1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Pomazan_IZL-RP-3-Metod-pos.doc
Розширення: doc
Розмір: 326кб.
Дата: 01.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
Історія української культури.docx
221092.docx
Дитячий аутизм.doc
Семенар 2 (1).doc
Oblik_ta_audyt_v_komertsiinykh_bankakh.doc
Á³çíåñ-êåéñ.doc
Лаб 1.docx
Реферат ОС.docx
питання на залік.docx
дослідження івенту.docx
доповідь.docx
Молодіжне підприємництво.docxНАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯНавчально-методичні матеріали

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ХІХ ТА ХХ СТОЛІТЬ»
Для студентів ІІІ курсу,

які навчаються за напрямом підготовки

6.020303 – Філологія
(кредитно-модульна система)

Видавництво НУА

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯНавчально-методичні матеріали

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ХІХ ТА ХХ СТОЛІТЬ»
Для студентів ІІІ курсу,

які навчаються за напрямом підготовки

6.020303 – Філологія
(кредитно-модульна система)

Харків


Видавництво НУА

2 013
УДК 82(091)(072)

ББК 83.3(0)5-6я73-14

Н15

Затверджено на засіданні кафедри українознавства


Народної української академії.

Протокол № 12 від 11.06.2012


А в то р - у п о р я д н и к І. О. Помазан

Р е ц е н з е н т канд. філол. наук Т. М. Берест


Навчально-методичні матеріали до практичних занять
з курсу «Історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» : для студ. 3 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; авт.-упоряд. І. О. Помазан]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 28 с.

Пропонований методичний посібник має на меті дати загальне уявлення про європейський та єврогенетичний літературний процес ХІХ–ХХ століть та може бути використаний під час підготовки до семінарських занять. У посібнику висвітлено теми, що виносяться на семінарські заняття з курсу «Історія зарубіжної літератури» у п’ятому (ХІХ століття) та шостому (ХХ століття) семестрах, а також запропоновано тематику рефератів з літератури окресленого періоду.
УДК 82(091)(072)

ББК 83.3(0)5-6я73-14Н15


© Народна українська академія, 2013


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАМета курсу полягає перш за все в ознайомленні студентів з вершинними творами національних літератур, які позначені чималим потенціалом загальнолюдських цінностей, глибиною думки, емоційною насиченістю та естетичною наснагою. Особливу увагу приділено розкриттю гуманістичної суті та художньої цінності творів літературного мистецтва. Важливі явища світового літературного процесу розглядаються в контексті історії світової та української культури. З метою поглиблення знань студентів з теорії літератури акцентується увага на специфічних особливостях твору художньої літератури як виду мистецтва, що є компонентом національної та світової духовної культури.

Пропонований методичний посібник містить матеріали до п’ятого та шостого семестрів курсу і має таку умовну періодизацію:

  1. Література ХІХ століття. 2. Література ХХ століття.

Кожен період має свої особливості, свої вершинні зразки. П’ятий семестр закінчується заліком. Шостий семестр завершується екзаменом.

Теми практичних занять упорядковані з метою висвітлення у цих заняттях кола питань, значущих для літературного процесу, винесення яких на самостійне опрацювання не є доцільним з огляду на складність пов’язаних з ними літературознавчих проблем. Для успішної підготовки до практичних занять студентам рекомендується звернути увагу на такі моменти:

  1. Ґрунтовно ознайомитися із базовими художніми текстами або текстом (якщо заняття присвячено одному творові). Подібне ознайомлення передбачає уважне прочитання самого твору і, в разі потреби, сумлінне вивчення коментарів. Особливо це стосується складних за образною і поетико-асоціативною структурою творів, таких як: «Божественна комедія», «Фауст» тощо.

  2. Опрацювати наукову й критичну літературу. При цьому слід обов’язково звертати увагу на потенційну дискусійність поданих авторами оцінок та інтерпретаційних ракурсів.

  3. Спробувати визначити місце аналізованого твору у структурі художніх уявлень сучасної йому епохи й окреслити коло генетичних і типологічних зв’язків із вивченими раніше та позапрограмними творами.

  4. Переглянути тематику лекцій з окресленого періоду, звертаючи увагу на наголошувані інтегративні зв’язки.

  5. З урахуванням зазначених вище рекомендацій обміркувати запропоновані у плані практичного заняття питання. При цьому доцільним здається зробити певні нотатки, імовірно, виписки з текстів або закладки. Особливо це актуально при підготовці до практичних занять, присвячених поетичним або великим епічним творам. Адже в першому випадку є сенс спиратися лише на точні цитати, а у другому – досить складно запам’ятати всі сюжетні і компо-зиційні нюанси, що можуть знадобитися у процесі виступу для доведення власної думки.

Означені рекомендації є важливими при підготовці до всіх практичних занять.

  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас