1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ім'я файлу: Модель Штакельберга.docx
Розширення: docx
Розмір: 504кб.
Дата: 23.02.2022
скачати

Модель Штакельберга

є моделлю лідерства за обсягами,

передбачає, що фірма – лідер обирає обсяг випуску, який максимізує її власний прибуток, й ігнорує свою функцію реакції на іншу фірму,

є модифікацією моделі дуополії Курно

Довгострокова рівновага на ринках монополістичної конкуренції означає, що:

фірми не отримують економічного прибутку

У довготерміновому періоді за монополії порівняно з монополістичною конкуренцією:

продукції виробляється менше, але ціна є вищою

Матриця прибутків двох фірм, що діють в умовах дуополії має вигляд (прибуток фірми А над рискою, а фірми Б – під рискою): Якщо фірма А встановить ціну 12, то домінуючою стратегією фірми Б буде:

призначити ціну 10

Олігополія - це ринкова структура, де оперує:

невелика кількість великих конкуруючих фірм

У довготерміновому періоді фірма за монополістичної конкуренції в стані рівноваги:

працює на рівні нульового економічного прибутку

В галузі, що випускає черевички та босоніжки, спостерігається монополістична конкуренція. У такому випадку положення в галузі можна показати за допомогою кривої виробничих можливостей точкою:

А

Цінову війну зображує модель

Бертрана

Що з наведеного нижче характеризує олігополію і суперечить умовам досконалої конкуренції:

декілька продавців

Монополістична конкуренція виникає на ринках тих товарів, де еластичність попиту:

більша за одиницю

Ринок монополістичної конкуренції – це ринкова структура, де функціонує:

велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють диференційований продукт

Який з рисунків демонструє мінімізацію збитку фірмою?

Б

В умовах монополістичної конкуренції значення індексу Лернера:

більше 0, але менше 1

Станції для заправки пальним вважають прикладом фірми, що працює на ринку чистої конкуренції. Що з перерахованого Ви вважаєте нетиповим для неї:

економічний прибуток у довгостроковому періоді

У короткотерміновому періоді за монополістичної конкуренції порівняно з досконалою конкуренцією:

продукції виробляється менше, але ціна є вищою

Формами диференціації продукту не можуть бути:

різні ціни на одну і ту саму товарну групу

Який з рисунків демонструє максимізацію прибутку фірмою?

А

Фірма у стані рівноваги отримує на ринку монополістичної конкуренції економічний прибуток у разі, якщо її:

АТС< P

Матриця прибутків двох фірм, що діють в умовах дуополії має вигляд (прибуток фірми А над рискою, а фірми Б – під рискою): В умовах змови обидві фірми будуть реалізовувати товар за ціною:

12

До кооперативної гри олігополії належить модель

змови олігополістів 

Який з перелічених товарів вироблявся в умовах картелю?

Нафта

На відміну від моделі дуополії Курно, у моделі Бертрана

крива реакції визначає ціну продукції одного олігополіста за кожного рівня ціни, встановленої іншим,

кожна фірма у стані рівноваги виробляє більше продукції за нижчою ціною,

обидві фірми одержують нульовий економічний прибуток

Фірма на ринку монополістичної конкуренції повинна припинити виробництво, якщо

P < min AVC

Якщо за певного обсягу виробництва граничні витрати монопольно конкурентної фірми менші за її середні сукупні витрати і дорівнюють граничному доходу, а ціна вище середніх змінних витрат, то це означає, що:

фірма досягла рівноважного обсягу виробництва

Найвірогідніше, що учасник картелю збільшив би свій прибуток:

продаючи свої товари за нижчою ціною, ніж у інших учасників картелю

Сукупний обсяг виробництва двох фірм у рівновазі Курно

перебуває в проміжку від монопольного до конкурентного обсягу виробництва

Найвищу ціну за товар олігополіст отримає в умовах моделі

Змови

Матриця прибутків двох фірм, що діють в умовах дуополії має вигляд (прибуток фірми А над рискою, а фірми Б – під рискою): У стані рівноваги за умов некооперованої гри обидві фірми будуть реалізовувати товар за ціною:

10

Найнижчу ціну за товар олігополіст отримає в умовах моделі

Бертрана

Прихильники точки зору на монополістичну конкуренцію як достатньо ефективну та вигідну споживачам стверджують, що:диференціація продукту сприяє кращій реалізації різноманітних уподобань споживачів

У короткотерміновому періоді монополістична конкуренція:

має спільні риси і з досконалою конкуренцією, і з монополією

Що не належить до методів ведення нецінової конкуренції:

сезонний розпродаж товарів

Якщо монополія в галузі змінюється монополістичною конкуренцією, то від цього:

виграють покупці

Дуополія – ринкова ситуація, за якою в галузі функціонує

2 фірми 

Олігополія - це ринкова структура, де оперує:

невелика кількість фірм, які конкурують між собою

Олігополістичний ринок має таку спільну рису з ринком монополістичної конкуренції:

фірми мають ринкову владу

У моделі „ламаної кривої попиту” кожна фірма впевнена, що:

конкуренти наслідуватимуть лише зниження цін

Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають спільну рису:

на ринку оперує багато покупців та продавців

Монополістична конкуренція характеризується тим, що:

фірми випускають диференційовану продукцію

Фірма за монополістичної конкуренції:

має обмежену монопольну владу

Якщо за певного обсягу виробництва граничні витрати монопольно конкурентної фірми менші за її середні сукупні витрати і дорівнюють граничному доходу, а ціна нижче середніх змінних витрат, то це означає, що:

фірмі треба закритися

Фірма у стані рівноваги на ринку монополістичної конкуренції несе збитки, якщо її:

AТC > P

Який з рисунків демонструє отримання фірмою нормального прибутку?

Г

Який з рисунків демонструє закриття фірми?

В

До наслідків цінової війни належить ситуація, коли:

ринкова ціна знижується до рівня середніх сукупних витрат, 

обсяг продукції в галузі стає на рівні досконалої конкуренції, 

економічні прибутки фірми дорівнюють нулю

Згідно з  моделлю «лідерства в цінах»:

домінуюча фірма вибирає власний обсяг виробництва, щоб граничні витрати дорівнювали граничному доходу

На відміну від чистої монополії, на ринку монополістичної конкуренції:

вільний вхід та вихід з ринку

У короткотерміновому періоді фірма за монополістичної конкуренції:

може мати прибуток, може не мати прибутку, може нести збитки

На ринку монополістичної конкуренції джерелом ринкової влади фірм є:

диференціація продукції

6 тема

Монополія є неефективною, тобто виробляє продукцію в неефективних обсягах, тому що:

ціна перевищує граничний дохід

Монополіст, який максимізує прибуток, буде зменшувати ціну на свій продукт, якщо:

граничний дохід вище граничних витрат

Якщо граничний доход монополії дорівнює нулю, то

сукупний дохід фірми є максимальним, 

цінова еластичність попиту на продукцію фірми дорівнює 1

Відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» однією з ознак монопольного становища підприємства на ринку, коли ринкова частка одного найбільшого підприємства, що перевищує

35 %

За умов монополії:

надлишок виробника більше, ніж за умов досконалої конкуренції

За яких умов фірма-монополіст отримує максимальний прибуток:

граничні витрати рівні граничному доходу

Реалізація ринкової влади в умовах монополії означає, що:

ціна більше ніж граничний дохід

В якості “бар’єру” для проникнення до галузі нових виробників можуть бути:

патенти та ліцензії, 

більш низькі витрати великого виробництва, 

законодавчо оформлені виключні права

За умов монополії:

MR < P

В умовах ринкової рівноваги:

ціна рівноваги монополії > ціна рівноваги конкурентної фірми, 

обсяг рівноваги монополії < обсяг рівноваги конкурентної фірми

Якщо ціна знижується, а обсяг попиту зростає (припускаючи, що функція попиту лінійна):

загальний виторг збільшується до точки, в якій еластичність рівна одиниці, після чого виторг зменшується

За досконалої конкуренції порівняно з монополією:

продукції виробляється більше, але ціна є нижчою

Цінова дискримінація – це:

така форма ціноутворення, при якому монополія встановлює різні ціни на однаковий товар для різних покупців залежно від умов продажу, причому різниця в цінах не обумовлюється різницею витрат

Метою цінової дискримінації є:

встановлення максимальної ціни для кожного покупця

Об'єднання декількох підприємств однієї сфери виробництва, учасники якого зберігають виробничу та комерційну самостійність і домовляються про частку кожного в загальному обсязі виробництва, цінах, ринках збуту називають:

Картелем

Якщо граничний дохід монополіста додатний, то:

еластичність попиту більша за одиницю

Якщо попит на товар фірми-монополіста еластичний, то зменшуючи ціну, фірма:

збільшити свій дохід

Об'єднання підприємств різноманітних галузей, які технологічно не пов'язані між собою

Конгломератом

З точки зору загальної рівноваги, монополіст, який максимізує власний прибуток, досягає:

ні ефективного виробництва, ні ефективного розподілу

Якщо попит на товар фірми-монополіста нееластичний, то зменшуючи ціну, фірма:

скоротить свій дохід

Європейська антимонопольна політика спрямована на:

Протидію зловживанню монопольною владою

Граничний дохід монополії зі збільшенням обсягу продажу

 зменшується швидше за ціну

Ринок монополії– це ринкова структура, де функціонує:

лише одна велика фірма

Монопольна влада не використовується в умовах

чистої конкуренції

Монополіст може продати 9 одиниць товару по ціні 100 грн. за одиницю, але продаж 10 одиниць викликає зниження ціни до 99 грн. Тоді граничний дохід при збільшенні обсягу продажу буде дорівнювати

90 грн

Ринок монопсонії– це ринкова структура, де функціонує:

лише один великий покупець

Монополіст виробляє такий обсяг продукції, при якому MR =  150 грн., MC = 180 грн., AТC = 180 грн. Для максимізації прибутку слід:

підвищити ціну і зменшити обсяг виробництва

У короткотерміновому періоді фірма-монополіст:

може мати прибуток, може не мати прибутку, може нести збитки

Фірма володіє монопольною владою, коли вона

може впливати на ціну свого товару, змінюючи кількість продукції, яку вона готова продавати

Цінова дискримінація - це:

продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним покупцям

Якщо попит на товар фірми-монополіста нееластичний, то збільшуючи ціну, фірма:

збільшити свій дохід

Цінова дискримінація це

форма ціноутворення, при якому монополія встановлює різні ціни на однаковий товар для різних покупців залежно від умов продажу, причому різниця в цінах не обумовлюється різницею у витратах

Монополіст виробляє такий обсяг продукції, при якому MR =  150 грн., MC = 110 грн., AТC = 180 грн. Для максимізації прибутку слід:

знизити ціну і збільшити обсяг випуску

У довготерміновому періоді фірма-монополіст:

має прибуток

Якщо попит на товар фірми-монополіста еластичний, то збільшуючи ціну, фірма:

скоротить свій дохід

5 тема

Конкурентній фірмі, яка отримує у довгостроковому періоді нульовий економічний прибуток, треба:

діяти, як і раніше

Поняття досконалої конкуренції передбачає, що:

всі відповіді вірні

Для досконалої конкуренції не є характерним:

труднощі входу нових виробників на ринок із своїми товарами

Конкурентна фірма виробляє 500 од. продукції, її витрати: AVC=6 грн., AFC=5 грн., MC=4 грн. Ціна дорівнює 4 грн. Фірмі доцільно:

Закритися

Фірма планує випустити підручник "Економікс". Середні витрати на виробництво книги описуються рівнянням: 40 + 4000/Q, де Q - кількість підручників. Планова ціна однієї книги 80 грн. Тираж підручників, що відповідає точці беззбитковості, дорівнює:

100

Точка беззбитковості виникає при обсязі, коли:

сукупні витрати дорівнюють сукупному доходу

Ринок мобільного зв’язку належить до ринку:

Олігополії

Оптимальний обсяг випуску конкурентної фірми становить 10 од., TR =200 грн., AVC = 10 грн., ТFC = 20 грн. Фірма:

максимізує прибуток у розмірі 80 грн.

Ситуація мінімізації збитків за граничним підходом відбувається за умови:

AVC < P < ATC

Ситуація мінімізації збитків за сукупним підходом відбувається за умови:

ТVС < TR < ТС

Еластичність кривої попиту за ціною для конкурентної фірми дорівнює:Конкурентна фірма збільшуватиме виробництво продукції, щоб максимізувати прибуток, за умови:

MR  >  MC

Якщо у короткостроковому періоді ціна продукту недостатня, щоб відшкодувати середні витрати на його виробництво, то фірма повинна:

продовжувати виробництво продукту на рівні, де P = MC, якщо P > AVC

Оптимальний обсяг випуску конкурентної фірми становить 10 од., TR=200 грн., AVC = 8 грн., ТFC = 200 грн. Фірма:

мінімізує збиток у розмірі 80 грн.

Конкурентна фірма виробляє 500 од. продукції, її витрати: AVC=3 грн., AFC=5грн., MC=4 грн. Ціна дорівнює 6 грн. Фірмі доцільно:

збільшити обсяг продукції

У довгостроковому періоді конкурентна фірма вийде з галузі, коли з’ясується, що:

ціна нижча за довгострокові середні витрати

Оптимальний обсяг випуску конкурентної фірми становить 10 од., TR=150 грн., AVC = 10 грн., ТFC = 20 грн. Фірма:

максимізує прибуток у розмірі 30 грн.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

скачати

© Усі права захищені
написати до нас