1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: лекція 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 587кб.
Дата: 18.03.2023
скачати
Пов'язані файли:
ДЛЯ ЖУРНАЛІВ ПР,ЛБ.docx
Тема 17. Характеристика звітності про виконання бюджетів

1. Звітність

2. Складання звітності про виконання державного бюджету органами державного казначейства

3. Річна звітність органів Державного казначейства про виконання державного бюджету

4. Строки подання та порядок розгляду звітності про виконання бюджету

1. Звітність

Звітність належить до елементів бухгалтерського обліку та є завершальним етапом бюджетного процесу бухгалтерського узагальнення інформації. Тому звітність відносять до вищого етапу узагальнення інформації про виконання бюджетів.

Державне казначейство здійснює зведення, складання та подання звітності про виконання Державного бюджету України. Робота по складанню звітності є досить складною. Вона повинна забезпечити формування об'єктивної, правдивої, повної, якісної і точної інформації про стан та результати виконання бюджету. Інформація, що наведена у фінансових звітах та примітках до них, повинна сприяти прийняттю правильних економічних рішень шляхом оцінок минулих, теперішніх та майбутніх подій, підтвердження чи коригування їх оцінок, зроблених у минулому. Крім того, має бути можливість співставлення фінансових звітів за різні періоди, а також порівнювання звітності різних органів Державного казначейства. Адже звітність, будучи підсистемою бюджетного механізму та знаряддям управління соціально-економічним розвитком суспільства, має велике значення для оперативного управління бюджетною системою та процесом виконання бюджетів.

Звітність про виконання державного бюджету складає сукупність впорядкованих, взаємопов'язаних показників, які характеризують умови і результати виконання бюджету, ґрунтується на інформації поточного бухгалтерського обліку, тобто на даних і показниках, відображених на рахунках, що зумовлюють її достовірність.

Оскільки звітність про виконання державного бюджету є сукупністю показників, які дають інформацію про стан виконання державного бюджету, то її значення не піддається сумнівам. З одного боку, за допомогою показників бюджетної звітності можна дати оцінку стану виконання бюджетів з кількісної та якісної сторони, визначити тенденції та закономірності, що мають місце у суспільстві. З іншого боку - у процесі аналізу показників виконання бюджету можна розраховувати рівень позитивного чи негативного впливу окремих чинників на відхилення окремих показників по доходах І видатках, на підставі чого визначити шляхи збільшення доходної частини та економії видаткової частини бюджету. Результати такого аналізу використовуються при складанні проектів бюджетів на наступний рік.

Звітність поділяється на: фінансову та статистичну. Основним принципом складання форм фінансової та статистичної звітності є використання економічних показників безпосередньо із баз даних казначейства.

Фінансова (бухгалтерська) звітність - це система взаємопов'язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний період. Метою складання фінансової звітності про виконання бюджету є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан і виконання бюджету користувачам для прийняття економічних рішень

Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку і має включати інформацію, яка є суттєвою та своєчасною для користувачів, виходячи з принципів безперервності, обачливості, превалювання суті над формою та інших принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Інформація, що наведена у фінансових звітах та примітках до них, повинна бути зрозумілою, доречною, достовірною і порівняльною. Вона повинна сприяти прийняттю правильних економічних рішень шляхом оцінок минулих, теперішніх та майбутніх подій, підтвердження чи коригування їх оцінок, зроблених у минулому. Крім того має бути забезпечена можливість співставлення фінансових звітів за різні періоди.

Розрізняють декілька видів фінансової звітності, в основі яких лежать різні класифікаційні ознаки.

За призначенням фінансова звітність поділяється на:

• Внутрішню звітність необхідна для планування, оцінки та контролю за щоденними операціями органів фінансової системи;

• Зовнішню фінансова звітність складається з метою оцінки минулих та майбутніх результатів виконання Державного та місцевих бюджетів.

За обсягом показників розрізняють:

• Первинну звітність, яка складається на основі даних бухгалтерського обліку органів фінансової системи;

• Зведену (консолідовану) фінансову звітність готують органи фінансової системи, включаючи звітність підвідомчих органів.

За терміном складання і подання (згідно ст.58 Бюджетного кодексу України) звітність про виконання Державного бюджету України є оперативною, місячною, квартальною та річною:

Оперативний звіт - щоденний, тижневий, декадний або звіт за інший період, який визначено Державним казначейством України.

