Ім'я файлу: 1153_menedjer_iz_zbyty_ukr_jobs_ua.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 110кб.
Дата: 06.11.2022
скачати(назва установи, організації)
ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)
"___" ______________ 200_ р.
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА ІЗ ЗБУТУ

I. Загальні положення

 1. Менеджер із збуту належить до професійної групи "Керівники".

 2. Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта;

 • стаж роботи в галузі продажів або маркетингу не менше 1 року.

 1. Для виконання покладених на нього обов'язків повинен знати:

 • постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, методичні, нормативні та інші керівні матеріали по господарської та комерційної діяльності підприємств;

 • порядок оформлення договорів, рахунків-фактур, по роботі з замовниками;

 • технічні умови щодо забезпечення якості продукції, основи технології і номенклатуру продукції, що випускається;

 • Основні принципи продажів, ринок, на якому працює підрозділ з продажу;

 • Основи економіки, ціноутворення;

 • Бюджетні показники власної діяльності;

 • ПК як користувач;

 • офісну техніку.

 1. Менеджер із збуту для виконання поставлених перед ним завдань повинен мати такими особистісними якостями:

 • цілеспрямованість на результат;

 • аналітичні дані;

 • гнучкість та швидкість мислення;

 • мобільність та працьовитість;

 • хороший фізичний і психічний стан;

5. Менеджер із збуту призначається на посаду і звільняється з посади Директором за поданням Директора з продажу в установленому порядку.

6. Знаходиться в прямому підпорядкуванні Директора з продажу Департаменту продажу.

II. Завдання та обов'язки

 1. Організація роботи з пошуку і залученню замовників, підтримання рівня співпраці з ним на високому професійному рівні.

 2. Аналізувати тенденції на ринку, вивчати основних операторів ринку і їх потреби в поліграфічної продукції, відстежувати пропозиції конкурентів;

 3. Бере участь у розробленні маркетингової політики;

 4. Організовувати зустрічі та переговори з Замовниками на високому професійному рівні;

 5. Погоджувати з Директором з продажу цінові пропозиції для Замовника;

 6. Погоджувати з Директором з продажу всі питання, пов'язані з умовами розміщення нестандартних замовлень - технологія, терміни виконання, необхідність в підрядних роботах, умови платежів;

 7. Бере участь у підготовці проектів перспективних і річних планів реалізації продукції, складанні прогнозів збуту, розробленні рекламної стратегії, програм із формування попиту і стимулювання збуту;

 8. Вносить пропозиції щодо коригування цін на продукцію, що пропонується, обсягів продажу, вибору каналів збуту, способів і часу виходу на ринок;

 9. Контролювати терміни виконання прийнятих замовлень на виготовлення поліграфічної продукції.

 10. Своєчасно реагувати на сигнали про причини незадоволеності від Замовників;Організовує зв'язки з діловими партнерами, забезпечує своєчасне виконання обов'язків перед контрагентами, добирає необхідну інформацію для розширення зовнішніх зв'язків;

 11. Виконує роботу з укладання договорів на постачання продукції і узгодження умов постачання;

 12. Складає заявки, зведені відомості замовлень і асортиментні (номенклатурні) плани постачання;

 13. Аналізує дані з обліку готової продукції на складах підприємства і проводить розподіл по покупцях відповідно до укладених договорів;

 14. Контролює відповідність рівня запасів готової продукції за обсягом і номенклатурою (асортиментом) до встановлених нормативів;

 15. Спільно з технічними службами підприємства бере участь у розробленні технічних умов приймання від виробничих підрозділів готової продукції, її пакування, зберігання і транспортування;

 16. Контролює дотримання правил зберігання і підготовки готової продукції до відправлення споживачам;

 17. Визначає потребу в різних транспортних засобах і робочій силі для своєчасного відвантаження готової продукції та оформлює договори на перевезення продукції з транспортними організаціями;

 18. Організовує і контролює своєчасне відвантаження готової продукції відповідно до укладених договорів;

 19. Бере участь у здаванні, прийманні продукції покупцям (перевізникам) і перевірці її якості, кількості та комплектності, підписує і візує приймально-здавальні акти, супровідні документи;

 20. Вживає заходів із забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізовану продукцію;

 21. Одержує і аналізує претензії від покупців щодо невідповідності якості, кількості і комплектності продукції, яка постачається, порушення термінів постачання;

 22. Готує інформацію, необхідну для висунення претензій покупцям за порушення термінів приймання продукції та оплати;

 23. Вживає заходів щодо заміни продукції, яку повернув покупець, її реалізації чи перероблення;

 24. Дотримуватися вимоги Законодавства України, встановлені правила і процедури Системи менеджменту якості, Правила внутрішнього трудового розпорядку та службової етики, прийняті на підприємстві.

 25. Якісно виконувати роботу по контролю над виконанням Замовником договірних зобов'язань щодо співпраці, зменшення виникла дебіторської заборгованості;

III. Права


Менеджер із збуту має право:

 1. Знати Стратегію продажів, плани підприємства, що зачіпають завдання, що стоять перед відповідною дирекцією з продажу, брати участь в їх розробці та здійсненні.

 2. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

 3. Вимагати від структурних підрозділів своєчасного надання відомостей, пов'язаних зі зміною порядку прийому, оформлення і видачі замовлень.

 4. Залучати у разі необхідності для вирішення завдань, що відносяться до компетенції дирекції, співробітників інших підрозділів при згоді керівників цих підрозділів або на підставі розпорядження керівництва.

 5. Брати участь у проведенні конференцій, семінарів, конкурсів, виставок з питань, що відносяться до компетенції Дирекції.

IV. Відповідальність


Менеджер із збуту несе відповідальність:

 1. Повне і своєчасне виконання покладених на нього обов'язків.

 2. Виконання вимог Законодавства України, внутрішніх нормативних документів системи менеджменту якості, наказів, розпоряджень і доручень керівництва підприємства.

 3. Правильність заповнення документів.

 4. Дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

 5. Збереження документів і обладнання, наданих фахівця з продажу для виконання покладених на нього функцій.


УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

Начальник
юридичного відділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

З інструкцією ознайомлений:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас