1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Самост_робота_нет.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 1959кб.
Дата: 17.10.2020
Тема 3. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу
1. Психологічні аспекти організованої діяльності людей:

1.1. Психологічні характеристики колективу (психологічна і соціально-психологічна сумісність, внутрішній клімат, злагодженість, ступінь згуртованості).

1.2. Ролі і відносини в трудовому колективі.

1.3. Врахування соціальної структури персоналу при формуванні колективу (специфіка процесу управління персоналом в багатонаціональних організаціях; специфіка жіночих колективів).

2. Трудова ситуація як фактор трудової поведінки. Психофізіологічні регулятори поведінки людини в організації.

3. Корпоративна культура в системі менеджменту персоналу.

4. Психологічні риси та особистісні якості керівника, вимоги до нього як до лідера.

5. Особистість керівника та стилі управління.

6. Психологічні типи підлеглих. Категорії підлеглих. Основні права і обов’язки підлеглих.

7. Методи керівництва підлеглими. Технології управління людьми.

8. Форми офіційних відносин в управлінні персоналом: розпорядження, наказ, доручення, прохання, порада.

9. Тактика роботи з підлеглими: переконання, навіювання, критика, схвалення та ін.

10. Ділове спілкування. Структура та психологічні прийоми ділового спілкування.
Завдання 3.1. У сучасному менеджменті майже кожний керівник трактується як керівник персоналу, а в практиці успішних закордонних організацій посаду першого заступника керівника організації може обійняти лише особа, яка має спеціальну освіту у сфері менеджменту персоналу. Продумайте та наведіть конкретні приклади слушності такого підходу або спростуйте його.
Завдання 3.2. Дайте характеристику основних виробничих (функціональних і соціальних) ролей, які «виконують» члени одного колективу, та поясніть їх вплив на трудову поведінку особистості і рівень згуртованості колективу. Заповніть табл. 3.1.

Проаналізуйте рольову структуру Вашої групи, сім’ї, керівництва підприємства або підрозділу, в якому ви проходили практику або працюєте.

Таблиця 3.1

Характеристика рольової структури групи

Ролі

Функції в команді

Характерні риси особи

1. Виробничі ролі 1. Координатор 1. Генератор ідей 1. Контролер 1. Шліфувальник 1. Ентузіаст 1. Шукач вигод 1. Виконавець 1. Помічник2. Творчі ролі 1. Генератор ідей 1. Експерт 1. Ерудит3. Комунікаційні ролі 1. Лідер 1. Координатор 1. Той, хто забезпечує зв’язок4. Поведінкові ролі 1. Оптиміст 1. Нігіліст 1. Догматик
Завдання 3.3. Керівником однієї з виробничих бригад цеху було призначено визнаного в ній працівника А., який умів знаходити спільну мову з колегами по роботі. Тому це призначення ні в кого не викликало заперечень. Новий бригадир намагався ставитися до всіх із повагою, надавав їм необхідну допомогу, захищав інтереси бригади перед адміністрацією.

Одного разу бригадир почув, як одна з підлеглих говорила подрузі, що її мама потрапила у лікарню, а малолітня донька вечорами боїться залишатися вдома одна.

Тому, розподіляючи людей за змінами на наступний тиждень, він вирішив залишити цю співробітницю в першій зміні, хоча за графіком та мала б працювати у другу зміну. Підлегла зрозуміла мотив такого вчинку і стала працювати ще старанніше. При розподілі колективного заробітку бригадир збільшив їй коефіцієнт нарахування заробітної плати. Знаючи про її матеріальні проблеми, бригадир домовився з профкомом про надання їй матеріальної допомоги. При розподілі премії за виконання чергового замовлення, встановив для цієї співробітниці розмір премії на рівні найкваліфікованіших робітників.

На зборах бригади ніхто не виступив проти цього, однак бригадир помітив, що клімат у бригаді змінився: співробітниці час від часу почали натякати, що в них теж є сім’ї, матеріальні проблеми; з’явилася напруга між ними і тією, яку підтримав бригадир. А розпорядження, управлінські дії бригадира почали сприймати упереджено, з іронічними коментарями.

Завдання. Обґрунтуйте відповіді на поставлені питання:

 1. У чому причина погіршення відносин у колективі бригади?

 2. Як мав діяти бригадир, щоб дії були правильно зрозумілими всіма?

 3. До яких дій бригадиру слід вдатися, щоб відновити нормальні відносини в колективі?


Тема 4. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу
1.Сутність і види ресурсного забезпечення (нормативно-правове, інформаційне, науково-методичне, кадрове, матеріально-технічне, фінансове).

2.Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу: Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, міжгалузеві норми та нормативи, Конвенції та рекомендації МОП, положення про формування кадрового резерву в організації.

3.Інформаційна база менеджменту персоналу. Вимоги, які пред’являються до інформації, що використовується в менеджменті персоналу.

4.Матеріально-технічне забезпечення менеджменту персоналу. Зміст технічного та технологічно-програмного забезпечення.

5.Процедура та пріоритети кадрового забезпечення. Розподіл функцій з менеджменту персоналу між службою персоналу та лінійними керівниками.

6.Фінансові можливості організації в сфері менеджменту персоналу.
Завдання 4.1.Сформулювати перелік нормативно- методичних документів, які використовуються у менеджменті персоналу, із зазначенням вирішуваних завдань. Результати занесіть в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Нормативно-методичні документи у сфері менеджменту персоналуНазва нормативно- методичного документа

Тип вирішуваного завдання з менеджменту персоналуЗавдання 4.2. На основі типової структури положення про підрозділ скласти положення про підрозділи, що виконують функції:

 • Планування та маркетингу персоналу;

 • Розвитку персоналу;

 • Мотивації і стимулювання;

 • Соціального розвитку;

 • Правового забезпечення.

Завдання 4.3. Створюється нова комерційна організація. Апарат управління має складатися з функціональних підрозділів: фінансово-економічний відділ, бухгалтерія, юридичний відділ, відділ управління персоналом, відділ безпеки, канцелярія, відділ соціально-побутового обслуговування, лабораторія соціологічних досліджень, відділ кадрів. Функції з менеджменту персоналу частково наведені у табл. 4.2.

Доповніть наведені функції з менеджменту персоналу. Спроектуйте функціональний поділ праці в процесі виконання відділом управління персоналом та лінійними і функціональними керівниками функцій з менеджменту персоналу. Заповніть таблицю 4.2.

Методичні поради. Схема функціональних взаємозв’язків відображає горизонтальні зв’язки функціональних підрозділів апарату управління. Таку схему можна представити у вигляді таблиці: з лівої сторони по вертикалі наводяться функції управління, які виконує конкретний функціональний відділ, а зверху по горизонталі – всі функціональні підрозділи апарату управління і посади вищого керівництва.

На перетині рядків і стовпців проставляються символи:

В – відповідає за виконання даної функції, організує її виконання, готує і оформляє остаточний документ;

НІ – надає вихідну інформацію, дані, що необхідні для виконання наведеної функції;

ПУ – приймає участь у виконанні даної функції;

У – узгоджує підготовлений документ або окремі питання у процесі виконання функції;

Р – приймає рішення, затверджує, підписує документ.

Зразок побудови схеми функціонального поділу праці наведений у перших рядках табл. 4.2.
Таблиця 4.2

Найменування функцій з менеджменту персоналу

Функціональні підрозділи й посадові особи

Відділ кадрів

Відділ управління персоналом

фінансово-економічний відділ

бухгалтерія

юридичний відділ

відділ безпеки

канцелярія

відділ соціально-побутового обслуговування

лабораторія соціологічних досліджень

Інші служби

Інші лінійні і функціональні керівники

Начальник служби управління персоналом

Керівник організації

1. Підбір і розстановка кадрів
ВПУУ

Р

2. Складання плану потреби в персоналі

НІ

В

НІ

НІ

НІ

НІ

НІ

НІ

НІР
3. Оформлення прийому, переведення, звільнення
В

У

У
УР

4. Вивчення причин плинності персоналу
5. Контроль за правильним використанням персоналу
Фрагмент схеми функціональних взаємозв’язків відділу управління персоналом з іншими підрозділами і посадовими особами в менеджменті персоналу

Продовження табл. 4.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6. Створення резерву кадрів і його навчання
7. Ведення обліку особистих справ
8. Оформлення документації для нагородження
10. Робота з професійного переміщення кадрів
11. Розгляд листів, скарг, заяв
12. Трудова мотивація персоналу
13. Удосконалення стилю й методів роботи з персоналом
14. Аналіз професійного, вікового, освітнього складу персоналу
Інші функції1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас