Ім'я файлу: Модульний контроль з навчальної дисципліни Шаповалова В.docx
Розширення: docx
Розмір: 32кб.
Дата: 03.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
Семинарские занятия.docx


Модульний контроль з навчальної дисципліни

«Основи девіантології» (ЗМ 1)
(прізвище та ім'я студента)

1. Девіантна поведінка це:

а) поведінка людини, яка хоче чимось виділитися серед інших;

б) поведінка, яка протирічить усталеним в суспільстві нормам;

в) поведінка, яка порушує права інших людей;

г) усі відповіді правильні.

7. До соціологічних теорій девіацій відносять:

а) теорію стигматизації;

б) теорію соціалізації;

в) теорію конфліктності;

г) усі відповіді правильні.

2. В теорії девіантної поведінки виокремлюють наступні підходи:

а) соціально-етнокультурний; б) психологічно-психіатричний; в) віковий;

г) усі відповіді правильні .

8. Делінквентна поведінка це :

а) порушення прав інших людей;

б) вживання наркогенних речовин;

в) поведінка неповнолітніх, що характеризується порушенням статей цивільного та кримінального кодексу;

г) усі відповіді правильні.

3. До причин девіантної поведінки відносять:

а) соціально-економічні; б) соціально-педагогічні; в) соціально-культурні; г) психолого-біологічні.

9. До факторів девіантної поведінки відносять:

а) індивідний;

б) психолого-педагогічний;

в) особистісний;

г) біологічний.

4. Назвіть представників теорії «аномії»: а) Ч. Ломброзо, У. Шелдон;

б) З. Фрейд, К.Хорні;

в) М. Герберт, Г. Беккер;

г) Е. Дюркгейм, Р. Мертон.

10. Соціальна норма має наступні складові:

а) статистична норма;

б) ідеальна норма;

в) критеріальна норма;

г) правова.

5. Існують наступні теорії девіацій: а) біологічні;

б) психологічно-психіатричні;

в) педагогічно-економічні;

г) усі відповіді правильні.

11. Адиктивна поведінка це:

а) проституція;

б) суїцид;

в) вживання наркотичних речовин;

г) систематичне тютюнопаління;

6. Виокремлюють наступні класифікаційні ознаки девіантної поведінки:

а) за тривалістю;

б) за рівнем організації;

в) за спрямованістю на себе та інших;

г) за рівнем групування.

12. Розрізняють наступні групи адитивної поведінки:

а) гемблінг;

б) латентні адикції;

в) хімічні адикції;

г) усі відповіді правильні .


13. За спрямованістю девіантні форми поведінки бувають:

а) альтруїстичні; б) егоїстичні;

в) експансивні; г) первинні.

17. Аутоагресивна поведінка проявляється у наступних формах: а) правопорушення;

б) суїцид;

в) хімічна адикція;

г) парасуїцид.

14. До протиправних дій відносять:

а) проступкі;

б) правопорушення;

в) злочини;

г) усі відповіді правильні.

18. Існують певні шляхи розвитку адитивної поведінки особистості: а) полісубстантний;

б) психопатологічний;

в) моносубстантний;

г) усі відповіді правильні .

15. Розрізняють типи суїцидальної поведінки:

а) аномічний;

б) альтруїстичний; в) егоїстичний;

г) амбівалентний.

19. За рівнями усвідомлюваності та критичності девіації поділяють на:

а) усвідомлені;

б) неекспансивні; в) неусвідомлені; г) стійкі.

16. Депривація має наступні види: а) сенсорна;

б) соціальна;

в) екзистенційна;

г) усі відповіді правильні .

20. Виокремлюють концептуальні моделі адиктивної поведінки:

а) моральна модель;

б) симптоматична модель;

в) системно-особистісна модель; г) біопсихосоціальна модель.


Модульний контроль з навчальної дисципліни

«Основи девіантології» (ЗМ 2)
(прізвище та ім'я студента)

1. Профілактична робота може здійснюватися на кількох рівнях: а) особистісному;

б) сімейному;

в) соціальному;

г) усі відповіді правильні .

6. До профілактики негативних явищ відносять наступні підходи:

а) інформаційний підхід;

б) діяльнісний підхід; в) аксіологічний підхід.

г) усі відповіді правильні .

2. Відповідальна поведінка особистості зумовлена наступними формами:

а) позитивна форма відповідальності; б) ризикована поведінка;

в) негативна форма відповідальності; г) усі відповіді правильні .

7. Соціальна профілактика має наступні види:

а) первинна; б) вторинна; в) спеціальна;

г) усі відповіді правильні .

3. Інформаційний підхід профілактики негативних явищ базується на наступних моделях:

а) аморальної поведінки;

б) залякування;

в) пізнавальна модель;

г) усі відповіді правильні .

8. Виділяють наступні стадії формування залежності від наркотичних та психотропних речовин:

а) соціальна;

б) психологічна;

в) фізична;

г) усі відповіді правильні .

4. До складових здорового способу життя відносять:

а) харчування;

б) рухова активність; в) побутові умови;

г) умови праці .

9. Поведінковий підхід профілактики негативних явищ реалізується у наступних програмах:

а)соціально-психологічної компетентності; б) навчання життєвим навичкам;

в) соціально-економічної зрілості;

г) усі відповіді правильні .

5. В профілактичних програмах акцент робиться на таких моментах:

а) комбінація особистісних якостей з позитивною активністю;

б) заохочення участі у всіх видах діяльності;

в) створення груп підтримки;

г) усі відповіді правильні .

10. Здоров’я - цілісний феномен, що інтегрує основні складові:

а) фізичне; б) психічне;

в) культурологічне;

г) соціальне.
13. Виділяють наступні підходи до організації первинної профілактичної роботи з підлітками:

а) надання інформації;

б) апеляція до цінностей та знань; в) надання альтернативи;

г) примусове виховання.

17. Під факторами ризику розуміють: а) спосіб життя;

б) успадковані фактори; в) рівень медицини;

г) екологія та соціальні умови життя.

14. До головних етапів проведення тренінгу відносять:

а) знайомство;

б) актуалізація проблеми; в) інформаційний блок;

г) рольова гра.

18. До провідних методів тренінгових занять відносять:

а) брейнстормінг; б) рольова гра;

в) метод кейсів; г) анкетування.

15. Головними принципами побудови профілактичних програм є:

а) принцип системності;

б) принцип багатоаспектності;

в)принцип легітимності;

г) усі відповіді правильні .

19. Превентивні програми поділяються: а) особистісно-спрямовані;

б) суспільно-спрямовані; в) діяльнісно-спрямовані; г) усі відповіді правильні .

16. До головних завдань профілактичної роботи відносять:

а) адресність; б) масовість;

в) активність особистості; г) комплексність.

20. Головними стратегіями профілактики адиктивної поведінки є:

а) репресивна політика;

б) політика мінімізації ризику; в) політика ресоціалізації;

г) діагностична політика.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас