1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Ім'я файлу: альфа.doc
Розширення: doc
Розмір: 1228кб.
Дата: 06.05.2022
скачатиЗМІСТ

C.

Передмова............................................................................


...........6

Список скорочень................................................................


..........7

1. Загальна характеристика ферментів. Ізоферменти......


...........8

2. Використання ферментів у клінічній практиці............


........10

3. Класифікація ферментів плазми крові..........................


........12

4. Загальна характеристика ферментів, які

мають діагностичне значення ....................................................17

4.1. Алкогольдегідрогеназа................................................


........17

4.2. Альдолази......................................................................


........18

4.3. Альфа-амілаза...............................................................


........22

4.4. Амінотрансферази........................................................


........32

4.5. Гамма-глутамілтранспептидаза..................................


........41

4.6. Глутаматдегідрогеназа.................................................


.........50

4.7. Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа.................................


.........53

4.8. Еластаза.........................................................................


.........54

4.9. Креатинкіназа...............................................................


.........56

4.10. Лактатдегідрогеназа...................................................


.........64

4.11. Лейцинамінопептидаза..............................................


.........72

4.12. Ліпаза...........................................................................


.........74

4.13. 5’-Нуклеотидаза..........................................................


.........77

4.14. Сорбітолдегідрогеназа...............................................


.........77

4.15. Трипсин.......................................................................


.........78

4.16. Фосфатази...................................................................


.........80

4.17. Холінестераза..............................................................


.........89

4.18. Ферменти антиоксидантного захисту......................


.........93

4.18. 1. Глутатіонпероксидаза............................................


.........93

4.18.2. Глутатіонредуктаза.................................................


.........96

4.18.3. Супероксиддисмутаза.............................................


.........97

4.18.4. Каталаза....................................................................


.........98

5. Типи змін активності ферментів крові при різних патологіях....................................................................................100

5.1. Зміни активності ферментів при хворобах печінки..


......102

5.2. Зміни активності ферментів при захворюваннях

серця та скелетних м’язів..........................................................115

5.3. Зміни активності ферментів при захворюваннях

опорно-рухового апарата..........................................................121

5.4. Використання ферментів із діагностичною метою

в нефрології та урології.............................................................122

5.5. Зміни активності ферментів при захворюваннях

підшлункової залози..................................................................125

5.6. Зміни активності ферментів при захворюваннях

травного каналу.........................................................................131

5.7. Зміни активності ферментів при онкологічних

захворюваннях............................................................................132

5.8. Використання ферментів із діагностичною метою

в пульмонології..........................................................................134

5.9. Використання ферментів із діагностичною метою

в гематології...............................................................................134

5.10. Використання ферментів із діагностичною метою

в неврології та психіатрії...........................................................136

5.11. Використання ферментів із діагностичною метою

в алергології..............................................................................137

6. Біохімічні причини спадкових ензимопатій.................


.......138

6.1. Ензимопатії обміну вуглеводів...................................


......141

6.2. Ензимопатії обміну білків...........................................


......154

6.3. Ензимопатії обміну нуклеїнових кислот....................


......159

6.4. Ензимопатії гемумісних ферментів............................


......160

6.5. Ензимопатії обміну ліпідів..........................................


......160

6.6. Ензимопатії обміну порфіринів..................................


......162

6.7. Ензимопатії обміну жовчних пігментів.....................


......164

7. Деякі аспекти ензимотерапії..........................................


.......167

8. Загальні принципи роботи з ферментами.....................


.......177

8.1. Ферменти як аналітичні реагенти

в клініко-лабораторній діагностиці.........................................177

8.2. Основні принципи визначення активності ферментів у сироватці крові. Одиниці активності ферментів. Недоліки ферментного аналізу.......................
.......183

Тестові завдання для контролю засвоєння

матеріалу....................................................................................189

Коди правильних відповідей на тестові завдання............


......218

Ситуаційні завдання............................................................


.......219

Список використаної літератури.......................................


.......223

Предметний покажчик........................................................


......226

Додаток А............................................................................


.......230

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

скачати

© Усі права захищені
написати до нас