1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Презентація до теми 1 Міжнародна економічна система.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 723кб.
Дата: 28.09.2020
Пов'язані файли:
tema_1_makro.docx

Класифікація країн за методикою МВФ


Країни з розвиненою економікою (31)
Країни з формуванням ринкової економіки та інші країни, що розвиваються (141):
географічний критерій (за регіонами світу)
аналітичний критерій
(за джерелами експортних доходів, за джерелами зовнішнього фінансування, країни - чисті дебітори, країни-чисті кредитори, країни за станом обслуговування зовнішнього боргу).

Країни з розвиненою економікою, за МВФ

Країни з розвиненою економікою, 2010 р., МВФ


Країни з формуванням ринкової економіки та інші країни,що розвиваються (за регіонами та основними джерелами експортних доходів )

Країни з ринком, що формується та країни, що розвиваються


Відкрита та закрита економіки


Співвідношення торгівлі та ВВП:
Експортна квота (критерій – 10%)
Імпортна квота
Залежність від міжнародної торгівлі (критерій – 25%)


5.Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори


це взаємопов’язаний процес спеціалізації окремих країн, підприємств та їх об’єднань на виробництві окремих продуктів або їх частин з кооперуванням виробників задля спільного випуску кінцевої продукції.


Форми МПП


Міжнародна спеціалізація
(предметна, подетальна і технологічна )
Міжнародне виробниче кооперування
(міжгалузеве, внутрішньогалузеве, окремих підприємств)
Напрями МПП
Вертикальний Горизонтальний


Міжнародна спеціалізація:
концентрація виробництва однорідної продукції в межах однієї країни або невеликої кількості країн, яка створюється задля підвищення його ефективності, зниження собівартості продукції та підвищення її якості.
Визначальними моментами розвитку міждержавної спеціалізації є наявність запасів природних ресурсів, кліматичні умови, виробнича база та існуючий рівень технічного розвитку галузі, рівень країнової спеціалізації.
Основні види міжнародної спеціалізації виробництва:
галузева — спеціалізація країн всередині окремої галузі виробництва, її форми:
а) предметна — спеціалізація країни на випуску окремих виробів;
б) подетальна — спеціалізація країни на випуску окремих деталей;
в) агрегатна — спеціалізація країни на випуску вузлів для машин та обладнання;
г) технологічна (постадійна) — спеціалізація країни на окремих операціях технологічного процесу.
внутрішньогалузева спеціалізація – пов’язана скоріше з особливостями виробничої діяльності ТНК (постадійна) на основі використання результатів науково-технічної діяльності;
міжгалузева спеціалізація допускає концентрацію певних галузей виробництва в окремих країнах за умов відсутності низки інших галузей та обмін їх продукцією (теорія факторів виробництва). Характеризується виробництвом продуктів (предметна спеціалізація) та напівфабрикатів (подетальна спеціалізація);
Характерна риса: спільне проведення наукових та технічних досліджень, що потребують великих капіталовкладень, процес спеціалізації на певних видах наукових досліджень, що тісно пов’язані з виробничою спеціалізацією.


Міжнародна спеціалізація


Міжнародне виробниче кооперування


Міжнародне кооперування виробництва:
1) виробничо-технологічне співробітництво, що включає:
а) питання передачі ліцензій і використання прав власності;
б) розробку й узгодження проектно-конструкторської документації, технологічних процесів, технічного рівня і якості продукції, будівельних і монтажних робіт, модернізацію підприємств, що кооперуються;
в) удосконалення управління виробництвом, стандартизацію, уніфікацію, сертифікацію, розподіл виробничих програм;
2) торгово-економічні процеси, пов'язані з реалізацією кооперованої продукції, а саме: взаємозалежну продукцію між кооперантами і деякою третьою особою в країнах-партнерах;
3) післяпродажне обслуговування техніки.
Форми міжнародної кооперації:
Постачання в рамках ліцензійних угод з подальшою оплатою товарами, які вироблені;
Постачання комплектного устаткування з подальшою оплатою товарами, які на ньому вироблені; може включати обмін проектно-конструкторською документацією;
Підрядна кооперація;
Спільне виробництво;
Організація спільних підприємств;
Виконання спільних проектів.


Новітні форми МПП: поопераційний поділ праці


АУТСОРСІНГ (от англ. outsourcing: зовнішнє джерело)- передавання частини функцій по обслуговуванню діяльності своєї компанії іншій організації, яка спеціалізується на даній сфері
Найпоширеніші види: бухгалтерський, юридичний, кадровий, А. експлуатації об'єктів нерухомості, логістичний, транспортний, А. персоналу., ІТ-А.
Ринок: 36-40% - Індія, біля 20% - країни Латинської Америки, біля 10-12% - КНР


АУТСТАФФІНГ
залучення компанією позаштатного спеціаліста (фрілансера), який має відповідні знання, професійні навики та досвід на період виконання відповідного проекту виведення співробітника за штат компанії-замовника і оформлення його у штат компанії провайдера, при цьому він продовжує працювати на попередньому місці і виконувати свої обов'язки, але обов'язки роботодавця по відношенню до нього вже виконує компанія-провайдер


Фактори формування МПП


Природно-географічні — відмінності у кліматичних умовах, економіко-географічному положенні, наявності природних ресурсів;
Соціально-економічні — характеристики робочої сили, науково-технічний потенціал, виробничий апарат, масштаби і серійність виробництва, темпи створення об’єктів виробничої і соціальної інфраструктури, особливості історичного розвитку, виробничих і зовнішньоекономічних традицій, соціально-економічний тип національного виробництва і зовнішньоекономічних зв’язків, політичні фактори країн;
Науково-технологічний прогрес — розширення та поглиблення науково-дослідних та конструкторських робіт, прискорення темпів морального зносу, збільшення оптимальних розмірів підприємств, технологічна диверсифікація.

6. Тенденції сучасного етапу розвитку світового господарства


Світове господарство (СГ) — сукупність національних економік, які знаходяться в тісній взаємодії та взаємозалежності
4 основних етапи:
Великі географічні відкриття ХV—ХVІ ст. — промислова революція (кінець 18 — початок 19 ст.).
Промислова революція — кінець ХІХ—початок ХХ ст.
Кінець ХІХ—початок ХХ ст. — 60-ті роки ХХ ст.
60-ті роки ХХ ст. — теперішній час.

Тенденції


лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків країн - зняття бар’єрів на шляху переміщення капіталів, робочої сили, товарів між державами.
активно проявляється тенденція до уніфікації та стандартизації в різних галузях міжнародного соціально-економічного життя - все ширше застосовуються єдині для усіх країн стандарти на технологію, екологію, діяльність фінансових організацій, бухгалтерську і статистичну звітність (міжнародні економічні установи впроваджують єдині критерії макроекономічної політики, відбувається уніфікація вимог до податкової політики, до політики в галузі зайнятості тощо);
розвиток процесу транснаціоналізації виробництва - економічна діяльність все більше зосереджується в транснаціональних, багатонаціональних підприємствах, що багато в чому визначає напрямки міжнародного руху факторів виробництва, міжнародної торгівлі; впливає на економіку і політику окремих країн;
в системі управління світовою економікою поступово втрачається колишня роль ООН - її функції переходять до урядів країн “великої сімки”; крім того, управління світовим господарством починає концентруватися у тріаді: Світова організація торгівлі — Міжнародний валютний фонд — Світовий банк.
подальший розвиток процесу глобалізації господарського життя - на макроекономічному рівні глобалізація означає загальне прагнення країн до економічної активності поза своїми межами; на мікроекономічному рівні під глобалізацією розуміється розширення діяльності підприємства за межі внутрішнього ринку, зокрема для використання переваг великомасштабного спеціалізованого виробництва.
Процеси лібералізації, відкриття національних економік приводять до таких наслідків: а) посилення конкуренції між національними та закордонними виробниками, банкрутств вітчизняних підприємств; б) зміни відносних цін; в) структурних зрушень.

Тенденції


Зменшення частки промисловості у ВВП та зростання частки третинного сектору з поступовим перетіканням трудових ресурсів у сферу послуг (США – 79,2% (76,8%), виробництво – 19,6% (22,6%), с\г – 1,2% (0,6%); КНР – 40,2% (32%), 49,2% (25%), 10,6% (43%));
Зменшення циклів на фінансових ринках, внаслідок чого компанії віддають перевагу злиттям та поглинанням, викупу власних акцій та інвестиціям в ринок нерухомості, що не призводить до створення нових робочих місць, викликає залежність країн від зовнішніх джерел фінансування, короткострокові періоди перевищення витрат домогосподарств над доходами;
Зміни в напрямах та структурі міграційних потоків, викликані старінням одних націй та надлишковою робочою силою в інших регіонах;
Руйнування міфу про саморегулівну ринкову систему;
Зміна положення та розподілу ролей в сім’ї та протидія використанню праці дітей;
Зміна ролі профспілок, зростання частки неформальної праці, руйнування механізмів соціального захисту та пенсійного забезпечення;
Фактична монополярність світу (за Ф.Фукуямою – “кінець історії”);
Поява нових лідерів – країн БРІКС, посилення інтеграційних та дезінтеграційних процесів у глобальній економіці

WWW джерела до теми


Міжнародні економічні і фінансові організації Міжнародний валютний фонд (МВФ) (The International Monetary Fund) www.imf.org Організація об’єднаних націй (ООН) (United Nations Organization)www.un.org Міжнародна фінансова корпорація (МФК) (The International Finance Corporation)www.ifc.org Світова організація торгівлі (СОТ) (The World Trade Organization)www.wto.org Група Світового банку (The World Bank Group)www.worldbank.org Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) (International Bank for Reconstruction and Development)www.worldbank.org/ibrd Міжнародна асоціація розвитку (МАР) (The International Development Association)www.worldbank.org/ida Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ) (The Multilateral Investment Guarantee Agency)www.miga.org Міжнародна торговельна палата (МТП) (The International Chamber of Commerce)www.iccwbo.org Міжурядові організації Конференція ООН по торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) (United Nations Conference on Trade and Development)www.unctad.org Конференція ООН по праву міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) (United Nations Commission on International Trade Low)www.uncitral.org Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) (The Association of South-East Asian Nations)www.aseansec.org Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) (The Organization for Economic Cooperation and Development)www.oecd.org Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) (The Organization of the Petroleum Exporting Countries)www.opec.org (Алжир, Індонезія, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати і Венесуела) Науково-дослідні, інформаційні та статистичні центри Інститут міжнародної економіки (Institute for International Economics)www.iic.com Центр вивчення міграцій, Нью Йорк (The Center for Migration Studies) www.cmsny.org Статистична служба Європейської комісії (Євростат) www.europa.eu.int Сайт Історії європейської інтеграції (The History of European Integration Site)www.let.leidenuniv.nl/history


1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас