Ім'я файлу: Посадова адмін.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 08.09.2021
скачати(назва установи, організації)ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)"___" ______________ 20__ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТОРА

I. Загальні положення

 1. Адміністратор відноситься до категорії спеціалістів.

 2. На посаду адміністратора призначається особа, що має середню професійну освіту, без пред'явлення вимог до стажу роботи або початкова професійна освіта і стаж роботи за фахом в системі обслуговування не менш як два роки.

 3. Призначення на посаду адміністратора і звільнення від неї провадиться наказом директора.

 4. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази і ін. керівні і нормативні документи вищестоящих і інших органів з питань обслуговування;
  - правила і методи організації процесу обслуговування клієнта;
  - порядок ведення житлових і інших приміщень;
  - основи естетики, етики, психології і культури обслуговування відвідувачів;
  - основи економіки, організації праці і управління;
  - структуру управління, права і обов'язки працівників центру;
  - законодавство про працю;
  - правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку.

 5. Адміністратор підпорядковується безпосередньо директорові.

II. Завдання та обов'язки

 1. Забезпечує роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів, створює для них комфортні умови.

 2. Здійснює контроль за своєчасною підготовкою приміщення до прийому пацієнтів, дотриманням чистоти, збереженням майна і обладнання.

 3. Дає усні довідки, що стосуються послуг центру.

 4. Приймає і оформлює необхідні документи.

 5. Працює з комп'ютерними програмами.

 6. Проводить оплату послуг, відмітку про виконання послуг.

 7. Регулярно веде звітність.

 8. Контролює дотримання працівниками правил та норм охорони праці, техніки безпеки, вимог виробничої санітарії і гігієни.

 9. Приймає заходи щодо вирішення конфліктів, що виникають при обслуговуванні пацієнтів.

 10. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням пацієнта і проводить відповідні організаційно-технічні заходи.

 11. Інформує керівництво про наявні недоліки в обслуговуванні пацієнтів, приймає заходи до їх ліквідації.

 12. Здійснює роботу із службою інкасації.

 13. Контролює відповідні оплати і виконання послуг, перевіряє правильність оформлення амбулаторних карт пацієнтів.

 14. Здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва центру.

III. Права


Адміністратор має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами вирішень керівництва, що стосуються його діяльності.

 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, передбаченими даною інструкцією.

 3. В межах своєї компетенції повідомляє безпосереднього керівника про всіх виявлених в процесі здійснення посадових обов'язків, недоліків в діяльності центру і вносити пропозиції по їх усуненню.

 4. Подавати запит особисто або за дорученням свого безпосереднього керівника, на одержання від спеціалістів і виконавців інформації і документів, необхідних для виконання своїх посадових обов'язків.

 5. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків та прав.IV. Відповідальність


Адміністратор несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною Посадовою інструкцією, в межах, визначених трудовим законодавством України.

 2. За допущені в процесі здійснення своєї діяльності правопорушень, в межах, визначених адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

 3. За нанесення матеріального збитку - в межах, визначених діючим трудовим та цивільним законодавством України.


УЗГОДЖЕНО:

Керівник
структурного підрозділу: "____"______________ ____р.

Начальник
юридичного відділу: . "____"______________ ____р.

З інструкцією ознайомлений: "____"______________ ____р.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас