1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Ім'я файлу: ПОТОКИ книга.docx
Розширення: docx
Розмір: 927кб.
Дата: 29.05.2021
скачати
Рисунок 1.5

Розв’язання

Припустимо, що випадкова величина T набула деякого значення з

елементарного проміжку t; t dt.

дорівнює елементу ймовірності:

Ймовірність цієї гіпотези наближено

PT t; t dt

f tdt.

Знайдемо умовний розподіл проміжку Qза цієї умови. Позначимо умовну щільність розподілу випадкової величини Qпри цій гіпотезі че-

рез

fqq/ t.

Оскільки точка t потрапляє на вісь Otвипадково, то при цій гіпо-

тезі вона буде мати рівномірний розподіл на проміжку 0; t:

fq/ t 1 ,

q t

0 q t,

t 0.


За інтегральною формулою повної ймовірності маємо
q
fqq

0

fq/t f t dt.

Оскільки

fqq/ t

відмінна від 0 лише при

q t, тоді
fqq

q

f t


t
dt,
q 0.

Оскільки за формулою (1.4)

f t tf(t) , отримаємо

mt


tft 1

fqq tm

dt

m

f(t)dt.

(1.8)

q t tq
Зазначимо, що інтеграл у формулі (1.8) визначає ймовірність події

T q. Оскільки випадкова величина Tмає функцію розподілу F(t),

тоді

PT q 1 Fq,

звідки щільність розподілу випадкової величи-

ни Qдорівнює:


q
f(q) 1  F(q) .

mt
Враховуючи, що вигляд щільності розподілу не залежить від позна- чення аргументу, маємо:q
f(t) 1  F(t) .

mt
(1.9)


Аналогічно щільність розподілу випадкової величини Rмає виглядr
f(t) 1  F(t) .

mt
(1.10)


Знайдемо математичні сподівання та дисперсії випадкових вели-

чин Qі R, а також їх коваріацію.

Враховуючи, що

T Q R,

отримаємо

M(T ) M(Q) M(R).

Оскільки випадкові величини Q і R однаково розподілені, тоді

M(Q) M(R) , звідсиMT

M(Q) M(R)

MT2

.
(1.11)


Можна показати, що

2 2mt


D(Q) D(R)

3 T 1

3m 4

MT2 2

m2
(1.12)

де 3 T

t t

початковий момент третього порядку випадкової ве- личини T.

Для знаходження коваріації випадкових величин Qі Rвикористо- вують формулу:


Kqr

3 T

6m

MT2 2.

4m2
(1.13)

t t
Доведення формул (1.12), (1.13), а також інформація про умовні

закони розподілу складових системи випадкових величин Q; R міс- тяться в [5, с. 61–63].

Приклад 1.2. Пасажир виходить на автобусну зупинку в деякий момент часу, не пов’язаний з розкладом руху автобусів. Потік автобу- сів – потік Пальма з інтервалами, які мають рівномірний розподіл у межах від 5 до 10 хвилин. Знайти: 1) щільність розподілу того інтерва- лу між автобусами, на який потрапив пасажир; 2) щільність розподілу часу очікування Hавтобуса; 3) середній час очікування автобуса.

Розв’язання

Як відомо, якщо неперервна випадкова величина Xрівномірно розподілена на інтервалі a; b, тоді


0,

x a

0,

x a

1 x a

f( x)  b a, axb, F( x) b a,

a x b,

0,

x b

1,

x b


M( X)

a b, 2
D( X)

b a2

,

12
( X)

b a.


Згідно з умовою задачі

t5;10,

отже,


0,

t 5

0,

t 5

1 x 5 5 10


5
f(t)  , 5  t 10,F(t)

5

, 5 t 10,

mt2

7,5.

0, t 10

1,

t 10

  1. Щільність розподілу інтервалу між автобусами, на який потрапив

пасажир, згідно з формулою (1.4), має вигляд:

тоді

f t tf(t) ,

mt

t 0,де t5;10.

f(t)

t


37, 5

  1. Щільність розподілу випадкової величини R часу очікування, згід- но з формулою (1.10), має вигляд

0,

1

t 0ft

, 0 t 5,

7,5 .r 10  t

, 5 t 10

37,5

  1. Середній час очікування

0, t 10

5 t 10

10 t


0 5
mr 7,5 dt t 37,5 dt 6,11хвилин.

Ще раз підкреслимо, що найпростіший (стаціонарний пуассонів- ський) потік, інтервали часу між послідовними подіями якого однако-

во розподілені за показниковим законом:

f(t) et,

t 0,

є випад-

ком потоку Пальма. Використовуючи формули (1.9) та (1.10), можна показати, що випадкові величини Qі Rтакож розподілені за показ- никовим законом:


q
f(t)  et,

t 0,

f(t) et,

t 0.


r
Це справді так, оскільки відсутність післядії у найпростішому по- тоці дозволяє стверджувати, що розподіл часу, який залишився до най- ближчої події потоку, такий самий, що й розподіл часу між подіями потоку; наявність події в початку відліку проміжку жодним чином не впливає на довжину, що залишилася.

Відсутність післядії дозволяє стверджувати, що випадкові вели- чини Qі Rдля найпростішого потоку незалежні. Дійсно, в найпрос- тішому потоці будь-яка докладна інформація про поведінку системи в

минулому (до моменту часу

t0 )

не містить жодних відомостей про те,

як повинен відбуватися процес у майбутньому (після

t0 ).

Це головна

причина того, що інженерні задачі, які пов’язані з випадковими проце- сами, легко розв’язуються в тому випадку, коли зміна станів фізичної

системи S, в якій розглядається випадковий процес, відбувається під

впливом найпростіших потоків подій. Складніше розв’язуються задачі дослідження випадкових процесів у тому випадку, коли потоки подій

є нестаціонарними пуассонівськими (зі змінною інтенсивністю t),

але важлива властивість відсутність післядії при цьому зберігаєть-

ся. Це дозволяє, досліджуючи процес у майбутньому (при

t t0 ),

вра-

ховувати лише стан системи в момент часу t0

(теперішній) і не врахо-

вувати перебіг процесу в минулому (при t t0 ).

Потоки Пальма мають широке застосування в теорії надійності, теорії масового обслуговування – галузі прикладної математики, де використовуються методи теорії випадкових процесів.

Теорія масового обслуговування – це розділ прикладної матема- тики, що вивчає процеси з опрацюванням часто повторюваних одно- рідних подій, які з’являються в системах виробництва, обслуговування та управління. Прикладом згаданих подій є заявки на підприємствах побутового обслуговування, в банківських установах, в аудиторських фірмах, передача та опрацювання інформації, операції на автоматизо- ваних лініях виробництва тощо. Задачею теорії масового обслугову- вання є встановлення та вивчення залежностей між характером потоку заявок, кількістю каналів обслуговування, продуктивністю окремого каналу та ефективним обслуговуванням із метою відшукання найкра- щих способів управління процесами обслуговування.

Потоки Пальма зустрічаються у вигляді вихідних потоків систем масового обслуговування. Якщо на будь-яку систему поступає потік заявок, то система поділяє його на два потоки: потік обслужених танеобслуженихзаявок.

Потік необслужених заявок часто поступає на деяку іншу систему масового обслуговування. Основною в теорії вихідних потоків є тео-ремаПальма.

Нехай на деяку систему масового обслуговування поступає потікзаявок типу Пальма, причому заявка, яка надійшла, коли всі каналибули зайняті, отримує відмову (не обслуговується). Якщо час обслу-говування має показниковий розподіл, то потік необслужених заявоктакожє потокомтипуПальма.

Зокрема, якщо вхідний потік заявок є найпростішим, то потік не- обслужених заявок, не будучи найпростішим, буде мати обмежену пі- слядію.

Прикладом потоків з обмеженою післядією є потоки Ерланга, що утворюються “просіюванням” найпростішого потоку.


    1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

      скачати

© Усі права захищені
написати до нас