1   2   3   4
Ім'я файлу: Національно-патріотичне виховання учнів початкової школи засобам
Розширення: docx
Розмір: 188кб.
Дата: 09.06.2020

Висновки
На підставі різнобічного аналізу сутності патріотизму і патріотичного виховання можна вивести наступні визначення понять.

Патріотизм можна розглядати як цінностне ставлення людини до своєї Батьківщини і малої батьківщини, що характеризується прихильністю до місця народження і (або) проживання, причетністю до історії та культури свого народу, усвідомленням громадянської відповідальності, заснованої на традиційних сімейних, духовних і моральних цінностях українського суспільства.

Патріотичне виховання можна визначити як формування ціннісного ставлення до сім'ї, рідного краю, історії та культури свого народу, своєї Батьківщини.

Ідеологічною основою патріотичного виховання в сучасній школі є духовно-моральні цінності нації. Сутність патріотичного виховання в сучасних умовах може трактуватися як розвиток почуття особистості, патріотичної свідомості,

Уроки естетичного циклу, і музика зокрема, мають великий вплив на підсвідомість (на емоційному рівні). Засоби музичної виразності комплексно виховують дітей: і на рівні свідомості (розуміння), і на рівні емоцій і почуттів. Підбір відповідного репертуару (вітчизняних, зарубіжних композиторів, зразків народної музики), що виховує в дитині любов до рідних місць, до людей, почуття гордості за історію країни, її кращих представників, оптимістична віра в свої сили і в світле майбутнє країни і свого народу.

Під впливом патріотичних пісень люди стають добрішими, справедливішими, милосерднішими, красивішими. Учні переконуються в тому, патріотичні пісня постійно збагачують людей глибокими душевними, духовними якостями.

Патріотичне виховання гармонійно поєднується з залученням учнів до кращих досягнень світової цивілізації. Дана система повинна сприяти виробленню спадкоємного мислення, прихильності своїй національній спадщині і усвідомленню його ролі і місця в світовому духовному розвитку, також повазі і відкритості до всіх інших систем і традицій. Тільки глибока і усвідомлена любов до своєї спадщини спонукає людину з повагою ставитися до почуттів інших.

Список використаних джерел


 1. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття). - К.: Райдуга, 1994. – 112 с.

 2. . Закон України про освіту / 23 травня 1991 р. - №1060-ХІІ.

 3. Національна програма патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України, 15 верес. 1999 р.: (Витяг) // Директор шк.– 2003.

 4. АнаньевБ.Г. Избранные психологические труды. - М.: Педагогика, 2003. – 390 с.

 5. Апраксина О.А. Музыкальное воспитание в школе, Москва. Просвещение 2009. – 130 с.

 6. Арчажникова Л.Г. Теория и методика музыкального воспитания. Программа для высших педагогических учебных заведений - Москва, 2011. - 309 с.

 7. Белобородова В.К. Музыкальное восприятие к теории вопроса: Музыкальное восприятие школьников. М.: 2003.- 237 с.

 8. Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском возрасте. М., 2009. – 390 с.

 9. Даник А. Вироблення у дітей позитивного ставлення до праці засобами української народної пісні // Мистецтво та освіта. - 2003. - № 7. - 379 с .

 10. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе: Москва, 200. – 320 с.

 11. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 1996. - № 13. - С. 5-6.

 12. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. Москва, изд-во Центр «Педагогический Поиск», 2003. – 457 с.

 13. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Программа «Музыка» 5-9 классы. М. «Просвещение», 2017. – 345 сю

 14. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1- 4.Методическое пособие. М. «Просвещение», 2019. – 457 с.

 15. Куберский И. Ю. Энциклопедия для юного музыканта. Санкт - Петербург, 2007- 573 с.

 16. Кулагана И.Ю. Младшие школьники: особенности развития. - М.: Эксмо, 2009. – 390 с.

 17. Кутова А. Національне виховання - джерело особистісного розвитку дитини // Дошкільне виховання. - 2009. - № 4. – 350 с.

 18. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1997. – 490 с.

 19. Матвієнко П. Живодайні джерела патріотизму // Дошкільне виховання. - 2011. - № 8. - 123 с.

 20. Менчинская Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психологического развития ребёнка / под ред. Е.Д. Божович. - М.: Издательство «Институт практической психологии», 2009.- 450 с.

 21. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Ярославль. Академия развития: 2003. - 370 с.

 22. Обучение и развитие: Экспериментально-педагогическое исследование / под ред. Л.В. Занкова. - М.: Педагогика, 2015. – 590 с.

 23. Основи національного виховання: концептуальні положення / За ред. В. Г. Кузя та ін. К., 1993. – 390 с.

 24. Осипець Р. Українська народна пісня - основа музичного виховання // Мистецтво та освіта. - 2003. - № 4. - 579 с.

 25. Падова О. С., Нісімчук А. С., Смолюк I. О., Шпак О. Т. Педагогічні технології. К., 1995.

 26. Семеног О. Стрілецькі та повстанські пісні // Народна творчість та етнографія. - 2015. - № 2. - 543 с

 27. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учебн. пособие для слушателей факультетов и институтов повышения квалификации преподавателей вузов и аспирантов. - М.; Аспект-пресс; 1995. - 231 с.

 28. Стрілецькі пісні. Добірка Правдюка Олександра. // Народна творчість та етнографія - 2009, № 7. – 345 с.

 29. Строганова Л. В., Кербицкова Н. Л. Нам дороги эти позабыть нельзя. М.: Пед. общество России, 2005. Вып. 3. – 345 с.

 30. Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения. - М.: Просвещение. 1968. - 357 с.

 31. Цируль К.Ю. Ручной труд в общеобразовательной школе. – СПб., 2014.- 543 с.

 32. Цына А.Ю. Педагогическое обоснование системы общетрудовых знаний и умений учащихся 1-4 классов. – К., 2007. – 133 с.

 33. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2007. - 530 с.

 34. Якубенко В. Від народознавство до свідомого патріотизму // Дошкільне виховання. – 2003. - № 8. - 373 с.

 35. Яроцький Л. В. Роль традицій у патріотичному вихованні молоді // Україна: минуле, сучасне, майбутнє: До 10-річчя незалежності України: [Матеріали обл. міжвуз. конф. Житомир, 30 трав. 2001 р.]. - Житомир, 2010. – 115 с.
1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас