1   2   3   4
Ім'я файлу: ITinF_Test_Pit_F_ZO_3k_13-14_UA.rtf (1).doc
Розширення: doc
Розмір: 466кб.
Дата: 15.09.2020
скачати
Свойства і у ньому задати час показу;

 • – виконати команду Показ слайдов/Настройка времени і зберегти час показу слайдів;

 • – задати час показу кожного слайда в діалоговому вікні команди Показ слайдов/Настройка демонстрации;

 • – задати час показу кожного слайда в діалоговому вікні команди Дизайн/Эффекты.

  101. База даних – це:

  • сукупність даних, організованих по певних правилах;

  • сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації;

  • інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними;

  • певна сукупність інформації.

  102. Найбільш точним аналогом реляційної бази даних може служити:

  • невпорядкована множина даних;

  • вектор;

  • генеалогічне дерево;

  • двовимірна таблиця.

  103. Для чого призначені запити:

  • для зберігання даних бази;

  • для відбору і обробки даних бази;

  • для введення даних бази і їх перегляду;

   • для автоматичного виконання групи команд

  104. Для чого призначені макроси:

  • для відбору і обробки даних бази;

  • для введення даних бази і їх перегляду;

  • для автоматичного виконання групи команд;

  • для виконання складних програмних дій.

  105. У якому діалоговому вікні створюють зв'язки між полями таблиць бази даних:

  • таблиця зв'язків;

  • схема зв'язків;

  • схема даних;

  • таблиця даних.

  106. Чому при закритті таблиці СКБД Access не пропонує виконати збереження внесених даних:

  • недоробка програми;

  • тому що дані зберігаються відразу після введення в таблицю;

  • тому що дані зберігаються тільки після закриття всієї бази даних;

  • тому що слід закрити таблицю спеціальною командою

  107. Без яких об'єктів не може існувати база даних:

  • без запитів;

  • без форм;

  • без таблиць;

  • без звітів.

  108. Що є інформаційною одиницею (інформаційним елементом) бази даних?

  • поле;

  • комірка;

  • стовпчик;

  • запис.

  109. У чому полягає особливість поля типу "лічильник"?

  • служить для введення числових даних;

  • має властивість автоматичного нарощування;

  • служить для введення дійсних чисел;

  • дані зберігаються не в полі, а у іншому місці, а в полі зберігається тільки покажчик на те, де розташований текст

  110. Cтандартне розширення імені файла бази даних СКБД MS Access:

   • mdb

   • mxs

   • dbs

   • ddb

  111. На якій моделі даних базується СКБД MS Access?

  • ієрархічна

  • мережева

  • реляційна

  • комбінована

  112. Ключ таблиці бази даних забезпечує

  • шифрування і дешифрування даних

  • ідентифікацію записів таблиці бази даних

  • кодування даних зі стисненням для їх зберігання і передачі

  • ідентифікацію таблиці бази даних

  113. Який тип даних слід використати для запису телефонного номера (11-значне число з роздільниками)?

  • Числовий, довге ціле

  • Числовий, подвійне з плаваючою крапкою

  • Текстовий

  • Числовий, дійсне

  114. Як СКБД створює ключ таблиці бази даних?

  • Додає у таблицю поле "Номер" числового типу розміром Ціле (2 байти)

  • Додає у таблицю поле "Код" типу "Счётчик"

  • Додає у таблицю поле "Код" числового типу розміром Довге ціле (4 байти)

  • Призначає ключовим перше поле таблиці

  115. Скільки інформації може містити поле текстового типу?

  • До 1 Кбайт

  • До 256 байт

  • До 255 символів

  • До 500 символів

  116. Який діапазон значень забезпечує тип даних числовий при розмірі "Байт"

  • Від 1 до 1000

  • Від 1 до 256

  • Від 0 до 255

  • Від 0 до 128

  117. Рядок реляційної таблиці називається

  • атрибутом або кортежем

  • відношенням

  • індексом або записом

  • записом або кортежем

  118. Запис реляційної бази даних являє собою

  • інформаційну модель об'єкта предметної області

  • послідовність ієрархічно впорядкованих значень властивостей об'єкта

  • сукупність значень однієї властивості об'єктів предметної області

  • сукупність посилань на файли інформаційних моделей об'єктів

  119. Стовпчик таблиці реляційної бази даних називається

  • атрибутом

  • записом

  • кортежем

  • індексом

  120. В головній таблиці А ключове поле "Код" має тип Лічильник. Який тип і розмір повинно мати зв'язуване з ним неключове поле у підпорядкованій таблиці В?

  • Текстовий 8 символів

  • Лічильник

  • Числовий, довге ціле

  • Числовий, одинарне з плаваючою крапкою

  121. Між головною таблицею А і підпорядкованою таблицею В встановлено зв'язок типу "один-до-багатьох". При цьому

  • кожному запису таблиці А відповідає кілька (або жодного) записів таблиці В, а кожному запису таблиці В - рівно один запис таблиці А

  • кожному запису таблиці А відповідає один (або жодного) записів таблиці В, а кожному запису таблиці В - рівно один запис таблиці А

  • кільком записам таблиці А відповідає рівно один запис таблиці В, а кожному запису таблиці В може відповідати кілька (або жодного) записів таблиці А

  • кожному запису таблиці А відповідає кілька (або жодного) записів таблиці В, а кожному запису таблиці В - один або жодного запис таблиці А

  121. Індексація бази даних виконується для

  • зменшення розміру бази даних

  • пришвидшення пошуку записів у базі даних

  • впорядкування об'єктів інформаційної системи

  • впорядкування полів записів таблиць бази даних

  122. Динамічний набір даних являє собою

  • запис, який міститься у формі, що заповнюється при введенні або перегляді даних

  • схема структури таблиці бази даних, яка створюється конструктором таблиць

  • таблиця з записами, яка створюється при виконанні запиту

  • звіт, підготований до друку

  123. Користувач може задавати типи даних, розмір та інші параметри полів таблиць в режимі

  • конструктора таблиць

  • введення даних до таблиць

  • майстра таблиць

  • майстра форм

  124. Що таке система керування базами даних?

  • комп'ютерна система, на якій розміщується база даних

  • автоматизоване робоче місце користувача бази даних

  • програма, яка забезпечує взаємодію користувача з базою даних

  • програмний комплекс, який забезпечує організацію, ведення і використання бази даних

  125. Зв'язки між таблицями в СКБД MS Access створюються за допомогою

  • конструктора таблиць

  • конструктора запитів

  • схеми даних

  • конструктора зв'язків.

  127. Для чого призначено поле типу Memo?

  • для запису до БД мережевих адрес документів

  • для запису до БД тексту, розмір якого перевищує 255 символів,

  • для розміщення довідки по роботі з базою даних,

  • для записудо БД графічних об'єктів (малюнків, фото тощо).

  128. Базовим об'єктом реляційної СКБД є

  • запит,

  • форма,

  • таблиця,

  • макрос.

  129. Який тип даних слід обрати для поля таблиці локальної реляційної БД, в якому має знаходитись фото співробітника?

  • гіперпосилання,

  • поле Memo,

  • числовий,

  • поле об'єкта OLE.

  130. Таблиця бази даних співробітників аптеки містить поля ПРІЗВИЩЕ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ, ОСВІТА, ПОСАДА, ОКЛАД, ЗАГАЛЬНИЙ СТАЖ, ТАБЕЛЬНИЙ НОМЕР. Які записи буде відібрано запитом, бланк якого показано нижче  • записи про співробітників, які мають вищу освіту,

  • записи про співробітників, які мають вищу освіту і оклад більше 2000,

  • записи про співробітників, які мають оклад більше 2000,

  • записи по співробітників, які не мають вищої освіти або мають оклад більше 2000.

  131.Таблиця бази даних донорів крові містить поле ГРУПА КРОВІ, в якому записується група крові у вигляді О(1), А(2), В(3), АВ(4). Вкажіть правильний варіант вибору типу даних і розміру для даного поля?

  • текстовий, розмір – 5 символів,

  • числовий, розмір – байт,

  • текстовий, розмір – 255 символів,

  • поле Memo.

  132. Таблиця бази даних донорів крові містить поле ГРУПА КРОВІ, в якому записується група крові у вигляді О(1), А(2), В(3), АВ(4). Які записи буде відібрано запитом, бланк якого показано нижче  • записи по донорах, які мають групу крові А,

  • записи по донорах, які мають групу крові А або В,

  • записи по донорах, які мають групу АВ,

  • записи по донорах, які мають групу крові, відмінну від груп А та В.

  133. БД містить дані про успішність студентів групи за 8 занять у вигляді оцінок по 12-бальній шкалі і середній бал (середнє арифметичне) з точністю до сотих. Вказати правильний вибір типу даних для поля середнього балу з наведених нижче.

  134. Що являє собою запит, бланк якого наведено нижче  • простий запит на відбір даних про препарати заданої фармакологічної групи,

  • параметричний запит на відбір даних про препарати фармакологічної групи, яку користувач задає в режимі діалогу,

  • перехресний запит на відбір даних про препарати заданої фармакологічної групи,

  • параметричний запит на відбір даних про препарат, назву якого користувач задає в режимі діалогу.

  135. При виконанні запиту створюється

  • текстовий документ, який містить звіт по результату виконання запиту,

  • файл, який містить відібрані записи бази даних,

  • таблиця, яка містить відібрані записи бази даних,

  • звіт (об’єкт системи керування базами даних).

  136. Таблиці бази даних аптеки містять поля Назва препарату, ФАРМ ГРУПА, ЦІНА РОЗДРІБНА, ЗАПАС, МІНІМ ЗАПАС, КОД ЄДРПОУ, НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА, АДРЕСА, ТЕЛЕФОН, ОПТОВА ЦІНА. Якою буде структура відображуваних записів (послідовність полів) запиту, бланк якого показано нижче  • НАЗВА ПРЕПАРАТУ – ЗАПАС – ЦІНА РОЗДРІБНА – НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА – ОПТОВА ЦІНА – АДРЕСА

  • НАЗВА ПРЕПАРАТУ – ЦІНА РОЗДРІБНА – НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА – ОПТОВА ЦІНА – АДРЕСА

  • НАЗВА ПРЕПАРАТУ – МІНІМ ЗАПАС – ЦІНА РОЗДРІБНА – НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА – ОПТОВА ЦІНА – АДРЕСА

  • НАЗВА ПРЕПАРАТУ – ЗАПАС – МІНІМ ЗАПАС – ЦІНА РОЗДРІБНА – НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА – ОПТОВА ЦІНА – АДРЕСА.

  137. Форми в СКБД MS Access призначені для:

  • формування даних в таблицях БД;

  • відображення даних таблиць БД на екрані;

  • організації інтерфейсу користувача додатку MS Access;

  • подання результатів обробки даних таблиць БД.

  138. Що таке майстер форм?

  • програма, яка створює форму на основі таблиці або запиту під керуванням користувача;

  • набір стандартних форм, які створюються автоматично до кожної таблиці БД;

  • діалогове вікно, через яке обирається тип форм для об’єктів БД;

  • програма, за допомогою якої користувач налаштовує діалогові вікна додатку MS Access.

  139. Для яких об’єктів БД створюються форми за допомогою Майстра форм?

  • таблиці;

  • звіти і таблиці;

  • запити і звіти;

  • таблиці і запити.

  140. Якою клавішею або клавішами здійснюється перехід по елементах форми?

  • tab;

  • Page Up та Page Down;

  • клавіші керування курсором;

  • клавіші Home та End.

  141. Які типи форм, що створюються Майстром форм, містять тільки один запис БД?

  • «ленточный» і «сводная таблица»;

  • «в один столбец» і «выровненный»;

  • «табличный» і «в один столбец»;

  • «ленточный» і «табличный» .

  142. Які розділи форми відображаються тільки в друкованих формах?

  • колонтитули;

  • примітки форми;

  • заголовок форми;

  • область даних.

  143. Як змінити параметри шрифту (розмір, тип, колір) одного текстового поля форми?

  • відкрити форму в режимі конструктора, обрати поле, виконати команду Формат і задати параметри шрифту в діалоговому вікні;

  • відкрити форму в режимі конструктора, обрати поле, дати команду Сервис/Параметры/Шрифт і задати параметри шрифту в діалоговому вікні;

  • відкрити форму в операційному режимі, виділити потрібне поле, дати команду Формат/Шрифт і в діалоговому вікні задати параметри шрифту;

  • відкрити форму в операційному режимі, викликати контекстне меню для потрібного поля і обрати у ньому опцію Свойства, задати параметри шрифту на сторінці Макет діалогового вікна.

  144. Як отримати доступ до властивостей об’єкта форми в режимі конструктора?

  • обрати об’єкт і дати команду Вид/Свойства;

  • обрати об’єкт і дати команду Сервис/Параметры;

  • обрати об’єкт і дати команду Сервис/Настройка;

  • обрати об’єкт, викликати його контекстне меню і обрати у ньому пункт Параметры.

  145. В якому розділі форми відображаються записи?

  • область заголовка;

  • область даних;

  • область приміток;

  • верхній колонтитул.

  146. Що означає символ «0» в масці введення?

  • обов’язкова літера в позиції введення;

  • необов’язкова літера або цифра в позиції введення;

  • обов’язкова цифра в позиції введення;

  • будь-який знак або пробіл в позиції введення.

  147. Як включити в маску введення деяке слово, щоб воно відображалось в масці?

  • записати його в квадратних дужках;

  • записати його у подвійних лапках;

  • записати його жирним шрифтом з підкреслюванням;

  • виділити його на початку і на кінці символом «*».

  148. У комірці D5 міститься формула розрахунку нормальної концентрації розчину КМпО4. Потрібно для наступних розрахунків розмістити у комірці G5 результат розрахунку, округлений з точністю до десятих. Як це зробити?

   • встановити для комірки G5 формат «Числовий» з одним десятковим знаком і занести до неї формулу =D5;

   • скопіювати вміст комірки D5 до комірки G5 і встановити для неї формат «Числовий» з одним десятковим знаком ;

   • занести до комірки G5 формулу =ОКРУГЛ(D5;1);

   • занести до комірки G5 формулу =ОКРВВЕРХ(D5).

  149. У комірці робочого аркуша МS Excel відображається наступне: 1,68Е-8. Що це означає?

  • повідомлення про помилку у формулі;

  • відносне посилання на комірку цього ж робочого аркуша;

  • запис числа у 8-ковій системі числення;

  • число 1,68·10-8.

  150. У комірці, яка містить формулу, відображається ДЕЛ/0!. Що це означає?

  • отримане число надто велике, щоб його можна було відобразити в МS Excel;

  • помилка, яка полягає в тому, що у формулі є ділення на 0;

  • помилка, яка полягає в тому, що у формулі використовується неприпустимий аргумент або операнд (наприклад, арифметичний вираз з нечисловими значеннями);

  • результат являє собою числовий масив, записаний у спеціальний файл.

  151. Вказати правильний запис імені комірки робочого аркуша.

  • коефіцієнт А1;

  • коефіцієнт_А1;

  • 2-й_коефіцієнт;

  • коефіцієнт_А1.

  152. Як змінити число ітерацій інструменту Подбор параметра?

  • встановити потрібне значення у вікні Подбор параметра команди
   1   2   3   4

   скачати

 • © Усі права захищені
  написати до нас