1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   36
Ім'я файлу: ПОТОКИ книга.docx
Розширення: docx
Розмір: 927кб.
Дата: 29.05.2021
скачати
Класифікація систем масового обслуговування

Існує декілька видів систем масового обслуговування, що відріз- няються особливостями надходження вимог і організації роботи об- слуговуючих апаратів. Ще Ерланг звернув увагу на те, що в телефонії існують два основні типи систем з очікуванням та втратами. У сучас- ній теорії масового обслуговування розрізняють значно більшу кількість типів систем.

За характером випадкового процесу, що відбувається в системі масового обслуговування, розрізняють марковські та немарковські си- стеми. У марковських системах вхідний потік вимог і вихідний потік обслужених вимог є пуассонівськими, що дозволяє побудувати мате- матичну модель системи. У випадку немарковських процесів задача дослідження системи масового обслуговування значно ускладнюється і такі системи, як правило, досліджують методами імітаційного моде- лювання.

Незалежно від характеру процесів, що відбуваються в системі ма- сового обслуговування, розрізняють два основні види СМО:

  • системи з відмовами, у яких заявка, що надійшла в момент часу, коли всі канали зайняті, миттєво отримує відмову і залишає систему (втрачається);

  • системи з чергою (очікуванням), у яких заявка, що надійшла в мо- мент часу, коли всі канали зайняті, стає в чергу і чекає свого обслу- говування (звільнення каналу).

Системи масового обслуговування з чергою поділяються на систе- ми з обмеженим очікуванням і необмеженим очікуванням.

У системах з обмеженимочікуваннямможе обмежуватися довжина черги та час перебування в черзі.

У системах з необмеженим очікуванням заявка, що надійшла до системи в той час, коли всі канали були зайняті, стає в чергу та очікує обслуговування до того часу, поки звільниться канал для обслуговуван- ня даної заявки.

Всі системи масового обслуговування поділяються за кількістю каналів обслуговування на:

  • одноканальні системи;

  • багатоканальні (n- канальні) системи.

Системи масового обслуговування поділяються також за кількістю етапів обслуговування:

    • однофазні системи;

    • багатофазні системи.

Якщо канали обслуговування розташовані послідовно і вони не- однорідні, оскільки виконують різні операції обслуговування, то гово- рять про багатофазну систему масового обслуговування. Прикладом такої системи може бути обслуговування автомобілів на станції техніч- ного обслуговування (миття, діагностування тощо).

Залежно від обмеження потоку вимог СМО поділяють на розімкне-ні і замкнені системи. На вхід розімкненої системи надходить деякий потік замовлень, причому джерела цих замовлень до складу системи не належать і їх стани аналізу не піддаються. У замкненійсистемікіль- кість джерел замовлень обмежена, а інтенсивність надходження замов- лень залежить від станів джерел, зумовлених роботою системи загалом. Прикладом такої системи є робота гаража, у якому є mавтомобілів і

nмісць ремонту. У випадку поломки машини її скеровують на ремонт. Отже, інтенсивність потоку замовлень залежить від того, скільки машин у певний проміжок часу експлуатують.

Наведена класифікація СМО є умовною. На практиці найчастіше

зустрічаються системи масового обслуговування змішаного типу. У сис- темах змішаного типу заявка, що надходить до системи, коли всі кана- ли зайняті, стає в чергу та очікує обслуговування до певного моменту часу. Якщо у встановлений час обслуговування не почалося, то заяв- ка залишає систему необслуженою.

Зауважимо, що системи масового обслуговування відрізняються принаймні чотирма показниками: характером вхідного потоку заявок (розподілом випадкової величини проміжку часу між моментами на- дходжень сусідніх заявок), розподілом часу обслуговування, кількістю каналів обслуговування та місць у черзі. Саме ці показники використав Д. Кендалл у своїй роботі, опублікованій у 1953 році, для позначення (класифікації, кодування) моделей систем масового обслуговування. Основою класифікації однофазних систем масового обслуговування є запис у вигляді:

A/ B/ C/ D/ E

де A закон розподілу вхідного потоку вимог. Найчастіше ви- користовують такі закони розподілу: показниковий M,

розподіл Ерланга E, гамма-розподіл Г, детерміно-

ваний D. Для позначення довільного характеру розпо-

ділу використовують символ G.

B– закон розподілу часу обслуговування в каналах СМО. Ви- користовують такі самі позначення, як і для вхідного пото- ку вимог.

C кількість каналів обслуговування.

D – кількість місць у черзі. Якщо кількість місць у черзі необ- межена, то це позначення можна не використовувати.

E дисципліна обслуговування. Найчастіше використовують

такі позначення: FIFO(першим прийшов – першим об- слуговується), LIFO (останнім прийшов – першим обслу- говується), RANDOM(випадковий характер обслугову-

вання). За дисципліни користовувати.

FIFO,

це позначення можна не ви-

Розглянемо приклади позначень:

M/ M/ 1 СМО з одним каналом обслуговування, нескінченною

чергою, показниковими законами розподілу інтервалів часу між надхо- дженнями вимог і часу обслуговування, дисципліна обслуговування – FIFO.

G / G / l / m– СМО з кількома каналами обслуговування, обмеже- ною чергою (m місць), довільними законами розподілу інтервалів ча- су між надходженнями вимог і часу обслуговування, дисципліна обслу-

говування FIFO.


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   36

скачати

© Усі права захищені
написати до нас