Місячний, квартальний, річний звіти складаються органами Державного казначейства за відповідний період. Місячна і квартальна звітність є проміжною (періодичною) і складається з наростаючим підсумком з поточного звітного року. Основною умовою складання місячного, квартального і річного звіту є те, що вони мають відповідати тій самій структурі, деталізації та бюджетній класифікації, що застосовувалися при затвердженні бюджету. Підставою для річної звітності є дані облікових регістрів та зведених звітів і вона є логічним завершенням періодичної звітності.

Органи казначейства складають консолідовану (зведену) фінансову звітність, включаючи звітність підвідомчих органів по виконанню державного та місцевих бюджетів. Дані цієї звітності використовуються для прийняття управлінських рішень щодо виконання бюджетів Державним казначейством України, Міністерством фінансів України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, податковими органами, органами статистики, та для відкритого опублікування. Поряд з цим фінансова звітність має важливе значення для складання статистики казначейського виконання державного бюджету, статистики доходів та видатків державного бюджету і статистики національних рахунків.

Метою складання статистичної звітності є отримання статистичних даних про виконання державного бюджету користувачами для економічного аналізу та їх прогнозування на поточний і перспективний періоди.

Своєчасні та достовірні дані про виконання бюджетів дають змогу:

- спостерігати за ходом виконання бюджетів;

- здійснювати заходи щодо забезпечення контролю за операціями та управління бюджетними коштами;

- аналізувати стан і перспективи розвитку органів Державного казначейства. Статистична інформація про виконання державного та місцевих бюджетів характеризує економіку держави і використовується органами законодавчої та виконавчої влади, широким колом науковців, економістів, ділових людей. Відповідної інформації щодо виконання Державного бюджету України потребують також міжнародні фінансові організації, такі, як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку.

Форми звітності та інструкції щодо заповнення цих форм, періодичність, способи та порядок їх надання щорічно затверджуються Державним казначейством України з урахуванням вимог Бюджетного кодексу та закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, за погодженням з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою.

2. Складання звітності про виконання державного бюджету органами державного казначейства

2.1. Порядок складання місячної звітності

Місячна звітність про виконання державного бюджету у 2002 році органами Державного казначейства складається відповідно до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства місячної звітності про виконання державного бюджету у 2002 році, затвердженої наказом ДКУ від 31.01.2002р.№ 20.

Згідно з даною інструкцією, метою складання місячної звітності є отримання узагальнених підсумкових даних, що характеризують виконання державного бюджету за відповідний звітний період. Звітність має бути обґрунтована обліковими та статистичними даними.

Місячна звітність органів казначейства включає такі основні форми:

Форма №1 мдб "Сальдовий баланс рахунків" (додаток 24) складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку звірених з даними аналітичного обліку за всіма рахунками 1-7 класу рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

До заповнення балансу проводиться звірка між даними синтетичного і аналітичного обліку станом 1 числа місяця, наступного за звітним. Дані балансу повинні бути тотожні аналогічним даним інших форм звітності.

Термін подання форми №1мдб — до 10 числа місяця, наступного за звітним.

Форма №2мдб "Звіт про виконання державного бюджету" (додаток 25) включає два розділи:

Розділ І "Доходи" складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах державного бюджету з виділенням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку доходів, що повинні бути звірені з даними органів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби та Державного казначейства України.

Розділ II "Видатки" складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків органів Державного казначейства та звітами розпорядників бюджетних коштів за формами №2мд "Звіт про виконання кошторису установи", № 4-1мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", № 4-2мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", № 4-Змд "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду".

Цей розділ складається з наступних підрозділів:

"Видатки загального фонду бюджету" складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства звірених із даними синтетичного обліку та підтверджених звітами розпорядників бюджетних коштів за формою №2мд"3віт про виконання кошторису установи".

"Видатки спеціального фонду бюджету" складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства, звірених із даними синтетичного обліку та підтверджених звітами розпорядників бюджетних коштів за формами № 4-1 мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", № 4-2мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", № 4-Змд "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду".

Термін подання звіту форми № 2мдб "Звіт про виконання державного бюджету" до Державного казначейства України — до 8 числа місяця, наступного за звітним.

