1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Ім'я файлу: zoshut_агро_2020.doc
Розширення: doc
Розмір: 1741кб.
Дата: 05.03.2021

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Агробіологічний факультет
Кафедра технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва

ім. проф. Б.В. Лесика

Робочий зошит

для виконання лабораторно-практичних робіт

з курсу
Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва”

для студентів напряму підготовки «Агрономія»

Факультет__________________________

Курс _____________ Група ____________

Прізвище, ім’я та по батькові

___________________________________

___________________________________

КИЇВ-2020

УДК 631.563.9: 631.57. 001.73: 378.14

Рекомендовано Вченою радою агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, протокол № 6 від 13 січня 2020 р.

Укладачі: Г.І. Подпрятов, А.В. Бобер, О.В. Завадська, Н.О. Ящук


Рецензенти: доцент, кандидат с.-г. наук О.С. Макарчук

доцент, кандидат т. наук С.М. Гунько

Робочий зошит
для виконання лабораторно-практичних робіт

з курсу

Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва”

для студентів напряму підготовки «Агрономія»


Укладачі: Григорій Іванович ПОДПРЯТОВ

Анатолій Васильович БОБЕР

Оксана Володимирівна ЗАВАДСЬКА

Надія Олександрівна ЯЩУК
Підписано до друку 20.01.2020 р. Зам. № 925

Формат 60х90 1/16

Ум. друк. арк. 5,8. Обл.-вид. арк. 6,2.

Наклад 300 прим.
Друк «ЦП «КОМПРИНТ»

Свідоцтво ДК № 4131 від 04.08.2011 р.

м. Київ, вул. Предславинська, 28, офіс 1


Тема 1. Оцінка якості зерна, призначеного для зберігання чи реалізації

Робота 1. Відбір точкових проб, складання об’єднаної та середньодобової проби
Завдання 1. Ознайомитись з основними поняттями за стандартом “Правила приймання зерна”.

Якість – це сукупність властивостей продукції, які обумовлюють її


здатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення.
Партія –це відповідна кількість однорідної за якістю зернової маси, .

призначеної на зберігання чи реалізацію.

Точкова проба – це проба,взята з партії зерна за один прийом з одного

місця. Її беруть ручними і механічними пробовідбірниками.


Об’єднана проба – проба, складена з ретельно перемішаних точкових

проб,відібраних у відповідному порядку,об'єднаних у вказаному співвідн


Середньодобова проба – це проба зерна, що формується з об’єднаних

(загальних) проб, відібраних з кількох однорідних за якістю партій зер-

на, які надійшли з одного господарства протягом оперативної доби.Середня проба – це 2-х кілограмова проба виділена з об’єднаної або се-

редньодобової проби для визначення відповідності якості зерна до стандарту.


Наважка – зважена частина середньої проби, виділена для визначення

окремих показників якості.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

скачати

© Усі права захищені
написати до нас