Ім'я файлу: 2.2 до риторики.docx
Розширення: docx
Розмір: 27кб.
Дата: 19.03.2023
скачати

2.2

Необхідність заголовків досить важко переоцінити, тому що це особливий сигнал, який впливає на увагу людей, аби ті в свою чергу звернули увагу на текст або просто відмовились від нього. Саме він, передуючи головному матеріалу, дає нам основну інформацію про статті та видання в загальному плані. Він має двоїсту природу. З одної сторони, він постає як мовний компонент поза межами тексту і є вільним від нього. З другої сторони, це нероздільна частину тексту, повязана з іншими елементами, що створює все зображення єдиним цілим.

На думку Чжао Венцзе [12, c.22] заголовок є одним з головних

компонентів тексту газети, що несе інформативну, комунікативну, рекламноекспресивну, графічно-видільну, розподільну, сполучну функції. Він, з однієї сторони, підкреслює замітку з ряду подібних, в той же час звераючи увагу читачів до неї, з іншого боку, сповіщує про основну ідею видання, зображуючи авторський намір.

Журналісти англомовної преси намагаються за допомогою заголовка звернути увагу, розбудити у читача діяльність, включити його до процесу співпраці. У цьому вони вбачають головну умову переродження мимовільної першої уваги в свідому зосередженість. З цією метою вони часто використовують різні методи актуалізації мовних засобів, підсилення смислового навантаження, пожвавлення заголовка, проявлення авторського відношення до тексту газетного матеріалу.

Передивляючись заголовки англійських газет, читач кожен раз бере участь у пошуку та «перекладі» значення. Вони є цікавим прикладом безмежної варіації використання лексичних засобів мови для утвердження норм роботи з заголовками і використання цих правил для пошуку суті.

Щоб звернути увагу читача журналісти англомовної газети формують

заголовки якомога простішими, але в той же час, наповненими інформацією про статтю, вони містять в собі таємницю та показують стиль видання.

Унікальністю англомовних заголовків є те, що використовується активне

дієслово для динаміки та експресивності. Часто, для отримання більшої уваги до головної думки статті, в заголовках пропускаються артиклі, поодинокі слова.

Щоб відзначити пропуск елементів у заголовках англійських газет, ми пригадуємо процес, знаний як еліпсис – явище, яке існує у всіх мовах. Пропускаючи деякі мовні елементи із заголовка, письменник формує ту частину висловлювання, щоб читач був включений в процес сформування і сам розумів істинне значення з лінгвістичного контексту, а саме компоненти довкола зниклої частини частини. В основному виділяють два види еліпсису: структурний (текстовий) і ситуативний. Вивчаючи англомовні заголовки бачимо, що перевага надається структурному еліпсису.

Події, що відбувалися в минулому, як правило відтворюються в заголовках у теперішньому часі, що надає виразності, приближує читача, а часом ніби робить його учасником цих ситуацій і тим самим підсилює його зацікавлення до матеріалу видання. Дії, пов’язані з майбутнім, передаються за допомогою інфінітива.

Present Continuous часто використовується, коли мова йде про переміни, при цьому дієслово to be як правило зникає. Цифри, ніколи в заголовках не пишуть словом. Часто на зміну справжнім прізвищам використовуються популярні прізвиська та скорочені імена. Часто використовуються скорочення та складноскорочені слова.

Заголовок англо-американської газетної статті направлений не лише на

передання тієї чи іншої інформації, а й на те, щоб привернути до неї погляд.

Відмінністю англомовних газетних заголовків є послуговування не тільки

унікальними граматичними конструкціями, а й так званою «лексикою заголовків» – поняття, яка не є так популярним для вітчизняної преси. Інакше кажучи, для підвищення емоційності та долучення почуття неформальності до

загальновживаної лексики додаються неологізми, жаргонізми, діалектизми,

поетизми, сленг тощо.

Заголовки англомовної преси хвилюють та викликають зацікавлення, вони також можуть принести читачеві інтелектуальне задоволення від позитивного розуміння. І вони також підсилюють почуття належності до громади. Така вправа, як розшифровка заголовків, є дуже важливим компонентом у нашій необхідності зрозуміти суть газетних статтей.

Лексичне наповнення в заголовках новин англійською мовою створюється з врахуванням цільової аудиторії, мети, предметів та лінгвістичної компетентності письменників. Англійські газети раз за разом створюють свої власні лексичні риси для виконання правила ABC (Accuracy, Brevity, and Clarity) –Точність, Стислість і Чіткість. Поодинокі слова отримують нових значень, так як їх частенько використовують у деяких видах заголовків новин, і вони стають ідіоматичними виразами. Ці слова є короткі і вражаючі.

Відповідно до Лі, Чжана та Ду [3, с.3], можна визначити ключові лексичні характеристики англомовних газетних заголовків:

a) абревіація

Абревіатура, яка широко використовується в англійській газеті, є

скороченою формою слова або фрази, що використовується здебільшого у письмовому вигляді для уявлення повної форми. Девід Крістал [1, с. 10] вважає, що абревіатури частенько зустрічаються в заголовках, так як вони економлять місце на сторінці, а також потребують від читачів трішки замислитись про унікальне слово чи вираз.

Приклади:

AIDS – Acquired ImmuneDeficiency Syndrome, PM – Prime Minister, TOEFL – Test of English as A ForeignLanguage, IELTS – International English Language Testing System.

UNESCO and TripAdvisor Are Working Together (The Times, January 26, 2010)The Golden Age of the USA (The Washington Post, January 26, 2010)

b) скорочення

Скорочення різних слів у газеті має на меті зберегти більше місця або

применшити довжину заголовків. Приклади:

grad – graduate, hosp – hospital, cig – cigarette, Hi-tech – Hightechnology.

Kim Basinger: I Don’t Wanna Be a Barbie Doll (The Guardian, January 26, 2010)

c) складні слова

Складні слова в англійській газеті, як правило, формуються з двох або більше слів. Складаючи, ми можемо зробити структуру більш простішою, тим самим збільшивши простір. Приклади:

Bodyguard, Courtroom, walk-in.

Trudeau condemns closed-door espionage trial of Canadian in China (TheGuardian,March 23, 2021)Laid-off Lawyers, Cast-off Consultants (The Economist, January 26, 2010)

d) нечіткі слова

Одним із правил газетної діяльності є отримання чіткості. Хоча часом важко окреслити правильні границі між речами чи фактами. Коли журналісти не можуть відтворити ситуацію в точності, то нечіткі слова стають більш розумним варіантом, особливо коли уникати можливих суперечок щодо деяких незручних запитань. Отож, заголовок новини стає більш інтелектуальним, надійним та правильним для громадськості, коли автор новин включає більше слів для хеджування. Наприклад:

A lot of people forced to leave houses dueto landslide.

e) власні імена

Іменники можна розділити на загальні та власні. Власні - це іменники, що представляють унікальні поняття. Вони відрізняють від загальних іменників і характеризують вид певних явищ. Власні іменники використовуються для позначення конкретної людини, місця чи речі без врахування будь-якого описового значення, яке може мати слово або фраза. Приклади:

White House, Wall Street, Fleet Street, Obama.Headache For White House (The Times, March 28, 2010)

Nicola Sturgeon says she will not be 'bullied' as no-confidence vote fails (The

Guardian, March 23, 2021)

f) алітерація

Проблема звучання заголовка хвилює всіх журналістів. Часто потрібно багато працювати, щоб віднайти подібні по звучанню слова, для отримання ефекту алітерації. Повтор голосних, приголосних звуків надає заголовку виразності. Наприклад:

Media makes Madonna Mad, Poison andProgress (The Wall Street Journal, January 26, 2010)

g) неоднозначність

Заголовки часто дивують, а це примушує читача звернути увагу на статтю:

Word Around the World (The Guardian, April 24, 2010)

All For Show (The Globe and Mail, January 26, 2010)

Також досліджуючи англомовні газетні заголовки, варто відзначити

Значний перелік жаргонів, неологізмів, діалектизмів, поетизмів, сленгу,

використання метафор, суспільно-політичної лексики, усталених штампів, кліше тощо. Таке застосування частин розмовного стилю отримало власну назву і відоме зараз як «жаргон заголовків». Наприклад:

'I've lost who I was': UK pausesto reflect on year of Covid (The Guardian, March 23, 2021).

Не менш важливою для англомовних журналістів є аллюзія. В залежності від характеристик видання, змісту самої статті, від цілі, яку ставить перед собою журналіст, змін зазнає характер аллюзії, тип образності та співвідношення розмовних і літературних елементів у статті. Наприклад:

It's raining tens (The Sun,November 21, 2016). Тут бачимо відсилку на відому пісню «It’s Raining Men» Джері Холліуел.

Вивчаючи заголовок як мінімальну одиницю повідомлення, зазначимо, що заголовок як компонент більш складного мовного утворення поєднаний з цим комплексом складними стосунками. З однієї сторони, це синтаксичні відносини, а з іншого боку, це саме семантичні відносини, що мають вплив із змісту повідомлення.

Спеціалізація семантичного аспекту англомовного газетного заголовка полягає в тому, що в ньому одночасно відбувається і конкретизація, і генералізація значення, так як він вказує на ситуацію об'єктивної дійсності, викладаючи факти, які відбуваються у країні та світі.

З точки зору семантичного способу використання вказівок на об’єкт то виділяються такі типи: заголовок-резюме, заголовок-індикатор, заголовок-локалізатор.

Заголовок-резюме характеризується значною наявністю головних компонентів статті, які в утисненій формі відтворюють її зміст.

Такі заголовки, також, діляться за ступенем об'єктивності відтворення змісту: на ті, які інформативно нейтральні та інформативно-оцінні.

До перших належать ті, які мають об'єктивне значення і виконують лише інформативну та номінативну функцію, що дає змогу окреслити основний зміст статті. Наявність у заголовку таких елементів підтримує чіткість й однозначність у викладенні основного змісту статті. Так, заголовок «Manipulation found in Singapore’s FX market» чітко вказує на зміст повідомлення, так як його семантика утворена з таких елементів:

ХТО – manipulation, ЩО – found, ДЕ – in Singapore’s FX market.

А ось заголовок «Dubious Punishments in Dubai» не тільки повідомляє про зміст газетної публікаціїї, а й завдяки прикметнику «dubious» явно проявляє авторську оцінку подій. Отже, окрім інформативного змісту, цей тип заголовка включає й оціночний аспект подій чи фактів. Також, як приклад можна привести заголовок газети The Guardian: «Just who will love a smart Alec?», де ми також можемо побачити виражену думку автора статті.

Заголовок-індикатор вказує на предмет повідомлення, але не має цілковитої інформації, яка дасть змогу передбачити про що буде йти мова в публікації. Підзаголовок може допомогти читачеві дослідити дійсний сенс статті. Він кількома виразами дає зрозуміти тему статті, свого роду її узагальнення. Наприклад: An Extreme Bike Race Across Russia Faces a Hurdle (The New York Times). Цей заголовок підштовхує до думки, що під час марафону сталось щось погане. Лише підзаголовок «How to Get More Women Riding», дає зрозуміти, що заголовок був тільки для привернення уваги, а у самій же публікації йдеться про те, що кількість жінок, яка бере участь у даному змаганні невелика, а організатори намагаються виправити це.

Заголовок-індикатор може називати просторово-часові або інші

координати ситуації. Наприклад:

The Last Frost

Gardeners are waiting for the last frosty morning of spring, after which it's safe

to sow tiny, vulnerable vegetable plants and flowers. (The Guardian, April 27, 2010).

У цьому прикладі, заголовок не дає читачеві чіткої інформації про зміст статті, однак, у першому ж реченні стає зрозуміло, що мова піде про рослини, які висаджуватимуть у відкритий грунт, після останніх морозів.

Заголовок-локалізатор здебільшого має незавершену форму та завершується трьома крапками. Такий спосіб написання зосереджує увагу аудиторії й заохочує познайомитись з матеріалом статті, так як заголовок не надає інформації про зміст публікації. Наприклад:

When calamity strikes… (TheEconomist, January 26, 2010). В таких заголовках є топонім або елемент, який створює просторові координати ситуації. Як правило, в ініціальному реченні пояснюється те, про що буде стаття. Наприклад:

Great Britain Is Talking...

About Cherie Blair and the shield that repels negative forces. When the P.M.'s

wife turned up at a recent function with a flying-saucer-shaped disc around her neck,the British papers pounced.

Ми бачимо, що перше речення тексту є прямим доповненням заголовка, без якого читачі не зрозуміли би сенс матеріалу.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

Перерахувавши найбільш помітні лексико-семантичні особливості

англомовних газетних заголовків, ми можемо легко зробити висновок, що мова

публіцистики, а саме заголовків, відрізняється і не є схожою на звичайну

англійську. Вона в значній мірі порушує стандартні правила і знищує всі

закономірності, щоб досягти особливого ефекту – вплинути на читача, змусити

прочитати статтю, створити незабутні заголовки і, перш за все, доставити

заплановане повідомлення в величезний простір.

Дослідження показало, що редактори звертають увагу на написання

заголовків дуже чітко та повно. Ось чому більшість авторів створюють заголовки

якомога простішими, лаконічними, але в тей же час, наповненими інформацією

про статті під ними. Такі методи, як використання лексичних і семантичних

прийомів, є найкращим способом виконати функцію підключення читачів та

розвинути їхню цікавість.

Розглядаючи лексичний аспект англомовних газетних заголовків, можна

відзначити, що багато авторів використовують великий відсоток абстрактних

слів, хоча інформація, як правило, конкретна. Часто можна побачити абревіатури,

скорочення, складні слова, а широке вживання імен та назв в англомовних

заголовках робить повідомлення конкретним і співвідносить дані з певними

особами, установами чи районами. Також , слід відмітити, велику кількість не

стільки емоційного, скільки оціночного та експресивного вокабуляру, а сила його

впливу органічно пов’язана з блиском та образністю англійської мови. Для

забезпечення саме виразності та образності зазвичай вживають слова в

переносному значенні, неологізми, жаргонізми та слова іншомовного

походження.

23

Семантична специфіка англомовного заголовка полягає в тому, що в ньому

одночасно поєднується явище конкретизації та генералізації значення. Заголовки

англомовної преси представляють собою короткі речення або фрази, більшість з

яких еліптичні. Використання еліптичних речень і коротких фраз, опущення

деяких елементів речень у заголовках пояснюється їхньою здатністю подавати

матеріал у стислій формі, концентруючи увагу на найважливішому аспекті

повідомлення.

У своїх дослідженнях ми виділили деякі семантичні типи заголовків, які

можна зустріти в англомовних газетах, як заголовок-резюме, заголовокіндикатор, заголовок-локалізатор.

Тож заголовок – це залежна форма написання газет. Це насправді частина

більшого цілого. Специфічні функціональні та мовні особливості заголовка

дають достатню підставу для його виділення та аналізу як специфічного «жанру»

журналістики.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас