Ім'я файлу: полит єкономия.docx
Розширення: docx
Розмір: 476кб.
Дата: 23.02.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний економічний університет

імені Семена Кузнеця

Кафедра економічної теорії,

статистики та прогнозування

Наукове дослідження

З навчальної дисципліни «Політична економія»

Аналіз ситуації ринку праці в Україні

Перевірила:

Мордовець А.В.

Виконала:

Студентка групи

6.06.242.010.18.2

Харків – 2018

В умовах сучасного стану економіки, ринок праці не може ефективно функціонувати без належного втручання держави. Держава має забезпечити контроль за дотриманням чинного законодавства підприємствами щодо ринку праці України, сприяти створенню нових робочих місць, сплачувати відповідну заробітну плату, належному ставленню до працівників та ін.

На сьогоднішній день перед нами гостро постало питання масового безробіття та відплив робочої сили за кордон через нестабільну економічну та політичну ситуацію, соціальну напругу, погане технологічне оснащення підприємств, відсутністю мотивації робочої сили.

Працівники часто стикаються з проблемою відсутності державного захисту. Лише невелика кількість економічно активного населення може відстояти та захистити свої права, що стає великим бар’єром для ефективного функціонування ринку праці в Україні.

Вагомий внесок у розуміння становлення й розвиток ринку праці здійснили такі видатні науковці, як: Абалкіна Л., Амосов О., Балановська Т., Бандура С., Богиня Д., Бреєва Б., Волгіна Н., Гогуля О., Драгнєва Н., Петрова І.Л. та ін. Вони розглянули проблеми, які виникають на ринку праці, а саме: зайнятість та безробіття населення, регулювання зайнятості тощо та зробили вагомий внесок у вирішення даних проблем.

Метою статті є аналіз сучасного стану ринку праці в Україні та надання пропозицій щодо вирішення проблем.

На ринку праці України немає чіткого стратегічного напряму розвитку. Також не досліджено питання співпраці навчальних закладів України з зарубіжними країнами, перекваліфікацію кадрів на підприємствах та не розглянуто повною мірою державну підтримку вітчизняних підприємств.

Автор вважає, що наразі ринок праці включає також в себе політичні, соціальні та економічні відносини. Саме ці відносини найкраще описують сучасний стан та рівень розвитку ринку праці на даному етапі. Учасниками даних процесів виступають: держава, підприємці та працівники. Основний товар на ринку праці – робоча сила – володіє фізичними та моральними якостями, які використовуються у ході виробничого процесу.

За даними Державної служби статистики України, чисельність зайнятого населення у І півріччі 2018 року, у порівнянні з І півріччям 2017 року, зросла на 162 тис. осіб та становила 16,3 млн осіб. За віковими групами: майже половину зайнятих громадян становили особи віком 40-59 років, 29% – особи у віці від 30 до 39 років, 19% – у віці від 15 до 29 років.

За професійними групами: 41% зайнятих становили керівники, службовці, професіонали та фахівці, 19% – особи, що займали робочі місця, які належать до класу найпростіших професій, 17% – працівники сфери торгівлі та послуг, 12% – кваліфіковані робітники з інструментом та сільського господарства, 11% – робітники з обслуговування та машин.


Джерело: [1]

Рівень зайнятості зріс з 56,0% до 56,8%. Зростання рівня зайнятості відбулося в усіх регіонах, найбільш суттєво в Луганській (з 54,7% до 56,6%), Запорізькій (з 55,5% до 56,8%), Тернопільській (з 50,8% до 52,0%) та Черкаській (з 56,2% до 57,4%) областях.

Найвищий рівень зайнятості спостерігався у м. Києві (62,3%), Харківській (61,5%), Київській (58,8%), Дніпропетровській (58,7%) та Миколаївській (58,1%) областях, а найнижчий – у Тернопільській (52,0%), Донецькій (49,9%) та Волинській (49,3%) областях.


Джерело: [1]

За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних
22% раніше були зайняті у сільському, лісовому та рибному господарстві,
17% – у сфері торгівлі; 14% – у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні; 13% – у переробній промисловості.

За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних переважають працівники сфери торгівлі та послуг (16%); вищі державні службовці, керівники (16%); робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (15%).

На 1 грудня 2018 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями
до державної служби зайнятості, у порівнянні з відповідною датою минулого року, зросла на 20% та становила 81 тис. одиниць. Крім того, у базі даних служби зайнятості містилася інформація про 46 тис. пропозицій роботи
, отриманих з інших джерел. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 5,6 тис. грн., що на 1,0 тис. грн. (22%) більше, ніж на 1 грудня 2017 року.

За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується
на підприємствах переробної промисловості (23%), у сфері торгівлі (16%)
та на транспорті (10%).

За професійними групами, найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом (25%), а також на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (17%).


Джерело: [1]

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам роботодавців, у січні-листопаді 2018 року за сприяння державної служби зайнятості 142 тис. безробітних проходили професійне навчання. Зокрема, кількість безробітних, які навчалися у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, зросла на 12% та становила 47 тис. осіб. Найбільш поширеними професіями, які здобули безробітні, є: машиніст котельної, продавець, перукар, тракторист-машиніст, кухар, електрогазозварник, манікюрник, швачка, водій, адміністратор, кравець, касир.

Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами у січні-листопаді 2018 року становила 3,3 млн осіб, з яких 949 тис. осіб мали статус зареєстрованого безробітного. Також профорієнтаційними послугами було охоплено 1,3 млн осіб, що навчаються у навчальних закладах різних типів,
з них учні загальноосвітніх шкіл становили 1,1 млн осіб.Джерело: [2]

Проведений аналіз функціонування національного ринку праці за останні роки дає підстави стверджувати про його неефективність, а саме: зменшення рівня економічної активності та рівня зайнятості населення, збільшення рівня безробіття, наявність диспропорції між попитом на робочу силу та її пропозицією, зменшення навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, що пояснюється високими темпами трудової міграції, зниження реальної заробітної плати. Саме окреслені проблеми вимагають сформулювати пріоритетні напрямки реформування ринку праці.

До них ми можемо віднести:

– вдосконалення системи оплати праці з метою відродження основних функцій заробітної плати;

– збільшення попиту на робочу силу як з боку приватного так і з боку державного сектору економіки;

удосконалення нормативно-правового регулювання;

– спрямування державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу;

– створення сприятливого інвестиційного клімату в країні, що дасть можливість на відкриття додаткових робочих місць;

– удосконалення механізму державної підтримки ринку праці за рахунок надання субсидій на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

– розробити активну державну соціальноекономічну політику, направлену на залучення молоді та випускників вищих навчальних закладів;

– удосконалення податкового законодавства у напрямку розвитку підприємництва. Запропонований перелік напрямків реформування ринку праці не є вичерпним і окреслює певну частину проблемних питань та потребує подальшого опрацювання.


Список використаної літератури:

  1. Державна служба зайнятості України - http://www.dcz.gov.ua/

  2.  Державна служба статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua/

  3. Кулицький С. Проблеми розвитку ринку праці в Україні[Електронний ресурс] / С. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 21. – С. 56–69.

  4. . Петрова І.Л. Сегментація ринку праці: теорія і практика регулювання / І.Л. Петрова. – Київ: Таксон, 1997. – 246 с.

  5. Мойса М.Я. Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності аграрних підприємств / М.Я. Мойса //

  6. Економіка АПК: міжнар. наук.-вироб. журн. – 2010. – № 1. – С. 86–93.

  7. Харазішвілі Ю. Методичний підхід до оцінки тіньової зайнятості в Україні / Ю. Харазішвілі // Економіка України. – 2010. – № 12. – С. 16–28.

  8. Бібліотека економіста [Електронний ресурс]. – http://library.if.ua/book/8/822.html.

  9. Сучасні проблеми ринку праці і зайнятості - http://ipk.edu.ua/krugli_stoli/materials

  10. Статистичне дослідження заробітної плати в Україні [Електронний ресурс]. – http://dspace.oneu.edu.ua/ jspui/bitstream/

скачати

© Усі права захищені
написати до нас