1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Ім'я файлу: Середа, Кисличенко_Спеціальна педагогіка з основами спеціальної
Розширення: pdf
Розмір: 3178кб.
Дата: 29.09.2022
скачати
Пов'язані файли:
Схема екологічної стежини.pdf

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Миколаївський національний університет
імені ВО. Сухомлинського І. В. Середа В. А. Кисличенко

СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА З ОСНОВАМИ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ДИДАКТИКИ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
студентів з курсу
Частина І
Миколаїв МНУ імені ВО. Сухомлинського
2020

УДК 378.147:376 С 32
РЕЦЕНЗЕНТИ: О. І. Форостян-Бойко–доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації
Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського;
Н. В. Ільїна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії
Херсонського державного університету Рекомендовано до друку рішенням вченої ради МНУ
імені ВО. Сухомлинського, протокол № 25 від 22 червня 2020 року.
Середа І. В. С 32
Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з курсу. Частина І / І. В. Середа, В. А. Кисличенко. – Миколаїв: МНУ
імені ВО. Сухомлинського, 2020. – 164 с. У навчально-методичному посібнику представлені рекомендації щодо самостійної роботи студентів з вивчення курсу «Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики для студентів ІІ куру спеціальності
016 Спеціальна освіта. Наведено навчальну програму дисципліни, плани практичних та лабораторних занять. Висвітлено основні теоретичні аспекти з відповідних тем курсу. Запропоновано завдання для самостійної роботи студентів та тестової перевірки їх знань з курсу. До посібника включено словник основних термінів. У додатках подано матеріали для самопідготовки.
Видання буде корисним викладачам та студентам при вивченні курсу
«Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики.
УДК 378.147:376
Навчальне видання
СЕРЕДА Ірина Валеріївна
КИСЛИЧЕНКО Вікторія Анатоліївна
СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА З ОСНОВАМИ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ДИДАКТИКИ
Навчально-методичний посібник
для самостійної роботи студентів з курсу
Частина І Формат 60×841/16. Ум. друк. арк. 9,5. Тираж 100 пр.
ВИДАВЕЦЬ
Видавництво МНУ імені ВО. Сухомлинського
54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 3375 від 27.01.2009 р.
© Середа І. В, Кисличенко В. А, 2020

3
ЗМІСТ ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики ...................................................................................6
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
1.1. Становлення вітчизняної системи спеціального навчання ......................10 1.2. Сучасні особливості спеціального навчання в Україні.................................13 1.3. Діти з особливими освітніми потребами. Види порушень психофізичного розвитку ......................................................................................................18 1.3.1. Порушення слуху ..................................................................................................19 1.3.2. Порушення зору ....................................................................................................24 1.3.3. Важкі порушення мовлення...........................................................................30 1.3.4. Порушення інтелектуального розвитку.................................................34 1.3.5. Затримка психічного розвитку (ЗПР) .......................................................40 1.3.6. Порушення опорно-рухового апарату......................................................47 1.3.7. Порушення емоційно-вольової сфери......................................................57 1.4. Інтегроване та інклюзивне навчання ....................................................................71 1.5. Організація навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами .................................................................................77 1.6. Форми і методи реалізації спеціального навчання ........................................84
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИКУМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
2.1. Практичні роботи............................................................................................................ 106 2.2. Лабораторні роботи....................................................................................................... 111
РОЗДІЛ 3
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ З КУРСУ
3.1. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів....................................................................................................................................... 116 3.2. Карта самостійної роботи студента. 118 3.3. Питання для самоперевірки та підготовки до заліку ................................ 119 3.4. Тестові завдання для перевірки знань з курсу .............................................. 121 СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ............................................................................................................... 131 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................................... 135
ДОДАТКИ ...................................................................................................................................... 142

4 ВСТУП

Впровадження сучасної гуманістичної концепції освіти, входження до європейського соціокультурного простору створюють в
Україні передумови для оновлення змісту і технологій підготовки спеціального педагога. Сучасний фахівець цієї спеціальності має бути готовим працювати в умовах модернізації спеціальної освіти, створення інклюзивного освітньо-розвивального простору, який би максимально відповідав потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Оновлення системи спеціальної освіти, розвиток інклюзивного навчання, впровадження нових педагогічних підходів та технологій вимагають підготовки фахівця, який не лише глибоко володіє ґрунтовними психолого-педагогічними та медичними знаннями, а і здатний надавати якісні освітньо-корекційні послуги, який є компетентним, зорієнтованим на неперервний професійний саморозвиток, готовим до запитів і викликів сучасного суспільства в сфері спеціальної освіти.
Сучасний фахівець, працюючий у системі спеціальної освіти, має не лише володіти базовими вузькопрофесійними компетентностями, але й мати сформований гуманістичний світогляд, втілювати морально-етичні принципи педагогічної діяльності, володіти загальнопедагогічними підходами в галузі корекційної педагогіки.
Спеціальний педагог повинен розумітись на основах корекційно- педагогічного процесу, вирізняти особливості реалізації принципів, форм, методів навчання і виховання в системі спеціальної освіти, володіти способами реалізації їх корекційної складової.
Навчально-методичний посібник «Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики – це спроба авторів реалізувати зазначені методологічні підходи у професійній підготовці майбутнього корекційного педагога. У навчально-методичному посібнику представлені навчальні матеріали та методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з вивчення курсу
«Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики для

5 студентів ІІ–ІІІ курсів спеціальності 016 Спеціальна освіта. Видання складається з х частин.
Посібник (Частина 1) складено відповідно до чинної програми нормативної дисципліни «Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики для бакалаврів го курсу спеціальності
016 Спеціальна освіта. Наведено навчальну програму дисципліни, плани практичних та лабораторних занять. Висвітлено основні теоретичні аспекти з відповідних тем курсу. Запропоновано завдання для самостійної роботи студентів та тестової перевірки їх знань з курсу. До посібника включено словник основних термінів. У додатках подано вправи та завдання для самопідготовки.
Посібник складається з х розділів: «Теоретичні основи спеціальної педагогіки», Практикум зі спеціальної педагогіки»,
«Питання та завдання для самостійної роботи студентів з курсу. Перший розділ містить базові теоретичні питання курсу, серед яких: становлення та сучасні особливості спеціального навчання в Україні, види інтегрованого та інклюзивного навчання, характеристика дітей з особливими освітніми потребами та основних видів порушень психофізичного розвитку, підходи до організації навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами, форми і методи реалізації спеціального навчання. У другому розділі представлено завдання практичних і лабораторних робіт з курсу. Третій розділ містить загальні рекомендації, питання та завдання самостійної роботи студентів з курсу.
Видання буде корисним викладачам та студентам при вивченні навчального курсу «Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики.

6
Програма навчальної дисципліни
«Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики (2 курс)
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни
«Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 016 Спеціальна освіта освітньої програми: Логопедія.
Спеціальна психологія.
Мета курсу вивчення загальних положень спеціальної педагогіки як галузі наукових знань та ознайомлення з основами дидактики освітньо-корекційного процесу.
Завдання курсу
– ознайомити студентів з основними положеннями спеціальної педагогіки та сучасною системою освітньо-корекційних послуг;
– розкрити основні види порушень психофізичного розвитку та їх причини
– ознайомити студентiв з особливостями організації корекційно- педагогічного процесу;
– розкрити можливості застосування тих чи інших форм, методів та засобів навчання у майбутній професійній діяльності.
Передумови для вивчення дисципліни: знання сучасних концепцій навчання і виховання, основи теорії педагогіки, психології та загальної дидактики.
Навчальна дисципліна складається з х кредитів.
Очікувані результати навчання:здатністьзастосовувати отримані знання в галузі спеціальної та інклюзивної освіти при вирішенні навчально-виховних та науково-методичних завдань з врахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей учнів, соціально-психологічних особливостей учнівських груп та конкретних психолого-педагогічних ситуацій; використовувати різноманітні методи та форми виховної роботи, прогресивні прийоми керівництва навчальною, трудовою та суспільною діяльністю учнів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями: І. Загальнопедагогічні компетентності:


функціонально-поведінкова компетентність в спеціальній освіті (ЗК-1.3.),

міжособистісної взаємодії (ЗК-1.5.), адаптивна (ЗК-1.6.).
ІІ. Фахові компетентності:

комунікативно-педагогічна (відповідно нозології) (СК-2.),

організаційна (відповідно нозологій (СК-5.)

корекційно-зорієнтована компетентність (СК-8.).

7
Навчальний обсяг дисципліни Кредит 1. Теоретичні основи спеціальної педагогіки Тема 1. Предмет, завдання та методи спеціальної педагогіки

Об’єкт, предмет, завдання спеціальної педагогіки. Понятійно- категоріальний апарат спеціальної педагогіки. Галузі спеціальної педагогіки. Перспективи розвитку корекційної педагогіки в Україні. Тема 2. Сучасна система освітньо-корекційних послуг
Спеціальна (корекційна) освітня установа. Спеціальні освітні умови. Диференціація системи закладів для дітей з особливими потребами. Інтегрована та інклюзивна освіта. Компенсація психічних функцій. Спеціальна педагогічна допомога. Індивідуальне навчання.
Принципи відбору дітей у спеціальні заклади. Організація роботи психолого-медико-педагогічних консультацій. Участь педагогів загальноосвітніх закладів у розв’язанні проблеми відбору дітей. Тема 3. Теоретичні основи та принципи спеціальної
педагогіки
Загальні закономірності розвитку психіки.
Основні методологічні принципи спеціальної педагогіки:
– принцип детермінізму (принцип загальної причинної обумовленості явищ). Психічний розвиток дитини обумовлений взаємодією біологічних і соціальних чинників. Біологічними причинами, що обумовлюють відхилення в розвитку, являються або органічна поразка центральної нервової системи, або її функціональна незрілість.
– принцип єдності свідомості, особистості і діяльності.
Спеціальна педагогіка розглядає педагогічний процес як процес формування особистості проблемної дитини, її усебічного розвитку в умовах спеціально організованої діяльності;
– принцип розвитку. Психіка людини пластична і постійно знаходиться в динаміці. Знання історії розвитку дитини, аналіз рівнів його актуального і потенційного розвитку допомагають збудувати психолого-педагогический прогноз і визначити освітній маршрут дитини.
Загальнопедагогічні і спеціальні принципи в спеціальній педагогіці. Принцип науковості. Принцип зв'язку теорії з практикою. Принцип активності і свідомості в навчанні. Принцип доступності. Принцип послідовності і систематичності. Принцип міцності засвоєння знань. Принцип наочності. Принцип індивідуального підходу до навчання і виховання.
Спеціальні принципи.
Этіопатогенетичний принцип. Принцип системного підходу до діагностики і корекції порушень. Принцип комплексного підходу до діагностики і корекції порушень. Принцип корекційно-компенсуючої

8 спрямованості освіти. Принцип опори на закономірності онтогенетичного розвитку. Принцип єдності діагностики і корекції. Принцип реалізації діялънісного підходу в навчанні і вихованні. Принцип педагогічного оптимізму. Принцип соціально-адаптуючої спрямованості освіти. Принцип ранньої педагогічної допомоги. Принцип розвитку мислення, мови і комунікації як засобів спеціальної освіти. Принцип необхідності спеціального педагогічного керівництва. Кредит 2. Корекційно-педагогічний процес Тема 4. Види порушень психофізичного розвитку та їх причини (загальна характеристика)
Сутність і класифікація порушень психофізичного розвитку.
Поняття порушення психофізичного розвитку дитини. Основні закономірності розвитку нормальної і аномальної дитини. Категорії осіб з обмеженими можливостями (із спеціальними освітніми потребами). Принципи виникнення різних порушень психофізичного розвитку у дітей (вроджені та набуті). Особливості процесу аномального розвитку. Тема 5. Сутність та особливості корекційно-педагогічного
процесу
Особливості та головні завдання навчання у спеціальній освітній установі. Структура процесу навчання. Функції навчання. Причини труднощів засвоєння знань.Державний стандарт спеціальної освіти осіб з обмеженими можливостями здоров'я.
Складові корекційно-педагогічного процесу. діагностико- консультативний; фізкультурно-оздоровчий; виховно-освітній; корекційно-розвивальний; соціально-педагогічний.
Технологія психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в спеціальному дитячому саду або школі. Принципи діагностики. Вимоги до діагностичної діяльності в спеціальній освітній установі. Діагностичне вивчення і динамічне спостереження за дитиною. Рівні консультування. Особливості побудови учбових планів і програм для спеціальних освітніх установ. Кредит 3. Форми і методи спеціального навчання Тема 6. Форми організації спеціального навчання
Форми організації навчання. Індивідуальна форма організації навчання. Індивидуально-підгрупова форма організації навчання. Урок – основна форма організації навчального процесу. Типи і структура уроків (Вступний урок. Урок формування (повідомлення) нових знань. Узагальнювальний (повторювальго-узагальнюючий урок.Контрольний урок. Урок формування і закріплення умінь і навичок, де основна увага приділяється практичній діяльності.
Комбінований урок. Особливості побудови уроків різного типу. Структура уроку повідомлення нових знань. Структура уроку

9 закріплення. Структура повторювально-узагальнюючого уроку. Структура комбінованого уроку. Структура контрольного уроку.
Підготовка вчителя до уроку. Тема 7. Методи та засоби у системі спеціальної освіти
Класифікація методів. Методи організації і здійснення учбово- пізнавальної діяльності. Методи стимулювання і контролю. Методи контролю і самоконтролю. Особливості застосування наочних, словесних, практичних методів в роботі з проблемними дітьми.
Специфіка в застосуванні методів виховання дітей з відхиленнями в розвитку.
Відповідність засобів навчання принципам спеціальної освіти.
Засоби передачі інформації вчителем (словесне мовлення, дактильна та жестова мова, читання з губ, піктографічне письмо. Артпедагогіка та арттерапія. Ручна праця. Театральна діяльність. Підручники. Засоби словесної наочності. Технічні засоби навчання. Тема 8. Контроль у навчальному процесі
Сутність та основні функції контролю. Види та методи контролю. Контроль і оцінювання у навчальному процесі, умови їх ефективності.
Критерії та рівні оцінювання. Особливості оцінювання в деяких закладах спеціальної освіти для дітей з порушеннями
інтелектуального розвитку). Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.
Засоби діагностики успішності навчання:

індивідуальне і фронтальне опитування;

самостійні роботи;

тестування;

контрольні роботи.

10
Розділ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
1.1 Становлення вітчизняної системи спеціального
навчання Проблема навчання, виховання та розвитку осіб з особливими освітніми потребами була і залишається актуальним упродовж усієї
історії розвитку суспільства. Погляди і підходи світового співтовариства у ставленні до таких осіб пройшли тривалий шлях змін, який цілком характерний і для України. Так, згідно досліджень М. Малофєева [96], в еволюції ставлення суспільства і держави до осіб з особливими потребами можна виокремити пять основних етапів:
– перший етап (966–1715 рр.) – від нетерпимості та агресії до визнання необхідності турботи про дітей, які мають відхилення в розвитку;
– другий етап (1715–1806 рр.) – від розуміння необхідності піклування про дітей з відхиленнями в розвитку до визнання можливості навчання частини з них
– третій етап (1806–1927 рр.) – від визнання можливості навчання до визначення доцільності навчання трьох категорій дітей: з порушеннями слуху, зору та розумово відсталих;
– четвертий етап (1927–1991 рр.) – від визнання необхідності навчання частини дітей з вадами до розуміння важливості навчання всіх атипових дітей;
– п’ятий етап (1991–донині) – від ізоляції до максимальної
інтеграції дітей з особливими потребами до соціуму і освітнього простору.
Ґрунтуючись на дослідженнях І. Кузави [77] та О. Листопада [86], можна представити історичні етапи розвитку спеціальної освіти дітей з особливими потребами у вигляді таблиці 1.1.
Таблиця 1.1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

скачати

© Усі права захищені
написати до нас