Форма № 2-валюта "Звіт про використання коштів державного бюджету з міжнародної діяльності в Україні" складається Державним казначейством України на підставі звітів (форма №2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України") головних розпорядників коштів, що отримують бюджетні кошти в іноземній валюті.

Термін подання звіту форми №2-валюта — до 8 числа місяця, наступного за звітним.

Форма №7мдб "Звіт про бюджетну заборгованість" (додаток 26) передбачає 2 розділи:

Розділ І "Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників" складається органами Державного казначейства окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету;

Розділ II "Звіт про фінансові зобов'язання" розпорядників бюджетних коштів", складається тільки по загальному фонду державного бюджету.

Звіт форми №7мдб складається щомісячно, станом на перше число місяця, наступного за звітним, у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів (форма №2мд "Звіт про виконання кошторису установи", №7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та 8мд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ"), звірених за окремими даними з обліком органів Державного казначейства.

Термін подання звіту форми №7мдб — до 25 числа місяця, наступного за звітним.

Довідка про повернення кредитів, наданих з державного бюджету

складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах державного бюджету з виділення негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку коштів, що надійшли в рахунок повернення бюджетних кредитів, наданих з державного бюджету за рішенням Уряду в минулі роки. Сума заборгованості за цими кредитами обліковується органами Державного казначейства на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 1511 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету" та 1512 "Довгострокові кредити, надані з Державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Термін подання зазначеної форми — до 8 числа місяця, наступного за звітним

Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України складається Державним казначейством України тільки на центральному рівні на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету.

Заповнюється в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків загального фонду державного бюджету, згідно із ст.21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік.

Термін подання зазначеної форми - до 15 числа місяця, наступного за звітним.

Звіт про використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України складається органами Державного казначейства тільки на центральному рівні на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету.

Заповнюється в розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду державного бюджету за кодом програмної класифікації 3511030 "Резервний фонд Кабінету Міністрів України".

Термін подання зазначеної форми — до 8 числа місяця, наступного за звітним.

Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році

складається органами Державного казначейства, як додаток до відповідних частин розділу 2 звіту форми №2мдб. Зазначена Довідка складається за умови перерахування залишку, що склався на кінець року, в поточному році (ліквідовано бюджетну установу, як розпорядника; приєднано до іншого розпорядника) у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків.

Термін подання довідки — до 8 числа місяця, наступного за звітним.

У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Розпорядниками бюджетних коштів, які не переведені на казначейське обслуговування (СБУ, розвідка), подають до Управління консолідованої звітності з виконання бюджетів Державного казначейства України місячну звітність у тому ж обсязі і у ті ж терміни, що і інші розпорядники бюджетних коштів.

Весь пакет місячної звітності надається вищестоящому органу Державного казначейства на електронних носіях у повному обсязі та в паперовій формі за скороченою формою.

2. Складання квартальної звітності про виконання державного бюджету

Квартальна звітність про виконання державного бюджету у 2002 році складається і подається органами Державного казначейства відповідно до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства квартальної звітності про виконання державного бюджету у 2002 році, затвердженої наказом Державного казначейства від 29.03.2002 року № 61.

Згідно з даною інструкцією метою складання квартальної звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання бюджетів користувачам для прийняття економічних рішень та отримання узагальнених підсумкових даних, що характеризують виконання державного бюджету за відповідний звітний період.

Квартальна звітність включає такі форми:

Форма Ікдб "Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (баланс)" (додаток 27) складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку за рахунками 1-5 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Форма №1к "Сальдовий баланс рахунків" (додаток 28) складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку звірених з даними аналітичного обліку за всіма рахунками 1-9 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. До заповнення балансу проводиться звірка між даними синтетичного і аналітичного обліку. Баланс складається щоквартально, станом на 1 число місяця, наступного за звітним кварталом.

Дані балансу повинні бути тотожні аналогічним даним інших форм звітності.

Форма №2кдб "Звіт про виконання державного бюджету" (додаток 29) включає три розділи:

Розділ І "Доходи" складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальних фондах державного бюджету з виділення негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку доходів, що повинні бути звірені з даними органів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби та Державного казначейства України.

