1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   36
Ім'я файлу: ПОТОКИ книга.docx
Розширення: docx
Розмір: 927кб.
Дата: 29.05.2021
скачати
Рисунок 1.8


Це означає, що остання точка проміжку

T(k)

повинна потрапити

на елементарний проміжок t; t dt,

а попередні k 1 точок найпро-

стішого потоку на проміжок 0; t. Ймовірність першої події дорів-

tk 1

нює dt, ймовірність другої події Ptk 1(k 1)!

et,

тоді


звідси маємо

fkt dt

tk 1


(k 1)!
etdt,

fkt

tk 1

(k 1)!
et,
t 0.
(1.14)

Закон розподілу випадкової величини T(k)

зивається закономЕрлангаk-го порядку.

зі щільністю (1.14) на-

При

t 0.

k 1

маємо показниковий закон розподілу:

f(t) et,

Означення.Потоком Ерланга

k-го

порядку називається потік

Пальма, у якого інтервали між подіями розподілені за законом Ер-

ланга

k-го

порядку (k 2, 3, ). .

Враховуючи, що випадкова величина Tk

це сума kнезалежних

випадкових величин

Ti,

кожна з яких розподілена за показниковим

законом з параметром ,

і використовуючи властивості математич-

ного сподівання та дисперсії, отримаємо


k

kk1 k


MT

MTi MTi k MTi k

i1  i1
де MT 1 – математичне сподівання проміжку між послідо-i

вними подіями найпростішого потоку.
Аналогічно

k

k k 1 k


DT

DTi DTi k DTi k 2 2

i 1 i 11
де DTi 2

дисперсія проміжку між послідовними подіями найпростішого потоку.

Тоді


Таким чином,

T(k) k.MTk k, DTk k, T  .

(1.15)

    2 i
Аналіз формул (1.15) показує, що при збільшенні порядку потоку Ерланга збільшується математичне сподівання і дисперсія проміжку між двома послідовними подіями потоку.

Якщо одночасно з “проріджуванням” найпростішого потоку зміни-

ти масштаб по осі Ot(діленням на

k),

то отримаємо нормованийпо-

тік Ерланга

k-го

порядку, інтенсивність якого не залежить від k.

Інтервал часу

T k

між послідовними подіями в нормованому по-

тоці Ерланга k-го порядку має щільність
k
Оскільки

f (t)

k ktk 1

(k1)!
e kt,
t 0.
(1.16)

k

Tk1 k


T  Ti,


k

k
i 1

(1.17)


тоді, використовуючи формули (1.15), маємо
MT(k) 1 k 1
MT k    ,

k k

DT(k) 1 k 1
DT k    ,

  k2

k2 2

k2


T(k) .

(1.18)


Інтенсивність

( k)

нормованого потоку Ерланга

k-го

порядку не

залежить від kі при будь-якому значенні kдорівнює інтенсивності початкового найпростішого потоку:

( k)

1


k


MT
 

.

Проаналізуємо, як змінюється розподіл інтервалу часу

T k

між

послідовними подіями нормованого потоку Ерланга

k-го

порядку при

збільшенні k.

По-перше, зі збільшенням kцей розподіл наближається до нор-


k
k1 k

мального. Дійсно, згідно з (1.17), T

Ti,

i 1

де Ti

незалежні випад-

кові величини, розподілені за показниковим законом з параметром .

k

Отже, при достатньо великому kсума

Ti

i 1

буде мати розподіл, бли-

зький до нормального (згідно з центральною граничною теоремою для

однаково розподілених випадкових величин). Параметри нормального закону розподілу aі в цьому випадку визначаються як:

a MT k 1 , T(k) 1 .
(1.19)

 

Отже, математичне сподівання не змінюється при збільшенні k,

а середнє квадратичне відхилення зменшується обернено пропорційно

k. Як зазначено в [5, с. 76], досвід розрахунків показує, що при збі-

льшенні k(порядку 10–20) з достатньою точністю можна вважати за- кон розподілу інтервалу між послідовними подіями в нормованому

потоці Ерланга нормальним з параметрами

a 1 , 1 .По-друге, разом з “нормалізацією” закону розподілу інтервалу при зростанні kйого середнє квадратичне відхилення прямує до 0,

тобто інтервал стає все менш випадковим, наближаючись до свого ма-

тематичного сподівання 1 ,

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   36

скачати

© Усі права захищені
написати до нас