1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Ім'я файлу: СП Березін Безпарточний.doc
Розширення: doc
Розмір: 1272кб.
Дата: 14.12.2020
скачати
Березін О.В., Безпарточний М.Г.СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
Навчальний посібник
Полтава 2009Автори: Березін Олександр Вікторович, завідувач кафедри економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України, доктор економічних наук, професор
Безпарточний Максим Григорович, завідувач кафедри економіки та математичних дисциплін Полтавського інституту економіки і права, кандидат економічних наук
Рецензенти: Лігоненко Лариса Олександрівна, завідувач кафедри економіки підприємництва Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор

Фролова Лариса Володимирівна, завідувач кафедри економіки підприємства Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, доктор економічних наук, професор
Макаренко Петро Миколайович, проректор з наукової роботи Дніпропетровського державного аграрного університету, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент УААН

Передмова

Курс “Стратегія підприємства” є базовою загальноекономічною дисципліною для підготовки студентів галузі знань “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.050107 “Економіка підприємства”.
Цілі вивчення курсу: опанування загальних питань стратегії підприємства, стратегічного аналізу і цілевизначення, обґрунтування вибору моделі стратегії, характеристика комплексної і функціональної стратегії підприємства, методи реалізації стратегії та контролю за їх виконанням.

Основні завдання вивчення курсу:

- формування у студентів уявлення про загальнотеоретичні основи стратегічного управління;

- характеристика місця стратегічного планування у системі управління підприємством;

- ознайомлення із сучасним станом та напрямками розвитку методики опрацювання стратегії підприємства;

- озброєння студентів певними практичними навичками для самостійного здійснення необхідних робіт на усіх етапах дослідження, опрацювання та реалізації стратегії підприємства.

Методологія вивчення курсу включає сукупність таких методів, як: історичний і макроекономічний підходи до оцінки процесів і явищ, що відбуваються на підприємстві, альтернативність розв’язання господарських завдань; аналіз, узагальнення та визначення можливих сфер застосування ефективного досвіду господарювання.

Послідовність викладання матеріалу відповідає Типовій програмі дисципліни, Галузевому стандарту вищої освіти Освітньо-професійної програми за галуззю знань 0501 “Економіка і підприємництво”, навчальному плану спеціальності.

Предметом курсу є виявлення конкретних форм прояву економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва, їх використання у процесі опрацювання моделі стратегічної поведінки суб’єктів господарювання на ринку.

Курс “Стратегія підприємства” опирається на власну логіку і зміст та має зв’язок з попередніми дисциплінами, що є базовими для його вивчення – “Економіка підприємства”, “Маркетинг”, “Економічний аналіз”, та, у свою чергу, є базовим для вивчення таких дисциплін, як “Цінова політика підприємства”, “Стратегічне управління підприємством”, “Управління проектами” тощо.

Основні знання, які одержує студент – це опанування загальних питань опрацювання моделі стратегічної поведінки суб’єктів господарювання на ринку.

Основні уміння – використання у процесі опрацювання моделі стратегічної поведінки підприємства конкретних форм прояву економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва.

Основні навички – діагностика внутрішнього стану підприємства; виявлення сильних і слабких сторін у ході конкурентної боротьби та формування власного конкурентного статусу; забезпечення контролінгу щодо виконання стратегії.

При викладанні дисципліни використовується чинне законодавство України, монографічні джерела, матеріали періодичних видань, відомчі документи тощо.

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні особливо гостро постає проблема підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних приймати адекватні господарські рішення, що зумовлює необхідність дослідження процесів формування та впровадження ефективної моделі стратегічної поведінки підприємства на ринку.

Виходячи із зазначеного, є необхідним висвітлення концепції та понять стратегії підприємства, формування місії та цілей підприємства, оцінювання зовнішнього середовища та його впливу на можливості реалізації стратегії, опрацювання стратегій бізнесу та диверсифікації діяльності суб’єктів господарювання, розвитку зовнішньоекономічної діяльності у межах корпоративної стратегії підприємства з урахуванням певних альтернатив тощо (теми “Стратегія підприємства: поняття, еволюція, концепції”, “Місія та цілі підприємства”, “Оцінювання зовнішнього середовища підприємства”, “Стратегія зовнішнього розвитку підприємства”).

Серед завдань пропонованого навчального посібника слід назвати і ознайомлення студентів із стратегічним контекстом підприємства, його ключовими характеристиками та індикаторами стратегічних досягнень, чинниками, що впливають на зміну організаційної структури підприємства, завданнями управління реалізацією стратегії (тема “Стратегічний контекст підприємства”).

Оптимізація виробництва товарів (виконання робіт та надання послуг) вимагає знання класифікації внутрішньовиробничих резервів, володіння методикою діагностики стану підприємства у конкурентному середовищі, оцінки його маркетингових позицій з метою забезпечення ефективності функціонування на ринку (тема “Аналіз стратегічного потенціалу підприємства”).

Позитивні зрушення, що зумовлені процесами реформування української економіки, нажаль, виявляються недостатніми для тих підприємств, які замало уваги приділяють формуванню власної корпоративної стратегії. Отже, майбутні фахівці мають ознайомитися з основними елементами та критеріями механізму формування корпоративної стратегії, набути навичок вирішення проблем опрацювання корпоративної стратегії та вміти визначати джерела необхідної інформації (тема “Корпоративна стратегія підприємства”).

Будь-яке підприємство як економічна система характеризується постійними коливаннями попиту і пропозиції на власну продукцію; більшість продукції продається на конкурентних ринках, де ціни змінюються досить часто, не залишаються стабільними і ціни на сировину, комплектуючі, матеріали. Тому результати господарювання, успіхи чи поразки на ринку залежать від рівня аналітичної роботи, де вагоме значення належить матричним методам формування альтернативних варіантів стратегії, які дозволяють обирати стратегії залежно від стадій життєвого циклу товару, що у сукупності і забезпечує конкурентоздатність підприємства, конкурентоспроможність його продукції чи послуг (тема “Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства”).

Ефективність функціонування будь-якої сфери національної економіки, забезпечення національного ринку переважно власними товарними ресурсами залежить від зовнішнього впливу, що змушує суб’єкти господарювання вдаватися до декомпонування обраної стратегії розвитку. Студенти мають опанувати різні аспекти декомпонування стратегічної мети економічної системи, дослідити етапи декомпонування стратегії підприємства, ознайомитися з основними методами здійснення декомпонування стратегії підприємства контролінгом його діяльності як новітньою системою управління підприємством (тема “Декомпонування корпоративної стратегії підприємства”).

Важелем оптимізації виробництва у процесі функціонування підприємств незалежно від форми власності та організаційної побудови є господарський механізм, який регулює діяльність усіх суб’єктів господарювання, відносини між ними щодо виробництва, розподілу, обміну і споживання, забезпечує умови мотивації ефективної діяльності економічних систем, міру узгодження суспільних, колективних та особистих інтересів, що і має знайти відображення у стратегії підприємства.

Теоретичні та практичні аспекти формування та подальшого функціонування підприємств різних галузей національної економіки досліджувалися багатьма науковцями, на книжкових полицях можна знайти чимало цікавих навчальних посібників та підручників.

Позитивно оцінюючі результати досліджень колег-науковців у вирішенні багатьох проблем формування та реалізації стратегії підприємства у різних галузях національної економіки України, їх ресурсного забезпечення, ощадного ресурсовикористання, автори даного навчального посібника сподіваються, що і їх скромний доробок знайде інтерес у студентських колах, а також у науковців-дослідників та практиків.

Автори пропонованого навчального посібника багато років цікавляться проблемами формування та подальшого функціонування підприємств різних галузей національної економіки, удосконаленням підходів щодо моделювання стратегії їх розвитку, шляхами підвищення ефективності використання ресурсів тощо, але абсолютно не претендують на повноту та вичерпність викладення матеріалу.

Об’єктивна потреба створення теоретико-методологічної бази стабілізації та подальшого розвитку підприємств в Україні зумовлюють для студентської молоді, аспірантів необхідність опанування певними знаннями з різних економічних проблем, що і слугувало мотиваційним механізмом для авторів даного навчального посібника.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

скачати

© Усі права захищені
написати до нас