1   2   3
Ім'я файлу: реаьа.odt
Розширення: odt
Розмір: 46кб.
Дата: 01.04.2020
скачати

11

1)Науковий стиль мовлення використовується в наукових працях, для викладення результатів наукової та дослідницької діяльності. Метою наукового стилю є повідомленняпоясненнятлумачення досягнутих наукових результатів, відкриттів. Найпоширеніша форма наукового стилю — монолог.

При складенні текстів наукового стилю завжди присутній попередній відбір мовних одиниць, стилістичних засобів.

Науковий стиль властивий таким жанрам: монографіянаукова статтядисертаціяанотаціярецензіяпідручниклекція.

Науковий стиль використовує певний набір мовно-стилістичних засобів: спеціальні слова (терміни), складні синтаксичні конструкції (у яких має місце суворо впорядкований зв'язок, наприклад, за рахунок вставних конструкцій); речення, ускладнені узагальнюючими родовими найменуваннями.[1]

Слова вживаються переважно в прямих значеннях. Експресивно-емоційне забарвлення лексики використовується надзвичайно рідко.

У текстах наукового стилю часто вживаними є цитатипосилання на першоджерела.

Сфера використання наукового стилю — наукова діяльність, науково-технічний поступ, освіта.

Основне призначення — викладати наслідки досліджень про людинусуспільствоявища природи, обґрунтовувати гіпотези, доводити істинність теорій, класифікувати й систематизувати знання, роз'яснювати явища, активізуючи інтелект читача для їх усвідомлення.

Основні ознаки:

 • ясність (зрозумілість) і предметність тлумачень,

 • логічна послідовність і довідність викладу,

 • узагальненість понять і явищ,

 • об'єктивний аналіз,

 • точність і лаконічність висловлювань,

 • аргументація й переконливість тверджень,

 • однозначне пояснення причинно-наслідкових відношень,

 • докладні висновки.

Основні мовні засоби спрямовані на інформуванняпізнаннявплив і окреслені:

 • значною кількістю наукової термінології,

 • наявністю схемтаблицьграфіківдіаграммап, систем математичнихфізичниххімічних та інших знаків і позначок,

 • оперуванням абстрактними, переважно іншомовними словами[джерело?],

 • уживанням суто наукової фразеології, стійких термінологічних словосполук,

 • залучуванням цитат і посилань на першоджерела,

 • здебільшого відсутністю авторської індивідуальної манери й емоційно-експресивної лексики,

 • наявністю виразної композиційної структури тексту (послідовний поділ на розділичастинипункти, підпункти, параграфиабзаци із застосуванням цифрової або літерної нумерації),

 • наявністю дієслівних форм, зазвичай безособових, узагальнених чи неозначених, як правило, теперішнього часу, що констатують певні явища й факти; значну роль відіграють дієприслівникові й дієприкметникові звороти, які додатково окреслюють дії, предмети та явища,[джерело?]

 • специфічною монологічністю текстів,

 • переважанням різнотипних складних речень, стандартних виразів (кліше)

Серед підстилів наукового стилю виділяють наступні:

 • власне науковий. Основне призначення власне наукового підстилю — об'єктивувати наукові відомості й кінцеві результати аналітико-синтетичного перероблення даних. Цей підстиль збагачений інтернаціональними загальнонауковими термінами. У межах власне наукового підстилю виділяють науково-інформативний різновид з жанрами(рефератанотаціярезюмеогляд) та науково-довідковий (довідники,словникикаталоги).

 • науково-популярний. Характерний використанням елементів художнього та публіцистичного мовлення (епітети, порівняння, метафори), з метою зацікавлення читача.

 • науково-навчальний. Його головною рисою є доступність викладу інформації, спрощеність системи доведень, програмність викладу матеріалу, спрямованою на активізацію мислення учня, послідовність уведенням термінологічної лексики.

 • науково-публіцистичний. Передбачає виклад наукової інформації із залученням публіцистичних засобів. Таким підстилем пишуть критичні статті, огляди.[3]

До основних жанрів наукового стилю належатьмонографіястаттярефератанотаціядисертаціятезипідручникипосібники та ін.

2)Науковий текст характеризується смисловою завершеністю, цілісністю й логічною послідовністю. Найважливішим засобом вираження зв’язків є специфічна фразеологія, що вказує на послідовність розвитку думки (спочатку, насамперед, потім, по-перше, по-друге, отже і т. ін.), заперечення (проте, тимчасом, але у той час як, тим не менше, аж ніяк), причинно-наслідкові відношення (таким чином, тому, завдяки цьому, відповідно до цього, внаслідок цього, крім того, до того ж), перехід від однієї думки до іншої (відтак раніше ніж перейти до, звернімося до, розглянемо, зупинимось на, розглянувши, перейдемо до, необхідно зупинитися на, необхідно розглянути), результат, висновок, підсумовуючи, слід сказати). Засобами логічного зв’язку можуть виступати також займенники, прикметники, дієприкметники (цей, той, такий, зазначений, названий, вказаний тощо).

Не завжди ці та подібні їм слова прикрашають наукову працю, але вони є своєрідними дороговказами, які попереджають про повороти думки автора, інформують про особливості його творчого шляху. Слова «дійсно», «зрозуміло», «насправді» вказують, що наступний текст повинен бути доведенням, «з іншого боку», «навпаки», «але» готують читача до сприйняття протиставлення, «бо», «оскільки» – пояснення.

До обов’язкових вимог об’єктивності викладу матеріалу належить посилання на джерело повідомлення, автора висловленої думки. У тексті цю умову можна реалізувати за допомогою спеціальних вставних слів і словосполучень (на думку, за даними, за словами, як слушно зазначає).

Інколи зазначені словосполучення не тільки допомагають окреслити хід думки дослідника, а й сприяють удосконаленню композиції роботи. Вони, відіграючи роль невиділених частин, роз’яснюють внутрішню послідовність викладу, а тому в науковому тексті дуже потрібні.

Фразеологія наукової прози є вельми специфічна. Вона покликана, з одного боку, визначати логічні зв’язки між частинами висловлювань («як показав аналіз», «на підставі отриманих даних», «підсумовуюче сказане», «звідси випливає, що» тощо), з іншого боку, позначити певні поняття, будучи, по суті, термінами.

Лексичний рівень. Провідна і постійна ознака лекси­чного рівня - термінологічність, тобто наявність термінологі­чної лексики і фразеології, наприклад: баланс, ембарго, аналіз, елімінування, диференціація тощо.

Основним компонентом наукового стилю є загальновжи­вана лексика, а її характерна риса однозначність. Наприклад, із семи зафіксованих у 11-томному Словнику Української мо­ви значень дієслова "займати" науковий текст реалізує лише значення "заповнювати собою якийсь простір»

Загальновживані слова у науковому стилі набувають уза­гальненого значення. Називаючи предмет, говорячи про явище, автор наукового твору має на увазі не конкретний предмет чи явище, а клас предметів, ряд явищ. Наприклад: "Вакуум - це перший бар'єр, який стоїть між людиною і космічним прос­тором". Тут йдеться не про конкретну особу, а про певний вид високоорганізованих мислячих істот. Широко використову­ється літературно - книжна лексика.

Використання спеціальних термінів дає можливість в короткій та економній формі давати розгорнуті визначення і характеристики наукових фактів, понять, процесів, явищ. При цьому слід пам'ятати, що науковий термін не просто слово, а вираз суті даного явища. Отже, потрібно з великою увагою вибирати наукові терміни та визначення.

Не можна змішувати в одному тексті різну термінологію, пам'ятаючи, що кожна наука має свою, притаманну тільки їй термінологічну систему. Не можна також вживати замість прийнятих у даній науці терміни -професіоналізми. Професіоналізми - це не встанов­лені визначення наукових понять, а умовні, значною мірою диференційовані назви реалій, що використовуються у середовищі вузьких спеціалістів і зрозумілі тільки їм. Це своєрідний жаргон, в основі якого можуть лежати побутові уявлення про наукові поняття.

Лексика ( словниковий склад ) наукових творів поділяється на 3 групи: 1) власне терміни; 2) терміновані слова і словосполучення; 3) слова загальної мови, які вживаються в наукових текстах у звичних, загальноприйнятих значеннях.

Терміни – це не особливі слова, а тільки слова в особливій функції, вузькоспеціальна лексика, яка виникла у сфері певної науки. Це головним чином найменування (гідроліз, дисоціація), рідко дієслова (гасити коливання, розбити процес, підвищити тиск), прикметники ( дискретний характер) і прислівники (регулярно, об’єктивно), стійкі термінологічні сполучення (силова передача, колінчатий вал, транспортний засіб).

Термінами можуть бути і скорочення (абревіатури): га/год.– гектар на годину; АПК – агропромисловий комплекс; ЕОМ – електронно-обчислювальна машина і т.ін.

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас