1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   36
Ім'я файлу: ПОТОКИ книга.docx
Розширення: docx
Розмір: 927кб.
Дата: 29.05.2021
скачати
Рисунок 2.2

Потрібно знайти ймовірності станів лічильника в момент часу

t 1,

якщо в початковий момент часу, при

t 0,

лічильник був справ-

ним, але не експлуатувався.

Розв’язання

Оскільки лічильник може змінювати свої стани у випадкові мо- менти часу, а в кожний момент часу він може перебувати в одному зі

станів

s1 ,

s2 ,

s3 ,

то процес, який відбувається в системі

S, є дискретним

випадковим процесом з неперервним часом. Вказаний процес можна вважати процесом Маркова, оскільки стан лічильника в майбутньому істотно залежить від його стану в теперішній момент часу, а несуттєво від його стану в минулому. Згідно з припущенням про незалежність щільностей ймовірностей переходів робимо висновок, що процес од- норідний.

За розміченим графом станів системи складемо матрицю щільно- стей ймовірностей переходів, яка матиме вигляд

0 2 0  1 0 2 .0 0 0


Знайдемо ймовірності станів системи

p1 t,

p2 t,

p3 t

як фун-

кції часу t. Складемо систему диференціальних рівнянь Колмогорова:


dp1 t 2 p


t p

t,dt 1 2

dp2 t 3 pt 2 pt,
(2.15)dt 2 1

dp3 t 2 p


t.dt 2

Оскільки в початковий момент часу (при t 0) лічильник був спра-

вний, але не експлуатувався, то p1 0 1, p2 0 0, p3 0 0.

Перші два рівняння системи (2.15) не містять функції p3 t,

тому

розглянемо їх як систему двох рівнянь з двома невідомими функціями

p1 t

і p2 t:

dp1 t 2 p


t p
t 0,

dt 1 2

dpt

(2.16)

2 2 pt 3p

t 0.

dt1 2

Розв’язок системи (2.16) будемо шукати у вигляді

pt

et,

pt

et,

де ,

1 1

, невідомі сталі, які потрібно знайти. Після

2 2 1 2

підстановки значень

p1 t,

p2 t

в систему (2.16) і виконання пере-

творень отримаємо лінійну однорідну систему двох алгебраїчних рів-

нянь з невідомими 1 і 2:

2 1 2 0,2 3 0.

1 2

(2.17)

Система (2.17) має ненульовий розв’язок, якщо

2 1звідки

2 3

0 .

2 5 4 0,

1 4, 2 1.

Якщо

  2 4,

то система (2.17) має вигляд
21 2 0,
1
 2  0,

2


звідки 2 21.

Зокрема, якщо

1 1, то

2 2.

Отже,1

2
p(1) (t)  e4t,

p(1) (t) 2e4t.

(2.18)


Аналогічно, якщо

1 1,

то система (2.17) має вигляд


1 2 0,2 2  0,

1 2

звідки

2 1.

Зокрема, якщо

1 1, то

2 1.

Отже,1
p(2) (t)  et,

p(2) (t) et.

(2.19)2
Використовуючи (2.18), (2.19), знайдемо загальний розв’язок сис- теми (2.16):
pt Cp(1) t Cp(2) t Ce4t Cet,

1 1 1 2 1 1 2

(2.20)

pt Cp(1) t Cp(2) t 2Ce4t Cet

2 1 2 2 2 1 2

де C1, C2

  • довільні сталі.

Використовуючи (2.20), знайдемо частинний розв’язок системи

(2.16), який задовольняє початкові умови p1 0 1, p2 0 0 :
p1 0 C1 C2 1,

p0 2C C 0,

2 1 2

звідки

C 1 ,

1 3

C 2 .

2 3

Підставивши ці значення в (2.20), отримаємо

частинний розв’язок системи (2.16), що задовольняє початкові умови:
p1

t 1 e4t 2 et,

3 3pt  2e4t

2 et.2 3 3


Оскільки


pi t 1, то

i 1

pt 1 pt pt 1 e4t 4 et 1.3 1 2 3 3

Зауважимо, що няння системи (2.15).

Таким чином,

p3 t

можна було також знайти з третього рів-p1t 1 e4t 2 et , 3 3

2 2

pt 

e4t

et ,(2.21)2 3 3pt 1 e4t 4 et 1.

3 3 3

Отже, ймовірності станів системи S у момент часу нюють

t 1

дорів-

p1 1 e4 2 e1 0, 252,

1 3 3

p1  2 e4 2 e1 0, 234,

2 3 3

p1 1 e4 4 e1 1 0,514.

3 3 3

Таким чином, при заданому розміченому графі станів системи (див.

рис. 2.2) і початкових умовах p1 0 1, p2 0 0, p3 0 0 ймовірність

того, що в момент часу

t 1

лічильник

  • був справним, але не експлуатувався, наближено дорівнює 0, 252;

  • був справним та експлуатувався, наближено дорівнює 0, 234;

  • був несправний, наближено дорівнює 0,514.

