1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ім'я файлу: Робочий зошит Краус Н.М. ФГК (1).doc
Розширення: doc
Розмір: 709кб.
Дата: 19.09.2023
скачати


Н. М. КРАУС

ФІНАНСИ
Робочий зошит студента


(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет

Курс_____________________________група

Спеціальність

КИЇВ
2023

Автори: Н. М. Краус, д.е.н., професор


Рецензенти: Пантелеймоненко А.О., професор кафедри фінансів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» д.е.н.

Шевченко О.М., доцент кафедри економічної теорії та регіональної економіки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, к.е.н.


Н. М. Краус,

Робочий зошит студента. – Київ, 2023. – 75 с.

ЗМІСТ

Вступ 4

Тематичний план дисципліни 5

Структурно-логічна схема робочого зошита 6

Методичні рекомендації студентам до вивчення дисципліни 6

Завдання для виконання навчальної дисципліни «Фінанси» 8

Змістовний модуль І. Теоретичні засади фінансів 8

Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль 8

Тема 2. Фінансова система 13

Тема 3. Фінансова політика та механізм її реалізації 18

Тема 4. Фінансовий менеджмент 25

Тема 5. Бюджет. Бюджетна система 29

Змістовий модуль ІІ. Особливості окремих форм фінансових відносин 29

Тема 6. Доходи і видатки державного бюджету 36

Тема 7. Податки. Податкова система 41

Тема 8. Державні цільові фонди 47

Тема 9. Страхування. Страховий ринок 54

Тема 10. Міжнародні фінанси 60

Список рекомендованої літератури 69

ВСТУП

Курс «Фінанси» є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки студентів за галуззю знань «Менеджмент і адміністру­вання», за напрямом «Менеджмент» зі спеціальностей «Ме­неджмент організацій» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Предметом вивчення дисципліни виступають фінансові відносини на макро- і мікрорівнях, методи їх регулювання та особливості розвитку на сучасному етапі.

Метою вивчення даної дисципліни є формування системи знань з організації та функціонування фінансів на макро- і мікрорівнях як специфічних форм суспільних відносин, підсистем економічного базису, набуття практичних навичок у розбудові фінансової політики держави.

Основні задачі вивчення курсу такі: вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; засад функціонування фінансової системи. Вивчення курсу дозволить студентам отримати необхідні знання з теорії фінансів, придбати деякі навички фінансового менеджменту.

Вивчивши курс, студенти повинні знати визначення фінансів, їх функції; фінансові категорії, взаємозв’язок фінансів з іншими еконо­мічними категоріями; сфери фінансів; поняття фінансової системи, фінансового механізму; основи фінансового права та сутність фінансової політики; сутність фінансів суб’єктів господарювання, їх функції та основи організації; суть та складові фінансового ме­неджменту; суть, функції, класифікацію податків і податкової сис­теми; значення, функції бюджету; поняття бюджетного устрою та процесу, бюджетної системи; суть, функції, форми й методи стра­хування; сутність фінансового ринку, його суб’єкти; сутність між­народних фінансів, світової валютної системи; поняття валютного ринку, валютного курсу, міжнародних фінансових ринків.

Вивчення курсу «Фінанси» повинне забезпечити формування у майбутнього управлінця вміння аналізувати та оцінювати функції фінансової системи, ефективність фінансової політики; визначати величину дефіциту державного бюджету, визначати величини ви­торгу від реалізації продукції, фонду оплатипраці, прибутку; потр­ебу в оборотному капіталі та показники стану й ефективності його використання; оцінювати фінансовий стан суб’єктів господарю­вання; розрахувати величини податків та зборів; обчислювати величини ризиків; визначати доходи, витрати, фінансові результати страхових операцій; визначати поточну вартість та прибутковість цінних паперів; визначати показники функціонування міжнародних фінансових ринків.

Викладання курсу «Фінанси» базується на Законах України, Указах Президента, Постановах Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з фінансових питань, нормативних та інструктивних доку­ментах Міністерства фінансів та Національного банка України.

Теоретичною базою для вивчення курсу «Фінанси» є дисципліни основи економічної теорії, макро- і мікроекономіка. В свою чергу курс «Фінанси» є основою для подальшого вивчення фінансів суб’єктів господарювання, інвестування, фінансового і податкового менеджменту, страхування та ін.

Для поглиблення та кращого засвоєння теоретичних знань та елементів практичних навичок з усіх тем курсу передбачено проведення семінарів. За рядом тем, що можуть викликати складності при вивченні, передбачені індивідуальні заняття викладачів зі студентами.

Робочий зошит з дисципліни «Фінанси» розроб­лено у відповідності до освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601. «Менеджмент» і програмою професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», за напрямом 6.030601і «Менеджмент» і програмою професійного спрямування «Менеджмент організацій», за напрямом 6.030601 «Менеджмент» і програмою професійного спрямування «Менеджмент організацій»
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИНазва теми

Кількість годин за видами занять

аудиторні

Позааудиторні

разом

лекції


семінарські

індиві

дуальні

навчально-дослідні

інша самостійна робота

Модуль І. Теоретичні засади фінансів

1

Сутність фінансів, їх функції і роль.


10


2


2


-


6

2

Фінансова система.

12

4

2

-

6

3

Фінансова політика та механізм її реалізації.


14


4


2


2


6

4

Фінансовий менеджмент.

17

4

4

2

7

5

Бюджет. Бюджетна система.

16

4

4

2

6
Разом I модуль

69

18

14

6

31

Модуль II. Особливості фінансових відносин

6

Доходи і видатки державного бюджету.

13

2

2

2

7

7

Податки. Податкова система.

17

4

4

2

7

8

Державні цільові фонди.

15

2

4

2

7

9

Страхування. Страховий ринок.

13

2

2

2

7

10

Міжнародні фінанси

17

6

4

-

7
Разом II модуль

75

16

16

8

35
Разом

144

34

30

14

66

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА РОБОЧОГО ЗОШИТА


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

скачати

© Усі права захищені
написати до нас