1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91
Ім'я файлу: stat_chvor.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 7064кб.
Дата: 03.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
186393.rtf
ГРОШІ ТА КРЕДИТ.doc.docx
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
залік-професйна іноземна мова (фахова).doc
Курсова (1).docx
ФККПІ_2021_122_П_ятківський_В_Ю.pdf
Практична 3.docx
Заняття 3.DOCX
химия.docx
образец 2.docx
595594.rtf
Семінар 2.docx
Лекція 5 Педагогічна техніка.docx
2022_щоденник_Вир_пр_в_гр_дошк_віку_.docx
Python_ПЗ_Модуль_04_Функции_ч_3.pdf
Тема 1.docx
Курсова пат анат.docx
Курсова робота по патологічній анатомії Інфекційний гепатит.docx
10_p35.docx
urrizmir0980[1].doc
Філологічна практика uk.docx
ЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
СТАТЕВИХ ОРГАНІВ. СТАТЕВИЙ
ДИМОРФІЗМ
Відповідно до функціонального призначення (розвиток і виведення статевих клітин, запліднення, харчування і виношування зародка в тілі матері) у чоловічих і жіночих статевих органах виділяють три відділи: статеві залози (гона- ди), вивідні статеві протоки і копулятивні органи. Закладання і формування їх починається в ембріональному періоді, а розвиток відбувається протягом усього внутрішньоутробного періоду і продовжується після народження.
Статеві органи за допомогою статевих гормонів, які вони виділяють, вплива- ють навесь організм.
Між чоловічими і жіночими статевими органами завдяки спільності ембріо- нальних зачатків існує гомологія.
Появі зачатків статевих органів передує розвиток сечовивідних органів, що мають спрямовуючий вплив на диференціацію статевої системи. У зародка по- слідовно розвиваються переднирки, що безслідно зникають протягом тижня, пер- винні нирки, що також зазнають редукції, але частина їхніх структур трансфор- мується в компоненти сечостатевої системи, і постійні, чи остаточні, нирки. Без- посередній стосунок до зачатків статевих органів мають первинні нирки, що досягають максимального розвитку до кінця го місяця. Закладення статевих за- лоз відбувається в зародків на 4-му тижні внутрішньоутробного розвитку, коли на вентральній поверхні первинної нирки з’являються недиференційованих валиків,
так звані статеві валики. Первинні статеві клітини (гоноцити) мігрують у них з жовткового мішка і проникають у целомічний епітелій, що покриває гонади. Па- ралельно із закладенням статевих залоз формуються так звані парамезонефральні
протоки, які властиві обом статям. До го тижня ембріонального розвитку ста- теві залози гістологічно ще не диференційовані. Є дві пари проток мезонефральні,
що надалі беруть участь у формуванні над’яєчка і вивідних систем яєчок, і пара- мезонефральні – зачатки маткових труб і матки, тобто закладання статевих залоз і
їхніх проток йде бісексуально.
При розвитку особини чоловічої статі встановлюється ендокринна функція закладення чоловічої статевої залози, що виділяє два гормони-інгібіни, один із яких викликає регресію парамезонефральних протока другий – тестостерон –
забезпечує розвиток і диференціювання мезонефральних проток за чоловічим типом. Закладення яєчка і його вивідної системи проходить із двох джерел – стате- вого валика і первинної нирки. До кінця го тижня починають формуватися ста- теві тяжі; при цьому гоноцити, активно розмножуючись, вростають у вигляді тяжів,

18
що оточені епітеліальними клітинами, у мезенхіму. Статеві тяжі інтенсивно рос- туть в довжину і стають різко звивистими. До середини внутрішньоутробного пе- ріоду в кожному епітеліальному тяжі утворюється невеликий просвіт, і тяж пере- творюється у первинний звивистий сім’яний каналець, епітеліальні клітини якого диференціюються в сустентоцити (клітини Сертолі), а гоноцити – у сперматогонії.
У сполучній тканині, що оточує сім’яні канальці, розташовуються судини і нерви,
а також диференціюються ендокринні гландулоцити (клітини Лейдига). Під по- кривним епітелієм формується зона сполучної тканини, що утворює потім білко- ву оболонку яєчка. Канальці первинної нирки диференціюються у виносні канальці
і разом з початковою частиною мезонефральної протоки утворюють над’яєчко. На
4-му міс. внутрішньоутробного періоду розвитку яєчко починає міграцію від зад- ньої стінки черевної порожнини до малого таза. Між м і м міс. відбувається процес опускання яєчка в калитку, що завершується незадовго до народження плода. Опускаючись в калитку, яєчко захоплює за собою шар передньої черевної
стінки, з якої формуються оболонки яєчка: підшкірна клітковина перетвориться в м’ясисту оболонку; фасція й апоневроз зовнішнього косого м’яза живота – у зов- нішню сім’яну фасцію і фасцію м’яза, що піднімає яєчко; з пучків внутрішнього косого і поперечного м’язів живота утворюється м’яз, що піднімає яєчко; попе- речна фасція утворює внутрішню сім’яну фасцію, аз піхвового відростка очере- вини розвивається піхвова оболонка яєчка. Іноді процес опускання яєчка завер- шується одразу ж після народження дитини.
К али т ка розвивається із статевого горбка наприкінці го міс. внутрішньо- утробного життя. Статевий горбок утворюється в результаті злиття двох випи- нань, що розміщуються в нижніх відділах пахових каналів, і формується з усіх шарів черевної стінки, включаючи й очеревину. Очеревина спочатку утворює сла- бовиражене заглиблення (піхвовий відросток) на місці майбутнього глибокого пахового кільця. Піхвовий відросток поступово подовжується в дистальному напрям- ку, закінчуючись розширенням під шкірою у ділянці майбутньої калитки.
П ере дм і х у ров аза лоза закладається на 3-му міс. внутрішньоутроб- ного розвитку. До цього часу в ембріона чоловічої статі парамезонефральні протоки редукуються за винятком дистальних кінців, що, зливаючись, залишаються в складі майбутньої передміхурової залози у вигляді передміхурової маточки. До кінця го міс. спостерігається вростання тяжів уретрального епітелію, у яких утворюються канальці, у сполучну тканину, що оточує уретру. До кінця го міс.
утворюється близько 50 таких виростів, що відповідає числу простатичних зало- зок у дорослої людини. До го міс. завдяки розвитку фіброзно-м’язових перегородок намічається часточковість передміхурової залози.
С тате в и й член розвивається з індиферентного статевого горбка, покри- того ектодермальним епітелієм. На нижній стороні горбка знаходяться статеві
складки, що обмежують уретральну пластинку. Після заростання сечостатевого синуса (на 7-му тиж. ембріонального розвитку) на задньому кінці уретральної
пластинки утворюється сечостатевий отвір. З мезенхіми статевого горбка, що швидко розростається, спочатку утворюються печеристі тіла, а до го тиж. внут-

19
рішньоутробного розвитку – головка. До цього часу уретральна пластинка, що поглиблюється, перетворюється в уретральну борозну. Статеві складки ростуть назустріч одна одній і на 12-му тиж. перетворюються в сечівник (уретру. З мезен- хіми статевих складок навколо уретри розвивається губчасте тіло статевого члена. При цьому зовнішній отвір уретри поступово переміщається на головку стате- вого члена. По краях головки розростається складка шкіри – крайня плоть стате- вого члена. Внутрішній листок крайньої плоті спочатку зрощений зі шкірою головки, але до кінця внутрішньоутробного розвитку між шкірою головки і
внутрішнім листком передньої шкірочки утворюється щілина. До моменту народ- ження статевий член цілком сформований.
При розвитку особини жіночої статі первинна нирка і її протока редукують- ся, а парамезонефральні протоки інтенсивно розвиваються, у результаті чого їхні
парні відділи утворюють маткові труби, а непарні – матку і верхню частину піхви.
Закладення я є ч ник а в зародку у вигляді статевого валика (на й день розвитку) відбувається на вентральній стороні первинної нирки (мезонефроса).
До його складу входять: целомічний епітелій, з якого надалі утворюється покрив- ний і фолікулярний епітелій яєчника; мезенхіма, з якої формуються сполучнотка- нинні, интерстиціальні і м’язові елементи яєчника, та первинні статеві клітини
(оогонії) – майбутні яйцеклітини. На 3-4-му тиж. розвитку зародка оогонії активно проліферують і потім мігрують у ділянку статевих валиків. У 6-тижневого за- родка яєчник набуває морфологічних ознак статевого диференціювання: оогонії
розміщуються острівцями серед клітин мезенхіми й епітеліальних клітин кірко- вого шару, що розвивається, по всій його товщині, активно розмножуються (їхнє
число досягає декількох мільйонів). Оогонії (ооцити), що вступили в профазу І
поділу мейозу оточуються фолікулярними клітинами, при цьому формуються пре- мордіальні фолікули. Вступ оогоній у профазу відбувається асинхронно, тому на різних етапах ембріонального розвитку яєчника існують визначені співвідношен- ня, при яких активно розмножуються оогонії та ооцити. Інтерстиціальні гормоно- продукуючі клітини з’являються на 28-му тиж. розвитку плода.
Сполучнотканинна основа яєчника розвивається з мезенхіми. До го тиж.
ембріонального розвитку яєчник відокремлюється від мезонефроса і починають формуватися ворота яєчника, через які в нього проникають кровоносні і лімфа- тичні судини, а надалі – нервові волокна. Краніальна частина мезонефроса і зв’я- зані з нею канальці утворюють сітку яєчника. До го тиж. елементи сполуч- нотканинних тяжів цілком проростають у кірковий шар і починає формуватися білкова оболонка яєчника.
У новонароджених яєчники мають подовжену і сплощену форму, поверхня
їхня гладка, маса від 0,2 дог. Кількість статевих клітин варіює від 100 до тис, вони розміщені в примордіальних фолікулах.
М ат ка розвивається з парамезонефральних каналів. Утворення каналів по- чинається в зародка на 2-му міс. розвитку. Зачатки цих каналів з’являються при
інвагінації целомічного епітелію в мезенхіму краніального відділу первинної нирки на рівні I грудного хребця. У вигляді суцільних епітеліальних тяжів канали прохо-

20
дять поруч із протоками первинної нирки і ростуть у каудальному напрямку, опус- каючись до таза вздовж мезонефральних проток. У 6-тижневих зародків целоміч- ний епітелій парамезонефральних проток набуває витягнутої форми і стає псев- добагатошаровим. У процесі подальшого росту парамезонефральні протоки про- тилежних сторін стикаються і щільно прилягають одна до одної, не зливаючись.
На 8-му тиж. перегородки між ними розсмоктуються і вони зливаються. Спочатку злиття відбувається по середині статевого тяжа (ділянка майбутньої шийки матки, а потім на його кінцях, у ділянках майбутнього дна матки і піхви. Остаточне злиття парамезонефральних проток спостерігають на 9-му тиж.; каудальні їхні
кінці, досягнувши сечостатевого синуса, випинають дорсальну стінку синуса і на
12-16-му тиж. проривають його. Краніальні відділи парамезонефральних проток залишаються розділеними й утворюють майбутні маткові труби. Перед злиттям у парамезонефральних каналах утворюється просвіт, вони перетворюються в трубку (матково-піхвовий канал. До го тиж. у каналі можна розрізнити верхній
(майбутнє тіло матки, середній (шийку матки) і нижній (піхва) відділи. На 20-
24-му тиж. життя плода відбувається остаточний поділ на матку, маткові труби і
піхву. Межа між тілом і шийкою матки позначається перегином каналу шийка
«ніби вставляється» у верхній відрізок піхви, утворюючи піхвову частину шийки матки.
В ембріональному періоді порожнина матки покрита низьким циліндричним епітелієм, що у міру розвитку плода стає високим (особливо в шийці матки. На
18-му тиж. ембріонального розвитку вперше в шийці матки диференціюються у вигляді трубочок залози; до го тиж. з’являються початкові ознаки секреції епі- телію залоз ендометрія і ендоцервікса; на 12-16-му тиж. з навколишньої мезенхі- ми розвиваються м’язові елементи матки до го тиж. формується міометрій; до
32-го тиж. завершується формування шарів м’язової оболонки.
До моменту народження дівчинки її матка має довжину близько 3-4 см, тіло –
удвічі коротше від шийки.
М ат ко в і труби формуються з верхньої третини парамезонефральних проток. Протягом го тиж. внутрішньоутробного розвитку навколо цих ка- налів з’являються м’язовий і сполучнотканинний шари їхньої стінки. Усі струк- турні елементи стінки маткової труби розрізняються на 18-22-му тиж. внутрішньо- утробного розвитку. У цей період уже добре виражені поздовжні складки слизо- вої оболонки. До го тиж. складки збільшуються й у новонародженої дівчинки на слизовій оболонці маткової труби уже помітні деревоподібні утворення, епі- телій – одношаровий, призматичної форми. На 16-му тиж. внутрішньоутробного розвитку з’являються перші війки на клітинах епітелію торочок труб до го тиж. формуються круговий і поздовжній м’язові шари; на 30-31-му тиж. максимально розвинений епітеліальний шар слизової оболонки маткових труб. У
зовнішньому сполучнотканинному шарі розвиваються судини.
На початку п і х в а являє собою суцільну епітеліальну піхвову пластинку, що збільшується в довжину і до кінця го міс. внутрішньоутробного розвитку відпо- відає довжині матки. Більша верхня частина піхви формується за рахунок матко-

21
во-піхвового каналу, що утворився в результаті злиття парамезонефральних проток менша нижня частина піхви і її присінок – за рахунок сечостатевої пазухи. У
верхньому і нижньому кінцях піхвової пластинки поступово з’являються просвіти
(майже на всю її довжину), у результаті чого вона перетворюється в порожнистий орган. У більшості випадків до моменту народження просвіт піхви розвинений не повністю; навіть протягом першого року життя дитини він може місцями бути заповненим епітелієм. Ріст піхви в довжину і товщину продовжується до середи- ни ембріонального періоду. Але ділянка, що межує зі стінкою сечостатевої пазухи, залишається без змін. У результаті тут з’являється кругова складка, яка після утворення просвіту в піхві являє собою кільцеподібний диск, розташований на майбутній межі піхви і її присінка (це закладення дівочої перетинки). Відділення піхви від піхвової частини шийки матки відбувається шляхом бурхливого розрос- тання епітелію піхвової пластинки і його вростання в навколишню мезенхіму з утворенням епітеліального валика на місці майбутньої межі. У центрі валика ут- ворюється піхвова частина шийки матки, асам епітеліальний валик перетворюється в склепіння піхви.
Починаючи з го міс. внутрішньоутробного розвитку відбувається диферен- ціювання зовнішніх статевих органів: статевий горбок утворює кл і тор, статеві
складки – мал і сором і т н і губи, статеві валики – велик і сором і т н і
г у б и .
Отже, диференціація статей спостерігається вже на ранній стадії ембріональ- ного розвитку, коли закладаються відповідні органи. Статеві відмінності між чо- ловіками і жінками за морфофізіологічними ознаками називають статевим димор- фізмом. Статеве диференціювання охоплює не тільки органи статевої сфери, але і
весь організм у цілому. Існує, наприклад, взаємозв’язок статі і функцій печінки.
Численні метаболічні процеси в печінці (функціональні ознаки її клітин) реак- тивні до дії статевих гормонів (андрогенів і естрогенів) та істотно диференційо- вані за статтю – одні ознаки переважають в особин чоловічої статі, інші – в осо- бин жіночої статі. Встановлено статевий диморфізм головного мозку, що забез- печує існування двох типів соматичної поведінки. Диференційовані як нейроендокринні функції мозку, що координують процеси розмноження (гіпота- ламічна регуляція секреції гонадотропінів), так і функції, прямо з ними не пов’я- зані (апетит, спрага, ріст тіла). Таким чином, головний мозок і печінка є одночас- но і об’єктом, і «організатором» статевого диференціювання організму.
Глава 3
СТАТЕВЕ ДОЗРІВАННЯ
Статеві ознаки – морфологічні і функціональні ознаки, що визнача- ють статеву приналежність особи, – поділяють на первинні і вторинні. До первин- них відносять ознаки, що визначають будову статевих органів, до вторинних –
будову і (чи) функції різних органів, крім статевих (розмір грудних залоз, тип роз- поділу волосся, тембр голосу і т.д.). Іноді говорять про третинні статеві ознаки,
що виявляються за допомогою спеціальних методів дослідження (будова таза,
черепа; температура тіла; склад крові та ін.).
В обох статей час початку і динаміка розвитку вторинних статевих ознак широко варіюють (індивідуальні коливання часто помітні вже в ранньому дитинстві)
і залежать від багатьох ендогенних і екзогенних факторів, наприклад, від перене- сених стресів, харчування, факторів навколишнього середовища.
При народженні дитини зовнішні і внутрішні статеві органи (первинні ста- теві ознаки) уже диференційовані, хоча розвиток цих органів, як і розвиток орга- нізму в цілому, не завершився.
У період від народження до кінця го року життя (парапубертатний період)
розвиток хлопчика і дівчинки йде майже паралельно, при цьому поглиблення ста- тевих відмінностей не відзначається. Це перша, нейтральна, фаза розвитку, коли з’являється і затверджується статева самосвідомість – стійке і необоротне відне- сення себе до жіночої чи чоловічої статі (табл. У сексуально-диференціальний період розвитку – препубертатний (7-13 років)
– відбувається в різний для хлопчиків і дівчаток час їхній ріст («витягування і
розширення»), виробляється жіночий чи чоловічий стереотип поведінки, викрис- талізовуються жіночі або чоловічі риси характеру.
Статеве дозрівання починається звичайно з прискорення росту. Цей процес, а також адренархе (розвиток вторинного оволосіння) і телархе (розвиток молочних залоз) спостерігаються в середньому у віці 11 років. У більшості дівчаток менархе
(вік початку менструацій) настає в 12-13 років. У юнаків інтенсивний процес ста- тевого дозрівання, як правило, починається в 10-11 років і триває в середньому 4-
6 років.
Процес статевого дозрівання зазвичай поділяють на періоди, кількість яких і
їхні вікові межі в різних авторів не збігаються (табл. У парапубертатний період (1-7 років) у хлопчиків вторинні статеві ознаки ще не розвинені. Яєчка скоріше сферичні, ніж подовгасті, їхній діаметр складає при- близно 1-1,5 см. Калитка позбавлена складок і пігментації. Довжина статевого члена становить 2-3 см, гіперемія відсутня.
Препубертатний період (7-11 років) іноді поділяють на два періоди: перипу- бертатний і неопубертатний.

23
Таблиця 1
Формування та динаміка сексуальності
(за В. М. Масловим, І. Л. Ботневою, ГС. Васильченко, 1983)
Вікові періоди, роки
Етапи психосексуального розвитку
Основні прояви
Критичні періоди, роки
Пренатальний (від моменту зачаття до народження)
Парапубертатний
(1 – 7)
Препубертатний
(7 – 13)
Пубертатний
(12 – 18)
Перехідний період сексуальності
(16 – 26)
Зріла сексуальність
(26 – 55)
Інволюційний
(51 – 70)
I етап. Формування ста- тевої свідомості: ша фаза – вироблення установки га фаза – навчання і закріплення установки
II етап. Формування стереотипу статеворолевої поведінки: ша фаза га фаза
III этап. Формування психо- сексуальних орієнтацій:
Перша стадія – форму- вання платонічного лібідо: ша фаза га фаза Друга стадія – формування еротичного лібідо: ша фаза га фаза
Третя стадія – формування сексуального лібідо: ша фаза га фаза
Формування завершене
Статеве диференціювання гонад, геніталій і структур мозку
Усвідомлення статевої прина- лежності
Зацікавленість статевими ознаками, в тому числі вивчення статевих органів
Вироблення статеворолевих установок
Навчання статеворолевій поведінці в іграх
Обожнювання, платонічні мрії та фантазії
Залицяння, платонічне спілкування
Еротичні фантазії
Еротичні ласки та ігри
Сексуальні фантазії Початок статевого життя, поєднання сексуальних ексцесів з періодом обстиненції та мастурбації
Регулярне статеве життя, вхо- дження в смугу умовно-фізіоло- гічного ритму статевого життя
Зниження активності, ослаблення інтересу до сексуальної сфери в поєднанні з регресом лібідо до рівня еротичної та платонічної стадій
6 – 32 тижні вну- трішньоутроб- ного розвитку
2 – 4 7 – 8 12 – 15 16 – 24 51 – 60

24
Таблиця 2

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91

скачати

© Усі права захищені
написати до нас