1   2   3
Ім'я файлу: РГР метрологія та стандартизація ПЦБ-264т Павлов.docx
Розширення: docx
Розмір: 80кб.
Дата: 10.06.2020
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

КАФЕДРА ПАТБМ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

По курсу « Метрологія, стандартизація »
Виконав: ст.гр. ПЦБ-264т

Павлов О.

№ залікової : 18027

Перевірив: Гара О.А.


Одеса 2020

 1. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

  1. ВИБІР 3ACOБIB ВИМІРЮВАНЬ

Розрахунок похибки при виборі методів i засобів вимірювань виконують виконують відповідності до вимог ГОСТ 26433.0-85.

Метода i засоби вимірювань приймаємо відповідно з характером об'єкта та вимірюваних параметрів з умови:

δхΣмет≤ δхмет ,

де:

δхΣмет - розрахункова сумарна похибка прийнятого методу i засобу вимірювання;

δхмет - гранична похибка вимірювання.

Вираховуємо розрахункову похибку вимірювання за однією з формул:

δхΣмет = ,

або

δхΣмет = 2,5∙ σхΣмет = 2,5 ∙ ,

де:

δхр - випадкові складові похибки;

Өхр - систематичні складові похибки;

σхр - середнє квадратичні випадкові складові похибки;

σхр - середнє квадратичні систематичні складові похибки;

р = 1, 2... r - число випадкових складових похибок;

q = 1, 2...u -число систематичних складових похибки;

Кр, Кц — коефіцієнти, що враховують характер залежності між сумарною i кожної з складових похибок вимірювання.

При розрахунку за вказаними формулами приймаємо, що складові похибки незалежні між собою або слабо корельовані.

Граничну похибку δхмет визначаємо з умови:

δхΣмет ≤ К∙Δх ,

де:

Δх- допуск вимірюваного геометричного параметра, встановлений нормативно-технічною документацією на об'єкт вимірювання;

К - коефіцієнт, що заложить від мети вимірювань і характеру об'єкта.

Для вимірювань, які виконуються в процесі i при контролі точності виготовлення i встановлення елементів, а також при контролю точності розбивочних робіт приймаємо К = 0,2. Для вимірювань, які виконуються в процесі виробництва розбивочних робіт , К = 0,4.

Дійсна похибка δхΣметвиконаних вимірів не повинна перевищувати її граничного значення.

Для випадків, коли процес вимірювання складається з великої кількості окремих операцій, на основні принципу piвних впливів визначаємо середнє значення складових похибок δхр,q за формулою

δхр,q =

де:

r - число випадкових складових похибок;

и - число систематичних складових похибок.

Виділяємо тi складові похибки, які легко можуть бути зменшені, збільшуючи відповідно значення тих складових похибок, які важко забезпечити наявними методами i засобами.

Перевіряємо дотримання умови, і в разі недотримання та умови призначаємо більш точні засоби або приймаємо інший метод вимірювання.

Вибрати засіб вимірювання для контролю довжини виробу,

L = (3150±4,0)мм (Δх = 8 мм, ГОСТ 21779-82).

Вихідні данні

вар.

L, мм

Δх, мм

α

Δt, °С

ΔР, Н

F, мм2

Е,

Н/мм

7

3150±4,0

8

12,5•10-6

0,4

12

1,6

2•105

Розв'язок

 1. Визначаємо граничну похибку вимірювання δхмет:

δхмет = К • Δх = 0,2 • 8 = 1,6 мм.

 1. Для виконання вимірювань застосовуємо, наприклад, 10-метрову металеву рулетку 3-го класу точності ЗПКЗ-10АУТ/10.

 2. У сумарну похибку вимірювання довжини виробу рулеткою входять складові похибки: Өх1 - повірки рулетки; Өх2 - від похибки вимірювання температури навколишнього середовища; Өх3 - від коливання сили натягу рулетки; Өх4 - зняття відліків за шкалою рулетки на лівому i правому краях виробу. Визначаємо значення цих похибок.

  1. Похибка Өх1 ; повірки рулетки відповідно до ГОСТ приймаємо рівною 0,2 мм.

  2. Похибка Өх2 від зміни температури навколишнього середовища термометром з ціною поділки 1°С (похибка вимірювання дорівнює 0,5°С) становить:

Өх2 = L ∙ α ∙ Δt = 3150∙ 12,5 ∙ 10-6 ∙ 0,4 = 0,16 мм.

  1. Похибка Өх3 від коливання сиди натягу рулетки становить:

Өх3 = = 0,12мм ,

де:

ΔР = 12 Н - похибка натягу рулетки вручну;

F= 1,6 мм2 - площа поперечного розтину рулетки;

Е = 2 ∙ 105 Н/мм - модуль пружності матеріалу рулетки.

  1. Експериментально встановлено, що похибка зняття відліку за шкалою рулетки не перевищує 0,3 мм, при цьому похибка Өх4 зняття відліків на лівому i правому краях виробу складає:

Өх4 = 0,3 ∙ ≈ 0,4 мм.

 1. Визначаємо розрахункову сумарну похибку вимірювання за формулою, враховуючи, що Өх1 - систематична похибка, а δх2 , δх3і δх4- випадкові:= = 0,49


 1. Дані метод i засіб вимірювання можуть бути прийнята для виконання вимірювань, так як розрахункова сумарна похибка вимірювання δхΣмет= 0,49 ммменше граничної δхΣмет= 0,8 мм, що відповідає вимозі.

2.2. ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМАТИЧНИХ ПОХИБОК

 1. Виняток відомих систематичних похибок з результатів спостережень або вимірювань виконуємо введенням виправлень до цих результат.

Виправлення за абсолютним значенням дорівнюють цим похибкам i протилежні їм за знаком.

 1. Введенням поправок виключаємо :

похибка, що виникає через відхилення дійсної температури навколишнього середовища при вимірюванні від нормальної;

похибка, що виникає через відхилення атмосферного тиску при вимірюванні від нормального;

похибка, що виникає через відхилення відносної вологості навколишнього повітря при вимірюванні від нормальної;

похибка, що виникає через відхилення відносної швидкості руху зовнішнього середовища при вимірюванні від нормальної;

похибка, що виникає внаслідок викривлення світлового променя (рефракції);

похибка шкали засобу вимірювання;

похибка, що виникає внаслідок неспівпадання напрямків лінії вимірювання та вимірюваного розміру.

 1. Виправлення за вказаними похибками обчислюємо відповідно вказівок табл. 2.

Позначення, прийняті в таблиці:

L - безпосередньо вимірюваний розмір, мм;

lном - номінальна довжина мірного приладу, мм;

lі - дійсна довжина мірного приладу, мм;

Δ L = lі - lном ;

α1 , α2 - коефіцієнти лінійного розширення засобу вимірювання та об’єкта, 10-6 град-1;

t1 , t2 - температура засобу вимірювання та об'єкта, °С;

h - величина відхилення напряму вимірювання від напряму вимірюваного розміру, мм;

Q - граничив значення допустимої сили вітру, Н;

Р - сила натягу мірного приладу (рулетки, дроту), Н.

Таблица 2

Виправлення для виключення систематичних похибок

Найменування виправлень

Вказівки щодо визначення виправлень

1. Виправлення на температуру навколишнього середовища

Өхкор, t = - L[α1 (t1 - 20°С) - α2 (t2 - 20°C)]

2. Виправлення на атмосферний тиск

Визначається при застосуванні електронно-оптичних засобів вимірювань згідно з експлуатаційною документацією

3. Виправлення на відносну вологість навколишнього повітря

Өхкор,w визначаегься:

а) при застосуванні електронно-оптичних засобів вимірювань згідно з експлуатаційною документацією;

б) при вимірі об'єктів, що змінюють розміри залежно від вологості повітря відповідно з властивостями матеріалу

4. Виправлення на відносну швидкість зовнішнього середовища

Өхкор,с =


5. Виправлення на довжину шкали засобу вимірювання

Өхкор, l = · Δl


6. Виправлення на розбіжність напрямків лінії вимірювання та вимірюваного розміру

Өхкор,h =


7. Виправлення на рефракцію

Өхкор,r визначається при застосуванні оптичних або електронно-оптичних приладів залежно від умов вимірювання за спеціальною методикою 1. Виправлення можуть не вноситися, якщо дійсна похибка вимірювання не перевищує граничної.

Вихідні дані

Варіант

L, мм

lном,

мм

lі, мм

t,° С

t1 , t2,

° С

h, мм

Р,Н

Q,Н

7

45 180

5000

5001

4

4

40

12

0,4

Розв'язок

 1. Виправлення на температуру навколишнього середовища:

Өхкор, t = - L[α1 (t1 - 20°С) - α2 (t2 - 20°C)] =

= -45180 [20,5·10 -6 (4 - 20) - 12,5·10 -6 (4 - 20)] ≈ 5,8 мм.

Дійсну довжину хі ферми з урахуванням поправки на температуру навколишнього середовища приймаємо рівною:

хі + Өхкор, t = 45180 + 5,8 = 45185,8 мм.

 1. Виправлення на відносну швидкість зовнішнього середовища:

Өхкор,с = = 0,23 мм.

Дійсну довжину хі ферми з урахуванням поправки на відносну швидкість зовнішнього середовища приймаємо рівною:

хі + Өхкор, с = 45180 + 0,23 = 45180,23 мм.

 1. Виправлення на довжину шкали засобу вимірювання:

Өхкор, l = · Δl

Δ L = lі - lном = 5001 - 5000 = 1 мм.

Өхкор, l = · Δl = • 1 = 9 мм.

Дійсну довжину хі ферми з урахуванням виправлення на довжину шкали засобу вимірювання приймаємо рівною:

хі + Өхкор, l = 45180 + 9 = 45189 мм.

 1. Виправлення на розбіжність напрямків лінії вимірювання та вимірюваного

розміру:

Өхкор,h = = = 0,017 мм.

Дійсну довжину хі ферми з урахуванням виправлення неспівпадання напрямків лінії вимірювання та вимірюваного розміру приймаємо piвною:

хі + Өхкор, h =45180 + 0,017= 45180,017 мм.

Дійсну довжину хі ферми з урахуванням вcix виправлень приймаємо рівною:

хі + Өхкор, t + Өхкор, с + Өхкор, l + Өхкор, h

= 45180 + 5,8 + 0,23+ 9 + 0,017 = 45195мм.

ЗАВДАННЯ для РГР №3

  1.   1   2   3

   скачати

© Усі права захищені
написати до нас