1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   36
Ім'я файлу: ПОТОКИ книга.docx
Розширення: docx
Розмір: 927кб.
Дата: 29.05.2021
скачати
Рисунок 3.1


Таким чином, система S, в якій відбувається процес розмноження

та вимирання, може з будь-якого свого стану (окрім крайніх) перейти лише в один із сусідніх станів (попередній і наступний), при цьому під

“розмноженням” розуміють процес переходу системи зі стану si

у на-

ступний стан

si1,

під “вимиранням” процес переходу зі стану si у

попередній стан

si 1.

Описаний клас випадкових процесів почали вивчати у зв’язку з необхідністю дослідження динаміки зміни чисельності популяцій, де

стан популяції sk

означає наявність у популяції kодиниць; поширен-

ня епідемій, зміни складу населення у зв’язку з його міграцією; зміни радіаційного фону, зміни кількості фірм в умовах конкуренції тощо. Якщо вважати, що стани системи описують кількісний склад деякої

популяції, то перехід зі стану si

у стан

si1

означає збільшення попу-

ляції на одного індивіда, а перехід зі стану si

у стан

si1

зменшення

популяції на одного індивіда. У зв’язку з такою інтерпретацією стоха- стичного процесу всі процеси, що вкладаються в таку схему, назива- ються процесами розмноженнята вимирання.

Зауважимо, що число станів системи nможе бути як скінченним, так і нескінченним (зчисленним).

Означення. Марковським процесом розмноження та вимирання знеперервнимчасомназивається випадковий процес, який може на- бувати лише цілих невід’ємних значень; зміни цього процесу мо-

жуть відбуватися в будь-які моменти часу t, при цьому він може

або збільшитися на одиницю, або зменшитися на одиницю, або за- лишитися без змін.

Розглянемо розмічений граф процесу розмноження та вимирання з неперервним часом (рис. 3.2).
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   36

скачати

© Усі права захищені
написати до нас