1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   36
Ім'я файлу: ПОТОКИ книга.docx
Розширення: docx
Розмір: 927кб.
Дата: 29.05.2021
скачати


j 1, j i

Ej t, t,

j 1, 2, , n,

j i,

тоді за теоремою про ймовірність суми несумісних подій маємо

PBit, t

P


jij

n
Ejt, t pt t.
(2.12)


n

n


j 1, ji j 1, ji

j 1, j i


Підставляючи (2.10) та (2.12) у (2.7), отримаємоn

n
  


ij i

jij
pit t pit pt t pt t,

j1, ji j1, j i

звідси
pit t pit


t

pt

n
jipjt.

(2.13)
n

ij i
j 1, ji

j1, j i

Якщо у рівності (2.13) перейти до границі за умови

t 0,

отри-

маємо диференціальне рівняння для функції

pi t:


dpitn
dt

pt

jipjt,
n

iji
j1, ji

j1, ji

яке співпадає з рівнянням системи (2.6) за умови, якщо

ii 0 .


Таким чином, якщо розглядається однорідний процес Маркова,

тобто

ij

не залежить від t,

то система (2.6) є системою nзвичайних

лінійних диференціальних рівнянь першого порядку зі сталими коефі- цієнтами. Якщо ж процес Маркова є неоднорідним, тобто хоча б один

із коефіцієнтів

ij

залежить від

t, то маємо систему звичайних дифе-

ренціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами.

Система (2.6) називається системою диференціальнихрівняньКолмогорова, на честь академіка А. М. Колмогорова, який запропону- вав вказаний метод аналізу марковських процесів із дискретними ста- нами та неперервним часом.

Скласти систему диференціальних рівнянь Колмогорова можна, користуючись такими правилами.

Правило І. Для того, щоб скласти систему диференціальних рів- нянь Колмогорова зарозміченимграфомстанів, необхідно для кожної

функції pit, i 1, 2, , nу лівій частині рівняння записати похідну

dpit ,

dt
а в правій добуток ймовірності

pit
стану

si ,
взятої зі зна-

ком “–”, на суму щільностей ймовірностей

ij

переходу зі стану si в

інші стани

sj ,

плюс суму добутків ймовірностей всіх станів

pjt, із

яких можливий перехід до стану

si ,

на щільності ймовірностей відпо-

відних переходів ji,

dpit


dt

тобтоn

ij i
pt

n
jipjt.

j1, ji

j1, ji

Зокрема, для розміченого графа станів, зображеного на рис. 2.1, си- стема диференціальних рівнянь Колмогорова матиме вигляд:

dp1 t


pt

pt,dt

dp2 t

12 13 1

41 4

  24 p2 t 12 p1 t 42 p4 t,

dt


31 3 13 1


dp3 t   pt  pt,

dpt dt

4

dt

41 42 p4 t 24 p2 t 34 p3 t.

ПравилоІІ.Для того, щоб скласти систему диференціальних рів- нянь Колмогорова заматрицеющільностейймовірностейпереходу,

необхідно для кожної функції pit, i 1, 2, , nу лівій частині рів-


няння записати похідну

dpit ,

dt
а в правій добуток ймовірності

n

pit

стану

si ,

взятої зі знаком “–”, на суму
n

ij

j 1

елементів

ij

i-го

ряд-

ка матриці ,

плюс суму

jipj t

j1

добутків

jipjt

елементів

i-го

стовпця матриці на відповідні їм ймовірності

pjt,

тобто

dpitn
dt

pt

jipjt.
n

iji
j1, ji

j1, ji

Зокрема, система диференціальних рівнянь Колмогорова для ма- триці щільностей переходів

0 2 3

6 0 0матиме вигляд

 1,5 4 0

dp1 t 5 p


t 6 p

t 1,5 p

t,dt

1 2 3

dp2 t 6 p

t 2 p

t 4 p

t,dt

2 1 3

dp3 t 5,5 pt 3 p


t .dt 3 1

Зауважимо, що оскільки для довільного tвиконується умова (2.2):

n

pit 1,

i 1

то будь-яку ймовірність

pit,

i 1, 2, , n

можна вира-

зити через інші ймовірності, що дозволить зменшити на одне число рівнянь системи (2.6).

Для того, щоб розв’язати систему (2.6), потрібно задати початко- вий розподіл ймовірностей

p1 0,

p2 0, , pn0,

(2.14)


сума яких дорівнює одиниці:


pi0 1.

i 1

Зокрема, якщо в початковий момент

t 0

система перебувала у

стані нулю:

s1,

тобто

p1 0 1,

то всі інші ймовірності (2.14) дорівнюють

p2 0 p3 0 pn0 0.

Приклад 2.1. Досліджується надійність роботи лічильника банк-

нот, який може перебувати в таких трьох станах: s1

  • лічильник спра-

вний, але не експлуатується; s2

  • лічильник справний та експлуату-

ється; s3

  • лічильник несправний. Будемо вважати, що лічильник мо-

же вийти з ладу під час його експлуатації, при цьому негайний ремонт лічильника не відбувається. Зауважимо, що проміжок часу, протягом якого досліджується робота лічильника, невеликий, а щільності ймо- вірностей переходів практично не залежать від часу. Розмічений граф станів системи має вигляд (рис. 2.2).
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   36

скачати

© Усі права захищені
написати до нас