1   2   3   4
Ім'я файлу: ITinF_Test_Pit_F_ZO_3k_13-14_UA.rtf (1).doc
Розширення: doc
Розмір: 466кб.
Дата: 15.09.2020
скачати
Сервис/Настройка;

 • встановити потрібне значення на сторінці Общие команди Параметры меню Сервис;

 • встановити потрібне число на сторінці Вычисления вікна команди Сервис/Параметры;

 • встановити потрібне число у вікні майстра функцій для функції Подбор параметра.

  153. Виразити в одиницях СІ і записати в експонентній формі ПЕТ МS Excel значення маси 1,27мкг.

  • 1,27Е - 9 (кг);

  • 1,27Е - 6 (г);

  • 0, 00000000127 (кг);

  • 1,27Е 9.

  154. Як встановити для комірок діапазону точність відображення числа до десятих?

  • виконати команду Формат/Ячейки і на сторінці Число вікна Формат ячеек ввести 1 у поле Число десятичних знаков;

  • виконати команду Сервис/Параметры і ввести 1 у відповідне поле сторінки Вид вікна Параметры;

  • застосувати команду Сервис/Параметры і ввести 1 у відповідне поле сторінки Вычисления вікна Параметры;

  • застосувати команду Вид і ввести 1 у відповідне поле діалогового вікна.

  155. Що таке матриця ?

  156. Які клавіші треба натиснути, щоб відобразити результат, повернений функцією масиву?

  • Alt+Tab+Ctrl і потім Enter;

  • F4 і потім Ctrl+Shift+Enter ;

  • F2 і потім Ctrl+Shift+Enter;

  • F2+Ctrl+Shift+і потім Ctrl+Enter

  157. Що таке масив в MS Excel ?

  • діапазон комірок робочого аркуша електронної таблиці

  • 2-вимірна таблиця однотипових значень

  • група діапазонів однакової розмірності

  • не більше двох.

  158. Яка максимальна розмірність масивів, що підтримуються в MS Excel ?

  • 1

  • 2

  • 3

  • розмірність не обмежена

  159. Вказати значення елемента х3,2 матриці  • 5

  • 3

  • -2

  • 0

  160. До якої категорії функцій майстра функцій MS Excel належать матричні функції МОПРЕД, МОБР, МУМНОЖ?

  • Математичні;

  • Статистичні;

  • Посилання і масиви

  • Фінансові

  161. Що являє собою аргумент функції МОБР?

  • список чисел і комірок робочого аркуша, які містять числові значення

  • прямокутний діапазон комірок робочого аркуша, які містять числові значення

  • квадратний діапазон комірок робочого аркуша зі значеннями довільного типу

  • квадратний діапазон комірок робочого аркуша з числовими значеннями.

  162. Потрібно виготовити певну кількість суміші, яка містить 4 речовини у заданих кількостях, для чого можна використати 4 продукти, які містять ці речовини, причому вміст кожної речовини у продуктах відомий. Треба визначити кількість кожного продукту для виготовлення суміші. Що являє собою математична модель задачі?

  • функція чотирьох змінних

  • система чотирьох лінійних рівнянь з 4 невідомими

  • рівняння 4-го степеня з 4-ма невідомими

  • чотири функції двох змінних

  163. Що таке сценарій в MS Excel?

   • модель на робочому аркуші MS Excel;

   • це набір значень, які зберігаються у додатку MS Excel і можуть автоматично підставлятись у комірки робочого аркуша;

   • діапазон комірок робочого аркуша, який містить набір значень параметра модельованого процеса;

   • група робочих аркушів, які містять модель процесу при різних значеннях параметрів.

  164. Скільки формул (математичних моделей) може містити 2-входова таблиця підстановки?

   • скільки завгодно в межах кількості стовпчиків робочого аркуша;

   • дві;

   • одну;

   • не більше 12.

  165. Скільки змінних параметрів може бути в 1-входовій таблиці підстановки?

  • скільки завгодно в межах числа рядків або стовчиків робочого аркуша у залежності від орієнтації таблиці;

  • два;

  • один;

   • не більше двох.

  166. Як впливає на результат виконання функції Подбор параметра збільшення числа ітерацій і зменшення відносної похибки?

  • ніяк не впливає;

  • підвищує точність і не змінює час відшукання розв'язку;

  • зменшує точність і зменшує час відшукання розв'язку;

  • підвищує точність і збільшує час відшукання розв'язку;

  167. Що таке ітерація?

   • вбудована функція процесора електронних таблиць MS Excel;

   • проміжний результат процедури відшукання наближеного розв'язку рівняння;

   • команда на виконання наступного кроку циклічної процедури;

   • одне з ряду циклічних повторень операції, яка використовує результат попереднього виконання.

  168. Як змінити число ітерацій і відносну похибку для функції Подбор параметра?

  • викликати діалогове вікно Параметры з пункту Сервис головного меню, відкрити вкладку Вычисления і встановити потрібні значення у відповідних полях;

  • викликати контекстне меню на вікні інструменту Подбор параметра и встановити потрібні значення у відповідних полях діалогового вікна;

   • викликати команду Параметры у діалоговому вікні команди Подбор параметра і встановити потрібні значення у відповідних полях діалогового вікна, що з'являється;

   • викликати команду Настройка з пункту Сервис головного меню, знайти і відкрити команду Вычисления і встановити потрібні значення у відповідних полях діалогового вікна.

  169. Як викликати Диспетчер сценаріїв?

  • командою Диспетчер сценариев з пункту Данные головного меню MS Excel;

  • командою Сценарии контекстного меню;

  • командою Сценарии пункту Сервис головного меню MS Excel

   • командою Диспетчер сценариев пункту Вставка головного меню MS Excel.

  170. На що впливає початкове значення параметра при використанні інструменту Подбор параметра ?

  • ні на що не впливає;

  • на формат результату підбору параметра;

  • на час відшукання розв'язку і формат результату;

  • на точність і на час відшукання розв'язку;

  171. Як задати початкове значення шуканого параметра для інструменту Подбор параметра?

  • задати потрібне значення у полі Значение діалогового вікна інструменту Подбор параметра;

  • записати потрібне значення до комірки шуканого параметра на робочому аркушеві математичної моделі;

  • записати потрібне значення до комірки вихідної змінної на робочому аркушеві математичної моделі;

  • задати потрібне значення у полі Установить значение ячейки діалогового вікна інструменту Подбор параметра.

  172. Що таке цільова функція задачі математичного програмування?

   • аналітичний вираз мети процессу, що оптимізується

   • функція, яка визначає границі стійкості системи

   • залежність вихідного показника від параметрів системи

   • функція, яка визначає працездатність системи при різних значеннях керованих змінних

  173. Як активізувати надбудову Поиск решения?

  • довантажити її з інсталяційного файла пакету МS Office

  • перевстановити процесор електронних таблиць MS Excel, задавши підключення надбудови Поиск решения

   • в меню Сервіс відкрити пункт Надстройки і встановити прапорець вибору для надбудови Поиск решения

   • встановити відповідну компоненту процесора електронних таблиць MS Excel за допомогою команди Изменить пункту Установка и удаление программ з панелі керування ОС

  174. У чому полягають загальні обмеження задачі лінійного програмування?

  • значення керованих змінних мають бути не більші, ніж некерованих змінних

  • значення цільової функції не може бути більшим її максимального значення

  • значення керованих змінних мають бути невід'ємними

  • значення цільової функції має бути позитивним

  175. Що слід розмістити у полі Указать целевую ячейку вікна Поиск решения?

  • формулу цільової функції

  • адресу комірки, в якій міститься формула цільової функції

  • посилання на діапазон, в якому знаходяться значення керованих змінних

  • довільну комірку, в яку програмою буде записано результат

  176. Які варіанти для значення цільової функції наявні у програмі Поиск решения?

   • максимум, мінімум

   • максимум, мінімум, конкретне значення

   • максимум

   • максимум, мінімум, нуль

  177. Що робить функція СУММПРОИЗВ?

  • обчислює суму добутків відповідних чисел двох і більше масивів однакової розмірності

  • обчислює добуток сумм чисел двох і більше масивів

  • обчислює суму добутків абсолютних величин відповідних чисел кількох масивів

  • обчислює суму попарних добутків чисел кількох масивів будь-якої розмірності

  178. Комірки діапазона С3:Е3 містять числа 1; 2; 3 відповідно, а діапазона А2:С2 – числа 2;-1; Яке значення вертає функція СУММПРОИЗВ(С3:Е3;А2:С2)?

   • 12

   • -12

   • 3

   • 4

  179. Що треба занести у поле Ссылка на ячейку вікна Добавление ограничения?

   • адресу комірки цільової функції

   • адресу комірки, в якій міститься формула лівої частини виразу обмеження

   • формулу лівої частини виразу обмеження

   • адресу комірки, в якій міститься значення правої частини обмеження.

  180. Що являє собою діаграма?

  • ілюстративний графічний об’єкт у документі;

  • графічне подання даних;

   • графічне подання алгоритму або процедури

   • структурну схему об’єкта або карту технологічного процеса

  181. Для чого потрібні діаграми?

  • для художньо-естетичного оздоблення документів з метою полегшення роботи з ними

  • для наочного подання даних з метою полегшення і пришвидшення їх сприйняття і розуміння

  • для відображення структури документа і ілюстрації основних положень документа

  • для зображення структурних схем і блок-схем

  182. Якого типу діаграма з числа перелічених підходить для графічного відображення відомого закону залежності величини від двох змінних величин ?

   • пелюсткова;

   • точкова;

   • круговая;

   • поверхность.

  183. Для чого використовують лінію тренду?

  184. Що таке лінія тренду?

   • ламана лінія, яка з’єднує точки експериментальних даних;

   • лінія, яка відображає основну закономірность зміни даних;

   • лінія, яка з’єднує точки, що зображують усереднені по заданому числу точок значення величини;

   • гладка крива, що з’єднує точки, які зображують середні значення двох сусідніх значень величини.

  185. Який тип діаграми слід застосувати для апроксимації залежності величини Y від величини X за вибіркою значень Yі і)?

  • точкова;

  • гістограма;

  • графік в декартових координатах;

  • пелюсткова.

  186. Як задати підписи по осі абсцис до діаграми?

   • задати діапазон комірок, які містять значення підписів, на закладці Подписи данных діалогового вікна третього кроку (параметры диаграммы) майстра діаграм;

   • розмістити значення підписів в діапазоні комірок ліворуч (або вище) від діапазона комірок, які містять дані, і задати обидва діапазони у полі Диапазон діалогового вікна другого кроку майстра діаграм;

   • задати діапазон комірок, який містить значення підписів, у полі Подписи по оси Х діалогового вікна другого кроку (источник данных диаграммы) майстра діаграм;

   • задати діапазон комірок, який містить значення підписів, у полі Значениядіалогового закладки Ряд вікна другого кроку (источник данных диаграммы) майстра діаграм.

  187. Як отримати рівняння тренду за допомогою майстра діаграм в MS Excel?

   • у вікні діаграми обрати область побудови діаграми і викликати команду Вставка/Функция;

   • встановити прапорець отображать формулы на закладці Общие вікна команды Сервис/Параметры ;

   • встановити прапорець формулы на закладці Вид вікна команды Сервис/Параметры;

   • встановити прапорець показывать уравнение на диаграмме на закладці Параметры вікна Формат линии тренда.

  188. За яким критерієм здійснюється побудова тренду за експериментальними даними в MS Excel?

  • за найбільшою зовнішною близькістю лінії тренду до графіка даних;

  • за мінімумом суми квадратів відхилень значень, розрахованих за рівнянням тренду, від експериментальних значень (метод найменших квадратів);

  • за мінімумом алгебраїчної суми відхилень значень, розрахованих за рівнянням тренду, від експериментальних значень;

  • за мінімумом середнього абсолютного відхилення значень, розрахованих за рівнянням тренду, від експериментальних значень.

  189. Що являє собою легенда діаграми в MS Excel?

  • текстовий файл, пов’язаний з файлом робочої книги, який містить відомості про діаграму, записані користувачем;

  • поле на області діаграми, яке містить пояснення відповідності елементів діаграми даним, які нею відображаються;

  • необов’язкове поле вікна діаграми, яке містить відомості про діаграму: автор, дата створення, розміщення тощо;

  • атрибут, який визначає права доступу до діаграми користувачів у локальній мережі.

  190. Що таке тренд?

  • таблиця експериментальних значень однієї величини в залежності від іншої;

  • графічне подання експериментальних даних;

  • основна узагальнена закономірність зміни деякої величини;

  • функція, яка виражає взаємозалежність двох величин.

  191. Що таке алгоритм?

  • словесний опис процесу розв'язання задачі;

   • точно визначена послідовність дій, яка забезпечує отримання результату;

   • точний набір інструкцій, які описують порядок дій для отримання результату розв’язання задачі за скінченний час;

  • набір формул для виконання обчислень, які визначають результат задачі.

  192. Назвати базові алгоритмічні структури.

  • введення даних, обчислення, виведення даних;

  • послідовність, розгалуження, повторення;

  • обчислення, розгалуження, введення та виведення даних;

  • повторення, обчислення, розгалуження, введення та виведення даних.

  193. Як зображується блок розгалуження у блок-схемі алгоритму?

  • прямокутником;

  • овалом;

  • ромбом;

  • паралелограмом.

  194. У чому полягає властивість масовості алгоритму?

  • алгоритм можуть використовувати широкі маси користувачів;

  • алгоритм придатний для розв’язання деякої множини чи навіть усіх задач певного класу;

  • алгоритм містить велике число (масу) інструкцій;

  • алгоритм виконує обробку великої кількості даних.

  195. Що зображує прямокутний блок у блок-схемі алгоритму?

  • виконання обчислення;

  • перевірка умови;

  • виведення даних;

  • введення даних.

  196. Який формат має функція ЕСЛИ?

  • ЕСЛИ(логічний вираз-умова; адреса переходу, якщо умова виконується; адреса переходу, якщо умова не виконується);

  • ЕСЛИ (логічний вираз-умова; значення, якщо умова виконується);

   • ЕСЛИ (логічний вираз-умова; значення, якщо умова виконується; значення, якщо умова не виконується);

  • ЕСЛИ(вираз, значення якого перевіряється; значення, якщо значення виразу правильне).

  197. Якій базовій алгоритмічній структурі відповідає функція ЕСЛИ?

  • розгалуження;

  • повторення;

  • обчислення;

  • послідовність.

  198. У чому полягає властивість дискретності алгоритму?

  • алгоритм застосовується до дискретної множини задач;

  • в результаті виконання алгоритму утворюється дискретний набір даних ;

  • алгоритм складається з дискретної послідовності кроків, після кожного з яких утворюється деякий проміжний результат;

  • алгоритм являє собою дискретний набір інструкцій, які мають виконуватись.

  199. Назвати види алгоритмів.

  • мережевий, лінійний, ієрархічний;

  • лінійний, розгалужений, циклічний;

  • розгалужений, послідовний, багатогілковий;

  • циклічний, ієрархічний, лінійний, простий.

  200. У комірці С2 міститься формула =ЕСЛИ(А1>=7;B2^2-5;B2*A1-4). Який результат буде у комірці С2, якщо в комірці А1 міститься число 6, а в В2 – число 3?

  • 4;

  • 14;

  • 1;

  • 11.

  201. Вибірка є репрезентативною, якщо

  • вона має достатньо великий об’єм;

  • об’єктивно і правильно відбиває досліджувані властивості генеральної сукупності;

  • підпорядковується відомому закону розподілу;

  • підпорядковується нормальному закону розподілу.

  202. У травні місяці досліджується рівень знань студентів-фармацевтів медичного університету з біологічної хімії, яка вивчається на III курсі в осінньому семестрі. Генеральна сукупність у цьому дослідженні є

  • усі студенти фармацевтичного факультету;

  • усі студенти III курсу університету;

  • усі студенти III курсу фармацевтичного факультету;

  • усі студенти III, IV і V курсів фармацевтичного факультету.

  203. Репрезентативність вибірки забезпечується тим, що

  • усі об’єкти генеральної сукупності мають однакову ймовірність потрапити до вибірки і вибірка має достатній об’єм;

  • вибірка має достатньо великий об’єм;

  • вибірка формується шляхом випадкового вибору однакового числа об’єктів з заздалегідь сформованих груп об’єктів-носіїв досліджуваних ознак;

  • вибірка формується шляхом випадкового вибору об’єктів з генеральної сукупності.

  204. Суть вибіркового методу дослідження полягає в тому, що

  • на основі дослідження генеральної сукупності визначаються властивості будь-якої вибіркової сукупності;

  • властивості генеральної сукупності визначаються на основі дослідження її частини – вибіркової сукупності;

  • на основі дослідження вибіркової сукупності визначається середнє значення і дисперсія показника для генеральної сукупності;

  • на основі дослідження генеральної сукупності визначаються закони розподілу характеристик будь-якої вибіркової сукупності.

  205. Частина генеральної сукупності, яка використовується в дослідженні, називається:

  • дискретним варіаційним рядом;

  • варіантою;

  • вибіркою;

  • кумулятою.

  206. Усереднене значення ознаки, визначене за достатньо великою вибіркою описується законом розподілу:

  • експоненційним;

  • рівномірним;

  • нормальним;

  • трапецієподібним.

  207. Гістограма являє собою графічне зображення

  • емпіричної функції густини розподілу;

  • емпіричної функції розподілу;

  • дискретного варіаційного ряду;

  • рівняння регресії.

  208. Медіана – це

  • середнє арифметичне значень елементів вибірки;

  • можливе значення ознаки, яке ділить варіаційний ряд на дві однакові за об’ємом частини;

  • варіанта, яка має найбільшу частоту у вибірці;

  • найбільша за абсолютною величиною варіанта.

  209. Мірою випадкової мінливості ознаки (розсіювання навколо середнього значення) є

  • середнє значення;

  • варіаційний розмах;

  • дисперсія;

  • коефіцієнт Стьюдента.

  210. Задачею 1-факторного кореляційного аналізу є:

  • визначення закону розподілу досліджуваної ознаки;

  • виявлення існування зв’язку (залежності) між двома ознаками;

  • знаходження рівняння залежності однієї величини від іншої;

  • оцінка основних параметрів розподілу досліджуваної ознаки.

  211. Задачею 1-факторного регресійного аналізу є:

  • оцінка основних параметрів розподілу досліджуваної ознаки;

  • побудова графіка, який відображає пари експериментальних значень ознак;

  • визначення законів розподілу досліджуваних ознак;

  • побудова математичної моделі залежності результативної ознаки від факторної ознаки.

  212. Що таке часовий ряд?

  • чисельні значення показника досліджуваного явища, розміщені у порядку збільшеня;

  • чисельні значення показника досліджуваного явища, розміщені у порядку зменшення;

  • чисельні значення показника досліджуваного явища, розміщені у хронологічному порядку ;

  • чисельні значення показника досліджуваного явища, згруповані по класових інтервалах

  213. За заданими 10 щоденними відліками часового ряду показника У отримано рівняння лінійного тренду y = 3*T+5 Розрахувати прогноз значення показника на 12-й день.

  • 35

  • 41

  • 38

  • 20

  214. Що таке тренд?

   • це рівняння регресії для часового ряду;

   • це графічне зображеня часового ряду;

   • це лінійне рівняння, яке відображає тенденцію зміни часового ряду;

   • це лінія, яка відображає основну тенденцію часового ряду.

  215. В результаті обробки 15 відліків часового ряду функція ЛИНЕЙН повернула наступні значення: початковий рівень тренду А = 24, константа тренду В = -0,5. Чому дорівнює прогнозне значення показника за лінійним трендом на момент Т = 20?

  • 44

  • 64

  • 14

  • 11

  216. Як отримати рівняння тренду за допомогою майстра трендів?

   • виконати функцію Тренд категорії Статистические задавши часовий ряд її аргументом ;

   • встановити прапорець Показывать уравнение на диаграмме у вікні Параметры команди Добавить линию тренда

   • застосувати відповідну функцію категорії Математичні до діапазону, який містить дані часового ряду

   • застосувати функцію Регрессия з надбудови Пакет анализа до діапазону, який містить дані часового ряду

  217. Функція ЛГРФПРИБЛ повернула наступні значення параметрів експоненційного наближення: константа b=2, коефіцієнт (основа) m=1,4. Рівняння регресії є:

  218. Критерій методу найменших квадратів :

  • мінімум квадрату суми різниць між теоретичними та експериментальними даними;

  • мінімум суми квадратів різниць між теоретичними та експериментальними даними;

  • мінімум суми різниць квадратів теоретичних та експериментальних даних;

  • мінімум різниці суми квадратів теоретичних даних і суми квадратів експериментальних даних.

  219. Функція ЛИНЕЙН повернула наступні значення параметрів експоненційного наближення: початковий рівень тренду а = 5, коефіцієнт b = 3,4. Рівняння регресії є:

  220. Задано погодинні значення показника з 10-00 до 18-00. Які значення незалежної змінної (часу) для відомих значень показника слід задати у функціях розрахунку прогнозних значень?

  • 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

  • 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

  • 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

  221. На основі яких даних розраховуються прогнозні значення кількісного показника засобами електронних таблиць?

  • на основі відомої тенденції зміни показника;

  • на основі ряду відомих значень показника у попередній період;

  • на основі поточного значення показника і заданої тенденції його зміни;

  • на основі поточного значення показника і евристичної залежності його від часу.

  222. Щоб відобразити результат, повернутий функцією масиву, треба

  • виділити діапазон, в якому міститься функція, в меню Сервис викликати команду Параметры і у її вікні встановити прапорець відображення функцій;

   • виділити діапазон, в якому міститься функція, а потім натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter;

   • відповідну команду;

   • виділити діапазон, в якому міститься функція, натиснути клавішу F2, а потім клавіші Ctrl+Shift+Alt.

  1   2   3   4

  скачати

 • © Усі права захищені
  написати до нас