1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
Ім'я файлу: ПОТОКИ книга.docx
Розширення: docx
Розмір: 927кб.
Дата: 29.05.2021
скачати
n-канальна СМО з обмеженою чергою

Розглянемозадачу.На вхід n-канальної системи масового обслу-

говування надходить найпростіший потік заявок з інтенсивністю .

Інтенсивність найпростішого потоку обслуговувань кожного каналу

дорівнює . Потрапивши на обслуговування, вимога обслуговується

до завершення. Якщо вимога застає всі канали зайнятими, то вона стає в чергу і чекає свого обслуговування, не покидаючи чергу.

Дисципліна черги природна: спочатку обслуговують того, хто ра-

ніше прийшов. Максимальна кількість місць у черзі m. Кожне замов-

лення може обслуговуватися лише одним каналом. Якщо вимога надій- шла в систему, коли всі mмісць у черзі зайняті, вона покидає систему необслуженою. Отже, параметрами такої системи з очікуванням є вели-

чини n, , , m.

Аналіз роботи системи почнемо з розгляду можливих станів систе- ми і побудови розміченого графа. Множина станів системи S(СМО) має вигляд:

s0 s1 s2
sn

sn 1

sn 2
sn m

 • всі канали вільні, черга відсутня;

 • один канал зайнятий, черга відсутня;

 • два канали зайняті, черга відсутня; • nканалів зайняті, черги немає;

 • nканалів зайняті, 1 вимога в черзі;

 • nканалів зайняті, 2 вимоги в черзі; • nканалів зайняті, mвимог перебуває в черзі.

Отже, система має жено на рис. 4.4.

n m 1

стан. Граф станів цієї системи зобра-Від стану s0

до стану
Рисунок 4.4

sn граф станів системи такий самий, як граф

станів класичної системи Ерланга з відмовами. Для станів

sn 1, ,

, sn m1

на систему діє потік звільнень зайнятих nканалів інтенси-

вності

n,

намагаючись перевести її в сусідній стан ліворуч, і потік

вимог інтенсивності sin1 .

Для аналізу стаціонарної роботи системи ( const,
const,

t )

можна використати результати, одержані при розв’язуванні від-

повідних систем алгебраїчних рівнянь для класичної системи з відмова-

ми (граф від стану s0

до стану

sn),

і системи з відмовами і повною

взаємодопомогою між каналами (граф від стану snдо стану sn m):

k

pp, k 0, 1, 2, , n; p rp, r 1, 2, , mk k! 0

n r n

де ;.

n

Використовуючи нормувальну умову


n m
pk pn r 1,


n k

k 0

n!

k!
m n

r 1
n k

n1 mprp p1,

k 0 k! r 1

отримаємо

0 0

k 0

n! 1

p0

n


k 0
k

k!

1 .

n1 m


n! 1
(4.39)

Домножимо чисельник і знаменник дробу (4.39) на вуючи, що

e .

Врахо-

Pk;

k 
e

;
k!Rn;

k 0

k 
e

,
k!

знайдемо шукані ймовірності станів:

Pk,

pk
Rn,

1 m

1
Pn,

, k 0, 1, , n;


n r n
p rp,

r 1, , m.

(4.40)

Зауважимо, що у формулах (4.40) 1.

Якщо 1, то n. Враховуючи, що за правилом Лопіталя

1 m

lim

1

1

m,

формули для визначення ймовірностей (4.40) при 1

набувають вигляду:

pPk,n,

kRn, n mPn, n

k 0, 1, , n;

pnr pn,

r 1, , m.

(4.41)

Ймовірність обслуговування вимоги дорівнює ймовірності того, що вимога, яка надійшла в систему, застане вільним хоча б один з кана- лів або хоча б одне місце в черзі. Отже,

P 1 p 1 mp.

обс n m n

Середнюкількістьзайнятихканалівобчислимо як математичне сподівання дискретної випадкової величини з урахуванням того, що

ймовірностям

pn r

відповідає nзайнятих каналів:

k kpk n pn r.

k 0 r 1

Середнюкількістьзайнятихканалівможна також обчислити за формулою:

k P 1 mp.

обс n

Ймовірністьзайнятостіканалуобчислюють за формулою:
P k 1 mp.

з.к. n n n
Середню кількість замовлень, які перебувають у черзі, можна об- числити як математичне сподівання:
m m

r rp prr.

n r n

r1 r 1
Можна показати, зокрема [ 8, с. 108], що


1 mm1 1

r pn

1 2

, 1.


Якщо 1,

враховуючи (4.41), отримаємоr1

.
m Pn,n mm1Pn,n

r rRn, n mPn, n 2 Rn, n mPn, n
Розглянемо систему масового обслуговування, вякійєлишеодин

каналобслуговуванняn 1 і mмісць у черзі. У цьому випадку .

Отже, формули (4.40) набувають вигляду

k1

pk

1 m1

, k 0, 1, 2, ,

m1

(4.42)

та визначають ймовірність того, що в системі буде kвимог (одна ви- мога обслуговується, а решта чекає в черзі).

Ймовірністьобслуговуваннявимоги визначається за формулою:

1 m 1

Pобс 1 pm 1 1 m 2 .

Середнякількістьзайнятихканалів(або ймовірність того, що один канал зайнятий) обчислюється за формулою:


1 m 1

k Pз.к. Pобс 1 m 2 .

Середнюкількістьзамовлень,якіперебуваютьучерзі, обчислюють за формулою:

r p1

1 mm1 1


1 2

2

1 m1

1 mm1 1

1 .

Приклад 4.3. На автозаправці є nбензоколонок. Майданчик по-

близу АЗС допускає одночасне очікування не більше 3 автомобілів. Потік автомобілів, які прибувають на заправку, найпростіший з ін-

тенсивністю 2 хв1 . Час обслуговування автомобіля розподіле-

ний за показниковим законом із середнім значенням 1 хв. Визначити мінімальну кількість бензоколонок, які забезпечать обслуговування не

менше 95 % автомобілів, що потребують заправки.

Розв’язання

Згідно з умовою задачі АЗС n-канальна система масового обслу-

говування з очікуванням і обмеженою довжиною черги m 3,

2,

1,

тоді

2.

Для такої системи
m mn

Pобс 1 pn m 1

pn 1

n! p0


0
n k

n1 m 1

де p

k 0 k!

n! 1

 , 1; ;

n

 


n k

n 1p0

k 0 k!

n! m

, 1,

причому за умовою

Pобс 0, 95.

Використовуючи формулу
m mn

Pобс 1 pn m 1

pn 1 n! p0 ,

знайдемо ймовірність обслуговування

Pобс

для різних значень n.

Якщо

n 1, маємо
20

21 21
2 1 23 1 1

2,

p0

   ,0! 1! 1! 1 2 31

 

P 1 23 2 1 15 0, 484 0, 95.
Якщо
n 2,

обс
маємо

1! 31 31

2 2k

22 1 1

1,

p0 k! 2! 3

0, 091,

11

k0

22 1 9

Pобс 1    0,818 0,95.

2! 11 11

Якщо

n 3,

маємо

2 3 2k

23 2/ 31 8 / 27 1 81

 ,

3

p0  

0,122,

k 0 k! 3! 1 / 3 665

2 3 23

81 32 633Pобс 1 3

   1   0, 952 0, 95.

3! 665 665 665

Таким чином, для забезпечення обслуговування не менше автомобілів, що потребують заправки, необхідно 3 бензоколонки.

95 %

Слід зазначити, що ми розглядали лише окремі види систем ма-

сового обслуговування. Інші види систем масового обслуговування та визначення показників їх ефективності можна знайти в інших посібни- ках, зокрема в [8–10; 13].

Зауважимо також, що ми досліджували системи обслуговування, до яких надходив один найпростіший потік вимог, а отже, ймовірнісні моделі мали просту структуру, їх характеристики визначалися шляхом алгебраїчних перетворень із використанням умови нормування.

Задача значно ускладнюється в тому випадку, коли до системи над- ходять два або більше пуассонівських потоків вимог, для яких вводить- ся певна черговість в обслуговуванні, і при цьому число обслуговуючих

каналів може бути більше одного. Тоді в стаціонарному режимі стохас- тична модель буде описуватися системою лінійних алгебраїчних рівнянь високого порядку відносно ймовірностей станів системи. Розв’язати та- ку систему класичними методами лінійної алгебри складно, а в деяких випадках неможливо.

У цьому випадку можна застосувати аналітичний метод розв’язан- ня таких систем – метод твірних функцій, які в теорії випадкових процесів називають ймовірнісними твірними функціями. Метод твірних функцій можна застосовувати як до систем диференціальних рівнянь, що являють собою ймовірнісну модель системи в динаміці (застосо- вують перетворення Лапласа), так і до систем лінійних алгебраїчних рівнянь, що являють собою ймовірнісну модель системи в стаціонарно- му режимі.

З прикладами застосування методу ймовірнісних твірних функцій для дослідження моделей, що описують роботу систем масового обслу- говування, можна ознайомитись у [ 9, с. 172–238].

З прикладами розв’язання задач з дослідження систем масового обслуговування та визначення показників їх ефективності можна поз- найомитись у [2, с. 363–385].

Питаннядлясамоперевірки

 1. Що є предметом теорії масового обслуговування?

 2. Що називається системою масового обслуговування?

 3. Охарактеризуйте основні складові елементи системи масового об- слуговування.

 4. Які системи масового обслуговування називаються марковськими

(немарковськими)?

 1. Які системи масового обслуговування називаються одноканальними

(багатоканальними)?

 1. Охарактеризуйте системи масового обслуговування з відмовами.

 2. Охарактеризуйте системи масового обслуговування з чергою.

 3. Охарактеризуйте розімкнені і замкнені системи масового обслуго- вування.

 4. Охарактеризуйте скорочену символіку позначень Д. Кендалла.

 5. Що називається абсолютною пропускною здатністю системи?

 6. Що називається відносною пропускною здатністю системи?

 7. Запишіть систему диференціальних рівнянь Колмогорова для одно- канальної СМО з відмовами.

 8. Визначте показники ефективності одноканальної СМО з відмовами.

 9. Запишіть систему диференціальних рівнянь Колмогорова для n-ка-

нальної СМО з відмовами.


 1. ДВНЗ“УкраїнськаакадеміябанківськоїсправиНБУ”

  96
  Запишіть рівняння для граничних ймовірностей станів n-канальної СМО з відмовами.

 2. Запишіть формули Ерланга для граничних ймовірностей станів n -ка-

нальної СМО з відмовами.

 1. Визначте показники ефективності класичної системи масового об- слуговування з відмовами.

 2. Охарактеризуйте принцип роботи n-канальної СМО з відмовами і повною взаємодопомогою між каналами.

 3. Визначте граничні ймовірності станів та показники ефективності

одноканальної системи масового обслуговування з необмеженою чергою.

 1. Запишіть формули Літтла.

 2. Охарактеризуйте принцип роботи n-канальної СМО з обмеженою чергою.

 3. Визначте показники ефективності n-канальної СМО з обмеже-

ною чергою.

1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

скачати

© Усі права захищені
написати до нас