1   2   3   4
Ім'я файлу: МОДУЛЬ_2_економіка_підприємства_051_19_1 (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 108кб.
Дата: 14.04.2021
Пов'язані файли:
короткі теоретичні відомості.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Навчальна дисципліна

Економіка підприємства

МОДУЛЬ 2


Білет 1

1. Поняття «засоби виробництва» і «виробничі фонди»:

а) рівнозначні;

б) поняття «засоби виробництва» ширше, ніж поняття “виробничі фонди»;

в) поняття «виробничі фонди» ширше, ніж поняття «засоби виробництва»;

г) поняття економічно не пов'язані.
2. Фондовіддача – це відношення:

а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні;

б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів;

г) річної суми доходу до середньорічної вартості засобів.


3. Розрахувати чистий дисконтований доход від реалізації проекту. Термін дії проекту – 5 років. Норма прибутковості проекту передбачається на рівні 20% (Е = 0,2)

Рік

0

1

2

3

4

5

Капітальні витрати , млн. грн.

100
Витрати , млн. грн.
20

15

20

15

20

Надходження , млн. грн.
40

50

60

65

70

Коефіцієнт приведення

1

0,833

0,694

0,579

0,482

0,402


4. В поточному році на виготовлення продукції загальною вартістю 50 млн. грн витрачено 14,5 тис. т матеріалів. Норма витрат матеріалів на одиницю продукції відсутня. На наступний рік обсяг продукції того ж призначення планується в розмірі 59 млн. грн, при економії матеріалів на 2,6%. Визначити плановому потребу в матеріалах.
5. Визначте всі можливі показники ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства, якщо середньорічна вартість основних фондів - 25 млн грн., Нормованих оборотних коштів - 2 млн грн., нематеріальні активи складають 1 млн.грн. Чисельність персоналу - 176 осіб, капіталовкладення - 30 млн грн., Обсяг товарної продукції - 36 млн грн., собівартість річного обсягу – 29 млн грн., матеріальні витрати - 16 млн грн.

Білет 2
1. Основні шляхи скорочення норм виробничих запасів матеріальних ресурсів:

а) скорочення періоду поставки;

б) розвиток прямих господарських зв’язків;

в) розрахунок чеками;

г) довгострокові контракти з постачальниками.
2. Які з нижченаведених показників характеризують ступінь фондоозброєності праці персоналу?

а) приріст вартості машин

б) приріст фондоозброєності

в) інтенсивним показником використання основних засобів

г) екстенсивним показником використання основних засобів


3. Розрахувати чистий дисконтований доход від реалізації проекту. Термін дії проекту – 5 років. Норма прибутковості проекту передбачається на рівні 10% (Е = 0,1)

Рік

0

1

2

3

4

5

Капітальні витрати , млн. грн.

200
Витрати , млн. грн.
60

55

60

50

70

Надходження , млн. грн.
100

150

100

150

100

Коефіцієнт приведення

1

0,909

0,826

0,751

0,683

0,621


4. Визначте загальний норматив оборотних коштів і коефіцієнт обіговості оборотних коштів. Дані по підприємству: собівартість річного випуску товарної продукції 25000 тис.грн.; з них витрати на матеріали - 8000 тис. грн. Норма в виробничих запасах - 7 дн .; норма запасу готової продукції - 6 дн. Витрати на гривню товарної продукції 0,85 грн. / грн. Тривалість виробничого циклу 4 дні.
5. У базовому році обсяг валової продукції підприємства склав 365,0 млн грн., фондовіддача - 0,5 грн. / грн., середньорічна чисельність працюючих - 345 осіб.

У плановому році передбачалося, що фондовіддача складе 0,6 грн. / грн., чисельність працюючих і вартість основних засобів не зміняться.

Визначте плановані прирости обсягу валової продукції, продуктивності праці за рахунок поліпшення використання основних засобів.

Білет 3

1. Чи розрізняються поняття «основні фонди підприємства» та «матеріально-технічна база підприємства»:

а) так, друге поняття більш вузьке;

б) так, перше поняття більш вузьке;

в) ні, данні поняття ідентичні.

г) поняття економічно не пов'язані.
2. Співвідношення питомої ваги основних фондів різних галузей до їх загальної вартості – це:

а) технологічна структура основних фондів;

б) структура основних фондів;

в) галузева структура основних фондів;

г) вікова структура основних фондів.


3. Розрахувати чистий дисконтований доход від реалізації проекту. Термін дії проекту – 5 років. Норма прибутковості проекту передбачається на рівні 15% (Е = 0,15)

Рік

0

1

2

3

4

5

Капітальні витрати , млн. грн.

150
Витрати , млн. грн.
15

20

25

20

35

Надходження , млн. грн.
75

70

75

70

75

Коефіцієнт приведення

1

0,870

0,756

0,658

0,572

0,497


4. Визначити середньорічну вартість основних засобів за таких умов:

  • балансова вартість їх на початок року – 600 тис. грн.;

  • введення в експлуатацію протягом року: 15 березня – 52,5 тис. грн., 17 липня – 8,2 тис. грн.;

  • виведено з експлуатації протягом року: 12 квітня – 18,1 тис. грн.


5. Визначити середньорічну вартість основних фондів, в т.ч. їх активної частини. Річні амортизаційні відрахування. На початку року на баланс підприємства надійшли нові основні фонди (табл.1 п.1).

Таблиця 1

Показник

Значення

1. Вартість основних виробничих фондів на початок періоду, млн.грн.,
Будинки

450

Споруди

50

Машини та обладнання

450

Транспортні засоби

370

Обчислювальна техніка

20

2. Термін корисного використання основних засобів, років
Будинки

50

Споруди

32

Машини та обладнання

17

Транспортні засоби

39

Обчислювальна техніка

15

Введення основних фондів протягом року
1. Будинки

X*

120

2. Машини та обладнання

II

110

VІ

260

3. Транспортні засоби

-

Вибуття основних фондів протягом року
1.Будинки

X

400

2. Споруди

-

3. Машини та обладнання

I

500

4. Транспортні засоби

I

125


* У чисельнику - дата введення (вибуття), в знаменнику - вартість основних фондів, що вводяться (вибувають) на зазначену дату.

Примітка. Вибуття основних засобів відбувалося в результаті реалізації активів.

Додаткові умови до завдання. Врахувати, що в плановому році з травня по листопад знаходиться на реконструкції машини і обладнання вартістю 250 млн. грн.
Білет 4

1. До складу основних виробничих фондів підприємства включають такі матеріально-речові елементи:

а) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби;

б) будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання (в тому числі силові машини та обладнання, лабораторне обладнання, вимірювальні та регулюючі прилади, обчислювальна техніка), інструменти та знаряддя, транспортні засоби;

в) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби, запаси сировини та матеріалів;

г) незавершене виробництво.
2. Який із наведених показників характеризує інтенсивність оновлення основних фондів:

а) коефіцієнт придатності;

б) коефіцієнт вибуття;

в) коефіцієнт оновлення;

г) немає правильної відповіді.
3. Розрахуйте величину виробничого запасу металу для забезпечення виробничої програми підприємства - 10000 од продукції і чиста вага одиниці продукції при коефіцієнті використання металу 0,78. Поставка металу проводиться один раз на місяць; транспортний запас складає два дні; річна потреба в металі - 981 т.

4. Визначити середньорічну вартість основних фондів, в т.ч. їх активної частини.

На початку року на баланс підприємства надійшли нові основні фонди (табл.1 п.1).

Таблиця 1

Показник

Значення

1. Вартість основних виробничих фондів на початок періоду, млн.грн.,
Будинки

550

Споруди

30

Машини та обладнання

750

Транспортні засоби

570

Обчислювальна техніка

100

2. Термін корисного використання основних засобів, років
Будинки

50

Споруди

32

Машини та обладнання

17

Транспортні засоби

39

Обчислювальна техніка

15

Введення основних фондів протягом року
1. Будинки

X*

120

2. Машини та обладнання

II

110

VІ

260

3. Транспортні засоби

-

Вибуття основних фондів протягом року
1.Будинки

X

400

2. Споруди

-

3. Машини та обладнання

I

500

4. Транспортні засоби

I

125

* У чисельнику - дата введення (вибуття), в знаменнику - вартість основних фондів, що вводяться (вибувають) на зазначену дату.

Примітка. Вибуття основних засобів відбувалося в результаті реалізації активів.

Додаткові умови до завдання. Врахувати, що в плановому році з травня по листопад знаходиться на реконструкції машини і обладнання вартістю 250 млн. грн.

5. Розрахувати чистий дисконтований доход від реалізації проекту. Термін дії проекту – 5 років.

Рік

0

1

2

3

4

5

Капітальні витрати , млн. грн.

450
Витрати , млн. грн.
100

100

100

100

100

Надходження , млн. грн.
300

250

300

300

300

Коефіцієнт приведення

1

0,769

0,592

0,455

0,350

0,269


  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас