1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Стартап-менеджмент.doc
Розширення: doc
Розмір: 303кб.
Дата: 03.06.2022
скачати
Пов'язані файли:
apdy_2013_2_6 (1).doc
Реферат цив право тема 12.docx
НПАОП 40.01-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобівМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Факультет ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Кафедра МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Проректор з науково -

педагогічної роботи _____________ А.М. Колот
22 червня 2017 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з обов’язкової дисципліни «Стартап-менеджмент»

освітній ступінь магістр
галузь знань 07 Управління та адміністрування

спеціальність 073 Менеджмент

спеціалізація Менеджмент бізнес-організацій

магістерська програма 8Е07 Менеджмент інновацій

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри

менеджменту ________________ С.М. Соболь

Начальник навчально –

методичного відділу ________________ Т.В. Гуть

Київ 2017


Розробники: Лігоненко Лариса Олександрівна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, професор; Данилюк В’ячеслав Олексійович , кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту.

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

3

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська


1. Вступ

Формування у сучасних менеджерів теоретичних знань та практичних навичок щодо започаткування (створення, розробки) та забезпечення успішного запуску (початку діяльності) власного інноваційного технологічно-орієнтованого startup-проекту або виконання функцій менеджерів startup-проектів підтверджується запитами практики. Програма обов’язкової дисципліни «Стартап-менеджмент» підготовлена відповідно до структурно-логічної схеми навчального процесу та вимог кваліфікаційної характеристики магістра.

Програма з обов’язкової дисципліни «Стартап-менеджмент» є нормативним документом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», розробленим кафедрою менеджменту на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» відповідно до навчального плану. Вона визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, а також алгоритму вивчення навчального матеріалу обов’язкової дисципліни «Стартап-менеджмент».

Дисципліна «Стартап-менеджмент» належить до нормативної (обов’язкової) частини навчального плану підготовки студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», що навчаються на магістерській програмі «Менеджмент інновацій».

Мета обов’язкової дисципліни «Стартап-менеджмент» – формування у студентів сучасного економічного мислення щодо особливостей створення та передумов ефективного функціонування інноваційних технологічно-орієнтованих організацій (проектів), зокрема, щодо організаційної (розробка стратегії розвитку, формування персоналу та підбір команди, формування корпоративної культури); маркетингової (обґрунтування вибору продукту, ідентифікація та верифікація споживачів продукту, створення первинного та освоєння основного ринку, розвиток та оптимізація клієнтської бази); фінансової (ідентифікація об'єктів фінансування та джерел коштів, які доцільні для використання на різних стадіях реалізації startup-проекту, використання як традиційних, так і інноваційних джерел власних та залучених коштів, пошуку та налагодження ефективної співпраці з венчурним інвестором) підтримки першого року їх діяльності .

Предмет обов’язкової дисципліни «Стартап-менеджмент» – теоретичні засади та практичний інстру­ментарій розробки та підтримки першого року діяльності startup-проекту інноваційного спрямування .

Завданнями обов’язкової дисципліни «Стартап-менеджмент» є формування у студентів знань з таких основних питань:

 • поняття, сутність, характеристики, види стартапів;

 • структуризація розвитку стартапу;

 • цілі, задачі та функції стартап-менеджменту

 • інфраструктура підтримки стартап-менедменту;

 • стратегія розвитку стартапу і механізм її імплементації;

 • обгрунтування вибору продукту startup-проекту;

 • сучасні концепції створення та розвитку продукту startup-проекту;

 • виявлення та верифікація споживачів продукту стартапу;

 • роль маркетингових заходів в реалізації startup-проекту;

 • методичні засади освоєння основного ринку стартапу;

 • формування, розвиток та оптимізація клієнтської бази стартапів;

 • розробка, тестування та прийняття бізнес-моделі стартапу;

 • об'єкти фінансування на різних стадіях розвитку стартапу;

 • власні і залучені джерела фінансування створення стартапу;

 • венчурне фінансування розвитку стартапів;

 • пошук і вибір венчурного інвестора;

 • типові документи для отримання фінансування стартапів;

 • процес укладення і виконання угоди про венчурне інвестування;

 • способи мінімізації ризиків співпраці з венчурним інвестором.

Місце обов’язкової дисципліни в начальному процесі підготовки фахівців. Дисципліна «Стартап-менеджмент» є нормативною ( обов’язковою) для магістрів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» за програмою «Менеджмент інновацій». Вона базується на матеріалах таких нормативних дисциплін і спеціальних вибіркових дисциплін, як: на рівні бакалаврату – «Інноватика», «Інфраструктура ринку інновацій», «Інноваційний менеджмент», «Технологічний менеджмент», «Організаційно-економічне проектування розвитку підприємств»; на рівні магістратури – «Інтелектуальна власність», «Інноваційна політика». Зазначена обов’язкової дисципліна вивчається після дисципліни «Бізнес-планування», поглиблюючи розуміння специфіки бізнес-планування інноваційного технологічно-орієнтованого проекту; забезпечує закріплення окремих тем раніше вивчених спеціальних дисциплін та дисциплін магістерської програми «Менеджмент інновацій» – «Аналіз інновацій» та «Трансфер технологій». Теоретичні знання та практичні навички, набуті студентами під час вивчення обов’язкової дисципліни «Стартап-менеджмент», можуть бути використані для підготовки консультаційного проекту, а також магістерської дипломної роботи.
У результаті вивчення обов’язкової дисципліни «Стартап-менеджмент» студенти повинні мати цілісне уявлення про особливості управління startup-проектом та знати:

 • сутність та відмітні характеристики стартапу, як сучасного соціально-економічного феномену;

 • відмінності стартапів від звичайних підприємств, проектів та сайтів;

 • структурування розвитку стартапу та характеристику окремих стадій його розвитку ;

 • цілі, задачі та функції стартап-менеджменту як специфічного напряму менеджменту;

 • відмінність стартап-менеджменту від управління проектами;

 • методичні підходи до розробки стратегічного плану розвитку стартапу;

 • показники-індикатори реалізації стратегії розвитку стартапу;

 • сучасні концепції створення та розвитку продукту startup-проекту;

 • особливості розробки бізнес-плану startup-проекту;

 • сучасні механізми фінансування startup-проекту за рахунок внутрішніх та залучених джерел;

 • типологію суб'єктів венчурного інвестування ;

 • механізм і форми ефективного залучення та співпраці з венчурними інвесторами ;

 • основні параметри і критерії первинного відбору та оцінки startup-проекту з боку венчурних інвесторів;

 • методичні засади оцінки вартості startup-проекту;

 • зміст та методичні засади розробки типових документів, необхідних для отримання фінансування startup-проекту.

Внаслідок опанування обов’язкової дисципліни «Стартап-менеджмент» студенти повинні вміти:

 • обґрунтовувати концепцію створення та розвитку продукту startup-проекту;

 • використовувати концепції створення продукту startup-проекту на практиці;

 • застосовувати клієнт-орієнтовану модель розробки продукту на практиці;

 • виявляти споживачів нового продукту за різними методичними підходами;

 • формувати та оптимізувати клієнтську базу startup-проекту;

 • розробляти модель startup-проекту і визначати її найважливіші аналітичні фінансові та нефінансові показники;

 • збирати і систематизувати інформацію про потенційного інвестора startup-проекту;

 • розробляти бізнес-план та інвестиційний меморандум startup-проекту;

 • проводити пінч-презентацію startup-проекту;

 • проводити передінвестиційну експертизу startup-проекту;

 • використовувати фінансові та маркетингові методи оцінки вартості startup-проекту на практиці;

 • готувати (узгоджувати) типові документи, необхідні для отримання фінансування startup-проекту.


Викладання обов’язкової дисципліни «Стартап-менеджмент» спрямоване на формування у студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» таких основних компетенцій:

1.1. Адміністративно-координаційні:

 • організовувати взаємодію учасників команди startup-проекту, а також координувати взаємозв’язки між суб’єктами управління startup-проектом та іншими зацікавленими сторонами його реалізації;

 • обгрунтовувати управлінські рішення щодо створення та реалізації startup-проекту із врахуванням факторів впливу зовнішнього середовища;

 • створювати сприятливі умови щодо налагодження ефективного управління startup-проектом.

