Ім'я файлу: Лекція НМА.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 2082кб.
Дата: 10.06.2022
скачати

23.12.2018 1
Нематеріальні
активи
ПЛАН
1.
Визначення, оцінка та класифікація
нематеріальних активів.
2.
Надходження нематеріальних
активів.
3.
Амортизація нематеріальних
активів.
4.
Переоцінка нематеріальних активів.
5.
Вибуття нематеріальних активів.

23.12.2018 2
Нематеріальні активи є одним із видів необоротних активів і являють собою засоби тривалого використання, які не мають матеріальної форми.
Відповідно до П(С)БО 8
«Нематеріальний актив» - немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.

23.12.2018 3
Оскільки нематеріальні активи визначаються активами при його визнанні слід перевірити дотримання основних умов визначення активу:
1. Його вартість може бути достовірно визначена.
2. Ймовірність надходження економічної вигоди від його використання.

23.12.2018 4
Класифікація
нематеріальних
активів

23.12.2018 5
2. НАДХОДЖЕННЯ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ
АКТИВІВ
Нематеріальні активи надходять на підприємство в результаті їх придбання, створення власними силами, безоплатного отримання або шляхом обміну на інші активи.

23.12.2018 6
Рис 2. 1. Напрямки надходження нематеріальних активів

23.12.2018 7
1. Етап дослідження
2. Етап розробки
Етап дослідження включає всі заплановані підприємством дослідження, які проведені вперше з метою отримання і розуміння нових наукових і технічних знань. Всі понесені витрати на цьому етапі визнаються витратами періоду і обліковуються на рахунку 941
«Витрати на дослідження і розробки»

23.12.2018 8
Етап розробки полягає у застосуванні підприємством результатів дослідження та
інших знань для планування і проектування нових і значно вдосконалених матеріалів, прикладів, продуктів, процесів системи його послуг до початку їх серійного виробництва чи використання. Понесені витрати на етапі розробки окремо накопичені на рахунку 154
«Придбання нематеріальних активів» з подальшим визнанням ним новоствореного нематеріального активу.
Створення нематеріальних активів
власними силами
При створенні нематеріальних активів власними силами всі витрати пов’язані з етапом досліджень визнаються витратами періоду під час їх здійснення:
Дебет 941 “Витрати на дослідження і розробки”
Кредит 13 “Знос необоротних активів”
Кредит 20 “Виробничі запаси”
Кредит 661 “Розрахунки за заробітною платою”
Кредит 65 “Розрахунки за страхуванням”
Кредит 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками ”

23.12.2018 9
Створення нематеріальних активів власними силами на етапі розробки відображається записами:
Створення нематеріальних активів власними силами відображається записами:
Дебет 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”
Кредит 13 “Знос необоротних активів”
Кредит 20 “Виробничі запаси”
Кредит 661 “Розрахунки за заробітною платою”
Кредит 65 “Розрахунки за страхуванням”
Кредит 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
Кредит 91 “Загальновиробничі витрати”
Кредит 92 “Адміністративні витрати”
Введення в експлуатацію об’єкта нематеріальних активів:
Дебет 12 “Нематеріальні активи”
Кредит 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”
Вид витрат
Сума витрат на дослідження, грн.
Сума витрат на розроблення, грн.
Витрати на оплату праці
1 000 7 000
Витрати на єдиний соціальний внесок
220 1 540
Вартість послуг сторонніх організацій, без ПДВ
(Інші витрати, пов’язані зі створенням АРМ бухгалтера)
240 540
Разом
1 460 9 080
Підприємство для власних потреб створило автоматизоване робоче місце (далі – АРМ) бухгалтера. При цьому були понесені такі витрати:
Розрахунок витрат на АРМ бухгалтера

23.12.2018 10
Придбані (створені) нематеріальні активи
зараховуються на баланс підприємства за
первісною вартістю.
Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків,що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат,безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану,у якому він придатний для використання за призначенням.
Приклад 2.1 Придбання з оплатою
грошовими коштами
Підприємство придбало в січні ліцензії для забезпечення своєї діяльності у майбутньому з оплатою грошовими коштами:
1) на виробництво продукції терміном на 5 років (5000 грн.) та
2) на здійснення роздрібної торгівлі цією продукцією терміном на 1 рік (1 200 грн.).

23.12.2018 11
Придбано в січні ліцензії для забезпечення своєї діяльності у майбутньому з оплатою грошовими коштами:
1) на виробництво продукції терміном на 5 років
(5000 грн.)
Дебет 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” - 5 000
Кредит 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” - 5 000
Дебет 127 “Інші нематеріальні активи” - 5 000
Кредит 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” - 5 000 2) на здійснення роздрібної торгівлі цією продукцією терміном на 1 рік (1 200 грн.).
Дебет 39 “Витрати майбутніх періодів” - 1200
Кредит 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” - 1 200
Щомісяця 1/12 цієї суми буде включатись до витрат даного періоду записом:
Дебет 93 “Витрати на збут” - 100
Кредит 39 “Витрати майбутніх періодів” - 100

23.12.2018 12
Первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 11 цього Положення (стандарту)
Приклад 2.2. Безоплатне отримання нематеріальних активів
Підприємство “Дніпро” отримало безоплатно від підприємства “Веселка” програмне забезпечення, справедлива вартість якого на дату отримання становила 1 800 грн. Тривалість корисної експлуатації складає 5 років, обраний прямолінійний метод нарахування амортизації. Програмне забезпечення буде використовуватись відділом маркетингу.
Бухгалтерські записи, які будуть здійснені в обліку підприємства “Дніпро”

23.12.2018 13
3. Амортизація
нематеріальних
активів

23.12.2018 14
Нарахування амортизації нематеріальних активів (крім права постійного користування земельною ділянкою) здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом.
П.25. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ З НЕВИЗНАЧЕНИМ СТРОКОМ КОРИСНОГО
ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ.
До нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання належать ті, щодо яких підприємством не визначено обмеження строку, протягом якого очікується збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) від використання таких нематеріальних активів.
П.27. Метод амортизації нематеріального активу обирається підприєм- ством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод.
Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із
застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з
Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
П.28. Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість
нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:
- коли існує невідмовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці строку його корисного використання;
- коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації
існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання цього об'єкта.
Бухгалтерські записи з нарахування амортизації є такими: а) віднесення витрат на амортизацію до певної статті витрат відповідно до сфери використання нематеріального активу (у разі застосування тільки
рахунків класу 9):
Дебет 23 “Виробництво”
Дебет 91 “Загальновиробничі витрати”
Дебет 92 “Адміністративні витрати”
Дебет 93 “Витрати на збут”
Дебет 94 “Інші витрати операційної діяльності”
Дебет 97 “Інші витрати”
Кредит 133 “Знос нематеріальних активів” б) включення витрат на амортизацію до вартості певного необоротного активу.
Наприклад, нарахування амортизації на нематеріальний актив, який використовується у ході виконання робіт, пов’язаних з капітальними
інвестиціями:
Дебет 15 “Капітальні інвестиції”
Кредит 133 “Знос нематеріальних активів”

23.12.2018 15
4. Переоцінка
нематеріальних
активів
П. 19 Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів щодо яких існує активний ринок.
Активний ринок – ринок, якому притаманні такі умови:
• предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;
• у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;
• інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.
Основні правила
переоцінки:
(п. 19) у разі переоцінки окремого об’єкта нематеріальних активів слід переоцінювати всі
інші активи групи, до якої належить даний об’єкт (за виключенням тих щодо яких не
існує активного ринку);
(п. 20) якщо проведена переоцінка об’єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають переоцінці з періодичністю, яка залежить від того наскільки суттєво відрізняється залишкова вартість активу від його справедливої вартості.

23.12.2018 16
Для здійснення переоцінки визначається індекс
переоцінки (Іп) за формулою:
5.Вибуття
нематеріальних
активів

23.12.2018 17
Нематеріальні активи можуть вибути внаслідок списання за непридатністю, реалізації (продажу), безоплатної передачі, внесення до статутного капіталу інших підприємств тощо.
В кожному із зазначених випадків:
а) у першу чергу відображається списання суми зносу
нематеріального активу записом:
Дебет 133 “Знос нематеріальних активів”
Кредит 12 “Нематеріальні активи”
б) потім списання залишкової вартості (первісна мінус
знос), якщо вона не дорівнює нулю, списується з балансу
записами:
У разі списання за непридатністю:
Дебет 976 “Списання необоротних активів”
Кредит 12 “Нематеріальні активи”
31;32;1;2;27;28;5;6;23;24;9;10;19;20;13;14 15;16;17;18;11;12;21;22;7;8;25;26;3;4;29;30

скачати

© Усі права захищені
написати до нас