Ім'я файлу: Макроэкономика кр docx.docx
Розширення: docx
Розмір: 109кб.
Дата: 26.06.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЦ ЕКОНОМIЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Контрольна работа за дiсциплиною:

“макроекономiка ”

Вариант 10


Виконала:

Студент 8 групи

(ЦЗФН 2 курс)

Кравченко Анна

Перевiрила:

Сухова Татьяна Леонидовна

Одеса 2020
Завдання

для самостійної роботи студентів

з макроекономіки

Варіант 10

 1. Теоретичне питання.

Ефект храповіка: графічний вигляд та аналітичне пояснення.

Ефект храповика


Збільшення сукупного попиту забезпечує неоднозначні результати залежно від вихідного стану макроекономіки. Логічно було б припустити, що зменшення сукупного попиту призводить до тих же самим наслідків, що і його збільшення, але у зворотній послідовності. Однак це не так. Якщо збільшення сукупного попиту AD, що припадає на проміжний і вертикальний відрізки сукупної пропозиції AS,викликає зростання цін, то його (AD) скорочення призводить до падіння цін з певним часовим лагом (запізненням). Цей феномен отримав назву ефекту храповика (храповиком називається механізм, що перешкоджає возвратному руху).

Чому ціни охоче ростуть у разі підвищення сукупного попиту, але не квапляться скоротитися в разі його зменшення?

До основних причин подібної негнучкості цін відносяться наступні.

1. Заробітна плата, яка доходила до 75% витрат сучасних наукомістких фірм, не має тенденції до зниження:

• через договорів з профспілками, порушення яких обертається для фірм серйозними штрафними санкціями;

• боязні втратити кваліфікованих працівників.

2. Монополізація ринкових структур: чим вона сильніша, тим більшу владу над ринковою ціною мають фірми.

Дію ефекту храпового механізму показано на рис.1 де для спрощення пропущений висхідний відрізок кривої сукупної пропозиції. Якщо сукупний попит збільшується від СП1 до СП2, економіка рухається від рівноваги Ц1 Об1 у точці е. на горизонтальному відрізкові до нової рівноваги Ц2 Об2 в точці е2 на вертикальному відрізкові. Але ціни не знижуються так легко, як підвищуються, принаймні так швидко. Тому, якщо сукупний попит буде рухатися у зворотному напрямку і зменшиться від СП2 до СП1 то економіка не повернеться до свого первісного рівноважного стану в точці е1.Рис. 1
2.Задача.
Чисельність населення країни дорівнює 31 млн. осіб.; 9 млн. осіб - діти до 16 років, а також люди, які перебувають у тривалій ізоляції; 8 млн. осіб вибули зі складу робочої сили (пенсіонери, студенти, домогосподарки); 1 млн. осіб – безробітні; 0,5 млн. осіб - працівники з неповним робочим днем, які шукають кращу роботу.

Розрахуйте: а) чисельність робочої сили; б) рівень безробіття.

1. зайнятi- (employed - E) - це люди, у яких є робота, навіть якщо вони працюють неповний робочий день / тиждень;

2. безробітні (unemployed - U) - це люди, у яких немає роботи, але вони її шукають і готові приступити до неї.

3. Загальна чисельність робочої сили (labor - L) визначається складанням числа зайнятих і безробітних:

4. Рівень безробіття (u) - це відношення числа безробітних до числа робочої сили (сума зайнятих і безробітних), певний у відсотках
а) Чисельність робочої сили дорівнює загальній чисельності населення за відрахуванням чисельності непрацездатних (осіб до 16 років і осіб, що знаходяться в інституціональних установах), чисельності осіб, що покинули ринок робочої сили: 

L = 31 – (9 + 8) = 14 млн. осіб.

б) Рівень безробіття розраховується як відношення чисельності безробітних до чисельності робочої сили, або 

u= U : L × 100% = 1 / 14 × 100% = 7 %.
Вiдповiдь: а) 14 млн.; осіб. б) 7 %.


 1. Ситуація.


Поясніть, як вплинуть на графіки кейнсіанських функцій споживання|вжитку|, заощадження|зберігання| та інвестицій такі чинники|фактори|:
б) загроза|погроза| виникнення локальної неядерної війни, що викликає у населення країни очікування|чекання| щодо виникнення дефіциту товарів тривалого користування;

в) зниження ставки відсотка|процента|;

г) стрімке падіння курсів акцій;

д) збільшення темпів зростання населення;

е) розробка дешевого способу виготовлення чавуну із|із| залізняку;

ж) повідомлення|сполучення| про скорочення розмірів виплат за програмою соціального забезпечення;

з) очікування|чекання|, що упродовж майбутніх 10 років з|прберігатиметься помірна інфляція.
Б) Бідні сім’ї витрачають свої доходи на товари першої необхідності – поточне споживання і житло. Зі зростанням доходів витрати на їжу зменшуються. Витрати на одяг, товари тривалого споживання, відпочинок зростають швидше ніж доходи.

В) Зміна відсоткової ставки викликана будь-яким чинником, окрім зміни цін, приведе до зменшення інвестиційних витрат і скорочення сукупного попиту. У даному випадку не йдеться про ефект процентної ставки, а про зміну процентної ставки внаслідок, наприклад, зміни обсягу грошової маси в країні. Збільшення грошової маси сприяє зменшенню відсоткової ставки і збільшенню капіталовкладень

Г) Зниження реальної вартості активів споживачів (фінансових активів, акцій, облігацій, нерухомості) призводить до зменшення закупівель товарів. Внаслідок скорочення споживчих витрат сукупний попит зменшується і, відповідно, крива сукупного попиту зміщується ліворуч.

Д) Для більш точного визначення приросту продукту на одиницю капіталу дана модель враховує такий чинник, як темп зростання кількості населення, який віднімається від показника загального економічного зростання.

Е) Нові технології стимулюють інвестиційні витрати і тим самим викликають зростання сукупного попиту, зумовлює зміщення кривої сукупного попиту праворуч

Ж) Ціни і заробітна плата в короткостроковому періоді не гнучкі. За таких умов обсяг національного виробництва позитивно реагує на більший обсяг сукупного попиту. Безробіття може значно перевищувати природну норму, тому що відсутній механізм самокоригування. Уряд через макроекономічну політику може впливати на національну економіку, стимулювати її зростання і підтримувати потрібні обсяги національного виробництва та рівень зайнятості

Ж) Відрахування на соціальне страхування (збільшення відрахувань – скорочення споживання і заощаджень).
З) Прогнози щодо одержання прибутків на вкладений капітал збільшують попит на інвестиційні товари і зумовлюють зміщення кривої сукупного попиту праворуч. Очікування домогосподарств, пов'язані з майбутніми доходами, цінами, наявністю товарів. Так, наприклад, очікування інфляції збільшать споживання;

Лiтуратура:

 1. Співвідношення споживання, заощаджень та інвестицій в простій моделі [Електронний ресурс] https://studfile.net/preview/5080832/page:22/

 2. Савченко А.Г., Пасічник О.В. Макроекономіка: Навч. – метод.посіб.для сам ост.вивч.дисц.-К.: КНЕУ, 2013.-176с.


 3. 5.Пилипенко В.В. Мікроекономіка. Практикум: Навч.пос. /для студ. Вищ. Навч. закл/-.: ЦУЛ, 2009.-298 с. [Електронний ресурс]

 4. http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/mnu1819-d051.pdf

 5. Горняк О. В. Артьомова Т. І. Макроекономіка. Навчальний посібник- 4.3.  Споживання, заощадження, інвестиції в кейнсіанській теорії 68c. [Електронний ресурс] http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/np_2015.pdf

 6. [Електронний ресурс] https://uk.wikipedia.org/wiki/Джон_Мейнард_Кейнс

 7. Макроекономіка теоретичний курс. Навчальний посібник: І.І. Шупик, О.С. Песцова-Світалка, Л.М. Березіна [Електронний ресурс] http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1394/1/Песцова-Світалка%20О.С..pdf
 8. Ефект «Храповика» [Електронний ресурс] https://studfile.net/preview/5110006/page:19/

 9. Чинники споживання. [Електронний ресурс] https://studfile.net/preview/5110006/page:21/

 10. Показники середньої та граничної схильності до споживання, їх значення та динаміка. [Електронний ресурс] https://studfile.net/preview/5110006/page:23/


скачати

© Усі права захищені
написати до нас