1.2. Аналітично-діагностичні:

 • діагностувати стан цільового ринку з метою визначення ключових характеристик продукту startup-проекту;

 • оцінювати внутрішні можливості стартапу при виборі джерела фінансування startup-проекту;

 • ідентифікувати джерела фінансування startup-проекту;

 • ідентифікувати ризики створення і реалізації startup-проекту і знаходити шляхи зменшення даних ризиків;

 • виявляти можливі проблеми реалізації startup-проекту, пов’язані зі зміною кон’юнктури ринку, споживацьких уподобань, зміни умов функціонування партнерів тощо;

 • узагальнювати основні фактори, що впливають пошук і вибір венчурного інвестора startup-проекту;

 • здійснювати аналіз потенційних споживачів продукту startup-проекту з метою формування, розвитку та оптимізації клієнтської бази стартапу;

 • здійснювати економічне обґрунтування доцільності startup-проекту.

 • оцінювати вартість startup-проекту, враховуючи сприятливі і несприятливі фактори розвитку стартапу.

1.3. Планово-прогностичні:

 • прогнозувати тенденції розвитку ринку високотехнологічної продукції з метою створення високотехнологічних стартапів;

 • розробляти стратегію розвитку startup-проекту і механізм її імплементації;

 • планувати майбутній продукт стартапу використовуючи сучасні маркетингові концепції;

 • прогнозувати технологічний розвиток продукції певного ринку і враховувати ці зміни в плануванні продукту стартапу;

 • розробляти модель розвитку startup-проекту, що включає споживачів, ринок, продукт тощо ;

 • передбачати зміни в інфраструктурі підтримки управління startup-проекту.

1.4. Організаційно-правові:

 • обирати оптимальну організаційну форму стартапу, враховуючи найбільш значущі фактори внутрішнього і зовнішнього середовища;

 • забезпечувати відповідність діяльності стартапу внутрішнім і зовнішнім нормативно-правовим актам;

 • визначати та використовувати засоби патентного(ліцензійного) захисту продукту startup-проекту;

 • враховувати можливі регулятивні і нормативно-правові важелі, закріплені в законодавстві, з метою захисту стартапу від недобросовісної конкуренції .

1.5. Контрольні:

 • здійснювати моніторинг реалізації startup-проекту;

 • оцінювати відхилення від бізнес-плану стартапу та інвестиційного меморандуму з метою вчасного реагування і відповідного коригування поточних і стратегічних планів стартапу.

1.6. Комунікаційні:

 • створювати ефективну систему внутрішніх і зовнішніх комунікацій стартап-менеджера та команди startup-проекту;

 • організовувати роботу з пошуку потенційних інвесторів startup-проекту;

 • налагоджувати зв’язки з аналітичними центрами, бізнес-акселераторами, іншими суб’єктами підтримки з метою взаємовигідного співробітництва зі створення і розвитку стартапу.

1.7. Навчальні та науково-дослідницькі:

 • знаходити необхідні джерела інформації для обґрунтування доцільності створення стартапу і його подальшої діяльності;

 • використовувати теорію та інструментарій стартап-менеджменту в науковій і дослідницький діяльності, зокрема, при підготовці консультаційного проекту та дипломної магістерської роботи ;

 • популяризувати кращий іноземний та національний досвід успішного запуску та діяльності startup-проектів .


2. Навчально-тематичний план обов’язкової дисципліни

«Стартап-менеджмент»


Тема

денна

заочна

Лекції

Семінарські (практичні) заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Всього

Контактні заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Всього

Тема 1. Startrup-проект як об’єкт стартап-менеджменту

2

2

2

12

18

4

2

12

18

Тема 2. Базові положення стартап-менеджменту.

2

2

4

10

18

4

2

10

16

Тема 3. Продукт, як детермінант створення і реалізації startrup -проекту

2

2

4

12

20

4

4

12

20

Тема 4. Маркетинг і продаж продукту стартапу. Формування і розвиток клієнтської бази стартапів

4

2

4

14

24

6

4

14

24

Тема 5 . Об’єкти та джерела фінансування startrup -проекту

2

2

2

10

16

4

4

10

18

Тема 6. Пошук та залучення венчурного інвестора для фінансування startrup -проекту

4

4

4

12

24

8

4

12

24

Всього

16

14

20

70

120

30

20

70

120


3. Зміст обов’язкової дисципліни «Стартап-менеджмент» (за темами)


  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас