «Колосок» варто постійно вивчати нові пропозиції товаровиробників або постачальників і включати нові товари в свій асортимент, а також вчасно виключати з асортименту застарілі.

4. На сьогодні у покупців є зауваження щодо якості хліба виробника, з яким співпрацює ПП «Колосок», а саме пекарні «Колос». Тому, на нашу думку, варто співпрацювати з більш надійними та досвіченими постачальниками, хлібозаводами з давніми традиціями випікання хліба. Хліб є складовою більшості покупок покупців магазину «Колосок» і від його якості залежить чи захочуть вони наступного разу завітати в магазин чи нададуть перевагу конкурентам.

5. Необхідно активно використовувати рекламу на місці продажу, користуватися рекламною підтримкою виробників, підтримувати будь-які програми стимулювання збуту від виробників. Це пожвавить інтерес до магазину міста, дасть змогу збільшити товарооборот магазину, налагодити сприятливі взаємовідносини із виробниками, завоювати лояльність покупців.


  1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас