1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Заняття 5.docx
Розширення: docx
Розмір: 721кб.
Дата: 22.02.2021

Заняття 5. Каскадні таблиці стилів CSS
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА МЕТА:

1. Ознайомити курсантів з поняттям та перевагами використання таблиць стилів при створенні ВЕБ-сайтів.

2. Вивчити основні синтаксичні конструкції та порядок застосування каскадних стилів у HTML-документах.

3. Виховувати у курсантів необхідність використання каскадних таблиць стилів CSS при дизайні сучасних ВЕБ-сайтів.
ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: клас обчислювальної техніки.

ВИД: лекція
НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

  1. ПЕОМ.

  2. Програмне забезпечення.

  3. Електронні слайди (слайди).


ЛІТЕРАТУРА:

1. Зубик Л.В., Карпович І.М., Степанченко О.М. Основи сучасних web-технологій. Частина 1. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2016. – 290 с.

2. Бегун А.В., Камінський О.Є. Web-програмування : навч. посіб. – К: КНЕУ, 2011. – 324 с.

3. Пасічник О.Г., Пасічник О.В., Стеценко І.В. Основи ВЕБ-дизайну [Навч .посіб.].-К. : Вид.група BHV.-2009.-336 с.

4. Воробієнко П.П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : Підручник [для ви-щих навчальних закладів] / П.П. Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко. – К.: САММІТ-Книга, 2010. – 708 с.

5. Модульне середовище кафедри телекомунікацій та радіотехніки - [Електронний ресурс] – .

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ЧАСУ:


№ з/п

Навчальні питання

Час (хв.)

I

II


III

Вступна частина

Основна частина


1. Поняття про таблиці каскадних стилів.

2. Синтаксис CSS.

3. Застосування каскадних стилів у HTML-документах.

Заключна частина

10

65

15

25

25

5


ВКАЗІВКИ ЩОДО ПОРЯДКУ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

  1. Загальні організаційно-методичні вказівки

Перед заняттям викладач опрацьовує матеріал, готує, обговорює на ПМК і затверджує у начальника кафедри план проведення заняття, напередодні заняття перевіряє готовність ПЕОМ та програмного забезпечення, а також ставить завдання навчальній групи на самостійну підготовку.

2. Методичні вказівки щодо вступної частини заняття.

1. Прийом рапорту начальника навчальної групи чи чергового по навчальній групі.

2. Перевірка наявності курсантів згідно журналу обліку навчальних занять, листу контролю та (відомості про результати успішності, відвідування занять та зауваження викладачів)

3. Дотримання статутного порядку, форми одягу.

4. Перевірка готовності курсантів до занять (наявність конспектів, ручок, різних приладів, навчальної літератури та ін.).

5. Перевірка матеріального забезпечення згідно з карткою забезпечення, вказаного в тематичному плані та методичній розробці.

6. Порядок проведення поточного контролю. Варіанти опитування і короткі текстові варіанти відповіді на кожне питання.

7. Оголошення теми, номеру та виду заняття, навчальної та виховної мети.

8. Доведення мотиваційного замислу:

а) значення навчального матеріалу для надбання нових знань та навичок;

б) для чого і чому необхідно вивчити дану тему;

в) що вивчити, що засвоїти, з чим ознайомитись, яка кінцева мета майбутньої роботи;

г) як переконати курсантів у перспективі своєї роботи (навчанні), зв’язку з раніше вивченою темою, та надію в можливість якісного її виконання.

9. Викладачу необхідно пам’ятати, що створений позитивний настрій в аудиторії - це успіх в його особистій праці і надійного засвоєння та вивчення навчального матеріалу курсантами.

  1. Методичні вказівки щодо основної частини заняття

При розгляді першого навчального питання розглядаються загальні поняття про таблиці стилів особливості та переваги їх використання.

При розгляді матеріалу використовуються слайди (електронні слайди).

У другому навчальному питанні увага курсантів акцентується на особливостях синтаксису роботи з таблицями стилів. Особливу увагу слід звернути поняттю селектора та їх різновиди: селектори тегів, селектори класів, селектори ID, селектори груп, універсальні селектори. Також увагу необхідно звернути на особливості написання таблиць стилів для різних тегів.

При розгляді використовуються слайди (електронні слайди).

У третьому питанні розглядається основні методи застосування (включення) CSS до HTML: вбудовані таблиці стилів, внутрішні стилі елементів та зовнішні таблиці стилів. Слід звернути увагу, що саме останній метод застосовується при створення реальних ВЕБ-проектів.

При розгляді навчального матеріалу курсантам наводяться приклади використання розглянутого програмного забезпечення у подальшій службовій діяльності.

Після розгляду матеріалу з кожного навчального питання підводяться підсумки та проводиться опитування 1-2 курсантів з розглянутого матеріалу.

  1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас