1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Ім'я файлу: ПОТОКИ книга.docx
Розширення: docx
Розмір: 927кб.
Дата: 29.05.2021
скачати
Рисунок 1.4

Розв’язання

Зауважимо, що попадання випадкової точки t на інтервал T

змінює його закон розподілу. Знайдемо щільність розподілу тервалу T. Для цього спочатку знайдемо елемент ймовірності

f t dt PT t; t dt.

f t ін-

f t dt:

Ця ймовірність наближено дорівнює відношенню суми довжин всіх інтервалів між подіями, довжина яких міститься в елементарному про-

міжку t; t dt, до довжини достатньо великого інтервалу осі Ot.

Припустимо, що на інтервалі міститься nінтервалів між подія- ми. Математичне сподівання числа інтервалів, довжина яких належить

проміжку t; t dt, дорівнює nf(t)dt, а середня сумарна довжина всіх

таких інтервалів наближено дорівнює t nf(t)dt.

Середня загальна дов-

жина всіх інтервалів на проміжку дорівнюєt ftdt.

0

n mt, де mt MT

Таким чином, маємо


dt.
f tdt ntf(t)dt tf(t)n mt mt

Точну рівність отримаємо, якщо , n .

Отже, закон розподілу випадкової величини T має вигляд

f t

tf(t),

mt
t 0.
(1.4)

Знайдемо числові характеристики випадкової величини T:


MT

  2


  • tf(t)
t ftdt

MT2dt  m


  • Dt


(1.5)

m m t m

0 0 t t t

де Dt

– дисперсія випадкової величини T.


Оскільки математичне сподівання невід’ємної випадкової вели-

чини Tзавжди більше за 0, а Dt 0, маємо


t
MT MT m.

(1.6)

Тобто факт попадання випадкової точки t на інтервал T збільшує його середню довжину, порівнюючи з апріорною (до отримання відомо- сті про те, що точка t потрапила на інтервал).

Нерівність (1.6) перетвориться у рівність тільки тоді, коли тобто, коли T невипадкова величина, а потік регулярний.

Знайдемо дисперсію випадкової величини T:

Dt 0,

  32

t


DT M

T 2

M2 T

tf(t) dt m

  • Dt

0 mt

T D2

mt


3
  mt

mt

t

mt

де 3 T

початковий момент третього порядку випадкової вели- чини T.

Таким чином,
DT
α3 T

M2 T2

.

(1.7)


m m
2

t t

Розглянемозадачу.Нехай на осі Otзадано потік Пальма, відома

щільність розподілу

ft

інтервалу Tміж сусідніми подіями. Випад-

кова точка t потрапляє на деякий інтервал

T,

який вона поділяє на

два інтервали: Q від найближчої попередньої події до t і R від t

до найближчої наступної події (рис. 1.5). Необхідно знайти розподіл

проміжків Qі R.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

скачати

© Усі права захищені
написати до нас