Ім'я файлу: Регіональна економіка. Практична робота 4тести. Делеган Наталія.
Розширення: docx
Розмір: 39кб.
Дата: 15.03.2021

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH

Nazwaprzedmiotu:

GOSPODARKA REGIONALNA /Регіональна економіка

kierunek:

ekonomia

Rokstudiów:

ІІIrok

semestr:

VI

Prowadzący dr Alla Sokolova

GOSPODARKA REGIONALNA

Делеган Наталія

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4
ТЕМА: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І НАБУТТЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ – 2 год.

Завдання 1. Підготувати доповідь та реферат (презентацію) за нижче запропонованими темами.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ (ПРЕЗЕНТАЦІЙ)

1. Становлення теорії конкурентоспроможності.

2. Особливості конкурентоспроможності регіонів.

3. Показники конкурентоспроможності регіонів.

4. Конкурентні переваги регіонів та їх врахування у регіональній економіці.

5. Стратегічні напрями зростання конкурентоспроможності регіонів.

6. Покращання соціальних умов життя населення як напрям підвищення конкурентоспроможності регіону.

7. Сталий розвиток регіонів як основа їх конкурентоспроможності.

8. Порівняльна оцінка конкурентоспроможності регіонів України.

9. Порівняльна оцінка конкурентоспроможності регіонів Польщі.

10. Порівняльна оцінка конкурентоспроможності українських та польських регіонів.
Завдання 2. Дати єдино правильну відповідь на тестові завдання:

ТЕСТИ
1. Конкуренція – це:

 1. економічне змагання підприємств різних галузей за різні ринку збуту та споживачів;

 2. суперництво, змагання товаровиробників однотипної продукції (робіт, послуг) за кращі умови виробництва, ринки збуту продукції, за постачальників сировини, за місце на ринку;

 3. спроможність задовольнити постели споживача краще ніж конкуренти;

 4. здатність швидко реагувати на зміни в конкурентному середовищі.


2. Назвіть форми конкурентної боротьби:

 1. цінова і нецінова;

 2. галузева і міжгалузева;

 3. добросовісна і недобросовісна;

 4. всі відповіді правильні.


3. Конкурентоспроможність регіону – це:

 1. особливості регіонального становища, пов'язані із зниженням регіонального виробництва продукції і поліпшення її якості з метою успішного її просування за межі регіону і держави, досягнення монопольного становища на міжнародному ринку;

 2. стан суспільно-політичних відносин у державі, пов'язаний із забезпеченням умов стабільного підвищення ефективності національного виробництва, адаптованого до змін світової кон'юнктури та внутрішнього попиту на основі розкриття національних конкурентних переваг та досягнення кращих, ніж у конкурентів, соціально-економічних параметрів;

 3. здатність економіки однієї держави конкурувати з економіками інших за рівнем ефективного використання національних ресурсів і продуктивності господарства та забезпечення на цій основі високого рівня життя населення;

 4. здатність регіону досягти й підтримувати високі темпи економічного зростання, що втілюється у постійному прирості рівня ВВП на душу населення.


4. Показниками конкурентоспроможності регіону є:

 1. показник порівняльної продуктивності праці;

 2. обсяг, динаміка, галузева структуру експортно-імпортних зв'язків регіону з певною країною і місце цих зв'язків у територіальному і загальнодержавному експорті й імпорті;

 3. місце експортно-імпортних виробництв у регіональному господарському комплексі;

 4. всі відповіді вірні.


5. Ресурсну конкурентоспроможність регіону характеризують такі показники:

 1. частка чорноземів, %; забезпеченість трудовими ресурсами, %; забезпеченість лісами, %; протяжність автодоріг з твердим покриттям;

 2. частка активів освоєних фондів, %; рівень інноваційності, %; середній термін оренди землі, років; кількість підприємств торгівлі;

 3. забезпеченість землею, га на душу населення; водозабезпечення, % території; середньорічна сума активних температур; фондозабезпеченість працівників, грн/ особу;

 4. продуктивність праці, грн/особу; частка експорту продукції, %; рівень платоспроможності, %; рівень енергоємності.


