1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   36
Ім'я файлу: ПОТОКИ книга.docx
Розширення: docx
Розмір: 927кб.
Дата: 29.05.2021
скачати
Рисунок 3.5

Розмічений граф процесучистоговимиранняматиме вигляд

(рис. 3.6).Рисунок 3.6
      1. Процесичистогорозмноження

Розглянемо процес виробництва деяких виробів (банкоматів, ав-

томашин, холодильників тощо). Нехай Xt число виробів, вигото-

влених до моменту часу

t, якщо

X0 0.

Припустимо, що потік ви-

готовлених виробів найпростіший з параметром

k.

Потрібно знайти одновимірний закон розподілу випадкового про-

цесу Xt, а також математичне сподівання mx t та дисперсію Dx t

випадкового процесу

Xt.

Зазначений процес моделюється процесом чистого розмноження, розмічений граф якого зображено на рис. 3.5. Система диференціальних рівнянь Колмогорова (3.15) матиме вигляд
p0 t 0 p0 t,

p t p t p

t,

k k1 k1 k k

(3.17)k 1, 3, , n 1,

pn t n1 pn1 t,


з початковою умовою

p0 0 1.

Знайдемо розв’язок першого рівняння системи, що задовольняє по-

чаткову умову

p0 0 1:

dp0

 p,

dt

dp0 p0

0 0

0dt,

dp0

 dt,


0
p0 

ln p0 0t ln C,

ln p0

C

0t,


0
pt C e0t,
тоді, враховуючи початкову умову, маємо


0
p0 1 1 C e0 C 1.

Отже, частинний розв’язок першого рівняння системи (3.17) має вигляд


0
pt e0t.
(3.18)

Розглянемо

k-те

рівняння системи (3.17), де

k 1, 3, ,

n 1,

та знайдемо його розв’язок методом варіації довільної сталої. Розв’яже- мо спочатку відповідне однорідне рівняння

pk t kpkt 0,

pk t kpkt,

dpk

 dt,


k
pk 

ln pk

ln pk

Ck

kt ln Ck,

kt,Нехай

звідки

p t C ekt.


k k
Ck Ckt, тоді


k k
pt Ct ekt,

k k k k
p t C t ekt C

t ekt.


(3.19)

Після підстановки значень

pkt

і pk t

у k-те

рівняння маємо

C t ekt C tekt p

t C

tek t

k k k k1


k k1
C t ek t

k1
pk1

k k

t,


Таким чином,

Ck t k1

pk1

t ek t .

Ck t k1

pk1

tek t .

(3.20)

Проінтегрувавши обидві частини рівності (3.20) від 0 до t, отримаємо

t

C t C 0 p ek d ,

k k

0

t
k1
k1
(3.21)

Ct C0 p

ek d .

k k

0
k1 k1

З урахуванням значення Ckt

вигляд

(3.21) розв’язок (3.19) матиме

t

pkt Ck0

k1

0

pk1

ek

d ekt .

Згідно з початковою умовою рекурентну формулу

pk0 Ck0 0.

Отже, отримаємо


k
pt ekt

t

k1

0

pk1

ek d ,
(3.22)

яка разом з (3.18) дозволяє послідовно знайти ймовірності

p0 t,

p1 t, , pn 1 t. Якщо n , тоді

n1

pnt 1 pkt.

k 0
Математичне сподівання та дисперсію випадкового процесу знаходять, використовуючи формули:

(3.23)
Xt


n
mxt M Xt kpkt,

k 1


n
Dt D Xt k2 pt M2 Xt.

x k

k 1

Розглянемо окремі випадки процесу чистого розмноження.


І. Процес чистого розмноження з інтенсивністю k

.

Розглянемо процес чистого розмноження зі сталою інтенсивністю

k (пуассонівськийпроцесчистогорозмноження), розмічений граф

якого зображено на рис. 3.7.1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   36

скачати

© Усі права захищені
написати до нас