1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Ім'я файлу: ПОТОКИ книга.docx
Розширення: docx
Розмір: 927кб.
Дата: 29.05.2021
скачати


t
λ(t)dt.
tt

Якщо інтенсивність потоку стала, то

M Xt,

t

dt t.

t

Означення. Потік подій називається потоком без післядії, якщо ймовірність появи деякої кількості подій за довільний проміжок часу не залежить від того, яка кількість подій відбулася до почат- ку цього проміжку.

Таким чином, для будь-яких проміжків часу

t1

і t2 ,

що не пере-

тинаються, число подій, що потрапили на один з них, не залежить від того, скільки подій потрапило на інший (рис. 1.3).Рисунок 1.3


Відсутність післядії в потоці вказує на те, що для будь-якого мо-

менту часу t0

ймовірність появи подій потоку у майбутньому (при

t t0 )

не залежить від того, яке число подій потоку відбулося в мину-

лому (при

t t0 ).

Зауважимо, що регулярний потік не є потоком без

післядії, оскільки властивість післядії породжується в ньому його ре- гулярністю.

Якщо потікподійбезпіслядіїєординарнимпотокомзі сталою

інтенсивністю , то випадкова величина Xt, t число подій, що

з’являться на проміжку t; t t,

має розподіл Пуассона з парамет-

ром

a t:
ak a

P Xt, Δt k   e .

k!

(1.1)

Якщо інтенсивність потоку t не є сталою, то випадкова вели-

чина

Xt, t також має розподіл Пуассона, але параметр aзалежить

не лише від проміжку тобто

t, але й від того, де цей проміжок знаходиться,
tΔtТоді

a at, Δt

t

λt dt.


at, Δt
k

P Xt, Δt k   eat, Δt .k!
(1.2)

Означення.Потік подій називається стаціонарним, якщо його ймо- вірнісні характеристики не змінюються з часом.

Зокрема длястаціонарногопотокуймовірність того, що за про-

міжок часу tвідбудеться те чи інше число подій, залежить лише від

довжини цього проміжку і не залежить від того, де міститься t

щодо

початку відліку часу. Звідси випливає, що інтенсивність

t

стаціо-

нарного потоку є сталою: t const.

Означення.Потік подій, що має властивості відсутностіпіслядії

та ординарності, називається пуассонівськимпотоком.


    1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

      скачати

© Усі права захищені
написати до нас