6. Під комплексним економічним розвитком територій розуміють:

а) однакове забезпечення всіх суб'єктів господарювання територійресурсами розвитку;

б) системну залежність різних видів економічної діяльності зурахуванням наявного ресурсного потенціалу територій;

в) екологічну орієнтацію виробництва з метою охорони довкілля тазбереження біорізноманіття;

г) всі відповіді вірні.
7. Система заходів правового, економічного й організаційного характеру, яка здійснюється державою у сфері регіонального розвитку країни відповідно до її поточних та стратегічних цілей – це:

а) інвестиційно-інноваційна політика держави у регіонах;

б) нормативно-правова політика держави у регіонах;

в) інформаційна політика держави у регіонах;

г) державна регіональна економічна політика.
8. Система конкретних економічних важелів та організаційно-економічних засобів, за допомогою яких здійснюється державний вплив на просторову організацію суспільства, забезпечується конкурентоспроможність регіонів, удосконалюється структура їх господарського комплексу,– це:

а) господарський комплекс України та її регіонів;

б) принципи вирівнювання рівнів економічного розвитку регіонів;

в) основні цілі реалізації державної регіональної економічної політики;

г) механізм реалізації державної регіональної економічної політики.
9. Інтегральним показником оцінки економічного розвитку держави є:

а) валовий внутрішній продукт;

б) валова додана вартість;

в) доходи та видатки населення;

г) обсяг промислової продукції.
10. Яким факторам належить найбільш важлива роль у соціально-економічному розвитку регіонів?

а) механізму впровадження державної регіональної політики;

б) інвестиційній привабливості територій;

в) мігрантам із далекого та близького зарубіжжя;

г) менталітету титульної нації.

Завдання 3. За нижче наведеними даними розрахувати місце (рейтинг) кожної області України за показником виробленого валового регіонального продукту з розрахунку на одну особу (грн) у 2005 р. та 2018 р. Перше місце присуджується області, ще показник найвищий. Зробити відповідні висновки.
Валовий внутрішній продукт (скор. ВВП, англ. GrossDomesticProduct, GDP) — макроекономічний показник, що показує ринкову вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.

Валовий регіональний продукт – це економічний показник, який розраховується за вище вказаною методикою у розрізі регіонів (областей України.)
Розрізняють номінальний і реальний ВВП.Номінальний, або абсолютний ВВП визначається в поточних (фактичних) цінах даного року. Реальний ВВП (з поправкою на інфляцію) визначається в цінах попереднього (або будь-якого іншого базового) року. У реальному ВВП, таким чином, враховується, в якій мірі зростання ВВП виявляється реальним зростанням виробництва, а не зростанням цін. ВВП країни при необхідності може бути довідково перерахований в іноземну валюту (найчастіше в долари США).

Таблиця 1. Валовий регіональний продукт з розрахунку на одну особу, грн.*

Області

2005 р.

Місце (рейтинг)

2018 р.

Місце (рейтинг)

Україна

9372

х

84235

х

Автономна Республіка Крим

6460
Вінницька

5966
71104
Волинська

6285
58297
Дніпропетровська

11909
114784
Донецька

12490
45959
Житомирська

5554
62911
Закарпатська

5373
41706
Запорізька

10683
85784
Івано-Франківська

6916
57033
Київська

8673
112521
Кіровоградська

6394
67763
Луганська

8131
16301
Львівська

6657
70173
Миколаївська

7801
70336
Одеська

8619
72738
Полтавська

11574
123763
Рівненська

6269
49044
Сумська

6497
62955
Тернопільська

4603
46833
Харківська

9025
86904
Херсонська

5713
52922
Хмельницька

5764
59583
Черкаська

6681
76904
Чернівецька

4654
37441
Чернігівська

6474
69725
м.Київ

28780
283097
м.Севастополь

7452
Джерело: дані http://www.ukrstat.gov.ua/.

* – дані за 2018 р. наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також без частини тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Висновки:
скачати

© Усі права захищені
написати до нас