Розділ II "Видатки" складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків державного бюджету та звітами розпорядників бюджетних коштів за формами №2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", №4-1кд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", №4-2кд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", №4-Зкд"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду".

Розділ III "Фінансування Державного бюджету України за типом боргового зобов'язання" складається тільки на центральному рівні. Цей розділ складається з підрозділів "Внутрішнє фінансування" та "Зовнішнє фінансування" в розрізі класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку Державного казначейства України.

Форма №2-валюта "Звіт про використання коштів державного бюджету з міжнародної діяльності в Україні" складається Державним казначейством України на підставі звітів (форма № 2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України) головних розпорядників коштів, що отримають бюджетні кошти в іноземній валюті.

Форма №3 кдб "Звіт про рух грошових коштів" (додаток ЗО) включає чотири розділи:

Розділ І "Операційна діяльність" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України (в частині доходів) по загальному і спеціальну фондах державного бюджету.

Розділ II "Інвестиційна діяльність" складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах державного бюджету на підставі даних бухгалтерського органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України.

Розділ III "Нерозподілені видатки" складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах Державного казначейства на

підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України.

Розділ IV "Фінансова діяльність" складається в розрізі боргових зобов'язань загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку Державного казначейства України.

Форма №7кдб "Звіт про бюджетну заборгованість" передбачає 2 розділи:

Розділ І "Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників" складається органами Державного казначейства окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету.

Розділ II "Звіт про фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів", складається тільки по загальному фонду державного бюджету.

Звіт форми 7кдб складається щоквартально, станом на перше число місяця, наступного за звітним кварталом, у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів (форми №2кд "Звіт про виконання загально фонду кошторису установи", №7кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та №8кд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ"), звірених за окремими даними з обліком Державного казначейства

Довідка про повернення кредитів, наданих з державного бюджету

складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальну фондах державного бюджету із виділенням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства за коштами, що надійшли в рахунок повернення бюджетних коштів.

Довідка про погашення кредитів, наданих з державного бюджету за рішенням Уряду в минулі роки, складається органами Державного казначейства на підставі даних аналітичного обліку кредитів, наданих з державного бюджету за рішенням Уряду в минулі роки, сума заборгованості за якими обліковується органами Державного казначейства на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 1511 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету" та 1512 "довгострокові кредити, надані з держаного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України складається органами Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету. Заповнюється в розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду державного бюджету за кодом програмної класифікації 3511030 "Резервний фонд".

Інформація про стан державного боргу складається Державним казначейством України тільки на центральному рівні по загальному та

спеціальному фондах державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку державних боргових зобов'язань, які виникли та погашені в поточному періоді, в розрізі кодів класифікації боргу за типом кредитора.

Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань складається Державним казначейством України тільки на центральному рівні на підставі даних обліку на аналітичних рахунках відкриття за рахунком позабалансового обліку 9811 "Гарантії, що надані банкам" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів по кредитах та операціях, що стосуються державних гарантійних зобов'язань, в т.ч. у валюті кредиту.

Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році

складається органами Державного казначейства, як додаток до відповідних частин розділу 2 звіту форми №2кдк. Зазначена довідка складається за умови перерахування у поточному році залишку, що склався на кінець минулого року на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів, (ліквідовано бюджетну установу, як розпорядника; приєднано до іншого розпорядника, перераховано до місцевих бюджетів).

Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України складається Державним казначейством України на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету. Заповнюється в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків фонду державного бюджету, згідно із ст.21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік".

Розшифровка надходжень по коду 24121000 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами" складається органами Державного казначейства в розрізі кодів відомчої класифікації на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів. Дані про надходження доходів спеціального фонду державного бюджету мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6114 "Власні кошти розпорядників коштів держаного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Розшифровка надходжень по коду 24122000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" складається органами Державного казначейства в розрізі кодів відомчої класифікації на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів. Дані про надходження доходів спеціального фонду державного бюджету мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету" Плану рахунків.

Пояснювальна записка подається органами Державного казначейства в разі необхідності надані роз'яснення проблемних питань, що виникли в ході складання форм звітів, передбачених даною інструкцією. У пояснювальній записці надаються обґрунтовані пояснення за всіма відхиленнями від затверджених показників за доходами і видатками з викладенням причин цих відхилень.

Квартальні звіти про виконання державного бюджету складаються в тисячах гривень з трьома знаками після коми.

Термін подання форм квартальної звітності — до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом. У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Дані квартальної звітності органів Державного казначейства України повинні дорівнювати аналогічним зведеним звітним даним розпорядників бюджетних коштів за кодами бюджетної класифікації видатків.

Весь пакет квартальної звітності надається вищестоящому органу Державного казначейства на електронних носіях та в паперовій формі.

3. Річна звітність органів Державного казначейства про виконання державного бюджету

Річні звіти про виконання державного бюджету, які складаються органами Державного казначейства, поділяються на фінансові та статистичні.

Порядок складання та подання річних звітів регламентовано Інструкцією про порядок складання органами Державного казначейства річного фінансового звіту про виконання державного бюджету за 2001 рік та Інструкцією про порядок складання органами Державного казначейства річного статистичного звіту про виконання державного бюджету за 2001 рік, затвердженими наказом Державного казначейства України від 28.12.2001 р. № 228.

Річні фінансові та статистичні звіти про виконання державного бюджету складаються в тисячах гривень з трьома знаками після коми.

Строки подання Державному казначейству України річних звітів про виконання державного бюджету встановлюються Міністерством фінансів України. Управління Державного казначейства встановлюють строки подання річних звітів своїм підвідомчим органам та установам, які вони обслуговують з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне їх подання Державному казначейству України. Відділення Державного казначейства встановлюють строки подання звітності бюджетними установами, організаціями та іншими одержувачами коштів, яким вони перераховують кошти та/або здійснюють оплату рахунків, з

таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання фінансової звітності управлінням Державного казначейства в АРК, областях, містах Києві та Севастополі.

Річні звіти подаються до вищестоящого органу Державного казначейства у паперовому вигляді та електронною поштою у вигляді файлів із набором значень економічних показників. Зведені звітні дані органів Державного казначейства України повинні дорівнювати аналогічним даним зведеної фінансової звітності міністерств, центральних органів виконавчої влади, інших головних розпорядників бюджетних коштів (установи та організації, які повністю переведено на казначейське виконання кошторисів).

При несвоєчасному поданні або неподанні розпорядниками бюджетних коштів фінансової та статистичної звітності, органи Державного казначейства можуть припинити бюджетні асигнування та/або здійснення оплати рахунків відповідно до ст.117 Бюджетного кодексу України та п.2 постанови Кабінету міністрів України від 28.02.2000р № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності"

Річна фінансова звітність включає такі форми :

Форма №1 "Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України" (баланс) складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку звірених з даними аналітичного обліку за рахунками 1-5 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Форма №2 "Звіт про результати виконання державного бюджету" включає три розділи:

Розділ І "Операційний доход" звіту складається органами Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України по загальному і спеціальному фондах державного бюджету.

Цей розділ складається з наступних підрозділів: податки; збори, штрафи, пені та плата за ліцензії; трансферти; інший операційний доход; прибутки від продажу основних засобів і заповнюється на підставі даних аналітичного обліку доходів органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку доходів в розрізі доходів по загальному та спеціальному фондах державного бюджету.

Розділ II "Операційні витрати" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України в розрізі кодів функціональної класифікації видатків по загальному і спеціальному фондах державного бюджету.

Цей розділ включає наступні підрозділи: державне управління; судова влада; міжнародна діяльність; фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу; національна оборона; правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави; освіта; охорона здоров'я; соціальний захист та соціальне забезпечення; житлово-комунальне господарство; культура і мистецтво; засоби масової інформації; фізична культура і спорт; промисловість та енергетика; будівництво; сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство; транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика; інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю; заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення; охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека; попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха; поповнення державних запасів і резервів; обслуговування державного боргу; цільові фонди; видатки не віднесені до основних груп і заповнюється в розрізі видатків загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку видатків.

Кошти від повернення інших бюджетних позичок (крім погашення позичок , наданих з державного бюджету в 1998-2001 роках за рішенням Уряду) відображаються з мінусом, тобто відносяться на зменшення видатків.

Розділ III "Фінансування» заповнюється тільки на центральному рівні на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства в розрізі боргових зобов'язань загального та спеціального фондів державного бюджету, і включає два підрозділи: внутрішнє фінансування та зовнішнє фінансування.

Форма №3 "Звіт про рух грошових коштів включає чотири розділи:

Розділ І "Операційна діяльність" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України (у частині доходів) по загальному і спеціальному фондах державного бюджету за попередній та звітний періоди.

Цей розділ складається з підрозділу "Операційні доходи", який включає : податки; збори, штрафи, пені та плата за ліцензії; трансферти; інший операційний доход; прибутки від продажу основних засобів і заповнюється в розрізі доходів загального та спеціального фондів державного бюджету , на підставі даних аналітичного обліку доходів, звірених з даними синтетичного обліку доходів.

Підрозділ "Операційні видатки" включає: поточні видатки; кредитування з вирахуванням погашення і заповнюється в розрізі видатків загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку видатків, звірених з даними синтетичного обліку видатків.

Кошти від повернення інших бюджетних позичок (крім погашення позичок, наданих з державного бюджету в 1998-2001 роках за рішенням Уряду) відображаються з мінусом, тобто відносяться на зменшення видатків за відповідними КЕКВ.

Розділ II "Інвестиційна діяльність" складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах державного бюджету за попередній і звітний періоди, на підставі бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України.

Цей розділ складається з підрозділу "Інвестиційні доходи", де проставляються нульові показники.

Підрозділ "Інвестиційні видатки" складається в розрізі видатків загального та спеціального фондів державного бюджету по розділу "Капітальні видатки", на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку видатків.

Розділ III "Нерозподілені видатки" складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах державного бюджету за попередній та звітний періоди, на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України.

Складається в розрізі видатків загального і спеціального фондів державного бюджету по розділу "Нерозподілені видатки", на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку видатків.

Розділ IV "Фінансова діяльність" складається в розрізі боргових зобов'язань загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку Державного казначейства України (центральний рівень).

У пояснювальній записці наводяться основні фактори, що вплинули на виконання державного бюджету за доходами та видатками.

Потреби окремих користувачів (Державного казначейства України, Міністерства фінансів України, тощо) можуть бути задоволені шляхом встановлення інших (спеціальних) звітів, які базуються на даних бухгалтерського обліку Державного казначейства та можуть бути класифіковані як фінансова звітність.

Річна статистична звітність включає такі форми:

Форма №1 "Сальдовий баланс рахунків за 2001 рік" складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку

звірених з даними аналітичного обліку за всіма рахунками 1-9 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

До заповнення балансу проводиться звірки між даними синтетичного і аналітичного обліку на кінець року. Дані балансу повинні бути тотожні аналогічним даним інших форм звітності.

Форма №2 "Звіт про виконання державного бюджету за 2001 рік"

включає три підрозділи:

Розділ І "Доходи" складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах державного бюджету з виділенням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку доходів, що повинні бути звірені з даними органів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби та Державного казначейства України.

Розділ II "Видатки" складається в розрізі кодів відомчої, функціональної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків органів Державного казначейства та звітами розпорядників бюджетних коштів за формами №2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи(загальний фонд)", №4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів", №4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями", №4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень", №4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів" та №4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів" (спеціальний фонд).

Розділ III "Погашення кредитів, наданих з державного бюджету в минулі роки за рішенням Уряду" складається органами Державного казначейства на підставі даних аналітичного обліку кредитів, наданих з державного бюджету в минулі роки роках за рішенням Уряду, сума заборгованості за якими обліковується органами Державного казначейства на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 1511 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету" та 1512 Довгострокові кредити, надані з державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Форма №2-валюта "Звіт про використання асигнувань державного бюджету з міжнародної діяльності України за 2001 рік" складається Державним казначейством України на підставі звітів (форма №2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України") головних розпорядників коштів, що отримують бюджетні кошти в іноземній валюті.

Форма №4 "Звіт про депозитні суми за 2001 рік" складається органами Державного казначейства на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів за формою №4-3 "Звіт про депозитні суми".

Форма №7 "Звіт про бюджетну заборгованість за 2001 рік" містить 2 розділи:

Розділ І "Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників ";

Розділ II "Звіт про фінансові зобов'язання розпорядників коштів бюджету".

Звіт форми №7 складається у розрізі кодів відомчої, функціональної та економічної класифікації видатків на підставі звітів розпорядників коштів бюджету (форма №2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи(загальний фонд), №7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та №8 "Звіт про зобов'язання бюджетних установ"), звірених за окремими даними з обліком органів Державного казначейства. Звіт складається окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету. Відповідно до розпорядження Державного казначейства України від 23.03.2001р. № 23 до форми звіту за спеціальним фондом не включаються дані по власних надходженнях розпорядників (спеціальні кошти, суми за дорученнями, інші власні кошти) та субвенціях, одержаних розпорядниками коштів з бюджетів інших рівнів.

Інформація про надходження та використання коштів державних цільових фондів, які на входять до складу державного бюджету за 2001 рік складається органами Державного казначейства на підставі даних аналітичного обліку надходжень цих фондів (в частині надходжень). В частині видатків заповнюється Державним казначейством України на підставі поданих зведених квартальних звітів про виконання кошторисів відповідних фондів.

Довідка про повернення кредитів, наданих з державного бюджету за 2001 рік складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах державного бюджету із виділенням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку коштів, що надійшли в рахунок повернення бюджетних кредитів.

Довідка про перераховані кошти державного бюджету транзитними управліннями Державного казначейства на здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів за 2001 рік складається базовими управліннями Державного казначейства окремо по загальному спеціальному фондах державного бюджету та по статті 76 Закону України " Про Державний бюджет України на 2001 рік". Зазначені довідки складаються на підставі даних бухгалтерського обліку в розрізі типів операцій(грошові кошти, тощо). Для забезпечення своєчасного складання Державним казначейством України річної звітності, зазначена довідка подається засобами електронного зв'язку в термін до 12.01.2002 року з обов'язковим підтвердженням у паперовій формі.

Довідка про звірку доходів державного та місцевих бюджетів між органами Державного казначейства, фінансовими органами та органами Державної податкової адміністрації за 2001 рік складається відділом розмежування та оперативно-аналітичного обліку доходів окремо по загальному та спеціальному фондах, на підставі даних обліку доходів у органах Державного казначейства та податкових органах. Державне казначейство України консолідує інформацію наведену в довідках управлінь Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі та звіряє її з Державною податковою адміністрацією України.

Інформація про виконання захищених статей видатків державного бюджету України за 2001 рік складається Державним казначейством України на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету, які повинні бути звірені з даними Державного казначейства України.

Звіт про використання коштів з резервного фонду України за 2001 рік

складається органами Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету. Заповнюється в розрізі кодів відомчої та економічної класифікації видатків загального фонду державного бюджету за кодом функціональної класифікації 250101 "Резервний фонд Кабінету Міністрів України"

Інформація про стан державного боргу складається Державним казначейством України тільки на центральному рівні по загальному та спеціальному фондах державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку державних боргових зобов'язань, які виникли та погашені в поточному бюджетному періоді, в розрізі кодів класифікації боргу за типом кредитора.

Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань за 2001 рік складається Державним казначейством України тільки на центральному рівні на підставі даних обліку на аналітичних рахунках за рахунком позабалансового обліку 9811 "Гарантії, що надані банкам" Плану рахунків, по кредитах та операціях, що стосуються державних гарантійних зобов'язань, в т. ч. у валюті кредиту.

Довідка установи банку, що підтверджує залишки коштів на рахунках, відкритих на ім'я органів Державного казначейства за 2001 рік підтверджує залишки коштів, на рахунках 257 групи, що склались на 1.01.2002 року на цих рахунках, та обов'язково додається до річного звіту про виконання державного бюджету.

У пояснювальній записці наводиться інформація окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету:

• дані про кількість розпорядників коштів бюджету, одержувачів та інших клієнтів; кількість відкритих реєстраційних, спеціальних реєстраційних та особових рахунків в органі державного казначейства;

• дані про наявність відмов у оплаті рахунків (кількість відмов та на яку суму) та причини відмов:

• дані про наявність випадків несвоєчасного виконання висновків податкових органів щодо повернення помилково та/або зайво сплачених до державного бюджету платежів, відшкодування сум ЦЦВ та сплачених штрафних санкцій.

Потреби окремих користувачів (Державного казначейства України, Міністерства фінансів України, тощо) можуть бути задоволені шляхом встановлення інших (спеціальних) звітів, які базуються на даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства та можуть бути класифіковані як статистична звітність.

4. Строки подання та порядок розгляду звітності про виконання бюджету

Структура, періодичність та терміни подання звітності про виконання бюджетів визначаються Державним казначейством відповідно до вимог, встановлених для подання звітності в статтях 58-61 Бюджетного кодексу.

Звіти про виконання бюджетів складають територіальні органи Державного казначейства за правилами та формами, встановленими Державним казначейством за погодженням з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою. Складання і подання звітності про виконання бюджету відбувається поетапно (рис. 12.1.).Рис. 1. Схема проходження звітності про виконання державного бюджету

Як видно з рисунка схему поетапного проходження звітності про виконання бюджету складають бюджетні установи, відділення Державного казначейства, управління Державного казначейства та безпосередньо Державне казначейство України. Крім наведених на рисунку форм звітності органи Державного казначейства подають розшифровки, різноманітну інформацію та довідки про стан виконання державного бюджету.

Згідно зі схемою бюджетні установи, тобто установи та організації, які отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів, складають місячну, квартальну та річну звітність і подають її відділенню Державного казначейства у встановлені законодавством терміни.

Відділення Державного казначейства узагальнюють дану бюджетними установами звітність та формують зведену фінансову та статистичну звітність про виконання державного бюджету. Сформовану зведену звітність відділення Державного казначейства подають до управління Державного казначейства у відповідній області.

Управління Державного казначейства на основі отриманих звітів формують свою звітність і подають її безпосередньо до Державного казначейства України. Державне казначейство України узагальнює отриману інформацію, аналізує її, у разі необхідності вносить пропозиції про зміни та доповнення до існуючих форм, розробляє нові форми звітності і передає її користувачам.

Основними користувачами інформації є: Міністерство фінансів України, Кабінет Міністрів України, Рахункова палата України, Верховна Рада України, податкові органи, Державний комітет статистики України, українські та міжнародні фінансові організації.

Терміни подання фінансової звітності установлюється органами, до яких ці звіти подаються, у межах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" зі змінами та доповненнями.

Фінансові звіти складаються наприкінці кожного звітного періоду, який можна назвати обліковим періодом. Отже, протягом кожного звітного періоду збирається та обробляється економічна інформація про операції, що здійснюються всіма учасниками бюджетного процесу.

Відповідно до статті 59 Бюджетного кодексу місячна звітність про виконання Державного бюджету України надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України на пізніше 15 числа місяця наступного за звітним.

Зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання захищених статей державного бюджету України, інформація про використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість надається на пізніше 15 числа другого місяця наступного за звітним.

Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України, згідно зі статтею 60 Кодексу, надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу.

Річний звіт про виконання Державного бюджету України надається Державним казначейством Міністерству фінансів України до 25 березня наступного року. До звіту про виконання Державного бюджету України додаються пояснення щодо відхилень від затвердженого Закону про Державний бюджет України як за доходами, так і за видатками.

Державне казначейство України готує необхідні матеріали та пояснення щодо відхилень звітних показників за доходами і видатками державного бюджету та стану розрахунків Державного бюджету України з бюджетами адміністративно-територіальних одиниць на підставі даних, які повинні надати начальники управлінь Міністерства фінансів, і до 5 квітня наступного за звітним року подає їх Управлінню державного бюджету та бюджетної політики Міністерства фінансів.

Управління державного бюджету та бюджетної політики Міністерства фінансів та Державне казначейство України до 20 квітня повинні подати звіт про виконання Державного бюджету України та необхідні матеріали до нього Кабінету Міністрів України.

Стаття 61 Кодексу передбачає подання річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України не пізніше 1 травня року, наступного за звітним.

Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України готує висновки щодо використання коштів Державного бюджету України.

Верховна Рада України розглядає звіт про виконання закону про Державний бюджет України у двотижневий термін з дня отримання висновків Рахункової палати щодо використання коштів Державного бюджету України.

Звіт Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України про виконання закону про Державний бюджет України представляє Міністр фінансів України. Верховна Рада України може заслухати головних розпорядників коштів Державного бюджету України щодо використання ними бюджетних коштів.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас