1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Ім'я файлу: ПОТОКИ книга.docx
Розширення: docx
Розмір: 927кб.
Дата: 29.05.2021
скачати
Потік Пальма

Означення.Ординарний потік подій називається потоком Па- льма (або потоком з обмеженою післядією), якщо інтервали часу T1, T2 , , Tn , між послідовними подіями є незалежними, однако- во розподіленими випадковими величинами.

Оскільки випадкові величини T1 , T2 , ,Tn , однаково розподіле- ні, то потік Пальма завжди стаціонарний.

Найпростіший потік (стаціонарний пуассонівський потік) є пото- ком Пальма, оскільки інтервали часу між послідовними подіями в ньому незалежні між собою та розподілені однаково за показниковим законом:

f(t) et, t 0.

Нестаціонарний пуассонівський потік не є потоком Пальма. Дій- сно, в нестаціонарному потоці закон розподілу проміжку між послідо- вними подіями залежить від того, де цей проміжок починається. Оскі-

льки для сусідніх проміжків часу Tk

і Tk 1

початок проміжку

Tk 1

співпадає з кінцем проміжку

Tk,

то довжини цих проміжків є залежни-

ми, а отже, нестаціонарний пуассонівський потік не є потоком Пальма.

Розглянемо задачу. Нехай на осі Ot задано потік Пальма, у якого інтервали часу між сусідніми подіями є незалежними неперервними

випадковими величинами T1, T2 , , Tn, , розподіленими однаково зі

щільністю ft. Випадкова точка t потрапляє на деякий інтервал T

між подіями потоку (рис. 1.4). Необхідно знайти щільність розподілу

інтервалу T ,

його математичне сподівання, дисперсію та середнє квад-

ратичне відхилення.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

скачати

© Усі права захищені
написати до нас