Отже, для заданих умов якість роботи лічильника на момент часу

t 1

потребує покращення.

    1. Стаціонарний режим. Граничні ймовірності станів

системи

У випадку застосування теорії марковських процесів до досліджен- ня фінансово-економічних систем розглядаються процеси, які відбува- ються в системах протягом достатньо великого проміжку часу, тобто

коли початкові умови вже не мають значного впливу на перебіг проце- су. За таких умов виникає питання про граничні ймовірності станів сис-

теми pit при t . В окремих випадках у системі може встанови-

тися граничний стаціонарний режим процесу, коли ймовірності станів системи не залежать ні від часу, ні від початкового розподілу ймовір- ностей.

Нехай у системі Sз дискретними станами

s1 , s2 , ,

sn відбува-

ється марковський процес із неперервним часом. Якщо всі потоки по- дій, що переводять систему зі стану в стан, є найпростішими (стаціонар-

ними пуассонівськими потоками зі сталими інтенсивностями ij), в

окремих випадках існують граничні(фінальні)ймовірностістанів


i i
p lim pt,

t

i 1, 2, 3, , n,

(2.22)

які не залежать від того, у якому стані знаходилася система Sу поча- тковий момент. Це означає, що в системі встановився граничний ста-ціонарнийрежим, при якому система переходить зі стану в стан, але

ймовірності станів вже не змінюються.

Означення. Ймовірності станів системи в граничному стаціонар- ному режимі називаються граничними(фінальними,стаціонар-

ними)ймовірностямиіпозначаються p1 , p2 , , pn, а вектор

p p1, p2, , pk, , координатами якого є граничні ймовірно-

сті, називається граничним(фінальним,стаціонарним)вектором.

Для марковського процесу з неперервним часом умови існування граничного стаціонарного режиму визначає наступна теорема.

Теорема 2.2. Якщо число станів системи Sскінченне, система є ергодичною, потоки подій, під впливом яких відбувається перехід си- стеми зі стану в стан, є найпростішими, то існують граничні ймовір-

ності станів, які не залежать ні від часу, ні від початкового стану сис-

теми S.

Якщо граничні ймовірності (2.22) існують, то для них виконуєть- ся нормувальна умова

pi 1.

i1

(2.23)


Нагадаємо, що система називається ергодичною, якщо з будь-якого стану за скінченне число кроків може перейти в будь-який інший стан. Наприклад, граф станів ергодичної системи показано на рис. 2.3,

а на рис. 2.4 граф неергодичної системи.Рисунок 2.3
Граничну ймовірність
Рисунок 2.4

pi можна розглядати як середній відносний

час перебування системи Sу стані si

після того, як у системі встанови-

вся граничний стаціонарний режим.

Граничні ймовірності станів (якщо вони існують) можна знайти із системи диференціальних рівнянь Колмогорова (2.6), яка перетворюєть- ся в систему nлінійних алгебраїчних рівнянь відносно nневідомих

pi, якщо врахувати, що похідні сталих дорівнюють нулю:

n n

ij pi

jipj 0, i 1, 2, , n.

(2.24)

j 1, j i

j 1, j i

Однорідна система (2.24) має безліч ненульових розв’язків p1,

p2 , , pn. З цих розв’язків потрібно знайти той, що задовольняє нор-

мувальнуумову(2.23).

Запишемо систему (2.24) у вигляді

n n

ijpi

jipj, i 1, 2, , n.

(2.25)

j 1, ji j 1, j i

Скласти систему (2.25) можна, користуючись таким правилом.

n

ПравилоІ.Сумаj1, j i

ijpi

добутків щільностей ймовірностей

переходів

ij

зі стану si

в інші стани sj

n

на граничні ймовірності pi

стану si

дорівнює суміj1, j i

jipj

добутків щільностей ймовірностей

переходів

ji

зі станів sj

у стан si

на граничні ймовірності pj

ста-

нів

sj ,

тобто для кожного стану сумарний вихідний потік ймовірності

дорівнює сумарному вхідному потоку.

Наприклад, для системи на рис. 2.5,

S, розмічений граф станів якої показано
Рисунок 2.5

система рівнянь для фінальних ймовірностей станів має вигляд

12 13 p1 21 p2 ,p

p p,

21 24 2 12 1 42 4

34 35 p3

13 p1 ,

p p p p,

42 4 24 2 34 3 54 5

54 p5

35 p3 .


Систему (2.24) можна скласти за матрицею щільностей ймовірно- стей переходів


11

12

1i

1n21 22 2i 2n

      

i1 i2 ii in

     n1 n2 ni nn


ПравилоІІ.Для того, щоб скласти

n

i-те

рівняння системи (2.25)

за матрицею

, необхідно сумуj 1, j i

ij pi

добутків елементів

i-го

рядка матриці на граничну ймовірність pi

n

дорівняти до суми

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   36

скачати

© Усі права захищені
написати до нас