Ім'я файлу: 1533_injener_proektyvalnuk_ukr_jobs_ua.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 47кб.
Дата: 19.06.2022
скачати(назва установи, організації)
ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)
"___" ______________ 200_ р.
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА-ПРОЕКТУВАЛЬНИКА

I. Загальні положення

 1. Інженер-проектувальник відноситься до категорії спеціалістів.

 2. На посаду:
  - інженера-проектувальника призначається особа, що має вищу професійну освіту без представлення вимог до стажу роботи, або середню професійну освіту та досвід роботи в проектних організаціях не менше 5 років;
  - інженера-проектувальника III категорії - особа, що має вищу професійну освіту та досвід роботи в проектних організаціях;
  - інженера-проектувальника II категорії - особа, що має вищу професійну освіту та стаж роботи на інженерно-технічних посадах, що заміняють спеціалістів з вищою професійною освітою, не менше 2 років;
  - інженера-проектувальника I категорії - особа, що має вищу професійну освіту та стаж роботи на посаді інженера-проектувальника II категорії не менше 2 років.

 3. Призначення на посаду інженера-проектувальника та звільнення з неї відбувається наказом директора організації по представленню ____________.

 4. Інженер-проектувальник повинен знати:
  - Методи проектування і проведення техніко-економічних розрахунків.
  - Принципи роботи, технології виготовлення та монтажу обладнання і конструкцій, види та властивості матеріалів.
  - Постанови, розпорядження, накази вищестоячих та інших органів, методичні та нормативні матеріали по проектуванню, будівництву та експлуатації об’єктів.
  - Стандарти, технічні умови та інші установчі матеріали по розробці та оформленню проектно-кошторисної документації.
  - Технічні засоби проектування та будівництва.
  - Основи патентоведення.
  - Передовий вітчизняний та закордонний досвід проектування та будівництва.
  - Технічні, економічні та соціальні вимоги до об’єктів, проектуються.
  - Організацію праці та виробництва.
  - Правила і норми охорони праці.

 5. Інженер-проектувальник підпорядковується безпосередньо Заступнику Директора - ГІПу.

 6. _________________________________________________________________.

 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

 1. На основі новітніх науково-технічних досягнень, передового вітчизняного та закордонного досвіду проектування, будівництва та експлуатації об’єктів та використання засобів автоматизації проектування розробляє окремі відділи (частини) проекту.

 2. Приймає участь в підготовці завдань на розробку проектних рішень.

 3. Збирає вихідні дані для проектування, у вирішенні технічних питань по закріпленим об’єктам протягом всього періоду проектування будівництва, вводу в дію об’єкту та освоєння проектних потужностей.

 4. Пов’язує прийняті проектні рішення с проектними рішеннями по іншим розділам (частинам проекту).

 5. Проводить патентні дослідження з ціллю забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень і патентоспроможності.

 6. Забезпечує відповідність проектів, що розробляються та технічної документації стандартам, технічним вимогам та іншим нормативним документам по проектуванню і будівництву, а також завданню на їх розробку.

 7. Втілює авторський нагляд за будівництвом об’єктів, що проектуються, консультує по питанням, що входять до його компетенції.

 8. Бере участь в аналізі та узагальнені досвіду розробки проектів та їх реалізації в будівництві і на цій основі готує пропозиції про доцільність корегування прийнятих загальних та принципових проектних рішень.

 9. Приймає участь у складенні заявок на винаходи, підготовці висновків та відгуків на раціоналізаторські пропозиції, проекти стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, в роботі семінарів и конференцій.

 10. _________________________________________________________________.

 11. _________________________________________________________________.


III. Права


Інженер-проектувальник має право:

 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва організації, що стосуються його діяльності.

 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по удосконаленню роботи, зв’язаної з передбаченими даною інструкцією обов’язками.

 3. В межах своєї компетенції повідомляти своєму безпосередньому керівнику про всі виявленні в процесі своєї діяльності недоліках та вносити пропозиції по їх усуненню.

 4. Робити запис особисто або по дорученню керівництва організації від підрозділів організації та інших спеціалістів інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

 5. Притягувати спеціалістів (окремих структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

 6. Вимагати від керівництва організації допомоги у виконанні своїх посадових обов’язків та прав.

 7. _________________________________________________________________.

 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність


Інженер-проектувальник несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією - в межах, діючого трудового законодавства України.

 2. За правопорушення, скоєні в процесі виконання своєї діяльності - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 3. За нанесення матеріального збитку - в межах, визначених діючим трудовим та цивільним законодавством України.

 4. _________________________________________________________________.

 5. _________________________________________________________________.


УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

Начальник
юридичного відділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

З інструкцією ознайомлений:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас