1   2   3   4
Ім'я файлу: Nakaz_MFU_836_budgetni_programi_MB.doc
Розширення: doc
Розмір: 186кб.
Дата: 20.12.2020
скачати


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2014 р. за N 1104/25881

Правила
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання


Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 30 вересня 2016 року N 860,
від 28 квітня 2017 року N 472,
від 15 листопада 2018 року N 908,
від 29 грудня 2018 року N 1209
(зміни, внесені пунктом 10 наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209 та пунктом 3 Змін, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209, набирають чинності з 1 січня 2020 року)

(У тексті Правил слова "регіональні цільові програми" у всіх відмінках замінено словами "місцеві / регіональні програми" у відповідних відмінках, слова "(підпрограма)" в усіх відмінках та "на відповідний бюджетний період" виключено згідно з наказом Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року N 908)

I. Загальні положення


1.1. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету - документ, що визначає мету, завдання, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми місцевого бюджету (далі - бюджетна програма) відповідно до бюджетного призначення, встановленого рішенням про місцевий бюджет, та цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник.

(абзац перший пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

Абзац другий пункту 1.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
вважати відповідно абзацами другим, третім)

Паспорт бюджетної програми визначає відповідальних виконавців, мету, завдання, результативні показники й інші характеристики бюджетної програми згідно з бюджетними призначеннями, встановленими рішенням про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, на основі яких здійснюються контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз ефективності бюджетної програми.

(абзац другий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

Мета бюджетної програми відображає цілі, яких необхідно досягти під час виконання бюджетної програми у середньостроковому періоді, відповідає пріоритетам державної політики у відповідній сфері, визначеним нормативно-правовими актами, та спрямована на досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник. Мета має бути чіткою, реальною та досяжною.

(абзац третій пункту 1.1 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

Абзац п'ятий пункту 1.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий
вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим)

Завдання бюджетної програми - конкретний, спрямований на досягнення мети бюджетної програми комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програми, підлягає перевірці та повинен містити результативні показники бюджетної програми.

Напрями використання бюджетних коштів - дії (заходи), пов'язані з наданням публічних послуг та/або забезпеченням надання таких послуг, що спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених рішенням про місцевий бюджет на виконання бюджетної програми.

(абзац п'ятий пункту 1.1 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

Результативні показники бюджетної програми - кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують перебіг її реалізації, ступінь досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, досягнення мети бюджетної програми, виконання завдань бюджетної програми, висвітлюють обсяг і якість надання публічних послуг.

(абзац шостий пункту 1.1 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

Результативні показники бюджетної програми визначаються відповідно до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року N 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за N 1353/18648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2015 N 553).

(абзац сьомий пункту 1.1 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

Абзац десятий пункту 1.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

1.2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм: які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до бюджету; з відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб; з перерахування міжбюджетних трансфертів.

(абзац перший пункту 1.2 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

Паспорт бюджетної програми формується з використанням інформації, наведеної у бюджетному запиті головного розпорядника, плані діяльності головного розпорядника на середньостроковий період, з урахуванням бюджетних призначень, установлених рішенням про місцевий бюджет, та порядків використання бюджетних коштів.

(абзац другий пункту 1.2 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

Державна казначейська служба України здійснює платежі за дорученням розпорядників бюджетних коштів у разі наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми.

(абзац третій пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

1.3. Головні розпорядники розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на погодження місцевому фінансовому органу (далі - фінорган) протягом 30 днів після набрання чинності рішенням про місцевий бюджет.

Протягом тижня головні розпорядники подають на погодження до фіноргану проекти паспортів бюджетних програм у разі:

набрання чинності рішенням про внесення змін до рішення про місцевий бюджет;

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками;

перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику.

Якщо реалізація бюджетної програми потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів або внесення змін до чинного порядку використання бюджетних коштів, головні розпорядники подають на погодження до фіноргану проект паспорта бюджетної програми протягом тижня після набрання чинності відповідним рішенням.

Проекти паспортів бюджетних програм подаються до фіноргану у двох примірниках у паперовому та електронному виглядах.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

1.4. Головні розпорядники забезпечують відповідність змісту паспортів бюджетних програм рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, бюджетному розпису (крім випадків внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ), порядкам використання бюджетних коштів та цим Правилам.

(пункт 1.4 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

1.5. Фінорган здійснює погодження проекту паспорта бюджетної програми протягом 10 днів з дня його отримання та направляє його головному розпоряднику для затвердження.

(пункт 1.5 доповнено новим абзацом першим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209,
у зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим)

У разі невідповідності проекту паспорта бюджетної програми рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, бюджетному розпису, порядкам використання бюджетних коштів та цим Правилам фінорган має право в тижневий строк з дня його отримання повернути такий паспорт бюджетної програми на доопрацювання відповідному головному розпорядникові.

1.6. Паспорти бюджетних програм затверджуються наказами головного розпорядника або у разі, якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення в іншій формі, ніж наказ (наприклад, розпорядження тощо), - іншим відповідним розпорядчим документом головного розпорядника у двох примірниках протягом 45 днів від дня набрання чинності рішенням про місцевий бюджет, а у випадках, визначених абзацами третім - сьомим пункту 1.3 цього розділу, - протягом двох тижнів після внесення фінорганом відповідних змін до розпису місцевого бюджету.

Якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення в іншій формі, ніж наказ, в грифі "ЗАТВЕРДЖЕНО" форми паспорта бюджетної програми зазначається назва відповідного розпорядчого документа головного розпорядника.

(абзац перший пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
замінено двома абзацами згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Якщо фінорган не створено згідно із законом, то відповідно до пункту 36 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс) функції фіноргану забезпечує сільський, селищний, міський (міста районного значення) голова, який відповідно до пункту 3 частини другої статті 22 Кодексу виконує функції головного розпорядника коштів відповідного місцевого бюджету, якщо місцевою радою не створено виконавчий орган. У такому разі паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються розпорядчим документом голови відповідної місцевої ради.

(пункт 1.6 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 28.04.2017 р. N 472)

1.7. Один примірник наказу про затвердження паспортів бюджетних програм залишається у головного розпорядника, інший - протягом 3 робочих днів передається головним розпорядником відповідному територіальному органу Державної казначейської служби України.

Протягом 3 робочих днів від дня затвердження паспорта бюджетної програми головний розпорядник:

передає завірені в установленому законодавством порядку копії паспорта та наказу про його затвердження фіноргану;

подає до фіноргану затверджений паспорт бюджетної програми в електронному вигляді.

(пункт 1.7 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

1.8. Головний розпорядник протягом 3 робочих днів від дня прийняття наказу про затвердження паспортів бюджетних програм забезпечує доведення до відповідальних виконавців, розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів його копій та копій затверджених паспортів бюджетних програм.

(абзац перший пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

Відповідальні виконавці, розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів інформують відповідні територіальні органи Державної казначейської служби України шляхом подання їм копій наказу про затвердження паспортів бюджетних програм та копій самих паспортів.

1.9. Головний розпорядник забезпечує своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації, що в них міститься.

Якщо до рішення про місцевий бюджет внесено зміни, які призводять до зміни інформації та показників бюджетної програми, паспорт якої ще не затверджено, паспорт зазначеної програми затверджується на підставі показників (обсягу коштів, назви), встановлених рішенням про місцевий бюджет з урахуванням внесених змін.

Якщо у процесі виконання бюджету відкриваються нові бюджетні програми, показники паспорта бюджетної програми повинні відповідати показникам розпису місцевого бюджету зі змінами.

1.10. Зміни до паспортів бюджетних програм вносяться протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції у порядку, встановленому для складання паспортів бюджетних програм, у разі:

прийняття змін до рішення про місцевий бюджет, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками;

перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

прийняття нормативно-правових актів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

внесення змін до розпису місцевого бюджету, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми;

внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових завдань бюджетної програми.

(пункт 1.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

1.11. У випадках, визначених пунктом 1.10 цього розділу, головні розпорядники подають на погодження до фіноргану проекти паспортів бюджетних програм:

у випадках, визначених абзацами другим - п'ятим, - протягом тижня після внесення фінорганом відповідних змін до розпису місцевого бюджету;

у випадках, визначених абзацами шостим, сьомим, - протягом тижня після набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами або у разі, якщо такі рішення потребують внесення змін до розпису місцевого бюджету, - протягом тижня після внесення фінорганом відповідних змін до розпису місцевого бюджету;

у випадках, визначених абзацами восьмим, дев'ятим, - протягом тижня після настання відповідних випадків.

Головний розпорядник забезпечує прийняття наказів щодо затвердження відповідних паспортів бюджетних програм у тижневий строк від дня погодження фінорганом проекту паспорта бюджетної програми у новій редакції.

(розділ І доповнено новим пунктом 1.11 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

1.12. У разі внесення змін до паспорта бюджетної програми головні розпорядники:

подають до фіноргану порівняльну таблицю з поясненнями щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом;

уточнюють виключно результативні показники, зміна яких пов'язана з випадками, передбаченими абзацами другим - восьмим пункту 1.10 цього розділу.

(розділ І доповнено новим пунктом 1.12 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209,
у зв'язку з цим пункт 1.11 вважати пунктом 1.13)

1.13. У разі зменшення або передачі бюджетних призначень, що призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний розпорядник бюджетних коштів готує наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказу про затвердження відповідного паспорта бюджетної програми у двох примірниках.

Один примірник відповідного наказу залишається у головного розпорядника, інший - протягом 3 робочих днів передається головним розпорядником відповідному територіальному органу Державної казначейської служби України.

Протягом 3 робочих днів від дня прийняття відповідного наказу головний розпорядник передає завірену в установленому законодавством порядку його копію фіноргану.

(пункт 1.13 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас