1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ім'я файлу: Diplomna_robota.docx
Розширення: docx
Розмір: 129кб.
Дата: 19.05.2020
Пов'язані файли:

Міністерство освіти і науки України

Подільський державний аграрно-технічний університет

Факультет ТВППТ
Кафедра годівлі, розведення тварин і технології кормів
Допускається до захисту

«____» ___________ 2015 року

Завідувач кафедри _____________

професор Цвігун А.Т.
Камалова тетяна олегівна

Вплив вирощування ремонтних телиць на молочну продуктивність корів-первісток української чорно-рябої молочної породи
Спеціальність 7.090102 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст
ДИПЛОМНА РОБОТА

Керівник доцент Шуплик В.В.
Рецензент професор Приліпко Т.М.
м. Кам’янець-Подільський

2015 р.

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………6

1. Огляд літератури……………………………………………………….8

1.1. Українська чорно-ряба молочна порода……………………………8

1.2. Ріст і розвиток телиць української чорно-рябої молочної породи…………………………………………………………………………….14

1.3.Вплив різних факторів на молочну продуктивність корів…………………………………………………………………………….16

2. Умови, матеріал та методика досліджень…………………………..23

2.1. Характеристика умов проведення досліджень……………………23

2.2. Матеріал і методика досліджень……………………………………29

3. Власні дослідження……………………………………………………32

3.1. Годівля, утримання піддослідних тварин…………………………32

3.2. Ріст піддослідних тварин…………………………………………..36

3.3. Розвиток піддослідних тварин………………………………………39

3.4. Молочна продуктивність піддослідних тварин……………………………………………………………………………40

3.5. Первинна обробка молока………………………………………….42

4. Економічна оцінка результатів дослідження…………………………45

5. Охорона праці та безпека при надзвичайних ситуаціях………………………………………………………………………..46

6. Охорона навколишнього середовища………………………………49

Висновки і пропозиції виробництва…………………………………….52

Список використаних джерел……………………………………………54


Завдання на дипломну роботуРеферат


Дипломна робота виконана на 57 сторінках друкованого тексту шрифтом текстового редактора Word розміру 14, включає 16 таблиць, 34 використаних бібліографічних джерел.

Тема роботи: Вплив вирощування ремонтних телиць на молочну продуктивність корів-первісток української чорно-рябої молочної породи.

Матеріалом для написання дипломної роботи послужили матеріали первинного зоотехнічного і бухгалтерського обліку по молочнотоварній фермі великої рогатої худоби української чорно–рябої молочної породи ТОВ ім. Б. Хмельницького с. Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області. При написані дипломної роботи використано метод спостереження, аналізу і порівняння.

Сформовано дві групи теличок при формуванні лімітуючим фактором була жива маса при народженні.

Аналіз даних показав, що при народженні телички першої групи мали живу масу 26,5 кг, що на 5,3 кг менше ніж у тварин другої групи. Подальше вирощування теличок показало, що в однакових умовах утримання і годівлі, телички другої групи, у всі вікові періоди, переважають ровесниць першої групи. У віці 18 місяців перевага склала 10 кг. Проте різниця між групами за живою масою перебувала в межах статистичної похибки.

В період від народження до шести місяців величина середньодобових приростів склала по першій групі 771–720 г, а по другій 786–733 г. В наступні періоди 6-9 і 9-12 місяців спостерігається перевага теличок першої групи на 20–9 г. І в період від 12 до 18 місяців знову спостерігається перевага другої групи.

Ріст теличок відбувався згідно загальних принципів росту великої рогатої худоби. Телички обох груп мали високу інтенсивність росту в перші три місяці із подальшим її зменшенням. Більша жива маса при народженні практично не має впливу на подальший розвиток телиць у віці 18 місяців.

За показником надою молока в розрахунку на одну корову у тварин першої групи відмічено надій на рівні 4207 кг, а у другої на рівні 4644 кг. Таким чином телички із більшою живою масою при народженні і кращими показниками росту в період вирощування, показали більший надій молока в порівнянні із тваринами першої групи на 437 кг при Р≥0,95.

Корови-первістки другої групи мали довшу тривалість лактації на 1,6 дня проте при недостовірній різниці. Вони також показали вищий добовий надій на 2,19 кг при нижчому показникові постійності лактації.

За показником живої маси первісток відмічена перевага тварин другої групи на 16,1 кг при Р≥0,95. Також корови другої групи показали вищий коефіцієнт молочності на 56,1 кг.

Таким чином аналіз продуктивності корів первісток, вирощених за різної інтенсивності росту показав, що тварини, із вищим показником росту, показали вищий надій за лактацію, виробили більше молочного жиру, вищий добовий надій і вищі показники живої маси та коефіцієнт молочності при достовірній різниці за надоєм, кількістю молочного жиру і живою масою при Р≥0,95.

Встановлено, що вирощування ремонтних телиць в умовах ТОВ є прибутковим, рівень рентабельності додатний і дорівнює 51,6%.

Ключові слова:ремонтні телиці, жива маса, середньодобовий та абсолютний прирости, молочна продуктивність корів-первісток, надій за лактацію.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

скачати

© Усі права захищені
написати до нас