Ім'я файлу: РР_Шевчук_УЕ-12.docx
Розширення: docx
Розмір: 89кб.
Дата: 23.06.2022
скачати
Пов'язані файли:
дослідження.docx


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАКИ УКРАЇНИ

НАЦІРНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет менеджменту і маркетингу

Розрахункова робота

З кредитного модуля «Макроекономіка»

Варіант 25

Роботу виконав

ст. групи УЕ-12

Шевчук Олександр

Підпис ___________

Роботу перевірив

Д-р. ек. наук, проф.

Тульчинська С. О.

Оцінка ___________

Підпис ___________

Зміст
Зміст 2

Розділ І. Задачі 4

Розділ ІІ. Тести 10

Висновок 12

Список використаної літератури 13

Актуальність теми розрахункової роботи: на сьогоднішній день важко переоцінити роль макроекономіки у житті суспільства в цілому. Макроекономіка як складова частина єдиної економічної теорії спрямована на виявлення закономірностей функціонування ринкової економіки як цілісної системи. Вона являє собою теоретичну основу економічної політики держави, створює методологічну основу для поглибленого вивчення галузевих, функціональних та інших спеціальних економічних дисциплін.

Предмет розрахункової роботи: національна економіка, система методів аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Об’єкт розрахункової роботи: економічна система, яка являє собою сукупність економічних суб’єктів.

Завдання розрахункової роботи:

 • дослідити тенденцію розвитку світової економіки;

 • визначити основні методи макроекономічного аналізу;

 • дослідити стратегію розвитку національної економіки;

 • встановити закономірності розвитку економічної системи;

 • дослідити механізм управління економікою на макрорівні.

Цілі виконання розрахункової роботи:

 • узагальнення, закріплення та поглиблення знань студентів з курсу «Макроекономіка», а також їх використання при розв’язанні конкретного завдання;

 • вироблення та закріплення вміння самостійно працювати з літературними джерелами та електронно-обчислювальною технікою, використовуючи при цьому сучасні інформаційні засоби та технології;

 • практичне підтвердження теоретичних положень курсу «Макроекономіка», використання математичних методів аналізу, набуття практичних навичок здійснення оцінки економічної ситуації на макрорівні.

Мета роботи: забезпечення достатнього рівня теоретичних, методологічних знань і практичних навичок з питань аналізу основних макроекономічних показників, факторів і наслідків макроекономічного розвитку країни в умовах ринку і державного регулювання економіки.[1]

Відповідно до мети роботи можна виділити такі цілі роботи:

 • узагальнення та поглиблення знань з курсу «Макроекономіка», їх використання про розв’язанні задач;

 • вироблення навичок працювати з науковими літературними джерелами;

 • закріплення вміння аналізувати економічні ситуації.


Розділ І. Задачі


Завдання 1

У таблиці представлено дані о розмірах інвестиційного попиту за різних відсоткових ставках.

Відсоткова ставка, %

Заплановані інвестиції, млн.грн

8

115

7

140

6

165

5

190

4

215

Визначте:

 1. Величини мультиплікаторів інвестиційного, видаткового та податкового, якщо МРС=0,8.

 2. Як зміниться обсяг запланованих інвестицій, якщо відсоткова ставка зменшиться від 6 до 5%

 3. Який вплив матимуть результати пункту 2 на рівноважний обсяг ВНП (розрахуйте величину приросту або падіння реальних видатків, виходячи з величини мультиплікатора, проілюструйте відповідь графічно).

 4. Як зміниться рівноважний ВНП, якщо державні закупівлі збільшаться на 20 млн. гр. од. без зміни податкових надходжень у бюджет. Проілюструйте відповіді графічно.

Розв’язок:

 1. Мультиплікатор інвестиційний = мультиплікатор видатковий = 1/(1-МРС)=1/(1-0,8)=5

Мультиплікатор податковий = -МРС/(1-МРС) = -0,8/(1-0,8) =- 4

 1. Зміна обсягу інвестицій = обсяг(5) – обсяг(6) = 190 – 165 = 25 млн. гр. од

 2. Зміна ВНП = зміна обсягу інвестицій*МРС = 25*0,8 = 20 млн. гр. од

Цю зміну ВНП ілюструє Рис. 1.

 1. При збільшенні державних закупівель сукупні витрати зростають, а отже зростає і ВНП. Цю зміну ілюструє Рис. 2.

Рис. 1Рис. 2Завдання 2

Грошовий ринок країни знаходиться у стані рівноваги, за якої: ставка банківського відсотку – 35%, облікова ставка – 23%, норма обов’язкових резервів - 10%, величина пропозиції грошей – 70 млрд. гр. од. Визначте величини операційного та загального попиту на гроші, якщо спекулятивний попит на гроші становить 30 млрд. гр. од., грошова одиниця здійснює протягом року 5 обертів, а потенційний ВНП у цінах поточного року становить 20 млрд. гр. од..

Розв’язок:

Оскільки ринок знаходиться у стані рівноваги, то величина пропозиції грошей дорівнює величині сукупного попиту грошей. Отже, сукупний, тобто загальний, попит на гроші дорівнює 70 млрд. гр. од.. Операційний попит дорівнює різниці сукупного та спекулятивного попитів і дорівнює 70 – 30 = 40 млрд. гр. од..

Завдання 3

Визначте приріст грошової пропозиції, якщо вихідний приріст депозитів за рахунок грошової емісії становить 280 тис. гр. од., норматив оьов’язеових резервів 12% абр 0,12.

Розв’язок:

Приріст грошової пропозиції = рахунок грошової емісії * норма обов’язкових резервів = 280000*0,12 = 33600 гр. од..

Завдання 4

За наведеними даними заповніть таблицю, визначивши відповідні показники.

Y

C

S

APC

APS

MPC

MPS

0

200
1000

800
2000

1400
3000

2000
4000

2600
Складіть рівняння споживання і заощадження.

Розв’язок:

Для заповнення таблиці використаємо формули:

Y = C + S → S = Y – C

APC = C / Y

APS = S / Y

MPC = Δ C / Δ Y

MPS = Δ S / Δ Y

Отримаємо таблицю Табл. 1:

Y

C

S

APC

APS

MPC

MPS

0

200

-200

-

-

-

-

1000

800

200

0,8

0,2

0,6

0,4

2000

1400

600

0,7

0,3

0,6

0,4

3000

2000

1000

0,(6)

0,(3)

0,6

0,4

4000

2600

1400

0,65

0,35

0,6

0,4


Табл. 1


Рівняння споживання : C = Ca + MPC * Y

C = 200 + 0,6 * Y

Рівняння заощадження : S = -Ca + MPS * Y

S = -200 + 0,4 * Y

Завдання 5

Визначте величину ВНП, якщо валовий випуск становить 1000 од., матеріальні витрати – 500 од., непрямі (продуктові) податки – 200 од., субсидії – 100 од.. Яким був ВНП попереднього року, якщо темпи приросту ВНП у поточному становили 1,35.

Розв’язок:

ВНП = валовий випуск – матеріальні витрати + непрямі податки – субсидії = 1000 – 500 + 200 – 100 = 600 од.

ВНП попереднього року = ВНП поточного року / темпи приросту = 600 / 1,35 = 444,(4) од.

Завдання 6

Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій економіці, якщо гранична схильність до заощадження (MPS) – 0,5, ставка оподаткування – 15%, приріст імпорту – 20 млрд. гр. од., приріст ВНП – 100 млрд. гр. од..

Розв’язок:

Мультиплікатор витрат = 1 / (MPS * (1 –t) + MPM), де t – ставка оподаткування, МРМ – гранична схильність до імпорту

МРМ = приріст імпорту / приріст ВНП = 20 / 100 = 0,2

Мультиплікатор витрат = 1 / (0,5 * 0,15 + 0,2) = 1 / 0,275 = 3,(63)

Мультиплікатор витрат у відкритій економіці буде менший за мультиплікатор втрат у закритій економіці, оскільки імпорт зменшує можливий приріст сукупного попиту.

Розділ ІІ. Тести
 1. На скільки збільшиться валовий національний продукт країни , якщо відбулися наступні події: 1- компанія УКРТЕЛЕКОМ закупила нове устаткування національного виробництва на суму 500 тис. грн., 2 – домогосподарства країни купили державних облігацій на суму 250 тис. грн., 3 – сім’я купила новий автомобіль VOLVO за 600 тис. грн..

А. 750 тис. грн..

Б. 1100 тис. грн..

В.500 тис. грн..

Г. 1350 тис. грн.

 1. Індекс цін в країні становить в 2015 р. 100%, а в 2016 р. – 115%, номінальний ВНП в 2016 р. складав 862 млрд. гр. од.. Реальний ВНП 2016 р. в цінах 2015 р. складає:

ВНП(15р) = ВНП(15н) / І = 991,875

А. 991,9 млрд. гр. од

Б. 112,5 млрд. гр. од

В. 750 млрд. гр. од

Г. 862,5 млрд. гр. од

 1. Величина ВНП країни – 620 гр. од., споживчі витрати – 140 гр. од., валові інвестиції – 120 гр. од., державні видатки – 260 гр. од., імпорт – 80 гр. од.. Експорт країни дорівнює:

ВНП = СВ + ВІ + ДВ + Е – І

Е = ВНП – СВ – ВІ – ДВ + І = 620 -140 -120 -260 +80 = 180

А. 220 гр. од.

Б. 200 гр. од.

В. 20 гр. од

Г. 180 гр. од

 1. Якщо фактичний рівень безробіття становить 15%, структурного – 6%, а циклічного – 7 %, рівень природнього безробіття дорівнює:

Р(цик) = Р(фак) – Р(пр)

Р(пр) = Р(фак) – Р(цик) = 15 – 7 = 8

А. 21%

Б. 13%

В. 8%

Г. 2%

 1. Якщо перша фірма реалізує свою пропозицію другій фірмі за ціною 20, друга – третій фірмі продає за ціною 32, а третя продає споживачеві за 40, то сума добавленої вартості складе:

Додана вартість створюється в процесі виробництва

А. 20

Б. 32

В. 12

Г. 40

 1. Об’єктом макроекономічного аналізу виступає:

А. економічний закон

Б. економічний процес

В. економічна система

Г. економічні відношення

 1. Чистий експорт є позитивним коли:

А. експорт більший за імпорт

Б. експорт зменшується, а імпорт зростає

В. експорт та імпорт зменшуються

Г. імпорт більший за експорт

 1. Номінальний ВНП визначається за цінами:

А. попереднього року

Б. поточного року

В. наступного року

Г. базового року

 1. Якщо відбуваються зміни у споживчих витратах, очікується збільшення прибутку, тоді:

А. крива сукупної пропозиції зміститься вправо – вниз

Б. крива сукупної пропозиції зміститься вліво – вверх

В. крива сукупного попиту зміститься вправо – вверх

Г. крива сукупного попиту зміститься вліво – вниз

 1. Якщо відсоткова ставка зростає, функція:

А. споживання та заощадження збільшується

Б. споживання та заощадження зменшується

В. споживання збільшується, а заощадження зменшується

Г. споживання зменшується, а заощадження збільшується


Висновок


При виконанні розрахункової роботи були використані та вдосконалені практичні навички з питань аналізу основних показників, факторів і наслідків макроекономічного розвитку. Також обґрунтовувалися економічні політики та механізми управління економікою, визначалися стратегії розвитку національної економіки та її перспективи, розроблялися ефективні програми досягнення мети.

Дана робота допомогла здобути нові уміння й навички в дослідженні тенденцій розвитку світової економіки, встановленню закономірностей розвитку економічних систем, дослідження механізму управління економікою на макрорівні. Під час роботи виконувався аналіз суті державної економічної політики, напрямків, шляхів та методів її реалізації.

Розрахункова робота допомогла поглибити знання та використовувати їх на практиці. Також, були закріплені вміння працювати з додатковою літературою, користуватися електронно-обчислювальною технікою, використовуючи при цьому сучасні інформаційні засоби та технології.

Під час виконання роботи, поставлена мета була виконана, а цілі - досягнуті.

Список використаної літератури


 1. Радіонова І. Ф. Макроекономіка: теорія та політика: Підручник. — К.: Таксон, 2004. – 110 с.

 2. Небава М.І. Теорія макроекономіки: Навчальний посібник. - К.: Слово, 2005. - 536 с.

 3. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. за-кл. освіти: у 2 ч./С. Будагівська, ОКілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будагівської. - К.: Основи, 1998. - С.220.

 4. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навч. посіб.. — 2.вид., доп. — К. : Атіка, 2006. — 368с. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підруч. : у 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк [та ін.] ; за ред. С.М. Панчишина, П. І. Островерха. —К. : Знання, 2013.

 5. Оцінка впливу зміни обсягу державних видатків на економічне зростання країн —членів Європейського союзу та України [Електронний ресурс] / Н. А. Дехтяр, І. М. Боярко, О. В. Дейнека // Віс-ник Української академії банківської справи. —2013.

 6. Національна економіка : навч. посіб. / О. П. Тищенко,А. Є. Ни-кифоров, Т. Ф. Куценко [та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Савченка. —К. : КНЕУ, 2011. —646 с

 7. Структурні зміни та економічний розвиток України : [моногр.] / В. М. Геєць, Л. В. Шинкарук, Т. І. Артьомова [та ін.] ; за ред. Л. В. Шин-карук; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. —К., 2011. —696 с.

 8. Теорія фінансової нестабільності в інструмента-рії сучасної макроекономіки / І.Ф. Радіонова // Вісник Київського націо-нальногоуніверситету імені Тараса Шевченка. —2013. —No146. (Се-рія: Економіка).

 9. Макроекономіка : підручник / А. Г. Савченко ; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ : КНЕУ, 2005. - 441 с.

 10. Макро-мікроекономіка: від теорії до практики : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. А. Канцір, О. І. Кліпкова, Л. В. Іванець. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 443 c.

 11. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : навч. посіб.: у 2-х кн. Кн. 1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк, З. Г. Ватаманюк, О. З. Ватаманюк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - 4-е вид., виправл. і доповн. - К. : Знання, 2006. - 723 c.


Київ, 2019

скачати

© Усі права захищені
написати до нас