1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   91
Ім'я файлу: stat_chvor.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 7064кб.
Дата: 03.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
186393.rtf
ГРОШІ ТА КРЕДИТ.doc.docx
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
залік-професйна іноземна мова (фахова).doc
Курсова (1).docx
ФККПІ_2021_122_П_ятківський_В_Ю.pdf
Практична 3.docx
Заняття 3.DOCX
химия.docx
образец 2.docx
595594.rtf
Семінар 2.docx
Лекція 5 Педагогічна техніка.docx
2022_щоденник_Вир_пр_в_гр_дошк_віку_.docx
Python_ПЗ_Модуль_04_Функции_ч_3.pdf
Тема 1.docx
Курсова пат анат.docx
Курсова робота по патологічній анатомії Інфекційний гепатит.docx
10_p35.docx
urrizmir0980[1].doc
Філологічна практика uk.docx
8.3. СТАТЕВІ ЗБОЧЕННЯ
Статеві збочення (перверсії) – хворобливі порушення спрямованості
статевого потягу чи способів його задоволення, відхилення від норми при задово- ленні статевого інстинкту, що стали самоціллю. Можуть бути обумовлені природже- ними факторами, бути наслідком внутрішньоутробних захворювань, ендокринних по

106
рушень, уражень нервової системи та ін. Виникають також під впливом несприятли- вих факторів навколишнього середовища. Зустрічається і умовно-рефлекторний генез перверсій. У походженні тієї чи іншої форми статевих збочень істотна роль нале- жить вихованню, особливо умовам, у яких підліток чи юнак передчасно одержав інтен- сивні еротичні враження чи брав уроки у більш досвідчених однолітків.
На відміну від природного статевого акту з особою протилежної статі, існують численні і різноманітні відхилення у спрямованості статевого потягу (напр, гомо- сексуалізм, педофілія, зоофілія, нарцисизм, фетишизм та ін.) і патологічні способи його задоволення (садизм, мазохізм, ексгібіціонізм, трансвестизм, фротаж та ін.).
Гомосексуалізм (гомоеротизм) – статеве збудження, що характеризується сексуальним потягом до осіб своєї ж статі, тобто чоловік відчуває статевий потяг до чоловіка, а жінка – до жінки. Гомосексуалізм широко розповсюджений і зустрі- чається на всіх континентах і у всіх народів. Наприклад, у США справжніми гомо- сексуалістами є 4 % чоловіків і 3 % жінок. При цьому до 45 років 13 % жінок коли-небудь переживали оргазм, викликаний гомосексуальними відносинами; 27 %
жінок в Англії хоча б один разу житті здійснювали гомосексуальні акти і 6 % стали справжніми гомосексуалістками. В Україні гомосексуалізм (як чоловічий,
так і жіночий) зустрічається приблизно в 1-3 % випадків.
Проблеми гомосексуалізму мають не тільки біологічні, медичні, але також соціальні і юридичні аспекти, регламентовані у формі постанов і законів, мета яких – регулювати право обох статей і їхнього потомства щодо статевого спілку- вання і його наслідків. Сучасні процеси у сфері сексуальних стосунків, поява ста- тевих інфекцій нового покоління, насамперед СНІДу, поставили суспільство в ціло- му й охорону здоров’я зокрема перед новими етичними проблемами, пов’язаними
із статевими збоченнями, у тому числі і гомосексуалізмом.
Розрізняють чотири групи гомосексуалістів:
а) особи, у яких є статевий потяг тільки до своєї статі;
б) особи, що зберігають статевий потяг і до іншої статі;
в) особи з гомосексуальним потягом, але при цьому в чоловіків виявляються риси жіночого характеру, а в жінок – чоловічого;
г) гомосексуалісти з фізичними властивостями протилежної статі: жінкоподібні
чоловіки (з відсутністю рослинності на обличчі, жіночим голосом, розвинутими молочними залозами, тазом та ін.) і чоловікоподібні жінки (з вусами, грубим голосом, чоловічою ходою, слаборозвинутими молочними залозами і т.д.).
Гомосексуалісти – чоловіки і жінки – стосовно їхніх одностатевих об’єктів по- діляються на чоловікоподібних і жінкоподібних, чи активних і пасивних. Чоловіко- подібні гомосексуалісти – будь це жінки чи чоловіки – відіграють більш активну роль чоловіка; жінкоподібні гомосексуалісти незалежно від того, є вони чоловіками чи жінками, відіграють роль жінки і належать до пасивних гомосексуалістів.
Іноді в гомосексуалістів відзначаються зміни і психічного складу. Зокрема,
гомосексуальна чоловіча чи жіноча поведінка виражається у відповідному психі- чному поводженні. Їхня статева діяльність полягає у розрядженні статевого на- пруження звичайно за допомогою онанізму (частіше це взаємне задоволення за

107
допомогою рук – мануальний coitus) чи з використанням природних отворів тіла
(рот, задньопрохідний отвір та ін.). Варто відрізняти гомосексуалізм як патологіч- ний потяг до осіб своєї статі від гомосексуальної поведінки, не пов’язаної з пато- логією. Оскільки статевий потяг у людини знаходиться під контролем свідомості,
тому навіть за наявності інверсії гомосексуальна поведінка може і не розвинути- ся. Так, чоловік чи жінка з інверсією статевого потягу можуть змусити себе одру- житися, вийти заміж, мати дітей. Поряд з тим, гомосексуальна поведінка може проявитися й у здорової людини під впливом примусу, користі, наслідування, спо- кушання. Наприклад, при спокушанні підлітків гомосексуалістами чи коли особи, не спроможні вести нормальне сексуальне життя, вдаються до взаємної мас- турбації, що, зокрема, іноді спостерігається в місцях позбавлення волі. У подаль- шому такі особи легко відновлюють нормальне статеве життя.
Серед чоловіків-гомосексуалістів існує структурна неоднорідність гомосек- суальної поведінки у вигляді різних варіантів. У першому варіанті провідним стає
гетеросексуальний компонент статевої поведінки, що проявляється різко вираже- ною нерозбірливістю у виборі жінок, відсутністю особистісного компонента ста- тевого потягу, одночасно з гетеросексуальними у них зустрічаються і гомосексу- альні зв’язки.
У другому
варіанті гомосексуальний компонент переважає над гетеросексу- альним. Чоловіки можуть одружуватися, мати дітей, однак у них існує і велика кількість гомосексуальних зв’язків.
Третій варіант характеризується майже повним зникненням гетеросексуального компонента статевої поведінки, зберігається лише ледь помітний потяг до жінок. Чоловіки відзначаються деякими об’єктивними ознаками: шлюби (якщо вони вступають у них, як правило, неміцні і мають, очевидно, «соціально захис- ний» характер. У такий спосіб ці люди дають зрозуміти оточенню, що в них є
гетеросексуальна активність, що вони нормальні чоловіки, насправді ж вони яв- ляють собою крайній варіант прояву гомосексуальної девіації, аналіз їхньої стате- вої поведінки може виявити серед них своєрідні угруповання, іноді досить різко окреслені.
Жіночий гомосексуалізм проявляється лесбійською любов’ю, чи сапфізмом.
Жінки-гомосексуалістки, як і чоловіки, можуть вести гетеросексуальний спосіб життя, виходити заміж, ставати матерями. За аналогією з чоловічим гомосексуаліз- мом виділяють дві форми жіночого гомосексуалізму – активну і пасивну: до ак- тивної відносять жінок, що у сексуальних і позасексуальних стосунках імітують поведінку чоловіків, почувають себе чоловіками; до пасивної – жінок, що відчу- вають свою приналежність до жіночої статі. За даними А. М. Свядоща, Є. М. Де- ревинської (1964), активна форма гомосексуалізму була відзначена в 58 %, пасив- на – у 42 % обстежених жінок-гомосексуалісток.
Активні гомосексуалістки спрямовують свою статеву активність найчастіше на дівчат або жінок молодого віку. Чоловіки не викликають у них статевого збу- дження, навіть сама думка про ласки чоловіка, не говорячи вже про статеву близькість, їм не приємна. При цьому статеву зацікавленість спочатку прихову-

108
ють. Поводяться як віддані, уважні подруги, намагаються в усьому допомогти,
часто роблять подарунки. Поступово завоювавши довіру і симпатію подруги, по- чинають виявляти до неї все більшу ніжність, домагаючись дозволу пестити, цілу- вати, після чого переходять до сексуальних дій. Лише деякі з них починають про- являти гомосексуальну активність без особливої підготовки. Гомосексуалістки прагнуть за будь-яку ціну викликати відчуття оргазму у своєї партнерки, часом виявляючи при цьому велике мистецтво.
Більшість активних гомосексуалісток прагнуть спочатку викликати в парт- нерки психоеротичну настроєність, потім переходять до загальних ласк тіла, на- магаються виявити ерогенні зони. Надалі, залежно від розташування цих зон, за- стосовують їхню стимуляцію.
На відміну від гетеросексуальних жінок, деяким активним гомосексуаліст- кам властива висока статева агресивність. Вони з великою наполегливістю і завзя- тістю переслідують жінку, що сподобалася, домагаючись зближення. У ряді ви- падків не зупиняються навіть перед погрозами і прямою агресією. В зовнішньому вигляді в 60 % активних гомосексуалісток наперший план виступають ті чи інші
чоловікоподібні риси – сильно розвинута мускулатура, вузький таз, широкі плечі,
чоловіча хода, незграбні рухи, грубий голос, рослинність на лобку за чоловічим типом. Близько 40 % активних гомосексуалісток своєю статурою і зовнішнім виг- лядом нічим не відрізняються від гетеросексуальних жінок. Варто підкреслити,
що чоловікоподібні соматичні і психічні риси іноді спостерігаються й у здорових гетеросексуальних жінок, так що самі по собі вони не можуть служити підставою для діагностики гомосексуалізму, хоча в активних гомосексуалісток вони зустрі- чаються частіше, ніж у гетеросексуальних жінок.
Пасивні гомосексуалістки не тільки в сексуальних, але і у позасексуальних сто- сунках відіграють жіночу роль. За зовнішнім виглядом вони не відрізняються від зви- чайних жінок. У гомосексуальні стосунки, як правило, вступають у той час, коли вонище не почали гетеросексуальне статеве життя чи коли не одержують задоволення в шлюбі. Багато хто з них відчувають самотність, потребу в ніжності, ласці, близькому другові. Як правило, пасивні гомосексуалістки спочатку бачать у своїй майбутній парт- нерці уважну, ласкаву, віддану і люблячу подругу, іноді сильну людину, на яку можна опертися. Однак настає час, коли у відносинах переважає еротична закоханість і
первісні прояви ніжності та ласки переростають у гомосексуальні зв’язки.
Більшість пасивних гомосексуалісток відчувають оргазму результаті сексу- альних дій партнерки, причому це відбувається бурхливіше, ніж під час статевого зв’язку з чоловіками. У багатьох з них виникає почуття закоханості усвою парт- нерку, що поступово перероджується в глибоку прихильність. Формується гомо- сексуальна пара, у якій одна з жінок відіграє роль чоловіка, інша – дружини. Такі
пари нерідко зберігають свої стосунки протягом багатьох років, маскуючи їх дружбою. Розрив з партнеркою переживається іноді надзвичайно болісно.
Гомосексуальна установка в пасивних гомосексуалісток менш виражена, ніж в активних. При потраплянні в сприятливу ситуацію в них часто спостерігається перехід до гетеросексуального життя, особливо при збереженому почутті материнства. Якщо чоловік при цьому здатний принести їй статеве задоволення, то перехід до нормального статевого життя може виявитися стійким.
Причини гомосексуалізму дотепер до кінця не з’ясовані. Різні точки зору на його походження звичайно зводяться до таких теорій: генетичної, ендокринної, невроген- ної, нейроендокринної, внутрішньоутробної, психоаналітичної, умовно-рефлектор- ної. Багато дослідників (М. Hirschfeld, 1922; J. Sander, 1934; D. Habel, 1950; D. West,
1983 та ін.) вважають, що гомосексуалізм генетично обумовлений. На користь спад- кових факторів у генезі гомосексуальної спрямованості статевого потягу свідчать спо- стереження випадків гомосексуалізму в однояйцевих і різнояйцевих близнюків, а та- кожу декількох членів однієї родини. Припущення про те, що ендокринні порушення можуть бути однією з біологічних основ гомосексуальної поведінки, підтверджує по- яву гомосексуальних тенденцій при гіперфункції кори надниркових залоз, лікуванні
великими дозами чоловічих статевих гормонів, підвищеному вмісті естрадіолу.
Однак є повідомлення про те, що ендокринні порушення не відіграють істот- ної ролі в генезі гомосексуалізму (А. М. Свядощ, Є. М. Деревінська, АС. Грин- шпунта ін.). На користь неврогенної теорії свідчать випадки появи гомосексуа- лізму у раніше гетеросексуальних осіб, що страждають від інфекційних захво- рювань з ураженням ЦНС, енцефалітом, після важких травм і токсичних уражень нервової системи. Ці дані вказують нате, що порушення деяких церебральних механізмів можуть провокувати виникнення гомосексуалізму. G. е (М. McCulloce, I. Waddington (1981) вважають, що гомосексуалізм є наслідком внутрішньоутробного нейроендокринного захворювання і з’являється в резуль- таті порушення диференціювання центрів статевої поведінки в гіпоталамічній ділянці плода, що виникає внаслідок ендокринних впливів. При цьому гомосек- суалізм розвивається в генетично чоловічого плода, що має чоловічі статеві за- лози, якщо в цей часу нього виявиться недостатня кількість андрогенів, і в гене- тично жіночого плода при надлишку андрогенів або естрогенів. Однак не усі
випадки гомосексуалізму можна пояснити цією теорією. Ряд психоаналітиків розглядають гомосексуалізм як результат затримки сексуального розвитку на ранній стадії, унаслідок чого гетеросексуальний вибір об’єкта не відбувається.
Деякі ж розглядають форми гомосексуалізму як набуті, виниклі при несприят- ливих зовнішніх впливах (рання статева збудливість, позбавлення доступу до осіб протилежної статі, утруднення при контактах з ними, погляди й установки в процесі формування особистості та ін.).
Описані вище теорії ґрунтуються на ряді факторів, що здійснюють вплив на формування гомосексуальної спрямованості, однак при цьому не враховуються клінічні форми гомосексуалізму різного генезу. В основі активної форми жіночо- го і пасивної форми чоловічого гомосексуалізму в більшості випадків лежить ви- ражена девіація психосексуального розвитку. Це підтверджує частота соматичних
і психічних рис протилежної статі, що виявляються у хворих цих груп уже з дитя- чого віку. Такі форми інверсії, цілком ймовірно, можуть бути викликані як гене- тично, так і екзогенно обумовленими порушеннями диференціювання статевих центрів плода в критичний період (й міс. внутрішньоутробного життя) і про

110
дукування статевих гормонів у матері чи плода, а також уведенням матері стате- вих гормонів під час вагітності. Крім того, вони можуть бути результатом патоло- гічної секреції гонадотропінів чи статевих гормонів, обумовленої чи набутої зни- женої чутливості гіпоталамуса плода до гормональних впливів.
За даними A. Ehrhardt, G. Money (1968), у дівчаток, матері яких з метою збе- реження вагітності одержували чоловічі статеві гормони, часто спостерігалося
«хлоп’яче» поводження, тобто характерні риси, властиві більшості активних го- мосексуалісток.
Дуже рідко зустрічається інверсія, набута в результаті органічних уражень головного мозку, ендокринних та інших уражень, перенесених у зрілому віці.
Ситуативні фактори не відіграють вирішальної ролі у виникненні активної форми жіночого і пасивної форми чоловічого гомосексуалізму.
В основі пасивної форми жіночого гомосексуалізму, ймовірно, лежать умовно- рефлекторні зв’язки між переживанням оргазму і жінкою, що викликала це пере- живання. У багатьох здорових жінок потяг до статевого акту з чоловіком виникає
лише після того, як вони починають відчувати оргазм. Тому в жінки статеве життя з чоловіком, що не супроводжується статевим задоволенням, може сприяти фіксації
статевого потягу до жінки, що зуміла викликати в неї задоволення. Цьому може сприяти і підвищена схильність до утворення дуже міцних умовно-рефлекторних зв’язків.
Таким чином, можна сказати, що активними гомосексуалістками звичайно народжуються (тільки зі схильністю до активної форми гомосексуалізму), а па- сивними – стають. Аналогом пасивної форми жіночого гомосексуалізму є активна форма чоловічого. У його основі лежить фіксація перших сильних статевих переживань на особі, що викликала ці переживання.
Люди з підвищеною сексуальністю, статевими збоченнями добре знають мо- ральні вимоги суспільства, але не завжди їх виконують. Нерідко, маючи міцну родину, вони вступають у численні статеві зв’язки. Їм притаманні безладне статеве життя, зловживання алкоголем, прагнення до зміни місця роботи. У їхніх родинах нерідко виникають складні взаємини. Вони обережні у виборі знайомих, однак у стані алкогольного сп’яніння легко вступають у зв’язок з випадковими людьми.
Варто підкреслити, що гомосексуалізм дуже широко розповсюджений у містах
(особливо у великих. При цьому росте число гомосексуалістів, що займаються проституцією.
Збочені статеві стосунки, розпущений спосіб життя призводять до поширен- ня захворювань, що передаються статевим шляхом (сифіліс, гонорея, хламідіоз,
мікоплазмоз, СНІД та ін.). Незвичайні способи статевого акту зумовлюють появу
і незвичайних за локалізацією форм захворювань: проктиту, фарингіту, кон’юнк- тивіту, шкірних інтерригінозних гонококових уражень і т.д.
Еротофобія – страх перед статевим зближенням або відраза до статевих кон- тактів. Спостерігається в осіб, що не вірять у свої власні сили, що втратили здатність розуміти значення своїх дій чи керувати емоціями, бажаннями, що визначають реалізацію сексуального потягу.

111
Нарцисизм (автоеротизм) – форма статевого збочення, при якій сексуальне задоволення досягається спогляданням власного оголеного тіла, окремих його частин, у тому числі статевих органів; іноді супроводжується мастурбацією. Таку спрямованість статевого потягу, коли віддається перевага власному тілу як об’-
єкту статевого потягу, називають автоеротизмом.
Ексгібіціонізм – форма статевого збочення, при якій статеве задоволення досягається оголенням своїх статевих органів у присутності осіб протилежної статі.
Різновид онанізму чоловіка в присутності жінки. Станом, протилежним ексгібі- ціонізму, є вуайєризм (візіонізм) – вид статевого збочення, коли сексуальна насо- лода виникає при спогляданні статевих органів чи таємному підгляданні за сексу- альними діями інших людей. Сюди належить також своєрідний варіант вуайєриз- му, так звана еротична зоофілія, коли сексуальне задоволення виникає при спостереженні статевих зносин тварин.
Ексгібіціонізм і вуайєризм зустрічаються в основному серед чоловіків і вкрай рідко серед жінок.
Фетишизм – статевий потяг, що викликає не сама жінка, а лише окремі час- тини її тіла (рука, нога, ніс, очі визначеного кольору, волосся) чи деталі жіночого туалету (взуття, панчохи, білизна, шпильки, рукавички, носові хусточки і пода іноді і предмети, властивості, що не стосуються до особи іншої статі (запахи, тембр голосу, картина чи статуя та ін.). При цьому, наприклад оголена рука, що стає
фетишем для чоловіка, у рукавичці вже таким не є, чи, навпаки, гола нога не вик- ликає збудження, у панчосі ж відіграє роль фетиша.
У нормі вигляд жіночого тіла, визначені запахи (наприклад парфумів), пред- мети жіночого одягу можуть діяти на чоловіка збудливо. При патологічному фе- тишизмі сильне статеве збудження настає від вигляду окремих частин тіла, пред- метів жіночого одягу чи навіть від спогадів (уявлень) про них. При цьому чо- ловік любить тільки свій фетиша не жінку, якій він належить. Деякі фетишисти,
для того щоб заволодіти об’єктами, що їх приваблюють, не зупиняються перед крадіжкою (туфель, нижньої білизни і т.д.), відрізанням волосся та ін. Хворий відчуває оргазм при спогляданні свого фетиша, іноді при цьому займається она- нізмом.
Перехідні форми між фетишизмом і нормою численні. Межі норми і пато- логії в деяких випадках виражені нечітко. Кожна людина до деякої міри фетишист. Фетишизм зустрічається переважно в чоловіків, вкрай рідко в жінок. Це може бути пояснено тим, що жінки значно рідше, ніж чоловіки, реагують у сексуальному відношенні на зорові подразники.
Різновидом фетишизму є статевий потяг до осіб старечого віку

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   91

скачати

© Усі права захищені
написати до нас